RADA MIEJSKA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

RADA MIEJSKA. Powstanie samorządu miejskiego, a więc władz wyłonionych w drodze wyborów (czy to przez ogół ludności, czy też przez same władze) związane było z ustanowieniem praw miejskich. Przyznanie takich praw oznaczało wyjęcie danego obszaru spod jurysdykcji władcy (feudała), który pozostając zwierzchnikiem miasta, w zamian za określoną roczną opłatę zwalniał jednocześnie nową wspólnotę od powinności, udzielał jej prawa do samodzielnego regulowania swojego życia wewnętrznego, w tym tak ważnych kwestii jak sądownicze czy skarbowe. Dzięki takim przywilejom władza zwierzchnia przyczyniała się do rozwoju ekonomicznego rządzonych ziem i jednocześnie sama czerpała dochody z rozwijającego się handlu. W zamian powstające gminy miejskie – w wypadku ziem polskich zakładane początkowo przez przybyszów z zagranicy, znających się na rzeczy i mających już własne kontakty handlowe – zyskiwały gwarancję, że posługują się sprawdzonymi już gdzieś indziej rozwiązaniami prawnymi. W Europie pierwsze samorządy miejskie powstały w 2. połowie XI wieku, we Włoszech i Flandrii, w strefie Morza Bałtyckiego procesy miastotwórcze nastąpiły za sprawą Hanzy, w której najwybitniejszą rolę odgrywała Lubeka. Na wzór prawa miejskiego Lubeki ( prawo lubeckie), przyjętego w XII wieku i potwierdzonego miastu w 1226 przez cesarza Fryderyka II (1194–1250), analogiczne rozwiązania prawne przyjmowały gminy tworzone przez niemieckich kupców. Szacuje się, że w okresie średniowiecza od Hamburga po Rygę, głównie na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, korzystało z tych rozwiązań prawnych około 140 miast (w najbliższych sąsiedztwie Gdańska także Elbląg i Tczew). JZ


Rada Miejska miasta na prawie lubeckim. Powstałe w XIII wieku na obszarach Starego Miasta ( Gdańsk – początki miasta) pierwsze miasto na prawie lubeckim tak jak każdy organizm miejski potrzebowało dla właściwej egzystencji organów władzy w formie administracji samorządowej. Miała ona nie tylko roztaczać opiekę nad sprawnym funkcjonowaniem aglomeracji, ale także pełnić funkcję sądowniczą w mieście, kierując się uchwalonymi przepisami, zawartymi w wilkierzu, oraz reprezentować miasto na zewnątrz. Na czele gdańskiego miasta na prawie lubeckim stał sołtys, do którego uprawnień należało reprezentowanie miasta na zewnątrz i zawiadywanie jego życiem wewnętrznym, ale także zwoływanie i przewodniczenie zgromadzeniu ogółu mieszczan. Zgromadzenie mieszczan szybko utraciło wpływ na sprawy miejskie, cedując go na swoich przedstawicieli, którzy utworzyli Radę Miejską. W Gdańsku ukształtowała się ona najprawdopodobniej po wydarzeniach z 1271 ( bunt mieszczan gdańskich z lat 1271–1272), choć najstarszy zachowany dokument przez nią wydany pochodzi dopiero z 7 IX 1299. Rada Miejska, początkowo wybierana przez ogół mieszkańców, prędko uniezależniła się od woli zbiorowości, sama już, przez kooptację, dokonując dalszych wyborów do swojego grona. Z czasem Rada doprowadziła także do ograniczenia roli sołtysa, skupiając w swoim ręku władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ograniczenie roli sołtysa w Gdańsku nastąpiło dopiero po lokacji miasta na prawie chełmińskim w latach 1341–1342. JZ


Johann Konnert (1532 Gdańsk – 9 VII 1578 Gdańsk), ławnik Głównego Miasta (1562–1571), rajca (1571–1578), na epitafium pierwszej żony Anny Loitz, pochowanej 9 IX 1563 w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, małżonkom towarzyszą dzieci: syn i dwie córki
Jacob Stüve (15 V 1600 Gdańsk – 3 lub 5 III 1657 Gdańsk), ławnik (1640–1642), rajca Głównego Miasta (1643–1657), sędzia (1645), Jeremias Falck według Adolfa Boya
Salomon Giese (12 XI 1590 – 17 VI 1651), syn burmistrza Constantina Giesego, ławnik (1626–1641), rajca (1641–1651), malował Adolf Boy
Johann Andreas Thümmel (1 VII 1671 Gdańsk – 2 X 1725 Gdańsk), ławnik (1710), rajca (1724), Johann Georg Wolfgang według C. W. Cronpuscha, 1726

Rada Głównego Miasta Gdańska do 1457 (Rat der Rechtstadt Danzig) i Rada Miejska Gdańska od 1457 (Rat der Danzig). W Głównym Mieście do 1457 funkcjonowały dwie rady: Rada Ogólna (der gemeine, vacantes Rat) i Rada Zasiadająca (der sitzende, sedentes Rat). Rada Ogólna liczyła około 24 członków (czterech burmistrzów i około 20 rajców), wyłaniana z niej Rada Zasiadająca liczyła 12 członków (dwóch burmistrzów i 10 rajców). Urząd rajcy był dożywotni, ale zdarzały się wyjątki. Początkowo rajców wybierała społeczność miasta, bardzo szybko jednak (w wypadku Gdańska nie wiadomo dokładnie kiedy, ale już w XIV wieku) wyboru kolejnych zaczęła dokonywać sama Rada. Rada Zasiadająca była organem faktycznie sprawującym rządy w mieście, wchodziło się do niej na dwa lata, przy czym corocznie część rajców podlegała wymianie: odchodzących z Rady Zasiadającej zastępowali w takie samej liczbie rajcowie z Rady Ogólnej. Z ramienia Rady Miejskiej rajcowie sprawowali konkretne urzędy: dwóch kamlarzy (Kämmerer, kamlaria), dwóch budowniczych (Bauherren, Urząd Budowlany), dwóch panów palowych (Pfahlherren, komora palowa), dwóch nadzorców kościołów ( Kirchenväter) i dwóch nadzorców Dworu Artusa ( Hofherren). Z grona rajców wybierano corocznie sędziego, zwierzchnika Ławy Miejskiej (sądu ławniczego), dysponującego także własnym sądownictwem (między innymi w sprawach prostytucji, długów). Dzięki corocznemu przejmowaniu nowych urzędów rajcowie mieli z biegiem lat okazję zapoznać się z wszystkimi aspektami funkcjonowania miasta.

