RADA MIEJSKA, po 1945

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Miejska Rada Narodowa w 1947, w środku (w okularach) przewodniczący Alfred Mossakowski
Rada Miasta Gdańska w kadencji 1990–1994
Rada Miasta Gdańska w kadencji 1994–1998
Rada Miasta Gdańska w kadencji 1998–2002
Rada Miasta Gdańska w kadencji 2006–2010
Rada Miasta Gdańska w kadencji 2010–2014
Rada Miasta Gdańska w kadencji 2014–2018
Rada Miasta Gdańska w kadencji 2018–2023
Rada Miasta Gdańska, 2019

RADA MIEJSKA, po 1945. Po zakończeniu II wojny światowej, na mocy uchwały Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 23 XI 1944, władze państwowe powołały do istnienia Rady Narodowe jako terenowe organy ustawodawcze (a więc pozbawione elementu samorządności). Pierwsze posiedzenie gdańskiej Miejskiej Rady Narodowej (MRN; do 1951 z siedzibą przy ul. 3 Maja 9; Szkoła Wojenna) odbyło się 9 VII 1945, a w jej skład weszły m.in. partie polityczne z następującą liczbą mandatów: Polska Partia Robotnicza – 11, Polska Partia Socjalistyczna (PPS) – 11, Stronnictwo Ludowe – sześć oraz Stronnictwo Demokratyczne – sześć. W obecności wojewody gdańskiego Mieczysława Okęckiego członkowie MRN złożyli ślubowanie na ręce prezydenta Gdańska Franciszka Kotus-Jankowskiego. Mocą uchwały nr 1 na przewodniczącego Rady wybrano Alfreda Mossakowskiego (PPS). Na posiedzeniu 30 VII 1945, w związku z powiększającą się liczbą gdańszczan, ustalono wymaganą liczebność Rady na 56 osób pochodzących z wyboru oraz dziesięć osób z kooptacji. 10 X 1945 uchwalono regulamin MRN. Oprócz organizacji politycznych grono radnych mogły zasilać organizacje gospodarcze, zrzeszenia zawodowe i społeczne. Organem wykonawczo-zarządzającym Miejskiej Rady Narodowej było Prezydium Rady, złożone z przewodniczącego, jego zastępcy i trzech członków. Organem wykonawczym samorządu terytorialnego był Zarząd Miasta na czele z prezydentem, składający się z wiceprezydenta oraz trzech–sześciu członków Zarządu. Prezydenta i wiceprezydenta wybierała MRN zwykłą większością głosów, kandydatury zatwierdzane były następnie przez władze państwowe. Od lata 1946 miejscem obrad był Ratusz Starego Miasta.

Skład Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku 18 XI 1948 i 31 I 1949
Organizacja Liczba mandatów na dzień 18 XI 1948 Liczba mandatów na dzień 31 I 1949 Pochodzenie klasowe na dzień 31 I 1949 Liczba mandatów
PPR 11 robotnicy 19
PPS 11 chłopi 2
PZPR 45 inteligencja pracująca 36
SL 6 6 wolne zawody 2
SD 6 7 kupcy, rzemieślnicy 5
SP 4 4
Bezpartyjni 2
Zrzeszenia i organizacje 21
Z kooptacji 4
Z urzędu 1
SB
Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej
w Gdańsku (1945–1950)
10 VII 1945 – 29 IV 1948 Alfred Mossakowski (zm. 30 IV 1957 Gdańsk)
29 IV 1948 – 6 X 1949 Leon Srebrnik
6 X 1949 – 2 VII 1950 Bolesław Gemza (Giemza)
SB

20 III 1950 zlikwidowano urząd prezydenta, którego funkcje przejął przewodniczący Prezydium MRN. Do jego obowiązków należały: nadzór nad realizacją uchwał MRN i wytycznych władz wyższego szczebla, kierowanie pracami Prezydium, przygotowywanie i zwoływanie jego posiedzeń, kierowanie działalnością Wydziałów Prezydium i kontrola nad nimi. Dotychczasowy Zarząd Miasta stał się Urzędem Miejskim. Pierwsze posiedzenie gdańskiej MRN w nowej funkcji odbyło się 2 VI 1950. Członkowie MRN pochodzili początkowo z nominacji, wybierano ich dopiero od 5 XII 1954. Ordynacja wyborcza do Rad Narodowych została uchwalona na mocy ustawy z 25 IX 1954. Liczba członków rad narodowych w miastach – powiatach miejskich wynosiła od 75 do 150. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rad Narodowych przysługiwało organizacjom politycznym, zawodowym i spółdzielczym, Związkowi Samopomocy Chłopskiej, Związkowi Młodzieży Polskiej oraz „innym masowym organizacjom społecznym ludu pracującego”.

Ostatecznym ogniwem selekcji kandydatów na radnych był Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Przed ewentualnym bojkotem wyborów zabezpieczało usunięcie z prawa wyborczego w 1957 wymogu uzyskania przez kandydata bezwzględnej większości głosów przy co najmniej 50% frekwencji. Ten ostatni zapis przywrócono dopiero w 1973. Ponadto dopuszczano możliwość wykreślenia kandydatów umieszczonych już na liście wyborczej. Od 1951 siedzibą gdańskiej MRN (pierwsze wydziały przeniesiono u schyłku 1950) był budynek przy obecnej ul. Nowe Ogrody 8/12, wzniesiony (kamień węgielny położono 17 VIII 1948) według projektu inż. arch. Wandy Podczaskiej-Wyszyńskiej, początkowo z przeznaczeniem na siedzibę Izby Skarbowej.

Drugim, obok ordynacji, zasadniczym elementem systemu wyborczego był powołany przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą (PZPR) Front Jedności Narodu (FJN; do 1956 Front Narodowy), pełniący na pozór funkcję oficjalnego, autonomicznego organizatora procesu wyborczego. O składzie komitetów decydowała tzw. komisja porozumiewawcza partii i stronnictw sojuszniczych. Ich członków powoływano na czas nieokreślony, jedynie najniższe ogniwa Frontu (osiedlowe i obwodowe) wybierano kadencyjnie, co miało dowodzić demokratycznego charakteru tej organizacji. Do 1973 jednym z podstawowych zadań FJN było opracowywanie programów wyborczych na podstawie instrukcji z Ogólnokrajowego Komitetu FJN, a w istocie z Komitetu Centralnego PZPR. Od wyborów w 1973 instrukcje te zastąpiono już wprost wytycznymi I Krajowej Konferencji PZPR, a następnie (w 1976) programem VII Zjazdu PZPR. Jednoznacznie uznano więc nadrzędną pozycję partii w kształtowaniu list wyborczych, proklamując po raz pierwszy w prawie wyborczym zasadę kierowniczej roli partii. Jednocześnie usunięto istniejący dotąd i w istocie martwy przepis o możliwości zgłaszania konkurencyjnych list wyborczych.

Od 1952 wybory do Rad Narodowych odbywały się co trzy lata. Do kompetencji Rad należało między innymi uchwalanie terenowych planów zagospodarowania i budżetu, kontrola rad niższych szczebli, utrzymanie porządku publicznego. Spośród radnych wybierano prezydium. W latach 1954–1975 w Gdańsku funkcjonowały Dzielnicowe Rady Narodowe: Gdańsk-Śródmieście, Gdańsk-Wrzeszcz, Gdańsk-Portowa. Od 1975 ich funkcje przejęła MRN i prezydent miasta.

Na podstawie ustawy z 13 XII 1973 przywrócono urząd prezydenta miasta. Stał się on jednoosobowym organem administracji państwowej, powoływanym na czas nieograniczony przez Prezesa Rady Ministrów po zaopiniowaniu kandydata przez MRN. W związku z tym Prezydium MRN przestało pełnić funkcję organu administracji państwowej i powróciło do roli organizatora prac MRN.