Wyborów dokonywano w dniu tzw. kürtagu, przypadającym do 1507 w okolicy święta katedry św. Piotra (22 lutego). Zmiany na urzędach przeprowadzano w dniu tzw. Verkanterung (Ratsumsetzung), czyli w dniu „podziału urzędów”. Następował on zaraz po wyborach do Rady i Ławy Miejskiej lub dzień później (kiedy nie trzeba było przeprowadzać wyborów w dniu wyznaczonym przez Radę). Imiona rajców odnotowywano w spisach kiery (z niemieckiego Kür/küren – ‘wybór, wybierać’). Funkcjonował zakaz jednoczesnego zasiadania w Radzie Miejskiej przedstawicieli tej samej rodziny (ojciec–syn, bracia, teść–zięć, bracia stryjeczni). W wypadkach losowych, na przykład w związku ze zgonem rajcy, odpowiednia Rada wybierała nowego członka spośród ławników, a na jego miejsce do Ławy powoływano nowe osoby. Z grona rajców wybierano burmistrzów.

W okresie po 15 V 1457, kiedy Główne Miasto uzyskało wielki przywilej od polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka ( wojna trzynastoletnia) i podporządkowało swojej władzy także Stare Miasto, Osiek i tereny po zniszczonym Młodym Mieście, od 1458 do końca istnienia samorządu gdańskiego w granicach Rzeczypospolitej (1792) w Gdańsku funkcjonowała tylko jedna Rada Ogólna, reprezentująca całość zjednoczonego miasta. Liczyła czterech burmistrzów i 14 rajców (w wyjątkowych momentach z pewnymi odstępstwami) oraz pięciu rajców ze Starego Miasta Gdańska, dysponujących jednak tylko jednym głosem. Od 1507 termin wyborów przesunięto na dzień św. Gertrudy (17 marca). Wyłącznie rajcom przysługiwał dostęp do urzędu burgrabiego królewskiego (od 1457). Ponadto dwóch rajców (wraz z dwoma ławnikami i czterema członkami Trzeciego Ordynku) wchodziło w skład Urzędu Wety ( sąd wetowy), Urzędu Wałowego (Wallgebäude), Urzędu Zapasów Zboża (Vorrat) oraz Urzędu Długich Ogrodów (Langgarten, Mattenbuden). Pozostali rajcowie sprawowali pieczę nad szpitalami, strażą pożarną, mennicą, aptekami, bractwami strzeleckimi, cechami itd.

W latach 1342–1525 we władzach Głównego Miasta zasiadali przedstawiciele 245 rodzin, natomiast w latach 1526–1792 tylko 128. W okresie nowożytnym władzę w Gdańsku sprawowała więc wąska grupa najbogatszych mieszczan, patrycjuszy. Wynikało to również z faktu, że godność rajcy była przez dłuższy czas funkcją honorową, osoby zasiadające w Radzie Miejskiej musiały zatem dysponować własnym majątkiem.

Dążenia pospólstwa gdańskiego do udziału we władzy, niekiedy dość gwałtowne, skutkowały utworzeniem w 1526 Trzeciego Ordynku (I Ordynek stanowiła Rada Miasta, II Ordynek – Ława Miejska Głównego i Starego Miasta). W skład Trzeciego Ordynku weszli reprezentanci najważniejszych w tym czasie cechów głównych, czyli rzeźników, piekarzy, szewców i kowali. Do 1678 członków Trzeciego Ordynku wybierała Rada Miejska, zwoływała ich też na posiedzenia i wskazywała sprawy, które poddawano dyskusji. Do podjęcia prawomocnej decyzji Radzie wystarczała zgoda Ławy Miejskiej oraz dwóch z czterech kwartałów, na które dzielił się Trzeci Ordynek. W 1750 przedstawicielom Trzeciego Ordynku zagwarantowano jedną trzecią miejsc w Radzie i w Ławie. Siedzibą Rady Głównego Miasta Gdańska i Rady Miejskiej Gdańska (aż do 1945) był Ratusz Głównego Miasta. Rajcom, bez wzgledu na wyznanie, przysługiwało prawo do pochówku w kościele Najświętszej Marii Panny. JZ

Rajcowie Głównego Miasta Gdańska i Miasta Gdańska w latach 1526–1793 (wykaz alfabetyczny)*
Lp. Imię i nazwisko Lata życia Ławnik w latach Rajca w latach Burmistrz w latach
1 Jacob Abteshagen około 1485 Gdańsk – 1530 Gdańsk 1520 1521–1530
2 Philipp Angermünde około 1485 Gdańsk – 1527 Gdańsk 1517–1525 1526–1527
3 Paul Gottfried Aycke 1716 Bytów – 1795 Gdańsk 1762–1773 1774–1793
4 Barenfuss Michael około 1480 Gdańsk – 1529 Gdańsk 1521–1522 1523–1525
1526–1529
5 Karl Ernst Bauer 1665 Gdańsk – 1719 Gdańsk 1694–1700 1701–1715 1716–1719
6 Johann van der Beke zob. Johann von der Beke
7 Michael Behem, von Behmenfeld, Böhm, Behme 1616 Kowary (Dolny Śląsk) – 1677 Gdańsk 1655–1663 1664–1677
8 Peter Behme (Böhm) I około 1480 Gdańsk – 1539 Gdańsk 1526–1535 1536–1539
9 Peter Behme (Böhm) II 1523 Gdańsk – 1601 Gdańsk 1557–1560 1561–1601
10 Hermann von der Beke 1572 Gdańsk – 1644 Gdańsk 1613–1618 1619–1644
11 Johann von der Beke 1547 Gdańsk – 1611 Gdańsk 1593 1594–1602 1603–1611
12 Gottfried Bentzmann 1665 Gdańsk – 1734 Gdańsk 1705–1711 1712–1722 1723–1734
13 Johann Bentzmann 1698 Gdańsk – 1748 Gdańsk 1728–1737 1738–1748
14 Johann Bentzmann 1727 Gdańsk – 1795 Gdańsk 1761–1768 1769–1777 1778–1792
15 Peter Bentzmann 1616 Gdańsk – 1693 Gdańsk 1678–1686 1687–1693
16 Georg Bergmann około 1545 Gdańsk – 1604 Gdańsk 1577–1579 1580–1604
17 Peter Bergmann 1658 Gdańsk – 1724 Gdańsk 1710–1719 1720–1724
18 Christoph Beyer 1498 Gdańsk – 1553 Gdańsk 1526–1530 1531–1553
19 Philip Bischof około 1468 Gdańsk – 1535 Gdańsk 1506–1511 1512–1516 1517–1535
20 Lukas Blumenstein około 1520 – 1584 Gdańsk 1558–1564 1565–1584
21 Arnold von Bobart 1636 Gdańsk – 1685 Gdańsk 1673–1680 1681–1685
22 Elert von Bobart 1574 Brema – 1644 Gdańsk 1613–1618 1619–1642 1643–1644
23 Ernst von Bodeck 1611 Gdańsk – 1670 Gdańsk 1657–1663 1664–1670
24 Nicolaus von Bodeck 1611 Gdańsk – 1676 Gdańsk 1637–1642 1643–1663 1664–1676
25 Valentin von Bodeck 1578 Elbląg – 1635 Gdańsk 1609–1611 1612–1618 1619–1635
26 Valentin von Bodeck 1617 Gdańsk – 1677 Gdańsk 1650–1676 1677
27 Gabriel von Bömeln (Boemeln) 1658 Gdańsk – 1740 Gdańsk 1692–1699 1700–1707 1708–1740
28 Georg von Bömeln (Boemeln) 1603 Kłajpeda – 1676 Gdańsk 1645–1646 1647–1654 1655–1676
29 Georg von Bömeln (Boemeln) 1652 Kłajpeda – 1709 Gdańsk 1704–1707 1708–1709
30 Georg Simon von Bömeln (Boemeln) 1688 Gdańsk – 1755 Gdańsk 1722–1740 1741–1755