Terminy wyborów do MRN (1954–1988)
5 XII 1954
2 II 1958
16 IV 1961
30 V 1965
1 VI 1969
9 XII 1973
5 II 1978
23 III 1980
17 VI 1984
19 VI 1988
SB
Członkowie Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku wybrani w wyborach powszechnych z list Frontu Narodowego 5 XII 1954*
Lp. Imię i nazwisko Uwagi
1 Paweł Albecki ślusarz w Stoczni Gdańskiej
2 Wacław Baranowski (11 X 1907 – 19 VI 1987 Gdańsk) ślusarz w Gdańskiej Stoczni Remontowej
3 Franciszek Barc (6 X 1913 – 24 V 1981 Gdańsk) brygadzista w Zarządzie Portu Gdańsk, członek PZPR
4 Wiktor Białkowski kierownik w Prokuraturze Powiatowej w Gdańsku, członek PZPR
5 Maria Block robotnica w Wytwórni Bursztynów
6 Egon Bluhm (12 IV 1935 – 18 XII 2010 Gdańsk) kominiarz w Spółdzielni Kominiarzy
7 Sylwester Buczyński (26 XII 1903 – 4 V 1981 Gdańsk) listonosz
8 Zygmunt Burczyk kierownik Wydziału Prezydium WRN, członek PZPR, po wyborch zastępca przewodniczącego Prezydium MRN
9 Wojciech Cebula niter w Stoczni Gdańskiej
10 Zygmunt Chychła
11 Józef Cichowlas (15 III 1923 – 21 VI 2023 Gdańsk) niter w Stoczni Gdańskiej, członek PZPR
12 Julian Cybulski przewodniczący Prezydium MRN
13 Paweł Cyrson (2 VII 1913 – 19 XI 1986 Gdańsk) elektryk w Gdańskich Zakładach Maszyn Elektrycznych
14 Zygmunt Czujkowski (19 II 1900 – 14 IV 1967 Gdańsk) tokarz w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego Gdańsk
15 Kazimierz Ćwikliński ślusarz w Stoczni Północnej, członek PZPR
16 Maria Dąbkowska cewiarka w Zakładch Dziewiarskich, członkini PZPR
17 Leon Dąbrowski Zastępca kierownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
18 Jadwiga Dembowska krawcowa w Spółdzielni „Portowianka”
19 Jan Dietrych murarz w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego Gdańsk, członek PZPR
20 Antoni Domagalski sekretarz Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, Przewodniczący Komisji Drobnej Wytwórczości MRN
21 Jan Dudziak Student Politechniki Gdańskiej
22 Adam Dziewulski rdzeniarz w Stoczni Gdańskiej
23 Bronisław Filipczyk kierownik sklepu MHD, członek SD
24 Franciszek Franczak (8 VIII 1914 – 12 VIII 1980 Gdańsk) ślusarz w Zakładach Dziewiarskich, członek PZPR
25 Apolonia Gierlach
26 Jan Gitler (23 IV 1919 – 21 IX 1984 Gdańsk) robotnik portowy, członek PZPR, Przewodniczący Komisji Morskiej MRN
27 Marian Glabus (25 IV 1912 – 8 II 1996 Gdańsk) rzemieślnik indywidualny, dekarz, członek SD
28 Konrad Glock (3 X 1891 – 15 X 1979 Gdańsk) starszy maszynista PKP Zaspa, członek PZPR
29 Helena Głowacka robotnica Zakładów Pasmanteryjnych, członkini PZPR
30 Antoni Gorgoń (31 V 1919 – 8 X 2004 Gdańsk) inżynier, kierownik działu kontroli technicznej Stoczni Gdańskiej, członek PZPR, Przewodniczący Komisji Handlu MRN
31 Bronisław Gronowski murarz, brygadzista Gdańskiego Przemysłowego Zjednoczenia Budowlanego
32 Zofia Gryźniak kierowniczka Szkoły Podstawowej nr 20
33 Teresa Gwoździewicz-Monkiewicz
34 Anna Hierowska kierowniczka Przedszkola Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr 18
35 Irmgarda Hinz magazynierka Gdańskiego Zjednoczenia Instalacji Przemysłowych, członkini PZPR
36 Paweł Janczukowicz (10 I 1906 – 9 XI 1973 Gdańsk) dyrektor Biura Projektów Budownictwa Komunalnego
37 Józef Janicki robotnik w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdańsku
38 Irena Jankowska inżynier w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego Gdańsk
39 Janina Jarzynówna-Sobczak
40 Wojciech Jedwabski
41 Rajmund Jusis (9 I 1918 – 10 III 1977 Gdańsk) dyżurny ruchu PKP
42 Józefa Karwacka robotnica w Zakładch Przemysłu Cukierniczego Bałtyk, członek PZPR
43 Janina Kawka położna Szpitala Miejskiego
44 Zdzisław Kieturakis przewodniczący Komisji Zdrowia MRN
45 Jan Kiewlicz nauczyciel Szkoły Zegarmistrzowskiej w Gdańsku, członek PZPR
46 Henryk Kocemba sekretarz Prezydium MRN, członek PZPR
47 Kazimierz Koć rolnik indywidualny, członek PZPR, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Leśnictwa MRN
48 Antoni Kołtuniak (21 XII 1927 – 4 VIII 1976 Gdańsk) magazynier Powszechnego Domu Towarowego
49 Leon Kontek (13 XI 1904 – 3 IX 1968 Gdańsk) robotnik Elektrowni „Ołowianka”, członek PZPR, Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej MRN
50 Jan Kopczyk robotnik w nasycalni PKP
51 Eugeniusz Korczak oficer Wojska Polskiego
52 Zbigniew Kordas tokarz Gdańskiego Przemysłowego Zjednoczenia Budowlanego, członek PZPR
53 Edward Kosztaluk (13 X 1905 – 25 III 1978 Gdańsk) nauczyciel w Liceum Pedagogicznym, członek PZPR
54 Stanisław Kowalski sekretarz Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych, członek PZPR, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej MRN
55 Agnieszka Kozłowska konduktorka PKP, członkini PZPR
56 Ewa Krogul kierowniczka Wydziału Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, członkini PZPR
57 Zygmunt Krysiak (26 III 1909 – 6 XI 1985 Gdańsk) zastępca przewodniczącegoPrezydium MRN, członek PZPR
58 Witold Kubski (20 XII 1913 – 26 II 1979 Gdańsk) przewodniczący Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego, członek PZPR, sekretarzem Prezydium MRN
59 Zygmunt Kucharek pracownik umysłowy Stoczni Gdańskiej, członek PZPR
60 Władysław Kurowski spawacz w Gdańskiej Stoczni Remontowej, członek PZPR
61 Stanisława Kwiatkowska-Brąglewicz nauczycielka
62 Zygmunt Kwiatkowski stolarz w Nadmorskich Zakładach Przemysłu Drzewnego
63 Jan Lampkowski rzemieślnik indywidualny, fryzjer, członek SD
64 Brunon Laskowski robotnik w Zakładach Tłuszczowych im. Generała Bema
65 Antoni Lebiedź (12 IX 1911 – 7 XII 1977 Gdańsk) dyrektor PSS, członek SD
66 Tadeusz Lenart przewodniczący Zarządu Miejskiego ZMP, członek PZPR
67 Leon Lendzion
68 Jan Leski oficer Wojska Polskiego
69 Stanisław Łukasiak Partyjna Organizacja KC PZPR w Stoczni Gdańskiej
70 Alfons Macierzyński mistrz szkutniczy w Stoczni Północnej
71 Zygmunt Madera rzemieślnik indywidualny, zdun, członek SD
72 Mieczysław Makarewicz komendant miejski MO, członek Prezydium MRN, w 1956 przeniesiony z Gdańska, w jego miejsce do Prezydium MRN wszedł od 28 IX 1956 Marian Piechowiak
73 Edmund Malinowski rolnik indywidualny
74 Zofia Marciniak przewodnicząca Społecznego Komitetu Dzielnicowego Śródmieście, członek PZPR
75 Stefan Marcinkowski redaktor „Głosu Wybrzeża”, członek PZPR, Przewodniczący Komisji Kultury MRN
76 Stanisław Matkowski technik w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego
77 Maria Mazur dyrektorka V Liceum Ogólnokształcącego
78 Regina Meyer technik w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego
79 Wanda Michajlun brygadzistka w Zakładach Dziewiarskich
80 Tadeusz Michalak inżynier w Zarządzie Portu Gdańsk
81 Piotr Mickiewicz stolarz, brygadzista w Nadmorskich Zakładach Przemysłu Drzewnego, członek PZPR
82 Alfons Miller (14 III 1912 – 22 II 1987 Gdańsk) rzeźnik w Gdańskich Zakładach Mięsnych, członek PZPR
83 Jerzy Mindowicz pracownik Politechniki Gdańskiej, członek PZPR
84 Roman Minikowski robotnik w „Morpaku”, członek PZPR
85 Genowefa Mucha cerowaczka w Zakładach Dziewiarskich, członek PZPR
86 Jarosław Mykytiuk
87 Adolf Naguszewski ślusarz w Gdańskim Zjednoczeniu Budowlanym, przewodniczący Komisji Porządku Publicznego MRN
88 Tadeusz Nath nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 33, członek PZPR
89 Maria Nietupska studentka Akademii Medycznej Gdańsk
90 Marian Ogorzeja (14 III 1919 – 13 III 1982 Gdańsk) metaloplastyk w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego
91 Alicja Okulanis asystentka w Wyższej Szkoły Pedagogicznej, przewodnicząca Komisji Oświaty MRN
92 Witold Olejniczak dyrektor Zakładów Tłuszczowych im. Wóblewskiego, członek PZPR, przewodniczący Komisji Finansów, Budżetu i Planu MRN
93 Jan Ossowski I sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w Gdańsku, członek Prezydium MRN
94 Olga Pazdro
95 Marian Piechowiak przewodniczący Społecznego Komitetu Dzielnicowego Orunia, członek SD, członek Prezydium MRN od 28 IX 1956 (po wyjeździe z Gdańska Mieczysława Makarewicza)
96 Jan Piskor rolnik indywidualny, członek Stronnictwa Ludowego
97 Halina Piskorz nauczycielka
98 Alfred Plecka student II roku Wydział Łączność Politechniki Gdańskiej, członek PZPR
99 Konrad Pławiński
100 Adolf Polak
101 Leon Pomiankowski (12 VI 1921 – 22 IV 1980 Gdańsk) kierownik Wydziału Prezydium MRN, członek PZPR, członek Prezydium MRN
102 Leon Porożyński (2 X 1909 – 14 III 1966 Gdańsk) spawacz w Stoczni Gdańskiej
103 Jan Raabe frezer w Gdańskiej Fabryce Wyrobów Metalowych
104 Ludwig Rabczuk (11 VIII 1904 – 19 VIII 1993 Gdańsk) kierownik zajezdni Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Gdańsk-Gdynia, członek PZPR
105 Franciszka Rachocka (25 IX 1904 – 13 XI 1986 Gdańsk) przewodnicząca Zarządu Miejskiego Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego
106 Alojzy Ring ślusarz w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdańsku, członek PZPR
107 Jan Różycki kelner w Gdańskich Zakładach Gastronomicznych
108 Feliks Samsonowski (28 V 1902 – 24 II 1980 Gdańsk) rolnik indywidualny, członek Stronnictwa Ludowego
109 Alfons Sarrach ksiądz, wikariusz w kościele św. Franciszka w Emaus, następnie w Pępowie, od 1957 w RFN, gdzie porzucił stan kapłański
110 Zygfryd Sergot cieśla w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego
111 Eligiusz Sienkiewicz (26 VIII 1929 – 17 VII 1997 Gdańsk) lekarz w Pogotowiu Lekarskim
112 Kazimierz Sierpiński inżynier Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdańsku, członek PZPR, przewodniczący Komisji Pracy i Pomocy Społecznej MRN
113 Helena Sowina
114 Wacław Spławski (1 VII 1920 – 16 XII 1970 Gdańsk) motorniczy w Wojewódzkim Przedsięborstwie Komunikacj Gdańsk-Gdyna
115 Roman Stachowicz (28 II 1908 – 24 III 1970 Gdańsk) rymarz Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego Gdańsk, członek PZPR
116 Lidia Stachowska studentka Politechnki Gdańskiej
117 Zdzisław Stańczyk radiomechanik Zarządu Radiostacji
118 Jan Staśkiewicz ślusarz w Przedsiębiorstwie Robót Zmechanizowanych
119 Roman Stefanicki (24 XII 1923 – 17 X 2013 Gdańsk) inżynier w „Miastoprojekcie”
120 Wacław Szajerski (30 VIII 1899 – 3 II 1967 Gdańsk) brygadzista w Zarządzie Portu Gdańsk, członek PZPR
121 Piotr Szarwas technik w Stoczni Wisła
122 Walenty Szczęsny monter w Stoczni Gdańskiej
123 Zygmunt Szkup inżynier DOKP
124 Stanisław Szmidt
125 Edward Szprengier brygadzista murarski Gdańskiego Przemysłowego Zjednoczenia Budowlanego, członek PZPR
126 Jadwiga Szukszta (2 I 1905 – 8 X 1975 Gdańsk) nauczycielka w Technikum Budowy Okrętów
127 Eugeniusz Szwarczyk sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR
128 Stanisław Szymczyszyn rzemieślnik indywidualny, mistrz krawiecki, członek SD
129 Henryk Szymkowiak oficer Wojska Polskiego
130 Piotr Świętojański kierownik Szkoły Podstawowej nr 19, członek PZPR
131 Alojzy Torłop (5 X 1913 – 7 V 1976 Gdańsk) robotnik w Zarządzie Portu Gdańsk, członek PZPR, przewodniczący Komisji Komunikacji Drogowej MRN
132 Roman Truszczyński (22 X 1902 – 7 VIII 1978 Gdańsk) inspektor Wydziału Organizacyjnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku, członek PZPR, członek Prezydium MRN
133 Henryk Uchymiak technik w Zakładach Sieci Elektrycznych
134 Marianna Ucińska szwaczka w Zakładach Dziewiarskich
135 Justyna Wandelt (2 II 1916 – 8 I 1996 Gdańsk) przewodnicząca Zarządu Miejskiego Ligi Kobiet, członkini PZPR
136 Stanisław Wątróbski tokarz w Gdańskiej Stoczni Remontowej
137 Leon Weiler (20 VI 1920 – 25 VIII 1990 Gdańsk) oficer Wojska Polskiego
138 Bruno Wenta pracownik w gdańskiej Gazowni Miejskiej
139 Maria Wieczorek krojczyni Gdańskich Zakładów Futrzarskich
140 Józef Więcaszek (13 VII 1915 – 17 V 1970 Gdańsk) tokarz w Zarządzie Portu Gdańsk, członek PZPR