31 Constantin Bonhorst 1687 Gdańsk – 1749 Gdańsk 1733–1743 1744–1749
32 Andreas Borckmann 1560 – 1616 Gdańsk 1593–1597 1598–1611 1612–1616
33 Andreas Borckmann 1635 Gdańsk – 1722 Gdańsk 1690–1693 1698–1703 1704–1722
34 Gabriel Borckmann 1599 Gdańsk – 1668 Gdańsk 1653–1656 1657–1668
35 Johann Borckmann 1591 Gdańsk – 1644 Gdańsk 1626–1636 1637–1644
36 Diethard Brandes około 1479 Niemcy – 1528 Gdańsk 1504–1506 1507–1525
1526–1528
37 Gerhard Brandes 1555 Gdańsk – 1612 Gdańsk 1581–1588 1589–1591 1592–1612
38 Johann Brandes 1503 Gdańsk – 1577 Gdańsk 1536–1537 1538–1547 1548–1577
39 Bartholomäus Brandt około 1490 Gdańsk – 1549 Gdańsk 1520–1526 1527–1537 1538–1549
40 Bartholomäus Brandt 1522 Gdańsk – 1593 Gdańsk 1565–1572 1573–1593
41 Bartholomäus Brandt 1564 Wrocław – 1617 Gdańsk 1599–1604 1605–1614 1615–1617
42 Constantin Brandt 1591 Gdańsk – 1665 Gdańsk 1632–1640 1641–1665
43 Salomon Brandt 1503 Gdańsk – 1557 Gdańsk 1536–1547 1548–1557
44 Hermann Bremer von Peitz około 1490 – około 1548/1549 Gdańsk 1526–1548
45 Hieronymus Broen 1672 Gdańsk – 1722 Gdańsk 1718–1721 1722
46 Johann Heronymus Broen 1703 Gdańsk – 1774 Gdańsk 1735–1747 1748–1774
47 Johann Heronymus Broen 1730 Gdańsk – 1793 Gdańsk 1771–1773 1774–1793
48 Johann Christoph Bucky 1710 Gdańsk – 1781 Gdańsk 1741–1764 1765–1781
49 Klemens Cölmer 1587 Gdańsk – 1665 Gdańsk 1639–1641 1642–1665
50 Reinhold Cölmer 1661 Gdańsk – 1723 Gdańsk 1706–1713 1714–1723
51 Eduard Friedrich Conradi 1713 Gdańsk – 1799 Gdańsk 1748–1754 1755–1760 1761–1793
52 Daniel Czirenberg 1547 Gdańsk – 1602 Gdańsk-Krzyżowniki 1575–1578 1579–1585 1586–1602
53 Gottfried Czirenberg 1611 Gdańsk – 1689 Gdańsk 1663–1686 1687–1689
54 Johann Czirenberg 1489 Brema – 1548 Gdańsk 1528–1530 1531–1548
55 Johann Czirenberg 1574 Gdańsk – 1642 Gdańsk 1603–1614 1615–1629 1630–1642
56 Christian Daberhudt 1671 Gdańsk – 1730 Gdańsk 1720–1725 1726–1730
57 Johann Gottfried Diesseldorf 1668 Gdańsk – 1745 Gdańsk 1700–1706 1707–1713 1714–1745
58 Beniamin Dilger 1673 Gdańsk – 1746 Gdańsk 1714–1718 1719–1746
59 Emanuel Dilger 1628 Gdańsk – 1697 Gdańsk 1670–1676 1677–1697
60 Peter Dodenhof 1744 Gdańsk – 1818 Gdańsk 1781–1783 1784–1793
61 Johann Georg Döring 1710 Leszno – 1792 Gdańsk 1757–1760 1761–1792
62 Johann Ludwig von Dorne 1725 Gdańsk – 1787 Gdańsk 1775–1780 1781–1787
63 Reinold Dreier 1621 Gdańsk – 1693 Gdańsk 1681–1682 1683–1693
64 Friedrich Ehler 1607 Gdańsk – 1665 Gdańsk 1641–1644 1645–1649 1650–1665
65 Joachim Ehler 1527 Braniewo – 1595 Gdańsk 1571–1576 1577–1595
66 Karl Ehler 1646 Gdańsk – 1686 Gdańsk 1681–1685 1686
67 Carl Gottlieb Ehler 1685 Gdańsk – 1753 Gdańsk 1722–1726 1727–1739 1740–1753
68 Karl Ludwig Ehler 1717 Gdańsk – 1768 Gdańsk 1755–1764 1765–1768
69 Friedrich Eichstädt 1701 Debrzno – 1765 Gdańsk 1750–1756 1757–1765
70 Adrian Engelcke 1605 Gdańsk – 1661 Gdańsk 1639–1644 1645–1661
71 Adrian Gottlieb Engelcke 1733 Gdańsk – 1797 Gdańsk 1776–1786 1787–1793
72 Beniamin Engelcke 1610 Gdańsk – 1680 Gdańsk 1646–1661 1662–1680
73 Friedrich Gottlieb Engelcke 1658 Gdańsk – 1716 Gdańsk 1692–1697 1698–1706 1707–1715
74 Johann Beniamin Engelcke von Bildekau 1689 Gdańsk – 1749 Gdańsk 1723–1729 1730–1749
75 Friedrich Fabricius (Schmidt) 1650 Gdańsk – 1714 Gdańsk 1700–1705 1706–1714
76 Vincentius Fabricius 1612 Hamburg – 1667 Warszawa 1644 (syndyk) 1666–1667
77 Daniel Falcke 1582 Gdańsk – 1646 Gdańsk 1614–1629 1639–1644 1645–1646
78 Johann (Hans) Ferber 1592 Gdańsk – 1664 Gdańsk 1635–1654 1655–1664
79 Johann Ernst Ferber 1692 Gdańsk – 1757 Gdańsk 1735–1755 1756–1757
80 Johann Nathanael Ferber 1659 Gdańsk – 1727 Gdańsk 1704–1707 1708–1727
81 Johann Samuel Ferber 1720 Gdańsk – 1786 Gdańsk 1758–1776 1777–1786
82 Johann Siegmund Ferber 1672 Gdańsk – 1751 Gdańsk 1709–1717 1718–1751
83 Karl Johann Ferber 1663 Gdańsk – 1737 Gdańsk 1708–1727 1728–1737
84 Constantin Ferber 1520 Gdańsk – 1588 Pruszcz Gdański 1548 1549–1554 1555–1569
1571–1588
85 Constantin Ferber 1580 Gdańsk – 1654 Gdańsk 1619–1625 1626–1631 1632–1654
86 Constantin Ferber 1625 Gdańsk – 1704 Gdańsk 1662–1665 1666–1685 1686–1704
87 Constantin Ferber 1655 Gdańsk – 1713 Gdańsk 1691–1703 1704–1713
88 Nathanael Gottfried Ferber 1688 Gdańsk – 1755 Gdańsk 1723–1732 1733–1745 1746–1755
89 Friedrich Gottlieb Fichtel 1696 Gdańsk – 1772 Gdańsk 1754–1756 1757–1772
90 Lorenz Ficke 1486 Prusy – 1544 Gdańsk 1526–1527 1528–1544
91 Christoph Fischer 1656 Insterburg, Prusy – 1717 Gdańsk 1702–1706 1707–1717
92 Michael Fischer 1601 Gdańsk – 1669 Gdańsk 1659–1667 1668–1669
93 Samuel Flander 1713 Gdańsk – 1797 Gdańsk 1774–1780 1781–1793
94 Heinrich Freder 1604 Gdańsk – 1654 Gdańsk 1635 (syndyk) 1645–1646 1647–1654
95 Heinrich Freder 1675 Gdańsk – 1735 Gdańsk 1718–1722 1723–1735
96 Constantin Freder 1643 Gdańsk – 1707 Gdańsk 1677–1682 1683–1699 1700–1707
97 Christian Friese 1701 Stralsund – 1782 Gdańsk 1752–1758 1759–1782
98 Karl Joachim Friese 1739 Gdańsk – 1795 Gdańsk 1779–1791 1792–1793
99 Philipp Friese około 1535 Gdańsk – 1592 Gdańsk 1574–1586 1587–1592
100 Johann Fürste około 1490 – 1559 Kwidzyn 1526–1550
101 Hermann Germann około 1475 Gdańsk – 1538 Gdańsk 1523–1525 1526–1538
102 Albrecht Giese 1524 Gdańsk – 1580 Gdańsk 1557–1563 1564–1580
103 Georg Giese 1497 Gdańsk – 1562 Gdańsk 1536–1544 1545–1562
104 Constantin Giese 1542 Gdańsk – 1605 Gdańsk 1580–1584 1585–1588 1589–1605
105 Salomon Giese 1590 Gdańsk – 1651 Gdańsk 1626–1640 1641–1651
106 Tiedemann Giese 1491 Gdańsk – 1556 Gdańsk 1525–1526 1539 1540–1556
1531–1538
107 Tiedemann Giese 1577 Gdańsk – 1640 Gdańsk 1608–1611 1612–1640
108 Michael Gödeke 1632 Gdańsk – 1695 Gdańsk 1677–1681 1682–1695
109 Hermann Goldberg około 1491 – 1540 Gdańsk 1523–1535 1536–1540
110 Daniel Gralath 1708 Gdańsk – 1767 Gdańsk 1754–1757 1758–1762 1763–1767
111 Abraham Groddeck 1673 Gdańsk – 1739 Gdańsk 1712–1715 1716–1729 1730–1739
112 Karl Groddeck 1678 Gdańsk – 1748 Gdańsk 1724–1739 1740–1748
113 Karl Groddeck 1699 Gdańsk – 1774 Gdańsk 1748–1749 1750–1757 1758–1774
114 Constantin Gottfried Groddeck 1710 Gdańsk – 1770 Gdańsk 1752–1754 1755–1770
115 Michael Groddeck 1731 Gdańsk – 1800 Gdańsk 1762–1779 1780–1793
116 Johann Karl Haderschllieff 1705 Gdańsk – 1785 Gdańsk 1766–1767 1778–1785
117 Gottfried Hartmanm 1708 Królewiec – 1783 Gdańsk 1781 1782–1783
118 Nikolaus Haverath 1542 Vismar – 1618 Gdańsk 1596–1605 1606–1618
119 Daniel Heine 1540 Gdańsk – 1597 Gdańsk 1593–1594 1595–1597
120 Daniel Heine 1600 Gdańsk – 1662 Gdańsk 1645–1654 1655–1662
121 Heinrich Heine 1571 Gdańsk – 1612 Gdańsk 1603–1611 1612
122 Salomon Heine 1552 Gdańsk – 1605 Gdańsk 1599–1601 1602–1605
123 Jacob Höfener 1522 Gdańsk – 1570 Gdańsk 1554–1558 1559–1570