141 Maria Winiarska dyrektorka Wytwórni Gazów Technicznych, członkini PZPR, zastępczyni przewodniczącego Prezydium MRN
142 Andrzej Wiśniewski trymer w Zarządzie Portu Gdańsk, członek PZPR
143 Franciszek Wiśniewski zawiadowca odcinka PKP-Węzeł, członek PZPR
144 Regina Witkowska
145 Bogusław Wróbel inspektor techniczny w Zarządzie Portu Gdańsk
146 Władysław Zalewski inżynier w Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych
147 Kazimierz Załuska (6 VIII 1911 – 30 V 1996 Gdańsk) kierownik Wydziału Wojewódzkiego Zarządu „Łączności”, członek SD
148 Janina Zawadzka robotnica w Gdańskiej Fabryce Zapałek Polskiego Przemysłu Zapałczanego (Młyniska)
149 Tadeusz Znamierowski (11 VIII 1925 – 13 XI 1991 Gdańsk) spawacz w Zarządzie Portu Gdańsk
150 Barbara Żelewska Lekarz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
*Na podstawie „Dziennika Urzędowego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku” 1955, nr 2, s. 34–36.
MrGl
Członkowie Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku wybrani w wyborach powszechnych z list Frontu Jedności Narodu 2 II 1958*
Lp. Imię i nazwisko Uwagi
1 Marcin Baran Barański
2 Wiktor Białkowski
3 Jan Bielecki
4 Eugeniusz Brach
5 Jan Brząkala
6 Łucjan Czyżewski (1918–1986) Były więzień KL Sachsenhausen i Mauthausen-Gusen, prezes Towarzystwa Przyjaciół Gdańska.
7 Antoni Domagalski
8 Henryk Etmański
9 Władysław Gabriałowicz
10 Eugeniusz Gałecki
11 Marian Glabus
12 Stanisław Gołąbek
13 Zygmunt Grönberg
14 Grzegorz Hamada
15 Anna Hierowska
16 Edward Isio
17 Kazimierz Iskra
18 Roman Janiszewski
19 Herbert Januszewski
20 Wojciech Jedwabski
21 Mieczysław Kalinowski
22 Jan Kiewlicz
23 Zdzisław Kminikowski
24 Dymitr Kopciuch
25 Jan Kopczyk
26 Jan Korzeniecki
27 Teodor Kosznik
28 Janusz Kowalski
29 Zygmunt Krysiak
30 Witold Kubski zastępca przewodniczącego Prezydium MRN
31 Władysław Kurowski
32 Tadeusz Kuśmierek
33 Jan Lapkowski
34 Leonard Lazarowicz
35 Tadeusz Lenart
36 Kazimierz Lewandowski
37 Ferdynand Mackiewicz
38 Mieczysław Makarewicz
39 Zofia Marciniak
40 Marian Martuszewski
41 Rajmund Matissa
42 Albin Miłogrodzki
43 Jerzy Mindowicz
44 Witold Olejniczak
45 Stanisław Pawłowski
46 Henryk Pazderski
47 Andrzej Prokopczuk
48 Jan Pykosz
49 Maria Rut (22 IV 1913 Mariampol – 24 XII 1986 Gdańsk) nauczycielka, m.in. w SP nr 15, SP nr 16, w 1957–1961 dyrektorka III LO, w 1961–1972 dyrektorka I LO
50 Władysław Siomba
51 Jerzy Stachurski
52 Marian Szczebura
53 Henryk Szczęśniak
54 Ryszard Szkolnicki
55 Stanisław Szmidt przewodniczący Prezydium MRN
56 Jan Szpakowski
57 Jan Szreder
58 Jan Szuflita
59 Eugeniusz Szwarczyk
60 Zdzisław Szyczewski
61 Bolesław Śliwiński
62 Leszek Świerzyński
63 Jan Talaga
64 Halina Tołłoczko
65 Roman Truszczyński
66 Edmund Tysler
67 Justyna Wendelt
68 Leon Wasilewski
69 Szymon Wermut
70 Kazimierz Wessel
71 Kazimierz Wiczanowski
72 Maria Winiarska
73 Kazimierz Wiśniewski
74 Kazimierz Włodarski
75 Jerzy Wójcik
76 Stanisław Wróbel
77 Mieczysław Zając
78 Zofia Zasławska
79 Henryk Zieliński zastępca przewodniczącego Prezydium MRN
80 Zdzisław Żyłka
*Na podstawie „Dziennika Urzędowego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku” 1958, nr 5, poz. 39, s. 42–43.
MrGl
Członkowie Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku wybrani w wyborach powszechnych z list Frontu Jedności Narodu 16 IV 1961*
Lp. Imię i nazwisko Uwagi
1 Bogdan Adamiec
2 Tadeusz Adamski
3 Janina Bartczak
4 Wiktor Białkowski
5 Albina Bodziacka
6 Tadeusz Brodzik
7 Jan Brząkała
8 Stanisław Chełstowski
9 Adam Dmochowski
10 Bolesław Dudziak
11 Bogumiła Dziś
12 Piotr Gardzilewicz
13 Tadeusz Grochowiak
14 Mieczysław Gruźlewski
15 Jan Gryzio
16 Stanisława Harlowa
17 Zdzisław Ignaciuk
18 Tomasz Jackowski
19 Czesław Janicki
20 Maciej Janicki
21 Monika Janik
22 Roman Janiszewski
23 Stanisław Jankowski
24 Wojciech Jedwabski
25 Antoni Juriew
26 Mieczysław Kalinowski
27 Stanisław Kamel
28 Zenon Kaszubski
29 Zdzisław Kminikowski
30 Janina Kołosowska
31 Eugeniusz Korczak
32 Teodor Kosznik
33 Zygmunt Krysiak
34 Jan Kukowski
35 Eugeniusz Lach
36 Tadeusz Lenart
37 Czesław Łukasik
38 Ferdynand Mackiewicz zastępca przewodniczącego Prezydium MRN
39 Mieczysław Makarewicz
40 Zofia Marciniak
41 Stanisław Maryniak
42 Piotr Matejak
43 Henryk Mielczarek
44 Albin Miłogrodzki
45 Gwido Murzyński
46 Stanisław Najduk
47 Witold Olejniczak
48 Edward Paprocki
49 Stanislaw Patschul
50 Edward Pawełczak
51 Albin Piłka
52 Antoni Plichta
53 Jan Polak
54 Leon Pomiankowski
55 Czesław Przewoźnik
56 Bolesław Robakowski zastępca przewodniczącego Prezydium MRN
57 Kazimierz Rochowicz
58 Stanisław Senioch
59 Bolesław Sidowowicz
60 Henryk Skrzypczak
61 Stanisław Slufik
62 Jan Stachowicz
63 Jerzy Stachurski
64 Jan Staszak
65 Teresa Subocz
66 Mieczysław Szafran
67 Stanisław Szmidt przewodniczący Prezydium MRN
68 Adela Szulc
69 Zdzisław Szyczewski
70 Roman Truszczyński
71 Cecylia Uzarek
72 Zygmunt Wasilewski
73 Kazimierz Wessel
74 Maria Winiarska
75 Franciszek Wiśniewski
76 Włodzimierz Wodecki
77 Jan Wolski
78 Stanisław Zyglarski
79 Czesława Żukowa
80 Włodzimierz Żyromski
*Na podstawie „Dziennika Urzędowego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku” 1961, nr 4, poz. 42, s. 26–27.
MrGl
Członkowie Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku wybrani w wyborach powszechnych z list Frontu Jedności Narodu 30 V 1965*
Lp. Imię i nazwisko Uwagi
1 Halina Adamczyk pielęgniarka Szpitala Klinicznego nr 3
2 Bronisława Bartoń działaczka Ligi Kobiet
3 Andrzej Bednarski radiomechanik Unimoru
4 Tadeusz Bejm przewodniczący Prezydium MRN
5 Józef Białek ślusarz Stoczni Północnej
6 Karolina Budka robotnica Spółdzielni Usługowej „Marlinka”
7 Stanisław Chełstowski pracownik Zarządu Portu
8 Henryk Chudacz w chwili wyboru: sekretarz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
9 Tadeusz Dębski starszy technik Przedsiębiorstwa Budowy i Instalacji Maszyn „Elektromontaż”
10 Adam Dmochowski rolnik, działacz Kółek Rolniczych
11 Karol Druet kierowca Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług
12 Irena Dudak robotnica Stoczni Gdańskiej
13 Leon Fortuna ślusarz Przedsiębiorstwa „Instalacje Przemysłowe”
14 Józef Frąckowiak wiceprzewodniczący Zarządu Miejskiego Związku Młodzieży Socjalistycznej
15 Ignacy Gabriel ślusarz Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego
16 Gajewska Maria robotnica Zakładów Przemysłu Tłuszczowego
17 Piotr Gardzilewicz
18 Zygmunt Gąsecki pracownik Stoczni Gdańskiej
19 Tadeusz Gdulewicz student, działacz Zrzeszenia Studentów Polskich
20 Jerzy Głąb sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR
21 Mieczysław Gromadzki sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR
22 Stanisław Harla rolnik, działacz Kółek Rolniczych
23 Anna Hierowska kierowniczka Przedszkola nr 18
24 Wiesław Jabłonowski inspektor nadzoru ODBOR w Wejherowie
25 Stanisław Jankowski pracownik Stoczni Gdańskiej
26 Antoni Juriew dyrektor Przedsiębiorstwa Miejskiego Handlu Mięsem
27 Andrzej Juszkiewicz przewodniczący Zarządu Zakładowego Związku Młodzieży Socjalistycznej Stoczni Gdańskiej
28 Brunon Kasprzycki ślusarz Gdańskiej Stoczni Remontowej
29 Leon Kesler oficer Wojska Polskiego
30 Artur Klemensowski zastępca dyrektora Gdańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego
31 Mieczysław Kocięcki dyrektor Technikum Łączności
32 Janina Kołosowska lekarz Wojewódzkiej Przychodni Przeciwgruźliczej
33 Teresa Kosecka robotnica Gdańskich Zakładów Telekomunikacyjnych T-10
34 Teodor Kosznik pełnomocnik Gdańskiego Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych
35 Piotr Kowalski monter Spółdzielni Elektrycznej i Trakcyjnej
36 Zbigniew Kowalski asystent Politechniki Gdańskiej
37 Jan Kukowski dyrektor Woj. DBOR
38 Marianna Kusyk robotnica Zakładów Przemysłu Cukierniczego Bałtyk
39 Zofia Lisiecka
40 Kazimierz Łastawiecki
41 Stanisław Łukasik pracownik Stoczni Gdańskiej
42 Irena Maciuk zastępca kierownika Szkoły Podstawowej nr 14
43 Ferdynand Mackiewicz przed i po wyborze zastępca przewodniczącego Prezydium MRN
44 Stanisław Makarewicz komendant Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej
45 Jerzy Michalski czeladnik Gdańskich Zakładów Mięsnych
46 Julian Mielnik operator dźwigu Gdańskiej Stoczni Remontowej
47 Tadeusz Mierzejewski prezes Spółdzielni Rzemieślniczej Zaopatrzenia i Zbytu
48 Albin Miłogrodzki sekretarz MZKR
49 Marian Multan prokurator powiatu gdańskiego
50 Stanisław Najdak ślusarz Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego
51 Helena Leokadia Nitecka przełożona pielęgniarek Gdańskiego Pogotowania Ratunkowego
52 Janina Nowaczyk kelnerka Gdańskich Zakładów Gastronomicznych
53 Adam Nowotnik pracownik Zarządu Portu Gdańsk
54 Honoriusz Obuszyński traser „Hydrosteru”
55 Teofil Ogórkiewicz pracownik Orbisu
56 Janina Opoka działaczka Ligi Kobiet
57 Edward Paprocki zastępca dyrektora Gdańskiej Fabryki Opakowań Blaszanych
58 Jan Polak tokarz, przewodniczący Zarządu Zakładowego przy Zarządzie Portu Gdańsk
59 Leokadia Powierska robotnica Gdańskiej Stoczni Remontowej
60 Mieczysław Rajca oficer Wojska Polskiego
61 Julian Ramontowski pracownik Stoczni Gdańskiej
62 Stanisława Renc krawcowa Spółdzielni Pracy „Ogniwo”
63 Bolesław Robakowski przed i po wyborze zastępca przewodniczącego Prezydium MRN
64 Kazimierz Rochowicz rzeczoznawca Centromoru
65 Franciszek Socha sekretarz Miejskiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego
66 Jerzy Stachurski dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych „Elektromontaż”
67 Ryszard Staniszewski brakarz Elmoru
68 Eugeniusz Szczęśniak właściciel warsztatu blacharskiego
69 Stanisław Szmidt
70 Zdzisław Szyczewski kierownik Delegatury Centrali Związku Rzemiosła Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu
71 Roman Truszczyński sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Związków Zawodowych
72 Tadeusz Wdowiński doker Zarządu Portu Gdańsk
73 Jan Węsierski ogrodnik, działacz Kółek Rolniczych
74 Maria Winiarska dyrektor Przedsiębiorstwa Gazy Techniczne
75 Czesław Wojewódka pracownik Instytutu Morskiego
76 Czesław Wojtyłło
77 Stefan Zamirowski naczelny inżynier Gdańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego
78 Czesława Żuk pracownik Wojewódzkiego Komitetu Związku Studentów Polskich
79 Włodzimierz Żyromski sekretarz Miejski i Powiatowy Stronnictwa Demokratycznego
*Na podstawie „Dziennika Urzędowego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku” 1965, nr 12, poz. 77, s. 82–83 i innych materiałów.
Członkowie Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku wybrani w wyborach powszechnych z list Frontu Jedności Narodu 1 VI 1969*
Lp. Imię i nazwisko Uwagi
1 Lucjan Adamczyk nauczyciel, sekretarz Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego
2 Bogumiła Barszewska robotnica Spółdzielni Krawiectwa Damskiego, Męskiego i Dziecięcego im. M. Fornalskiej
3 Tadeusz Bejm przewodniczący Prezydium MRN
4 Józef Białek brygadzista grawerów Stoczni Północnej
5 Jerzy Bogdanowicz mgr inżynier budowy okrętów, kierownik Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Instytutu Morskiego
6 Stanisław Chełstowski ekonomista, zastępca dyrektora do spraw administracyjno-finansowych Zarządu Portu Gdańsk
7 Ewa Chmielewska cholewkarz w Skórzanej Spółdzielni Usługowo-Wytwórczej im. Obrońców Westerplatte
8 Marian Domagała (21 I 1921 – 7 X 1971) ekonomista, dyrektor Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, członek PZPR
9 Wacław Doroszewski robotnik, stapiacz materiałów w Gdańskich Zakładach Nawozów Fosforowych
10 Józef Filipiak
11 Maria Gajewska robotnica Zakładów Przemysłu Tłuszczowego im. gen. W. Wróblewskiego


12 Piotr Gardzilewicz
13 Halina Glinkowska
14 Jerzy Głuszczak dyspozytor drużyn konduktorskich stacji PKP Gdańsk Główny
15 Krystyna Golińska kreślarka w Biurze Konstrukcji Technologii i Modernizacji „Planprojekt”
16 Ewa Grabowska monterka radiowo-telewizyjna, brakarz Gdańskich Zakładów Radiowych T-18 ( Unimor)
17 Jan Gręźlikowski dr medycyny, adiunkt III Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej
18 Mieczysław Gromadzki ekonomista, zastępca kierownika Wydziału Organizacyjnego KW PZPR
19 Elżbieta Guz starsza ekspedientka Okręgowej Składnicy Zaopatrzenia Poczt i Telekomunikacji
20 Stanisława Harla właściciel gospodarstwa rolnego
21 Antoni Iglikowski prawnik, przewodniczący zarządu i kierownik Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
22 Wiesław Jabłonowski inżynier budownictwa sanitarnego, inżynier nadzoru ODIM nr 1
23 Michał Jackiewicz technolog w Wytwórni Uszczelek „Morpak”
24 Stanisław Jankowski mgr inż. budownictwa okrętowego, kierownik Działu BHP Stoczni Gdańskiej
25 Mieczysław Janowiak oficer Wojska Polskiego
26 Zdzisław Jaruszewski tokarz Zakładów Urządzeń Okrętowych „Hydroster”
27 Antoni Juriew prawnik, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu
28 Wojciech Kaska inż. mechanik, przewodniczący Rady Okręgowej ZSP
29 Zygmunt Kaźmierski robotnik w Stoczni Gdańskiej
30 Józef Kobos mgr inż. komunikacji, zastępca dyrektora DOKP
31 Mieczysław Kocięcki nauczyciel, dyrektor Technikum Łączności
32 Waleria Agnieszka Korol robotnica Zakładów Przemysłu Cukierniczego Bałtyk
33 Bogusław Korpaczewski monter kompasów okrętowych Zakładów Mechaniki Precyzyjnej
34 Teodor Kosznik ekonomista, zastępca dyrektora Gdańskiego Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych
35 Władysław Kowalewski robotnik Państwowym Przedsiębiorstwie „Schipcontrol” oddział Gdańsk
36 Piotr Kowalski kierowca taksówki Prywatnego Zrzeszenia Handlu i Usług
37 Kazimierz Krekień robotnik, szklarz Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego nr 1
38 Jan Kuczyński Dziennikarz „Głosu Wybrzeża”
39 Jan Kukowski ekonomista, dyrektor Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Rolniczych
40 Henryk Kwapisiewicz ślusarz, brygadzista w Przedsiębiorstwie Robót Czerpalnych i Podwodnych
41 Sabina Lubińska ekonomistka, starszy inspektor szkolenia zawodowego Stoczni Gdańskiej
42 Konstanty Łabor robotnik, odlewnik w Wytwórni Łożysk Ślizgowych Bimet
43 Eugeniusz Łuczków robotnik, takielarz, brygadzista w Gdańskiej Stoczni Remontowej
44 Ferdynand Mackiewicz zastępca przewodniczącego Prezydium MRN
45 Felicytas Malottke sprzedawczyni w Przedsiębiorstwie Państwowym MHM
46 Leszek Maracewicz mgr inż. urządzeń sanitarnych, dyrektor Gdańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego
47 Maria Markowska pielęgniarka Przychodni Obwodowej dla Studentów
48 Michał Matuszczak starszy brygadzista Zarządu Portu Gdańsk
49 Bronisław Medeński prokurator powiatowy dla miasta Gdańska
50 Alfred Michalski
51 Stanisław Michalski
52 Adam Młynarczyk technik budowy maszyn i urządzeń, zastępca kierownika Wydziału Remontu Urządzeń Pokładowych Gdańskiej Stoczni Remontowej
53 Nikołajew Jan przewodniczący Prezydium MRN
54 Teofil Ogórkiewicz ekonomista, kierownik placówki Polskiego Biura Podróży „Orbisu” w Gdańsku
55 Paweł Owłasiuk robotnik Gdańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego
56 Maria Paczkowska robotnica w Polskim Klubie Morskim
57 Karol Pszczółkowski nauczyciel, kierownik Wydziału Organizacyjnego Zarządu Wojewódzkiego ZMS
58 Jakub Rabuszko mgr inż. zootechnik, właściciel gospodarstwa rolnego
59 Bolesław Sidorowicz brygadzista elektromonterów Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Gdańsk-Gdynia
60 Józefa Siudaczyńska-Babicz nauczycielka teorii muzyki w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku
61 Franciszek Socha ekonomista, sekretarz Komitetu Miejskiego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego
62 Stanisław Sowiński Kierownik Katedry Projektowania Architektury Miejskiej Politechniki Gdańskiej
63 Jerzy Stachurski ekonomista, dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych „Elektromontaż”
64 Henryk Stasiak
65 Czesław Stodolski inż. budownictwa okrętowego, zastępca dyrektora do spraw technicznych Żeglugi Gdańskiej
66 Irena Suszko-Sobina filolog, stypendystka Instytutu Badań Literackich PAN
67 Eugeniusz Szczęśniak rzemieślnik, właściciel zakładu blacharskiego
68 Antoni Szella konserwator maszyn Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego
69 Stanisław Szmidt
70 Stanisław Szwarc ślusarz w Stoczni Wisła
71 Stanisław Szydłowski inż. budownictwa lądowego, zastępca przewodniczącego Prezydium MRN
72 Irena Tomiak brygadzistka w tłoczni Gdańskiej Fabryki Opakowań Blaszanych
73 Roman Truszczyński emerytowany nauczyciel
74 Maria Winiarska kierowniczka Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Handlowego „Gazy Techniczne”
75 Jędrzej Witkowski prezes Sądu Powiatowego w Gdańsku
76 Franciszek Wojtyło prawnik, sekretarz prezydium MRN
77 Zenona Zatorska magazynierka Zakładów Rybnych w Gdańsku
78 Franciszek Żakowicz robotnik, malarz Zakładów Urządzeń Okrętowych Urządzeń Elektrycznych Elmor
79 Czesława Żuk starszy inspektor do spraw socjalnych WZSP
80 Włodzimierz Żyromski ekonomista, sekretarz Miejskiego i Powiatowego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego
*Na podstawie „Dziennika Urzędowego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku” 1969, nr 11, poz. 67, s. 62–63.
Członkowie Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku wybrani w wyborach powszechnych z list Frontu Jedności Narodu 9 XII 1973*
Lp. Imię i nazwisko Uwagi
1 Józef Białek
2 Franciszek Bielicki
3 Stefan Biełousow
4 Michał Borówko
5 Stanisław Chełstowski
6 Roman Czapliński
7 Wacław Doroszewski
8 Karol Druet
9 Zbigniew Fąfara
10 Krystyna Friedel wiceprzewodniczący MRN
11 Maria Gajewska
12 Jerzy Gasch
13 Halina Glinkowska
14 Stanisław Głowacki
15 Henryk Godycki
16 Jan Gręźlikowski
17 Bronisław Grobelny wiceprzewodniczący MRN
18 Andrzej Grochowski
19 Mieczysław Gwizdek
20 Stanisława Herla
21 Henryk Husar
22 Antoni Iglikowski
23 Lesław Jabłonowski wiceprzewodniczący MRN
24 Wiesław Jabłonowski
25 Marian Jankowski
26 Stanisław Jankowski
27 Czesław Jaruga
28 Zbigniew Jaruszewski
29 Zygmunt Jóźwiak
30 Antoni Juriew
31 Stanisław Kasprzak
32 Józef Kobos
33 Maria Konarzewska
34 Bogusław Korpaczewski
35 Kazimierz Kosacki
36 Jadwiga Kowalska
37 Piotr Kowalski
38 Czesław Krukowski
39 Jan Kuczyński
40 Jan Kukowski
41 Ireneusz Kulig
42 Ryszard Kuźniak
43 Adam Langer
44 Sabina Lubińska
45 Konstanty Łabor
46 Józef Łacmański
47 Jan Łukjanow
48 Leszek Maracewicz
49 Alicja Mazur-Nagórska
50 Bronisław Medeński
51 Tadeusz Mikołajczyk
52 Halina Młyńska
53 Henryk Murczkiewicz
54 Jan Nikołajew
55 Adam Nowotnik przewodniczący MRN
56 Maria Pacek
57 Jerzy Pawlak
58 Franciszek Reiter
59 Anna Różycka
60 Jakub Rabuszko
61 Bożena Selwa
62 Bolesław Sidorowicz
63 Janusz Sienkiewicz
64 Mieczysława Sikora
65 Józefa Siudaczyńska-Babicz
66 Ryszard Smeja
67 Stanisław Sowiński
68 Jerzy Stachurski
69 Jan Staniszewski
70 Teresa Starkiewicz
71 Henryk Stasiak
72 Alicja Sulma
73 Antoni Szella
74 Stanisław Szmidt
75 Maria Szymańska
76 Roman Truszczyński
77 Antoni Turski
78 Janina Walicka
79 Maria Winiarska
80 Jędrzej Witkowski
81 Lech Zaleski
82 Andrzej Zapaśnik
83 Czesław Zaręba
84 Zenona Zatorska
85 Jerzy Zebrzuski
86 Stanisława Zielińska
87 Włodzimierz Ziemiaszewski
88 Franciszek Żakowicz
89 Czesława Żuk
*Na podstawie „Dziennika Urzędowego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku” 1973, nr 22, poz. 183, s. 180–181.
MrGl
Członkowie Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku wybrani w wyborach powszechnych z list Frontu Jedności Narodu 5 II 1978*
Lp. Imię i nazwisko Uwagi
1 Bogdan Aleksandrowicz
2 Jerzy Ambros
3 Bogusław Andrzejewski
4 Bronisław Bahrynowski
5 Mieczysław Bajon
6 Anna Balachwiej
7 Jerzy Bieniecki
8 Barbara Bieniek
9 Wacław Bierut
10 Jan Błaszkowski
11 Tadeusz Bobryk
12 Władysław Bodak
13 Antoni Bohdan
14 Edward Borkowski
15 Bogumił Burzyński
16 Jan Chęciński
17 Lucyna Chlebowicz
18 Tadeusz Czachla
19 Narcyza Czekalska
20 Lucjan Dankiewicz
21 Czesława Dąbrowska
22 Henryk Dombrowski
23 Maria Etmańska
24 Waldemar Falgowski
25 Zenon Flisikowski
26 Erazm Gawin
27 Felicja Gidaszewska
28 Stanisław Gierczak
29 Bronisław Grobelny wiceprzewodniczący MRN
30 Wojciech Grochowiecki
31 Wiesław Gruszkowski wiceprzewodniczący MRN
32 Elżbieta Grześ
33 Paweł Hełminiak
34 Klemens Henig
35 Henryk Herbut
36 Bogdan Hermann
37 Aleksander Huciński
38 Edmund Hulecki
39 Wiesław Jabłonowski
40 Tadeusz Jodłowski
41 Jerzy Jodziewicz
42 Edmund Joskowski
43 Jan Jurzynek
44 Eugeniusz Karolak
45 Zygmunt Kasowski
46 Bogdan Kasprzycki
47 Henryk Kempiński
48 Wanda Kiełbratowska
49 Roman Knitter
50 Jerzy Knop
51 Mieczysław Kochanowski
52 Jerzy Kossak
53 Henryka Danuta Kotyńska
54 Alina Kozłowska
55 Feliks Krawczyk
56 Edward Kreft
57 Zofia Krupa
58 Marian Kujda
59 Ireneusz Kwaśniewski
60 Jan Lemańczyk
61 Irena Lenartowicz
62 Jadwiga Lewińska
63 Jadwiga Lipińska
64 Arkadiusz Lis
65 Józef Lis
66 Henryk Litwin
67 Sabina Lubińska
68 Helena Łapińska
69 Józef Łaski
70 Daniela Maćko
71 Stanisław Madaliński
72 Adelajda Majewska
73 Franciszek Majewski
74 Józef Majewski
75 Krystyna Majzbuchowska-Keller
76 Emilian Markiewicz
77 Bronisław Medeński
78 Edward Mieliński
79 Krystyna Miszkiel
80 Andrzej Młot
81 Aniela Mochalska
82 Feliks Muzalewski
83 Aleksander Nawrot
84 Stefan Ochocki
85 Marian Oleksiak
86 Wacław Ostrowski
87 Jerzy Pietraszkiewicz
88 Wit Polewski
89 Jarosław Polski przewodniczący MRN
90 Henryk Połczyński
91 Brunon Potrykus
92 Henryk Rendzionek
93 Katarzyna Reszetow wiceprzewodnicząca MRN
94 Romuald Rodziewicz
95 Jadwiga Romanowicz
96 Stefan Roszczyk
97 Jan Rozinka
98 Zdzisław Ryba
99 Dominika Sadowska
100 Ryszard Sawicki
101 Ryszard Schlieske
102 Jan Sidorczak
103 Zdzisław Skrago
104 Ewa Skubij
105 Elżbieta Słowik
106 Lucjan Snopek
107 Helena Sokołowska
108 Halina Stankiewicz
109 Henryk Stasiak
110 Jadwiga Stasiak
111 Andrzej Stasiewski
112 Eugeniusz Surdyka
113 Stanisław Szabuniewicz
114 Jan Tomaszewski
115 Kazimierz Urbański
116 Tytus Walasek
117 Antoni Walczak
118 Marian Walencik
119 Wiesław Warzyniak
120 Stanisław Weideman
121 Teodor Wiśniewski
122 Tadeusz Wojcieszek
123 Stanisław Wojtaś
124 Tadeusz Wojtkowiak
125 Stefan Wojtkuński
126 Andrzej Wrzesień
127 Bogusława Zawierta
128 Włodzimierz Ziemaszewski
129 Janina Zmeczerowska
130 Irena Żuk
*Na podstawie „Dziennika Urzędowego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku” 1978, nr 2, poz. 6, s. 9–10.
MrGl
Członkowie Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku wybrani w wyborach powszechnych 17 VI 1984*
Lp. Imię i nazwisko Uwagi
1 Stanisław Bazior
2 Stefan Binkowski
3 Jerzy Bogucki
4 Grażyna Borzyszkowska
5 Stefan Brudnowski
6 Krzysztof Brzeziński
7 Wanda Brzuszkiewicz-Brulińska
8 Kazimierz Cendrowski
9 Roman Chamier-Ciemiński
10 Janusz Ciołek
11 Urszula Cybulska
12 Zdzisław Czura
13 Stefania Dąbrowska
14 Henryk Depka
15 Zygmunt Doliński
16 Henryk Dombrowski
17 Waldemar Duzdal
18 Jerzy Dziedzic
19 Hanna Dzikowska
20 Jarosław Dzięgielewski
21 Zygmunt Flisek
22 Władysław Furmaniak
23 Bożena Gast
24 Włodzimierz Gliński
25 Wiktoria Głowacka-Cichowicz
26 Jan Gogol
27 Jolanta Górnowicz
28 Marian Górski
29 Józef Grabowski
30 Stefan Grabowski
31 Teresa Gronowska
32 Halina Gutyńska
33 Bogdan Harla
34 Paweł Hełminiak
35 Klemens Henig
36 Anna Izdebska
37 Tadeusz Jodłowski wiceprzewodniczący MRN
38 Władysław Jonik
39 Andrzej Kalinowski
40 Henryk Kałęcki
41 Zdzisław Kania
42 Ryszard Karolewski
43 Edward Kiryło
44 Wiktor Klisz
45 Roman Knitter wiceprzewodniczący MRN
46 Marian Kondej
47 Leszek Kostrzewski
48 Henryk Kowalczuk
49 Jan Koźbiał
50 Andrzej Kramarski
51 Teresa Krystman
52 Ryszard Księżopolski
53 Janusz Kukowski
54 Zenon Kuziak
55 Ewa Kwarcińska
56 Błażej Lewandowski
57 Janusz Lewiński od 1985 przewodniczący MRN
58 Ryszard Lisiecki
59 Henryk Łuniewski
60 Franciszek Majewski
61 Jolanta Manowska
62 Bronisław Maryniuk
63 Ewa Matla-Kiepajło
64 Stefan Michalkiewicz
65 Edward Mieliński
66 Andrzej Młot wiceprzewodniczący MRN
67 Bożena Mroczek-Gliszczyńska
68 Piotr Mrugała
69 Nadzieja Nieścioruk
70 Jerzy Nowak
71 Halina Obrębska
72 Władysław Obszyński
73 Zbigniew Olszewski
74 Jerzy Pasiński
75 Aleksander Pokładecki
76 Grzegorz Pokorniewski
77 Krystyna Pomorska
78 Henryk Prabucki
79 Bruno Przewoźniak
80 Edmund Puszakowski
81 Andrzej Radochoński
82 Konstanty Radziwiłł
83 Piotr Rajca
84 Antoni Rauch
85 Henryk Rączkowski
86 Anna Różycka
87 Lesława Rudnicka
88 Zbigniew Ryllo
89 Edmund Rzeszotarski
90 Lucyna Sałek wiceprzewodnicząca MRN
91 Anna Sandach
92 Teofil Schwarz
93 Stanisław Sepioł
94 Romuald Sinkowski
95 Andrzej Słupczewski
96 Paweł Smentek
97 Marek Socha
98 Alina Sowińska
99 Teresa Stachnik
100 Florian Stanc
101 Anna Stencel
102 Jerzy Stroiński
103 Janusz Sulikowski
104 Alicja Szabuniewicz
105 Bogusław Szarmach
106 Tadeusz Szczęsny
107 Stefan Szmitowski
108 Jan Szweykowski
109 Maciej Szymański
110 Kazimierz Szymoniak
111 Zdzisław Szynkora
112 Bożena Świętorzecka
113 Stefan Terasiński
114 Bronisław Tulko
115 Jacek Wąpierski
116 Jerzy Wawrzyniak
117 Danuta Weiner-Kielasiak
118 Stanisław Wentk
119 Józef Wilczyński
120 Edmund Wittstock
121 Tadeusz Włodarz
122 Krystyna Wojtowicz
123 Witold Wołowski
124 Eugeniusz Wójcik przewodniczący MRN w latach 1984–1985
125 Helena Wyczachowska
126 Andrzej Wysocki
127 Zbigniew Zabłudowski
128 Stanisław Zaremba
129 Zofia Zwięgeła
*Na podstawie „Dziennika Urzędowego Województwa Gdańskiego” 1984, nr 2, poz. 5, s. 13–14.
MrGl
Członkowie Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku wybrani w wyborach powszechnych 19 VI 1988*
Lp. Imię i nazwisko Uwagi
1 Andrzej Bachmaczuk
2 Bolesław Banaszek
3 Janina Bartoszewska
4 Danuta Bednarczuk
5 Bogumiła Benka
6 Janusz Benesz
7 Ireneusz Bieniecki
8 Barbara Bilejczyk
9 Jerzy Bogucki
10 Andrzej Borkowski
11 Gerard Borówka
12 Jerzy Bucki
13 Tadeusz Bugajewski
14 Zofia Bukowska
15 Roman Chamier-Cieminski wiceprzewodniczący MRN
16 Jerzy Charłanowicz
17 Jerzy Chelstowski
18 Danuta Chmielewska
19 Wiesław Chmura
20 Alicja Chorzelska-Pytlak
21 Zenon Cieślik
22 Tadeusz Czajka
23 Krzysztof Czechowski
24 Zofia Czernikowska
25 Andrzej Czubek
26 Anna Dubaniewicz
27 Tadeusz Duszyński
28 Jerzy Dziedzic
29 Elżbieta Dziduszko
30 Hanna Dzikowska
31 Anna Fedeczko
32 Edmund Felchner
33 Marian Fuhrmann
34 Jerzy Gajewicz
35 Iwona Gawron
36 Krystyna Gliszczyńska
37 Jan Gogol
38 Andrzej Gorgolewski
39 Bogdan Gozdek
40 Bożena Górska
41 Henryk Górski
42 Andrzej Grajewski
43 Michał Grotowski
44 Piotr Grubba
45 Anna Izdebska
46 Teresa Jaguś
47 Maciej Januchta
48 Krzysztof Jarmołowicz
49 Barbara Jóźwiak
50 Józef Kaczyński
51 Piotr Kaczanowski
52 Witold Karpiński
53 Zbigniew Kaźmierczak
54 Ewa Kiepajło
55 Jan Kmiecik
56 Witold Kołodziński
57 Stanisław Kopeć
58 Anna Kontek
59 Krystyna Konopczyńska
60 Kazimierz Korda
61 Cecylia Korsak
62 Andrzej Kotecki
63 Piotr Kowalewski
64 Stefan Kownacki
65 Krystyna Krajewska
66 Mirosław Krajewski
67 Henryk Krakowiak
68 Marian Krasnopolski wiceprzewodniczący MRN
69 Janina Kubiciel
70 Andrzej Kurowski
71 Barbara Kurzawska
72 Monika Kuzińska
73 Andrzej Kwiatkowski
74 Wanda Kwapisiewicz
75 Irena Lenartowicz
76 Janusz Lewiński przewodniczący MRN
77 Ewa Lipińska
78 Maria Lipińska
79 Krzysztof Lis
80 Marek Lubieniecki
81 Ryszard Lutko wiceprzewodniczący MRN
82 Ryszard Łęgowski
83 Franciszek Majewski
84 Bożena Małecka
85 Bożena Maszka
86 Renata Mierzejewska
87 Lidia Mostek
88 Alicja Nehrebecka
89 Aleksandra Niedzielska
90 Jerzy Nowak
91 Ewa Oroń
92 Irena Pastuszak
93 Jerzy Pasiński
94 Marian Pieniążkiewicz
95 Wiesław Pierzchalski
96 Ewa Pietryk wiceprzewodnicząca MRN
97 Jerzy Polak
98 Krystyna Pomorska
99 Halina Raczyńska-Liesius
100 Jan Recławski
101 Józef Rosiński
102 Anna Różycka
103 Janusz Rybicki
104 Zygmunt Rybicki
105 Aleksander Skowroński
106 Alina Sowińska
107 Elżbieta Stańczak
108 Ryszard Szatkowski
109 Dorota Szostakowska
110 Urszula Sztark
111 Irma Taraszkiewicz
112 Roman Tempski
113 Janina Ułaś
114 Janusz Wikowski
115 Ewa Wilczek
116 Wiesława Witkowska
117 Zofia Wnuk
118 Krzysztof Wojciechowicz
119 Teresa Wojtkiewicz
120 Wiesław Wróbel
121 Marian Wrzosek
122 Teresa Wyrzykowska
123 Krystyna Zabłocka
124 Mirosław Zalewski
125 Stanisław Zaremba
126 Tadeusz Zawadzki
127 Bożena Zdanowska
128 Adam Zdrojewski
129 Janusz Zygmuntowicz
130 Andrzej Żebrowski
*Na podstawie „Dziennika Urzędowego Województwa Gdańskiego” 1988, nr 17, poz. 118, s. 93–94.
MrGl
Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Gdańsku (1950–1973)
2 VI 1950 – 19 II 1953 Piotr Stolarek
19 II 1953 – 16 XII 1954 Stanisław Szmidt
16 XII 1954 – 12 II 1958 Julian Cybulski
12 II 1958 – 27 II 1963 Stanisław Szmidt
27 II 1963 – 10 VI 1969 Tadeusz Bejm
10 VI 1969 – 13 XII 1973 Jan Nikołajew
SB
Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej
w Gdańsku (1973–1990)
13 XII 1973 – 4 II 1977 Adam Nowotnik
19 IV 1977 – 30 XI 1981 Jarosław Polski
30 XI 1981 – 28 VI 1984 Wiesław Julian Gruszkowski
29 VI 1984 – 28 IV 1986 Eugeniusz Wójcik
28 IV 1986 – 26 V 1990 Janusz Lewiński
SBNa mocy ustawy o samorządzie gminnym z 8 III 1990 został w Polsce reaktywowany samorząd terytorialny. Tego dnia uchwalono też ordynację wyborczą do samorządu lokalnego. Miał on być wybierany samodzielnie przez lokalną wspólnotę w powszechnym, równym, bezpośrednim i tajnym głosowaniu. Zapoczątkowana w 1990 reforma samorządowa przełamała monopol państwa i partii w kreowaniu lokalnych środowisk. Dokonała upodmiotowienia samorządu terytorialnego przez wyodrębnienie jego kompetencji i obowiązków. Zadania samorządu podzielono na własne i zlecone. Do zadań własnych zaliczono m.in.: ład przestrzenny, gospodarkę nieruchomościami, ochronę środowiska i przyrody, gminne drogi, ulice i mosty, wodociągi i zaopatrzenie w wodę oraz kanalizację, lokalny transport zbiorowy, ochronę zdrowia i pomoc społeczną, edukację publiczną i kulturę, współpracę z organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Ponadto władze gminy zobligowano do realizacji szeregu zadań zleconych i powierzonych przez administrację rządową.