124 Jacob Hoffmann około 1500 Gdańsk – 1547 Gdańsk 1531–1535 1536–1547
125 Arnold von Holten 1561 Gdańsk – 1629 Gdańsk 1596–1605 1606–1616 1617–1629
126 Walther von Holten 1556 Gdańsk – 1614 Gdańsk 1594–1600 1601–1614
127 Nathanael Holwel 1643 Gdańsk – 1723 Gdańsk 1702–1714 1715–1723
128 Joachim Hoppe 1656 Putlitz – 1712 Gdańsk 1688 (syndyk) 1697–1707 1708–1711
129 Johann Georg von Horn 1644 Gdańsk – 1718 Gdańsk 1694–1705 1706–1718
130 Adolph Huppe około 1535 – 1598 Gdańsk 1577–1586 1587–1598
131 Daniel Elert Jantzen 1698 Gdańsk – 1756 Gdańsk 1746–1749 1750–1756
132 Ludwig Gottfried Jantzen 1686 Gdańsk – 1756 Gdańsk 1750–1756
133 Heinrich Kämerer 1565 Gdańsk – 1638 Gdańsk 1612–1630 1631–1638
134 Eggert von Kempen 1471 Lubeka – 1557 Gdańsk 1520–1521 1522–1525 1526–1557
135 Eggert von Kempen 1571 Gdańsk – 1636 Gdańsk 1606–1607 1608–1617 1618–1636
136 Johann von Kempen 1530 Gdańsk – 1580 Gdańsk 1557–1559 1560–1580
137 Ernst Kerl 1574 Gdańsk – 1629 Gdańsk 1603–1610 1611–1625 1626–1629
138 Michael Kerl 1542 Gdańsk – 1586 Gdańsk 1574–1576 1577–1586
139 Siegmund Kerschenstein 1583 Gdańsk – 1644 Gdańsk 1617–1635 1636–1644
140 Georg Kleefeld 1522 Elbląg – 1576 Gdańsk 1551 (syndyk) 1557 1558–1576
141 Heinrich Kleinfeld około 1498 Gdańsk – 1559 Gdańsk 1533–1537 1538–1559
142 Reinhold Kleinfeld 1529 Gdańsk – 1594 Gdańsk 1570–1585 1586–1594
143 Simon Kluge 1539 Malbork – 1616 Gdańsk 1581–1595 1596–1616
144 Israel Köhne-Jaski 1573 Gdańsk – 1641 Gdańsk 1612–1616 1617–1641
145 Paul Köhne-Jaski 1535 Gdańsk – 1585 Gdańsk 1571–1580 1581–1585
146 Johann Kolckau 1627 Gdańsk – 1701 Gdańsk 1694–1695 1696–1701
147 Johann König 1541 Rewal – 1605 Gdańsk 1595–1602 1603–1605
148 Nathanael König 1642 Gdańsk – 1704 Gdańsk 1689–1693 1694–1704
149 Jakob Konnert 1575 Gdańsk – 1634 Gdańsk 1618 1619–1634
150 Johann Konnert około 1495 Gdańsk – 1560 Gdańsk 1531–1539 1540–1560
151 Johann Konnert 1532 Gdańsk – 1578 Gdańsk 1562–1570 1571–1578
152 Johann Köseler 1549 Gdańsk – 1616 Gdańsk 1594–1602 1603–1616
153 Michael Köseler około 1515 Gdańsk – 1570 Gdańsk 1558–1563 1564–1570
154 Johann Kratzer 1621 Gdańsk – 1682 Gdańsk 1655–1660 1661–1682
155 Johann Kremer 1516 Gdańsk – 1564 Gdańsk 1548–1551 1552–1564
156 Gabriel Krumhausen 1614 Gdańsk – 1685 Gdańsk 1652–1654 1655–1665 1666–1685
157 Matthias Lange około 1475 Gdańsk – 1529 Gdańsk 1507–1511 1512–1521 1522–1529
158 Gabriel Leisnitz 1594 Gdańsk – 1651 Gdańsk 1641–1644 1645–1651
159 Konrad Lembcke 1527 Gdańsk – 1586 Gdańsk 1575–1576 1577–1586
160 Christoph Ernst Leuschner 1708 Gdańsk – 1765 Gdańsk 1755–1761 1762–1763
161 Johann Jacob Lichtenberger 1724 Gdańsk – 1806 Gdańsk 1782–1787 1788–1793
162 Adrian von der Linde 1544 Gdańsk – 1611 Gdańsk 1591–1605 1606–1611
163 Adrian von der Linde 1579 Gdańsk – 1631 Gdańsk 1611–1616 1617–1629 1630–1631
164 Adrian von der Linde 1610 Gdańsk – 1682 Gdańsk 1634–1638 1639–1644 1645–1682
165 Johann von der Linde 1514 Toruń – 1558 Gdańsk 1549–1553 1554–1558
166 Johann von der Linde 1542 Gdańsk – 1619 Gdańsk 1573–1574 1575–1580 1581–1619
167 Johann Ernst von der Linde 1651 Gdańsk – 1721 Gdańsk 1697 (syndyk) 1705–1711 1712–1721
168 Valentin von der Linde 1618 Gdańsk – 1696 Elbląg 1650–1658 1659–1665
169 Georg Lisemann około 1545 Gdańsk – 1612 Gdańsk 1595–1600 1601–1612
170 Joachim Lisemann około 1505 Toruń – 1574 Gdańsk 1538–1554 1555–1574