W wyniku wolnych wyborów samorządowych wyborów samorządowych z 27 V 1990 (zob. szerzej wybory do samorządu terytorianego z 27 V 1990) powstała nowa Rada Miejska, licząca 60 osób. Po raz pierwszy zebrała się 5 VI 1990 w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta, dwa dni później (7 czerwca) przyjęła uchwałę o zmianie nazwy na Radę Miasta Gdańska (RMG). 10 VII 1990 RMG dokonała, na podstawie rozpisanego konkursu, wyboru prezydenta miasta. Od 2002 RMG liczy 34 osoby wybierane co cztery lata w sześciu okręgach wyborczych ( administracyjny podział) i 216 komisjach obwodowych. Od 2002 wyboru prezydenta miasta dokonuje nie Rada, lecz ogół mieszkańców uprawnionych do głosowania w wyborach powszechnych. Posiedzenia RMG odbywają się regulaminowo co miesiąc, od 30 XI 2000 w Nowym Ratuszu. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego (organizującego jej prace, prowadzącego posiedzenia reprezentującego Radę na zewnątrz) i 1–3 wiceprzewodniczących. Rada powołuje również stałe komisje problemowe, odpowiadające za poszczególne dziedziny życia w mieście (z reguły w liczbie dziesięciu).

Po wprowadzeniu w Polsce trójstopniowego podziału administracyjnego od 16 VII 1998 obowiązuje ordynacja wyborcza m.in. do rad gmin; w miastach na prawach powiatów, a więc i w Gdańsku, przyjęto proporcjonalną ordynację otwartych list partyjnych. Od czasu reformy administracyjnej w Polsce z 1 I 1999 i obowiązywania trójstopniowego podziału terytorialnego (szczeble: gminny, powiatowy i wojewódzki) zakres kompetencji gminy poszerzony został o obowiązek prowadzenia szkół podstawowych i gimnazjalnych, zakładów opieki zdrowotnej o charakterze ambulatoryjnym, a także scalanie i wymianę gruntów. Gdańsk, jako miasto na prawach powiatu, wykonuje szereg innych zadań, między innymi prowadzenie oświaty ponadpodstawowej.

Kadencje Rady Miasta po 1990
Kadencja Lata urzędowania Data wyboru Liczba radnych
I 1990–1994 27 V 1990 60
II 1994–1998 19 VI 1994 60
III 1998–2002 11 X 1998 60
IV 2002–2006 27 X 2002 34
V 2006–2010 12 VI 2006 34
VI 2010–2014 21 XI 2010 34
VII 2014–2018 16 XI 2014 34
SB
Przewodniczący Rady Miasta Gdańska (od 1990)
5 VI 1990 – 11 XII 1990 Franciszek Jamroż
11 XII 1990 – 29 VI 1994 Andrzej Januszajtis
30 VI 1994 – 19 VI 1998 Paweł Adamowicz
26 X 1998 – 31 V 2001 Elżbieta Grabarek-Bartoszewicz
12 VII 2001–2018 Bogdan Oleszek
19 XI 2018 – Agnieszka Owczarczak
SB
Rada Miasta 1990–1994
Imię i nazwisko Partia lub organizacja Funkcja Uwagi
Paweł Adamowicz Komitet Obywatelski „Solidarność” Gdańsk-Śródmieście prawnik
Ryszard Walenty Bartel (10 XII 1934 – 12 VII 2020) Komitet Obywatelski „Solidarność” Przymorze profesor, ichtiolog
Andrzej Bądkowski (19 VI 1946 – 27 VII 2020) Komitet Obywatelski „Solidarność” Zaspa-Młyniec wiceprzewodniczący Rady Miasta od 1990 inżynier chemik
Tomasz Bedyński (12 IX 1952 – 1 III 2016) Komitet Obywatelski „Solidarność” Wrzeszcz Południe wiceprzewodniczący Rady Miasta nauczyciel
Marek Julian Berndt (30 X 1936 – 13 III 2019) Komitet Obywatelski „Solidarność” Osiedle Kochanowskiego członek Komisji Rozwoju Miasta, członek Komisji Funkcjonowania Miasta, członek Komisji Ochrony Środowiska, członek Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. nauczyciel akademicki (Politechnika Gdańska)
Włodzimierz Byczkowski Komitet Obywatelski „Solidarność” Przymorze członek Komisji ds. Samorządu, członek Komisji Gospodarki Komunalnej, członek Komisji Dyscyplinarnej II instancji technik budowlany
Jan Grzegorz Długosz Komitet Obywatelski „Solidarność” Wrzeszcz Północ od 21 XII 1992, objął mandat po Jacku Starościaku
Jerzy Fryzowski (1950–2011) Komitet Obywatelski Olszynka mistrz wodnokanalizacyjny
Tadeusz Gleinert Komitet Obywatelski „Solidarność” Siedlce Północ nauczyciel
Mieczysław Gnich Komitet Obywatelski „Solidarność” Zaspa-Młyniec spawacz
Bogusław Kazimierz Gołąb Komitety Obywatelskie „Solidarność” Chełm–Orunia technolog
Zofia Gosz Komitet Obywatelski „Solidarność” Zaspa-Rozstaje ekonomistka
Maciej Gromadzki Porozumienie Komitetów Obywatelskich „Solidarność” Stogi–Sobieszewo–Krakowiec biolog
Grzegorz Grzelak Osiedlowy Komitet Obywatelski „Solidarność” Piecki–Migowo geograf
Roman Grzenia Komitet Obywatelski „Solidarność” Przymorze inżynier środowiska
Eugeniusz Grzymała Komitety Obywatelskie „Solidarność” Chełm–Orunia ślusarz
Zdzisław Halcewicz-Pleskaczewski (zm. 3 IX 1993) Osiedlowy Komitet Obywatelski „Solidarność” Nowy Port po jego śmierci mandat nieobsadzony inżynier elektryk, emeryt
Franciszek Jamroż Osiedlowy Komitet Obywatelski „Solidarność” Piecki–Migowo przewodniczący Rady Miasta 5 VI – 10 XII 1990 inżynier elektryk
Andrzej Januszajtis Komitet Obywatelski „Solidarność” Gdańsk-Śródmieście przewodniczący Rady Miasta 11 XII 1990 – 1994 fizyk
Stefan Jaśkiewicz Komitet Obywatelski „Solidarność” Zaspa-Młyniec wiceprzewodniczący Rady Miasta nauczyciel akademicki
Michał Kaczorowski Komitet Obywatelski „Solidarność” Osiedle Kochanowskiego inżynier łączności
Maria Marek Kalicki Komitet Obywatelski „Solidarność” Oliwa i NSZZ Solidarność inżynier leśnik
Janusz Kawka Komitet Obywatelski „Solidarność” Przymorze magister inżynier, technik
Kosik Krzysztof Komitety Obywatelskie „Solidarność” Chełm–Orunia rzemieślnik
Jerzy Krzyżanowski Porozumienie Komitetów Obywatelskich Siedlce i Jasień profesor Politechniki Gdańskiej
Antoni Kunikowski Komitet Obywatelski „Solidarność” Wrzeszcz Północ doktor chemii
Maria Lackorzyńska (1934–2003) Komitet Obywatelski „Solidarność” Gdańsk-Śródmieście chemiczka
Andrzej Malinowski Komitety Obywatelskie „Solidarność” Żabianka zaopatrzeniowiec
Józef Masternak Komitety Obywatelskie „Solidarność” Żabianka ekonomista
Tadeusz Mękal Porozumienie Komitetów Obywatelskich „Solidarność” Stogi–Sobieszewo–Krakowiec inżynier środowiska
Bernard Mikołowski Porozumienie Komitetów Obywatelskich „Solidarność” Stogi–Sobieszewo–Krakowiec inżynier techniki kolejowej
Maria Małkowska (ur. 1947) Komitet Obywatelski „Solidarność” Wrzeszcz Południe magister ekonomii
Małgorzata Niewczas Komitet Obywatelski „Solidarność” Gdańsk pielęgniarka
Waldemar Nocny Osiedlowy Komitet Obywatelski „Solidarność” Nowy Port nauczyciel historii
Juliusz Roman Ogórkowski Komitety Obywatelskie „Solidarność” Chełm–Orunia specjalista ds. informatyki
Zbigniew Okoński Komitet Obywatelski „Solidarność” Przymorze zrezygnował 14 VII 1992, mandatu nieobsadzono magister ekonomii
Ryszard Olszewski Osiedlowy Komitet Obywatelski „Solidarność” Nowy Port od 1993 poseł technik automatyk
Ryszard Piasecki Komitety Obywatelskie „Solidarność” Żabianka inżynier budowy okrętów
Marek Piskorski Komitet Obywatelski „Solidarność” Oliwa i NSZZ Solidarność architekt urbanista
Piotr Poniewierski Porozumienie Komitetów Obywatelskich „Solidarność” Stogi–Sobieszewo–Krakowiec mandat przejął 15 VI 1993 po Andrzeju Zagozdonie bankowiec
Henryk Kazimierz Rowiński Osiedlowy Komitet Obywatelski „Solidarność” Nowy Port technik elektronik
Zofia Ruszkowska Osiedlowy Komitet Obywatelski „Solidarność” Nowy Port lekarz medycyny przemysłowej
Zbigniew Sadowski Komitet Obywatelski „Solidarność” Oliwa i NSZZ Solidarność ekonomista
Henryk Sampławski Komitet Obywatelski „Solidarność” Przymorze wykładowca Politechniki Gdańskiej
Krystyna Sarnowska-Jackowska Komitet Obywatelski „Solidarność” Osiedle Kochanowskiego historyczka sztuk
Andrzej Skrzypek Osiedlowy Komitet Obywatelski „Solidarność” Piecki–Migowo filolog
Andrzej Słomiński Komitet Obywatelski „Solidarność” Zaspa–Rozstaje inżynier elektronik
Przemysław Smolarek Komitet Obywatelski „Solidarność” Gdańsk-Śródmieście po jego śmierci (18 VI 1991) mandat otrzymał Andrzej Zbierski muzealnik
Anna Sosińska-Parchowska Komitety Obywatelskie „Solidarność” Chełm–Orunia nauczycielka
Jacek Starościak Komitet Obywatelski „Solidarność” Wrzeszcz Północ do 21 XII 1992; mandat przejął Jan Grzegorz Długosz inżynier
Grzegorz Sulikowski Komitet Obywatelski „Solidarność” Gdańsk-Śródmieście architekt
Jerzy Szerszyński Komitet Obywatelski „Solidarność” Wrzeszcz Południe inżynier technologii żywności
Leszek Szumichora Komitet Obywatelski „Solidarność” Gdańsk-Śródmieście projektant instalacji sanitarnych
Andrzej Szydłowski Nasz Gdańsk piekarz
Bogdan Szymczuk Komitety Obywatelskie „Solidarność” Chełm–Orunia ekonomista
Dariusz Śmiałkowski Komitet Obywatelski „Solidarność” Wrzeszcz Północ inżynier budownictwa lądowego
Jerzy Toruński (1937–2009) Komitet Obywatelski „Solidarność” Osiedle Kochanowskiego kosztorysant
Krzysztof Włodarczyk Porozumienie Komitetów Obywatelskich Siedlce i Jasień inżynier rybołówstwa morskiego
Tadeusz Wyganowski (1937–2006) Komitet Obywatelski „Solidarność” Siedlce Północ technik budowlany
Lucyna Zabiełło Porozumienie Komitetów Obywatelskich Siedlce i Jasień pracowniczka umysłowa
Andrzej Zagozdon Porozumienie Komitetów Obywatelskich „Solidarność” Stogi–Sobieszewo–Krakowiec mandat przejął po nim 15 VI 1993 Piotr Poniewierski technik elektroenergetyk
Andrzej Zbierski Komitet Obywatelski „Solidarność” Gdańsk-Śródmieście od 9 VII 1991, przejął mandat po Przemysławie Smolarku archeolog
class="authorEgTab" MrGl
Rada Miasta 1994–1998
Imię i nazwisko Partia lub organizacja Funkcja Uwagi
Paweł Adamowicz Partia Konserwatywna przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Adamski Unia Wolności wiceprzewodniczący Rady Miasta
Wacław Baliński Zjednoczenie dla Ziemi Gdańskiej wiceprzewodniczący Rady Miasta od 1994
Krzysztof Berenthal Unia Polityki Realnej
Michał Bidas Unia Wolności
Tadeusz Brodzik (1935–2003) Sojusz Lewicy Demokratycznej
Leon Brzozowski Sojusz Lewicy Demokratycznej
Małgorzata Chmiel Komitet Nasz Gdańsk
Janusz Chojnowski mandat od 19 VI 1997
Tomasz Czerwiński (ur. 1954) Forum Porozumienia
Jerzy Fryzowski (1950–2011) Zjednoczenie dla Ziemi Gdańskiej
Janusz Gielecki (ur. 1947) Sojusz Lewicy Demokratycznej
Tadeusz Gleinert Unia Wolności wiceprzewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Gorczyński Sojusz Lewicy Demokratycznej
Zofia Gosz Zjednoczenie dla Ziemi Gdańskiej
Michał Górski Unia Wolności
Ryszard Gruda Partia Konserwatywna
Grzegorz Grzelak Partia Konserwatywna
Henryk Halmann Unia Wolności
Andrzej Jankowski (ur. 1956) Unia Wolności
Tadeusz Jędrzejczyk (ur. 1968) Unia Wolności
Kazimierz Kiżewski (ur. 1957) Unia Wolności
Marek Kostecki Unia Wolności
Zdzisław Kościelak Unia Polityki Realnej
Tadeusz Kowalewski Sojusz Lewicy Demokratycznej
Jerzy Krajka (1939–2008) Sojusz Lewicy Demokratycznej
Marek Kraszewski (ur. 1954) Unia Polityki Realnej
Jan Kryger (1956–2007) Sojusz Lewicy Demokratycznej
Jerzy Krzyżanowski Unia Wolności
Adam Landowski (ur. 1951) Zjednoczenie dla Ziemi Gdańskiej
Władysław Łęczkowski (ur. 1943) Sojusz Lewicy Demokratycznej
Włodzimierz Machczyński (ur. 1948) Partia Konserwatywna
Maria Małkowska (ur. 1947) Zjednoczenie dla Ziemi Gdańskiej
Ginter Manuszewski (1941–2001) Sojusz Lewicy Demokratycznej
Barbara Meyer Sojusz Lewicy Demokratycznej
Tadeusz Mękal Partia Konserwatywna
Andrzej Michałowski Zjednoczenie dla Ziemi Gdańskiej
Sławomir Niecko Bezpartyjny Blok Wspierania Reform wiveprzewodniczący Rady Miasta od 1997
Wiesława Pawłowicz Sojusz Lewicy Demokratycznej
Zenon Plech Unia Wolności
Romuald Plewa (ur. 1953) Zjednoczenie dla Ziemi Gdańskiej
Tomasz Posadzki Unia Wolności
Sylwester Pruś (ur. 1959) Unia Polityki Realnej
Danuta Putrycz (1948–2011) Sojusz Lewicy Demokratycznej
Henryk Kazimierz Rowiński Nasz Gdańsk
Wiktor Salamądry Unia Polityki Realnej
Krystyna Sarnowska-Jackowska Wrzeszczańskie Komitety Obywatelskie
Ewa Sienkiewicz Nasz Gdańsk
Leszek Słomiński (ur. 1952) Partia Konserwatywna
Tomasz Sowiński (ur. 1965) Zjednoczenie dla Ziemi Gdańskiej do 1997 wiceprzewodniczący Rady Miasta
Grzegorz Sulikowski (ur. 1955) Unia Wolności
Halina Symonowicz mandat od 1997
Stanisław Szczepanik (ur. 1934) Unia Wolności
Wacław Szulc Zjednoczenie dla Ziemi Gdańskiej
Joachim Szyc Bezpartyjny Blok Wspierania Reform
Andrzej Szydłowski Konfederacja Gdańska
Dariusz Śmiałkowski (ur. 1959) Gdańsk-Południe
Marek Świeczkowski (ur. 1964) Unia Polityki Realnej
Józef Tarnowski (ur. 1955) Unia Polityki Realnej
Wojciech Turek Zjednoczenie dla Ziemi Gdańskiej
Eugeniusz Węgrzyn (1935–2003) Sojusz Lewicy Demokratycznej
Aleksander Żubrys (ur. 1946) Sojusz Lewicy Demokratycznej
class="authorEgTab" MrGl
Rada Miasta 1998–2002
Imię i nazwisko Partia lub organizacja Funkcja Uwagi
Paweł Adamowicz Akcja Wyborcza Solidarność po objęciu urzędu prezydenta Gdańska złożył mandat, który przejął Marek Bumblis
Jerzy Adamski Unia Wolności
Wacław Baliński Akcja Wyborcza Solidarność przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej
Lilianna Barańska Sojusz Lewicy Demokratycznej
Jacek Karol Bendykowski Akcja Wyborcza Solidarność od 2000 członek Komisji Doraźnej ds. Kontaktów Zagranicznych
Ryszard Biały (ur. 1954) Akcja Wyborcza Solidarność
Robert Bogdanowicz Unia Wolności przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, od 2000 członek Komisji Doraźnej ds. Kontaktów Zagranicznych
Krzysztof Brzeziński Sojusz Lewicy Demokratycznej
Leon Brzozowski Sojusz Lewicy Demokratycznej
Marek Bumblis Akcja Wyborcza Solidarność przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu mandat przejął po Pawle Adamowiczu
Małgorzata Chmiel (ur. 1953) Unia Wolności
Kazimierz Dobrzyński (ur. 1934) Akcja Wyborcza Solidarność
Jarosław Dziubek Akcja Wyborcza Solidarność
Jerzy Fryzowski (1950–2011) Akcja Wyborcza Solidarność
Piotr Gierszewski Akcja Wyborcza Solidarność
Tadeusz Gleinert Unia Wolności przewodniczący Komisji Kultury, od 2000 członek Komisji Doraźnej ds. Kontaktów Zagranicznych
Eugeniusz Głogowski (ur. 1958) Sojusz Lewicy Demokratycznej
Jarosław Gorecki (ur. 1958) Akcja Wyborcza Solidarność przewodniczący Komisji ds. Samorządu i Ładu Publicznego
Elżbieta Grabarek-Bartoszewicz Akcja Wyborcza Solidarność od 1998 do maja 2001 przewodnicząca Rady Miasta, od 2000 członkini Komisji Doraźnej ds. Kontaktów Zagranicznych
Stefan Grabski Akcja Wyborcza Solidarność wiceprzewodniczący Rady Miasta do maja 2001
Ryszard Gruda Partia Konserwatywna
Henryk Halmann Unia Wolności
Marek Jacek Hola (ur. 1968) Akcja Wyborcza Solidarność
Grażyna Husarz (ur. 1951) Sojusz Lewicy Demokratycznej
Waldemar Jaroszewicz Akcja Wyborcza Solidarność od 2000 członek Komisji Doraźnej ds. Kontaktów Zagranicznych
Andrzej Jaworski Akcja Wyborcza Solidarność od 2000 członek Komisji Doraźnej ds. Kontaktów Zagranicznych
Wiesław Kamiński (ur. 1962) Akcja Wyborcza Solidarność przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marek Kostecki Unia Wolności wiceprzewodniczący Rady Miasta od lipca 2001
Tadeusz Kowalewski Sojusz Lewicy Demokratycznej
Adam Landowski (ur. 1951) Akcja Wyborcza Solidarność
Maciej Lisicki (ur. 1963) Akcja Wyborcza Solidarność wiceprzewodniczący Rady Miasta od 1998
Władysław Łęczkowski (ur. 1943) Sojusz Lewicy Demokratycznej od 2000 członek Komisji Doraźnej ds. Kontaktów Zagranicznych
Maria Małkowska (ur. 1947) Akcja Wyborcza Solidarność
Barbara Meyer Sojusz Lewicy Demokratycznej
Włodzimierz Mormol (ur. 1948) Sojusz Lewicy Demokratycznej
Bogusław Niemkiewicz (1946–2001) Akcja Wyborcza Solidarność
Czesław Nowak Akcja Wyborcza Solidarność przewodniczący Komisji Polityki Gopodarczej i Morskiej
Bogdan Oleszek Akcja Wyborcza Solidarność od 2001 przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Leon Orzechowski (ur. 1950) Akcja Wyborcza Solidarność
Mariusz Stanisław Pankowski (ur. 1973) Akcja Wyborcza Solidarność wiceprzewodniczący Rady Miasta, przewodniczący Komisji Zdrowia
Alina Pienkowska-Borusewicz Unia Wolności
Marek Polaszewski (ur. 1955) Sojusz Lewicy Demokratycznej
Tomasz Posadzki Unia Wolności
Danuta Putrycz (1948–2011) Sojusz Lewicy Demokratycznej
Dorota Beata Raczyńska (ur. 1963) Sojusz Lewicy Demokratycznej
Stanisław Rajkowski Sojusz Lewicy Demokratycznej
Arkadiusz Rybicki Akcja Wyborcza Solidarność
Ewa Sienkiewicz Akcja Wyborcza Solidarność
Leszek Słomiński (ur. 1952) Akcja Wyborcza Solidarność od 2000 członek Komisji Doraźnej ds. Kontaktów Zagranicznych
Wacław Szulc Akcja Wyborcza Solidarność do maja 2001 wiceprzewodniczący Rady Miasta
Joachim Szyc Bezpartyjny Blok Wspierania Reform przewodniczący Komisji Edukacji
Jacek Śmiech (ur. 1965) Akcja Wyborcza Solidarność
Ryszard Śnieżko (ur. 1941) Akcja Wyborcza Solidarność
Monika Tomaszewska (ur. 1967) Akcja Wyborcza Solidarność
Wojciech Turek Akcja Wyborcza Solidarność od 2000 członek Komisji Doraźnej ds. Kontaktów Zagranicznych
Eugeniusz Węgrzyn (1935–2003) Sojusz Lewicy Demokratycznej od 2000 członek Komisji Doraźnej ds. Kontaktów Zagranicznych
Piotr Woźniak (ur. 1947) Akcja Wyborcza Solidarność
Ryszard Zagłoba (ur. 1950) Sojusz Lewicy Demokratycznej
Aleksander Żubrys (ur. 1946) Sojusz Lewicy Demokratycznej wiceprzewodniczący Rady Miasta, od 2000 członek Komisji Doraźnej ds. Kontaktów Zagranicznych
class="authorEgTab" MrGl
Rada Miasta 2002–2006
Imię i nazwisko Partia lub organizacja Funkcja Uwagi
Paweł Adamowicz Platforma Obywatelska po objęciu urzędu prezydenta Gdańska złożył mandat, przejął go Marek Bumblis
Jerzy Adamski Platforma Obywatelska wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, członek Komisji Rewizyjnej
Bogdan Borusewicz Platforma Obywatelska złożył mandat 5 XII 2002 w związku z objęciem funkcji wicemarszałak województwa pomorskiego
Marek Bumblis Platforma Obywatelska przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu, członek Komisji Rozwoju Przestrzennego,

od 28 X 2004 przewodniczący Komisji doraźnej do prac nad wieloletnim planem inwestycyjnym Gdańska, członek Komisji Rozwoju Przestrzennego