171 Joachim Lisemann około 1540 Gdańsk – 1595 Gdańsk 1585–1590 1591–1595
172 Johann Mandt 1493 Gdańsk – 1537 Gdańsk 1526–1532 1533–1537
173 Heinrich Martens 1701 Gdańsk – 1751 Gdańsk 1741–1747 1748–1751
174 Heinrich Martens 1719 Gdańsk – 1780 Gdańsk 1762–1774 1775–1780
175 Jacob Martens 1684 Gdańsk – 1749 Gdańsk 1730–1735 1736–1749
176 Johann Heinrich Martens 1732 Gdańsk – 1797 Gdańsk 1761–1775 1776–1793
177 Hartmann Maul 1637 Lipsk – 1715 Gdańsk 1698–1704 1705–1715
178 Georg Mehlmann 1551 Gdańsk – 1605 Gdańsk 1585–1588 1589–1605
179 Heinrich Gottfried Meyer 1743 Gdańsk – 1795 Gdańsk 1781–1784 1785–1793
180 Georg Mölner około 1495 – 1556 Gdańsk 1528–1532 1533–1556
181 Georg Mölner około 1495 – 1551 Gdańsk 1531–1536 1537–1551
182 Johann Mölner około 1495 – 1556 Gdańsk 1528–1532 1533–1556
183 Reinhold Mölner 1530 Gdańsk – 1585 Gdańsk 1564–1572 1573–1576 1577–1585
184 Friedrich Muhl 1732 Gdańsk – 1797 Gdańsk 1784–1791 1792–1793
185 Eduard Niederhof około 1480 Gdańsk – 1534 Gdańsk 1514–1519 1520–1525 1526–1534
186 Heinrich Niederhoff 1524 Gdańsk – 1586 Gdańsk 1554–1557 1558–1586
187 Daniel Nimsgardt 1633 Gdańsk – 1709 Gdańsk 1681–1691 1692–1709
188 Johann Nikolaus Öhmchen 1702 Gardeja koło Grudziądza – 1779 Gdańsk 1756–1765 1766–1779
189 Constantin Pahl 1632 Gdańsk – 1691 Gdańsk 1666–1672 1673–1686 1687–1691
190 Nicolaus Pahl 1595 Gdańsk – 1649 Gdańsk 1630–1634 1635–1639 1640–1649
191 Andreas Gottlieb Pegelau 1689 Gdańsk – 1744 Gdańsk 1724–1734 1735–1744
192 Johann Gottlieb Pegelau 1724 Gdańsk – 1797 Gdańsk 1759–1767 1768–1776 1777–1793
193 Gottfried von Peschwitz 1631 Gdańsk – 1696 Gdańsk 1681–1688 1689–1696
194 Daniel Proite 1628 Gdańsk – 1686 Gdańsk 1661–1665 1666–1676 1677–1686
195 Georg Proite 1544 Gdańsk – 1602 Gdańsk 1593–1595 1596–1602
196 Johann Proite 1511 Gdańsk – 1578 Gdańsk 1545–1548 1549–1556 1557–1578
197 Johann Proite 1554 Gdańsk – 1623 Gdańsk 1602–1604 1605–1623
198 Friedrich Gottlieb Remmerson 1700 – 1780 Gdańsk 1761–1774 1775–1780
199 Heinrich Renner 1669 Gdańsk – 1734 Gdańsk 1716–1722 1723–1734
200 Johann Renner 1696 Gdańsk – 1761 Gdańsk 1744–1749 1750–1755 1756–1761
201 Arnold Reyger 1600 Gdańsk – 1654 Gdańsk 1642–1651 1652–1654
202 Friedrich Reyger 1692 Gdańsk – 1753 Gdańsk 1726–1734 1735– 1753
203 Gottfried Reyger 1639 Gdańsk – 1717 Gdańsk 1689–1695 1696–1717
204 Johann Gottfried Reyger 1725 Gdańsk – 1793 Gdańsk 1766–1770 1771–1779 1780–1793
205 Nathanael Gottlieb Richter 1701 Gardeja koło Grudziądza – 1774 Gdańsk 1750–1774
206 Eberhard Rogge około 1562 Frankfurt nad Odrą – 1600 Gdańsk 1598 1599–1600
207 Johann Rogge 1578 Gdańsk – 1644 Gdańsk 1612–1616 1617–1635 1636–1644
208 Michael Rogge 1527 – 1602 Gdańsk 1575–1580 1581–1602
209 Christian Gottlieb Röseler 1694 Gdańsk – 1758 Gdańsk 1750–1778
210 Albrecht Rosenberg 1612 Gdańsk – 1660 Gdańsk 1643–1649 1650–1660
211 Albrecht Rosenberg 1675 Gdańsk – 1749 Gdańsk 1709–1717 (syndyk) 1718–1749
212 Georg Rosenberg 1531 Gdańsk – 1592 Gdańsk 1564–1566 1567–1577 1578–1592
213 Georg Rosenberg 1569 Gdańsk – 1642 Gdańsk 1611–1612 1613–1636
214 Johann Albrecht Rosenberg 1646 Gdańsk – 1719 Gdańsk 1696–1703 1704–1719
215 Michael Rosenberg 1537 Gdańsk – 1610 Gdańsk 1585–1592 1593–1610
216 Walther Rosenberg 1584 Gdańsk – 1640 Gdańsk 1613–1623 1624–1640
217 Walther Rosenberg 1619 Gdańsk – 1681 Gdańsk 1664– 1668 1669–1681
218 Johann Rossau 1591 Gdańsk – 1653 Gdańsk 1630–1639 1640–1653
219 Eduard Rüdiger 1573 Gdańsk – 1632 Gdańsk 1605–1612 1613–1632
220 Eduard Rüdiger 1611 Gdańsk – 1691 Gdańsk 1657–1662 1663–1691
221 Matthias Rüdiger 1542 Toruń – 1590 Gdańsk 1578–1586 1587–1590
222 Johann Jacob Salomon 1733 Gdańsk – 1799 Gdańsk 1774–1775 1776–1792
223 Bartholomäus Schachmann 1559 Gdańsk – 1614 Gdańsk 1592–1593 1594–1604 1605–1614
224 Johann Schachmann 1518 Gdańsk – 1575 Gdańsk 1549–1557 1558–1575
225 Melchior Schachmann 1547 Gdańsk – 1605 Gdańsk 1575–1580 1581–1605
226 Jacob Schelle 1538 Gdańsk – 1593 Gdańsk 1571–1577 1578–1593
227 Georg Scheper około 1480 Soest – 1533 Gdańsk 1514–1520 1521–15251526–1533
228 Daniel Schewecke 1600 Gdańsk – 1660 Gdańsk 1645–1651 1652–1660
229 Georg Schewecke 1491 Gdańsk – 1547 Gdańsk 1522–1524 1525–1530 1531–1547
230 Johann (Hans) Schewecke 1601 Gdańsk – 1673 Gdańsk 1663–1669 1670–1673
231 Daniel Schlieff 1598 Gdańsk – 1677 Gdańsk 1647–1654 1655–1677
232 Daniel Schlieff 1632 Gdańsk – 1711 Gdańsk 1666–1677 1678–1711
233 Karl Friedrich Schlieff 1664 Gdańsk – 1733 Gdańsk 1719–1724 1725–1733
234 Valentin Schlieff 1680 Gdańsk – 1750 Gdańsk 1725–1733 1734–1750
235 Arnold Schmidt 1519 Gdańsk –1593 Gdańsk 1564–1574 1575–1593
236 Johann Ernst Schmidt 1663 Gdańsk – 1732 Gdańsk 1712–1718 1719–1732
237 Johann Gabriel Schmidt 1729 Gdańsk – 1781 Gdańsk 1765–1775 1776–1781
238 Johann Heinrich Schmidt 1661 Gdańsk – 1724 Gdańsk 1694–1701 1702–1724
239 Michael Schmidt 1626 Gdańsk – 1686 Gdańsk 1677 1678–1686
240 Michael Schmidt 1694 Gdańsk – 1760 Gdańsk 17368–1745 1746–1753 1754–1760
241 Johann Ernst Schmieden 1626 Gdańsk – 1707 Gdańsk 1661–1676 1677–1691 1692–1707
242 Karl Gottfried Schmieden 1679 Gdańsk – 1748 Gdańsk 1723–1729 1730–1748
243 Nathanael Schmieden 1601 Gdańsk – 1663 Gdańsk 1631–1633 1634–1654 1655–1663
244 Daniel Schrader 1642 Gdańsk – 1693 Gdańsk 1683–1685 1686– 1693
245 Georg Friedrich Schrader 1659 Gdańsk – 1726 Gdańsk 1708–1715 1716–1726
246 Joachim Schrader 1605 Gdańsk – 1662 Gdańsk 1746–1653 1654–1662
247 Joachim Jacob Schrader 1680 Gdańsk – 1746 Gdańsk 1719–1723 1724–1740 1741–1746
248 Christian Schröder 1626 Gdańsk – 1701 Gdańsk 1659–1660 1661–1676 1677–1701
249 Christian Gabriel Schröder 1692 Gdańsk – 1762 Gdańsk 1736–1745 1746–1753 1754–1762
250 Georg Schröder 1635 Gdańsk – 1703 Gdańsk 1685–1687 1688–1703
251 Johann Ernst Schröer 1581 Gdańsk – 1639 Gdańsk 1623–1629 1630–1636 1637–1639
252 Johann Schultze 1599 Gdańsk – 1658 Gdańsk 1645–1652 1653–1658
253 Johann Siegmund Schultze 1703 Gdańsk – 1754 Gdańsk 1746–1751 1752–1754
254 Johann Schumacher 1699 Gdańsk – 1761 Gdańsk 1750–1754 1755–1761
255 Daniel Schumann 1700 Gdańsk – 1754 Gdańsk 1738–1747 1748–1754
256 Gabriel Schumann 1559 Chojnice – 1631 Gdańsk 1609–1614 1615–1631
257 Gabriel Schumann 1595 Gdańsk – 1654 Gdańsk 1630–1632 1633–1654
258 Gabriel Schumann 1631 Gdańsk – 1700 Gdańsk 1661–1662 1663–1682 1683–1700
259 Gabriel Schumann 1702 Gdańsk – 1764 Gdańsk 1748–1757 1758–1764
260 Gabriel Friedrich Schumann 1667 Gdańsk – 1718 Gdańsk 1704–1708 1709–1718
261 Johann Arnold Schumann 1674 Gdańsk – 1725 Gdańsk 1716–1719 1720–1725
262 Johann Friedrich Schumann 1700 Gdańsk – 1776 Gdańsk 1748–1753 1754–1776
263 Constantin Schumann 1637 Gdańsk – 1705 Gdańsk 1696–1701 1702–1705
264 Salomon Schumann