od 19 XI 2002, przejął mandat po Pawle Adamowiczu
Włodzimierz Byczkowski Prawo i Sprawiedliwość, radny od 22 XII 2004 członek Komisji Budżetowej, od 17 II 2005 członek Komisji Rewizyjnej przejął mandat po Grzegorzu Strzelczyku
Małgorzata Chmiel Platforma Obywatelska członkini Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Przestrzennego, od 28 X 2004 członkini Komisji doraźnej do prac nad wieloletnim planem inwestycyjnym Gdańska
Piotr Dzik Platforma Obywatelska członek Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej oraz Komsiji Turystyki i Sportu
Anna Fotyga Prawo i Sprawiedliwość zrzekła się mandatu 25 XI 2002 po wyborze na zastępcę prezydenta Gdańska
Piotr Gierszewski Prawo i Sprawiedliwość, radny od 22 XII 2005 członek Komisji Edukacji, członek Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia przejął mandat po Ryszardzie Nikielu
Tadeusz Gleinert Platforma Obywatelska przewodniczący Komisji Kultury, członek Komisji Budżetowej
Marek Glinka Liga Polskich Rodzin członek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego oraz Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia (do 25 III 2004), członek Komisji Edukacji (od 30 VI 2005)
Eugeniusz Głogowski Stowarzyszenie Na Rzecz Samorządności i Rozwoju Pomorza, Sojusz Lewicy Demokratycznej członek Komisji Budżetowej, członek Komisji Rozwoju Przestrzennego, złożył rezygnację 4 XII 2003 w października 2003 zawieszony w klubie SLD, po skandalu (alkoholowym) 4-7 XI 2004 podczas wyjazdu do St. Petersburga, usunięty z klubu
Jarosław Gorecki Platforma Obywatelska członek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego oraz Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
Zofia Gosz Liga Polskich Rodzin (do 30 V 2005) członkini Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej oraz Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
Elżbieta Grabarek-Bartoszewicz Liga Polskich Rodzin wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, członkini Komisji Kultury, od 28 X 2004 w Komisji doraźnej do prac nad wieloletnim planem inwestycyjnym Gdańska przewodnicząca klubu LPR
Wiesław Kamiński Platforma Obywatelska do 28 X 2004, od 2005 w klubie LPR przewodniczący Komisji Budżetowej, członek Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej przewodniczący klubu PO do 28 X 2004
Janusz Kasprowicz Obywatelskiego Komitetu Bogdana Borusewicza członek Komisji Rozwoju Przestrzennego, członek Komisji Kultury, od 28 X 2004 Komisji doraźnej do prac nad wieloletnim planem inwestycyjnym Gdańska 30 XII 2002 przejął mandat po Bogdanie Borusewiczu
Ryszard Klimczyk Prawo i Sprawiedliwość przewodniczący klubu PiS, członek Komisji Rozwoju Przestrzennego złożył mandat 30 VIII 2006
Kazimierz Koralewski Prawo i Sprawiedliwość przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej, członek Komisji Budżetowej, od 28 X 2004 Komisji doraźnej do prac nad wieloletnim planem inwestycyjnym Gdańska od 25 XI 2004 sekretarz klubu PiS
Sławomir Kosakowski Platforma Obywatelska wiceprzewodniczący, a po złożeniu mandatu przez Grzegorza Strzelczyka od 22 XII 2004 przewodniczący Komisji Rewizyjnej; wiceprzewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego
Maciej Lisicki Platforma Obywatelska wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego, członek Komisji Kultury
Władysław Łęczkowski Sojusz Lewicy Demokratycznej członek Komsiji Rewizyjnej odwołany 11 XII 2003, członek Komsiji Turystyki i Sportu, od 28 X 2004 Komisji doraźnej do prac nad wieloletnim planem inwestycyjnym Gdańska w grudniu 2003 zawiesił członkostwo w SLD (na sesji 4 t.m. trzykrotne głosował także za nieobecną koleżankę Barbarę Meyer)
Maria Małkowska Liga Polskich Rodzin do 29 V 2003, od czerwca 2004 Platforma Obywatelska członkini Komisji Rozwoju Przestrzennego do 30 XII 2002, wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej od 30 XII 2003 członkini Komisji Dyscyplinarnej orzekającej w sprawach odpowiedzialności mianowanych pracowników samorządowych
Barbara Meyer Sojusz Lewicy Demokratycznej członkini Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej oraz Komisji Kultury sekretarz klub SLD
Tadeusz Mękal Platforma Obywatelska przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego, członek Komisji Doraźnej ds. handlu, rzemiosła i usług od 28 X 2004 członek Komisji doraźnej do prac nad wieloletnim planem inwestycyjnym Gdańska
Ryszard Nikiel Prawo i Sprawiedliwość członek Komisji Edukacji, członek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego, od listopada 2002 do 14 XI 2005 wiceprzewodniczący Rady Miasta sekretarz klubu PiS, od 25 XI 2004 przewodniczący klubu PiS (po ustąpieniu Grzegorza Strzelczyka), mandat radnego wygaszono mu 22 XII 2005 po wyborze na wicemarszałka województwa pomorskiego
Czesław Nowak Platforma Obywatelska członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej
Bogdan Oleszek Platforma Obywatelska członek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego
Ryszard Olszewski Samoobrona od 30 XII 2002 członek Komisji Kultury
Marek Polaszewski Sojusz Lewicy Demokratycznej do 8 IV 2004, następnie bez klubu wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej, członek Komisji Edukacji do 24 XI 2005, następnie członek Komisji Budżetowej
Agnieszka Pomaska Platforma Obywatelska członkini Komisji Edukacji, członkini Komsiji Turystyki i Sportu, członkini Komisji Bużetowej
Danuta Putrycz Sojusz Lewicy Demokratycznej, radna od 26 VI 2003 członkini Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, członkini Komisji Rozowju Przestrzennego Gdańska (od 25 III 2004) przejęła mandat po Eugeniuszu Węgrzynie
Arkadiusz Rybicki Platforma Obywatelska wiceprzewodniczący Komisji Kultury, członek Komisji Edukacji 27 X 2005 mandat wygaszono, po wyborze na posła RP
Grzegorz Sielatycki Liga Polskich Rodzin członek Komisji Rewizyjnej oraz Komsiji Turystyki i Sportu sekretarz klubu LPR
Tomasz Sowiński Prawo i Sprawiedlwość wiceprzewodniczący Rady Miasta; przewodniczący Komisji Edukacji, członek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego wiceprzewodniczący klubu PiS, od 24 XI 2005 wiceprzewodniczący Rady Miasta (po odejściu Ryszarda Nikiela)
Grzegorz Strzelczyk Prawo i Sprawiedlwość przewodniczący Komisji Rewizyjnej,członek Komisji Budżetowej przewodniczący klubu PiS, po skandal alkoholowy podczas wyjazdu do St. Petersburga 4-7 XI 2004 złożył 25 XI 2004 mandat radnego
Monika Tomaszewska Platforma Obywatelska przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, członkini Komisji Samorządu i Ładu Publicznego
Eugeniusz Węgrzyn Sojusz Lewicy Demokratycznej członek Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia wiceprzewodniczący Rady Miasta; z powodu śmierci mandat wygaszono 29 V 2003
Joanna Włodarska Platforma Obywatelska członkini Komisji Edukacji, członkini Komisji Kultury
Mirosław Zdanowicz Prawo i Sprawiedliwość, od czerwca 2004 Platforma Obywatelska wiceprzewodniczący Komsiji Turystyki i Sportu, członek Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia od 25 XI 2002, przejął mandat po Annie Fotydze
Aleksander Żubrys Sojusz Lewicy Demokratycznej przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego, członek Komsiji Turystyki i Sportu przewodniczący klubu SLD, od 26 VI 2003 wiceprzewodniczący Rady Miasta
class="authorEgTab" MrGl
Rada Miasta 2006–2010
Imię i nazwisko Partia lub organizacja Funkcja Uwagi
Paweł Adamowicz Platforma Obywatelska złożył mandat po objęciu urzędu prezydenta Gdańska, przejął go Arkadiusz Żukowski
Wojciech Błaszkowski Platforma Obywatelska członek Komisji Budżetowej, członek Komisji Kultury i Sportu
Jerzy Borowczak Platforma Obywatelska wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej
Marek Bumblis Platforma Obywatelska przewodniczący Komisji Kultury i Sportu, członek Komisji Rozwoju Przestrzennego
Małgorzata Chmiel (ur. 1953) Platforma Obywatelska przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego
Irena Dymarska, radna od 26 II 2007 Platforma Obywatelska członkini Komisji Budżetowej, członkini Komisji Edukacji przejęła mandat po Macieju Lisickim
Piotr Dzik (ur. 1958) Platforma Obywatelska przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej, członek Komisji Turystyki i Promocji Miasta
Piotr Gierszewski Prawo i Sprawiedliwość przewodniczący Komisji Edukacji
Jarosław Gorecki (ur. 1958) Platforma Obywatelska przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego, członek Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia przedwodniczący klubu Platfromy Obywatelskiej
Stefan Grabski Prawo i Sprawiedliwość przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Rozwoju Przestrzennego
Paweł Jaworski Prawo i Sprawiedliwość wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej, członek Komisji Rewizyjnej
Ryszard Jędrzejczak (ur. 1949) Prawo i Sprawiedliwość członek Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej, członek Komisji Rewizyjnej
Krystian Kaczmarek (ur. 1950) Prawo i Sprawiedliwość członek Komisji Rozwoju Przestrzennego, członek Komisji Turystyki i Promocji Miasta
Wiesław Kamiński (ur. 1962) Prawo i Sprawiedliwość członek Komisji Budżetowej
Lech Kazimierczyk (ur. 1969) Platforma Obywatelska członek Komisji Edukacji, członek Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
Kazimierz Koralewski (ur. 1956) Prawo i Sprawiedliwość wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej, członek Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości
Zdzisław Kościelak Prawo i Sprawiedliwość członek Komisji Kultury i Sportu, członek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego
Maciej Krupa (ur. 1979) Platforma Obywatelska członek Komisji Budżetowej, członek Komisji Rewizyjnej
Maria Krzaklewska (ur. 1958) Prawo i Sprawiedliwość członkini Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
Maciej Lisicki (ur. 1963) Platforma Obywatelska wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego, członek Komisji Rewizyjnej mandat wygaszony 8 I 2007 w związku z objęciem stanowiska wiceprezydenta Gdańska, przejęła go Irena Dymarska
Maria Małkowska (ur. 1947) Platforma Obywatelska przewodnicząca Komisji Budżetowej, członkini Komisji Edukacji
Patrycja Mlejnek-Gałęza (ur. 1975) Platforma Obywatelska wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, członkini Komisji Turystyki i Promocji Miasta
Bogdan Oleszek Platforma Obywatelska członek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego przewodniczący Rady Miasta od 2006
Agnieszka Maria Owczarczak Platforma Obywatelska członkini Komisji Edukacji, członkini Komisji Rozwoju Przestrzennego wiceprzewodnicząca Rady Miasta 2009–2010
Mariusz Stanisław Pankowski (ur. 1973) Prawo i Sprawiedliwość członek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego wiceprzewodniczący Rady Miasta od 2006
Anna Połetek (ur. 1970) Prawo i Sprawiedliwość członkini Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
Agnieszka Pomaska Platforma Obywatelska przewodnicząca Komisji Turystyki i Promocji Miasta wiceprzewodnicząca Rady Miasta od 2006 do 23 VI 2009
Sylwester Pruś (ur. 1959) Platforma Obywatelska członek Komisji Budżetowej, członek Komisji Rozwoju Przestrzennego wiceprzewodniczący Rady Miasta od 2006,
Stanisław Sikora Platforma Obywatelska od 31 VII 2009
Piotr Skiba (ur. 1973) Platforma Obywatelska członek Komisji Kultury i Sportu, członek Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej
Marcin Skwierawski (ur. 1980) Platforma Obywatelska wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, członek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego
Dariusz Słodkowski (ur. 1980) Platforma Obywatelska wiceprzewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego, członek Komisji Kultury i Sportu
Jacek Włodzimierz Teodorczyk (ur. 1947) Prawo i Sprawiedliwość przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, członek Komisji Edukacji
Krzysztof Wiecki (ur. 1961) Prawo i Sprawiedliwość członek Komisji Edukacji, członek Komisji Kultury i Sportu
Sylwester Wysocki (ur. 1951) Platforma Obywatelska członek Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej, członek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego
Mirosław Zdanowicz Platforma Obywatelska wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Sportu, członek Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
Arkadiusz Żukowski (ur. 1979) Platforma Obywatelska, radny od 4 XII 2006 wiceprzewodniczący Komisji Turystyki i Promocji Miasta przejął mandat po Pawle Adamowiczu
class="authorEgTab" MrGl
Rada Miasta 2010–2014
Imię i nazwisko Partia lub organizacja Funkcja Uwagi
Paweł Adamowicz Platforma Obywatelska złożył mandat 2 XII 2010 po wyborze na prezydenta Gdańska, mandat przejął Adam Nieroda
Jolanta Banach Sojusz Lewicy Demokratycznej członkini Komisji Rewizyjnej, członkini Komisji Edukacji
Wojciech Błaszkowski Platforma Obywatelska członek Komisji Strategii i Budżetu, członek Komisji Edukacji
Piotr Borawski (ur. 1983) Platforma Obywatelska członek Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej, członek Komisji Sportu i Turystyki
Marek Bumblis Platforma Obywatelska członek Komisji Komisji Kultury i Promocji, członek Komisji Sportu i Turystyki
Małgorzata Chmiel (ur. 1953) Platforma Obywatelska członkini Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Paweł Czerniewski Platforma Obywatelska członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej
Aleksandra Dulkiewicz Platforma Obywatelska członkini Komisji Samorządu i Ładu Publicznego, członkini Komisji Kultury i Promocji
Beata Dunajewska-Daszczyńska Platforma Obywatelska członkini Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, członkini Komisji Kultury i Promocji
Piotr Dzik (ur. 1958) Platforma Obywatelska członek Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej, członek Komisji Sportu i Turystyki
Jaromir Jerzy Falandysz (ur. 1984) Prawo i Sprawiedliwość członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Kultury i Promocji
Żaneta Geryk (ur. 1970) Platforma Obywatelska członkini Komisji Edukacji, członkini Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
Piotr Gierszewski Prawo i Sprawiedliwość członek Komisji Edukacji, członek Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
Jarosław Gorecki (ur. 1958) Platforma Obywatelska członek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego wiceprzewodniczący Rady Miasta
Piotr Grzelak Platforma Obywatelska członek Komisji Strategii i Budżetu, członek Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Wiesław Kamiński (ur. 1962) Prawo i Sprawiedliwość członek Komisji Strategii i Budżetu przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości
Lech Kazimierczyk (ur. 1969) Platforma Obywatelska członek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego, członek Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
Kazimierz Koralewski (ur. 1956) Prawo i Sprawiedliwość członek Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej, członek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego
Maciej Krupa (ur. 1979) Platforma Obywatelska przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej
Halina Leman (ur. 1960) Platforma Obywatelska członkini Komisji Strategii i Budżetu, członkini Komisja Edukacji
Maciej Lisicki (ur. 1963) Platforma Obywatelska złożył mandat 2 XII 2010 po wyborze na wiceprezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej, mandat przejęła Patrycja Mlejnek-Gałęza
Maria Małkowska (ur. 1947) Platforma Obywatelska członkini Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska, członkini Komisji Edukacji
Patrycja Mlejnek-Gałęza (ur. 1975), radna od 6 XII 2010 Platforma Obywatelska członkini Komisji Strategii i Budżetu, członkini Komisji Sportu i Turystyki przejęła mandat po Macieju Lisickim
Szymon Moś (ur. 1987) Platforma Obywatelska członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
Adam Nieroda, radny od 6 XII 2010 Platforma Obywatelska członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Sportu i Turystyki przejął mandat po Pawle Adamowiczu
Bogdan Oleszek Platforma Obywatelska członek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Maria Owczarczak Platforma Obywatelska członkini Komisji Kultury i Promocji wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Przemysław Ryś (ur. 1979) Platforma Obywatelska członek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego, członek Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
Piotr Skiba (ur. 1973) Platforma Obywatelska członek Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej, członek Komisji Kultury i Promocji
Marcin Skwierawski (ur. 1980) Platforma Obywatelska członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego
Dariusz Słodkowski (ur. 1980) Platforma Obywatelska członek Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej, członek Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Grzegorz Strzelczyk (ur. 1962) Prawo i Sprawiedliwość przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej
Jacek Włodzimierz Teodorczyk (ur. 1947) Prawo i Sprawiedliwość członek Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia wiceprzewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Wiecki (ur. 1961) Prawo i Sprawiedliwość członek Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska, członek Komisji Sportu i Turystyki
Beata Wierzba (ur. 1973) Platforma Obywatelska członkini Komsiji Edukacji, członkini Komisji Kultury i Promocji
Mirosław Zdanowicz Platforma Obywatelska członek Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska, członek Komisji Sportu i Turystyki
class="authorEgTab" MrGl
Rada Miasta 2014–2018
Imię i nazwisko Partia lub organizacja Funkcja Uwagi
Paweł Adamowicz Platforma Obywatelska po objęciu urzędu prezydenta Gdańska złożył mandat, przejął go Marek Bumblis
Mariusz Andrzejczak (ur. 1982), radny od 17 XII 2015 Platforma Obywatelska przejął mandat po Małgorzacie Chmiel
Wojciech Błaszkowski Platforma Obywatelska członek Komisji Edukacji, członek Komisji Sportu wiceprzewodniczący Rady Miasta
Piotr Borawski Platforma Obywatelska przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu, członek Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej
Marek Bumblis, radny od 12 XII 2014 Platforma Obywatelska przewodniczący Komisji Kultury i Turystyki, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego przejął mandat po Pawle Adamowiczu
Małgorzata Chmiel Platforma Obywatelska przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, członkini Komisji Rewizyjnej od listopada 2015 posłanka na Sejm RP, mandat przejął Mariusz Andrzejczak
Piotr Czauderna Prawo i Sprawiedliwość członek Komisji Kultury i Turystyki, członek Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia wiceprzewodniczący Rady Miasta
Dorota Dudek (ur. 1974) Prawo i Sprawiedliwość członkini Komisji Strategii i Budżetu, członkini Komisji Kultury
Aleksandra Dulkiewicz Platforma Obywatelska wiceprzewodnicząca Komisji Strategii i Budżetu, członkini Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, członkini Komisji Zrównoważonego Rozwoju po powołaniu na stanowisko zastępcy prezydenta Gdańska 30 III 2017 złożyła mandat, przejął go Mateusz Skarbek
Beata Dunajewska-Daszczyńska Platforma Obywatelska przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, przewodnicząca Komisji Kultury, członkini Komisji Rewizyjnej
Piotr Dzik (ur. 1958) Platforma Obywatelska przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej, członek Komisji Turystyki i Promocji
Jaromir Jerzy Falandysz (ur. 1984) Prawo i Sprawiedliwość wiceprzewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, członek Komisji Sportu
Żaneta Geryk (ur. 1970) Platforma Obywatelska przewodnicząca Komisji Edukacji, członkini Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
Piotr Gierszewski Prawo i Sprawiedliwość członek Komisji Edukacji, członek Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
Jarosław Gorecki (ur. 1958) Platforma Obywatelska członek Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej, członek Komisji Turystyki i Promocji wiceprzewodniczący Rady Miasta
Piotr Grzelak Platforma Obywatelska wiceprzewodniczący Komisji Zrównoważonego Rozwoju, członek Komisji Strategii i Budżetu, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego złożył mandat 29 I 2015, po powołaniu na zastępcę prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej, mandat przejęła Teresa Wasilewska
Łukasz Mariusz Hamadyk Prawo i Sprawiedliwość członek Komisji Sportu, członek Komisji Zrównoważonego Rozwoju
Beata Jankowiak (ur. 1991) Platforma Obywatelska wiceprzewodnicząca Komisji Sportu, członkini Komisji Samorządu i Ładu Publicznego
Lech Kazimierczyk (ur. 1969) Platforma Obywatelska członek Komisji Kultury, członek Komisji Turystyki i Promocji
Anna Maria Kołakowska (ur. 1964) Prawo i Sprawiedliwość członkini Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej, członkini Komisji Samorządu i Ładu Publicznego
Kazimierz Koralewski (ur. 1956) Prawo i Sprawiedliwość przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej
Andrzej Kowalczys Platforma Obywatelska wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, członek Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
Emilia Lodzińska Platforma Obywatelska wiceprzewodnicząca Komisji Samorządu i Ładu Publicznego, członkini Komisji Zagospodarowania Przestrzennego
Jerzy Milewski (ur. 1958) Prawo i Sprawiedliwość członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Strategii i Budżetu (do 25 VIII 2016)
Adam Nieroda Platforma Obywatelska przewodniczący Komisji Zrównoważonego Rozwoju, członek Komisji Rewizyjnej
Magdalena Olek (ur. 1989) Platforma Obywatelska wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej, członkini Komisji Zrównoważonego Rozwoju
Bogdan Oleszek Platforma Obywatelska członek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Maria Owczarczak Platforma Obywatelska członkini Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, członkini Komisji Kultury wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Przemysław Ryś (ur. 1979) Platforma Obywatelska wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, członek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego
Mateusz Skarbek, radny od 25 IV 2017 Platforma Obywatelska wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, członek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego przejął mandat po Aleksandrze Dulkiweuicz
Grzegorz Strzelczyk (ur. 1962) Prawo i Sprawiedliwość wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej, członek Komisji Turystyki i Promocji
Wojciech Stybor (ur. 1975) Platforma Obywatelska wiceprzewodniczący Komisji Turystyki i Promocji, członek Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej
Jacek Włodzimierz Teodorczyk (ur. 1947) Prawo i Sprawiedliwość członek Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, członek Komisji Zrównoważonego Rozwoju wiceprzewodniczący Rady Miasta
Piotr Walentynowicz (ur. 1977) Prawo i Sprawiedliwość członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego, członek Komisji Kultury
Teresa Wasilewska, radna od 29 I 2015 Platforma Obywatelska mandat przejęła po Piotrze Grzelaku
Anna Wirska Prawo i Sprawiedliwość przewodnicząca Komisja Samorządu i Ładu Publicznego, członkini Komisji Edukacji
Beata Wierzba (ur. 1973) Platforma Obywatelska przewodnicząca Komisji Turystyki i Promocji, członkini Komisji Edukacji (do 26 III 2015)
Mirosław Zdanowicz Platforma Obywatelska przewodniczący Komisji Sportu, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego
class="authorEgTab" MrGl
Rada Miasta 2018–2023
Imię i nazwisko Partia lub organizacja Funkcja Uwagi
Paweł Adamowicz Wszystko dla Gdańska po wyborze na prezydenta Gdańskazłożył mandat, przejęła go Katarzyna Czerniewska
Łukasz Bejm Koalicja Obywatelska członek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji, członek Komisji Kultury i Promocji
Kamila Błaszczyk Koalicja Obywatelska członkini Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji, członkini Komisji Sportu i Turystyki, członkini

Komisji Zrównoważonego Rozwoju, członkini Komisji doraźnej ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska

Wojciech Błaszkowski Wszystko dla Gdańska członek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji od 11 XII 2018, przejął mandat po Piotrze Grzelaku w związku z jego awansem na stanowisko zastępcy prezydenta Gdańska
Piotr Borawski Koalicja Obywatelska 19 XII 2018 złożył mandat po wyborze na wiceprezydenta Gdańska, przejął go Michał Hajduk
Joanna Cabaj Prawo i Sprawiedliwość członkini Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, członkini Komisji Edukacji złożyła mandat 30 IV 2021, objęła go Alicja Krasula
Katarzyna Czerniewska Wszystko dla Gdańska członkini Komisji Strategii i Budżetu, członkini Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, członkini

Komisji Zrównoważonego Rozwoju

przejęła mandat po Pawle Adamowiczu
Aleksandra Dulkiewicz Wszystko dla Gdańska po wyborze na zastępcę prezydenta Gdańska złożyła mandat, przejęła go Teresa Wasilewska
Beata Dunajewska-Daszczyńska Wszystko dla Gdańska przewodnicząca Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, członkini Komisji Rewizyjnej wiceprzewodnicząca Rady Miasta (do 28 III 2019), przewodnicząca klubu Wszystko dla Gdańska
Piotr Dzik Wszystko dla Gdańska przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej, członek Komisji Sportu i Turystyki
Piotr Gierszewski Prawo i Sprawiedliwość członek Komsiji Edukacji, członek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej wiceprzewodniczący Rady Miasta, sekretarz klubu PiS
Anna Golędzinowska Koalicja Obywatelska przewodnicząca Komisji Zrównoważonego Rozwoju, członkini Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, członkini Komisji doraźnej ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska
Piotr Grzelak Wszystko dla Gdańska po wyborze na zastępcę prezydenta Gdańska złożył mandat, przejął go Wojciech Błaszkowski
Michał Hajduk Koalicja Obywatelska członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Strategii i Budżetu, członek Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej przejął mandat po Piotrze Borawski w związku z jego awansem na stanowisko zastępcy prezydenta Gdańska
Henryk Hałas, radny od 30 IV 2020 Prawo i Sprawiedliwość członek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji, członek Komisji Kultury i Promocji przejął mandat po Dawidzie Krupeju
Barbara Imianowska, radna od 28 XI 2019 Prawo i Sprawiedliwość członkini Komisji Strategii i Budżetu, członkini Komisji Edukacji przejęła mandat po Janie Kanthaku
Beata Jankowiak Koalicja Obywatelska przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki, członkini Komisji Edukacji
Waldemar Jaroszewicz Prawo i Sprawiedliwość członek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego, członek Komisji Zrównoważonego Rozwoju
Jan Kanthak Prawo i Sprawiedliwość członek Komisji Sportu i Turystyki, członek Komisji Zrównoważonego Rozwoju 13 X 2019 wybrany posłem RP, mandat przejęła Barbara Imianowska
Krystian Kłos Koalicja Obywatelska przewodniczący Komisja Strategii i Budżetu, członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Edukacji
Kazimierz Koralewski Prawo i Sprawiedliwość członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej przewodniczący klubu PiS
Andrzej Kowalczys Koalicja Obywatelska przewodniczący Komisji Edukacji, członek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
Alicja Krasula, radna od 26 VIII 2021 Prawo i Sprawiedliwość czlonkini Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, członkini Komisji Sportu i Turystyki objęła mandat po Joannie Cabaj
Dawid Krupej Prawo i Sprawiedliwość członek Komisji Kultury i Promocji, członek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji zm. 21 II 2020, mandat wygaszono 4 III 2020, przejął go Henryk Hałas
Emilia Lodzińska Koalicja Obywatelska przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, członkini Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
Przemysław Majewski, radny od 28 XI 2019 Prawo i Sprawiedliwość członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, członek Komisji Zrównoważonego Rozwoju mandat przejął po Kacprze Płażyńskim
Przemysław Malak Prawo i Sprawiedliwość członek Komisji Edukacji, członek Komisji Sportu i Turystyki, członek Komisji doraźnej ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek Wszystko dla Gdańska przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publiczneg, członek Komisji Rewizyjnej
Agnieszka Maria Owczarczak Koalicja Obywatelska członkini Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej przewodnicząca Rady Miasta
Jan Perucki Koalicja Obywatelska członek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji, członek Komisji Strategii i Budżetu, członek Komisji Kultury i Promocji, członek Komisji doraźnej ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska
Romuald Plewa Prawo i Sprawiedliwość członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, członek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego, członek

Komisji doraźnej ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska

Kacper Płażyński Prawo i Sprawiedliwość 13 X 2019 wybrany posłem RP, mandat przejął Przemysław Majewski
Karol Rabenda Prawo i Sprawiedliwość członek Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej, członek Komisji Kultury i Promocji od 9 IX 2021 podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych
Przemysław Ryś Koalicja Obywatelska członek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego, członek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
Mateusz Skarbek Koalicja Obywatelska członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, członek Komisji Zrównoważonego Rozwoju wiceprzewodniczący Rady Miasta
Andrzej Skiba Prawo i Sprawiedliwość przewodniczący Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji, członek Komisji Rewizyjnej
Andrzej Stelmasiewicz Wszystko dla Gdańska przewodniczący Komisji Kultury i Promocji, członek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego, członek

Komisji doraźnej ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska

Elżbieta Strzelczyk Prawo i Sprawiedliwość członkini Komisji Strategii i Budżetu, członkini Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej
Cezary Śpiewak-Dowbór Koalicja Obywatelska członek Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej, członek Komisji Zrównoważonego Rozwoju
Lech Wałęsa (II) Koalicja Obywatelska członek Komisji Kultury i Promocji, członek Komisji Sportu i Turystyki
Teresa Wasilewska, radna od 11 XII 2018 Wszystko dla Gdańska członkini Komisji Strategii i Budżetu, członkini Komisji Edukacji, członkini Komisji Kultury i Promocji przejęła mandat po Aleksandrze Dulkiewicz, wiceprzewodnicząca Rady Miasta od 2019
Karol Ważny Koalicja Obywatelska przewodniczący Komisji Doraźnej ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, członek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego
class="authorEgTab"
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania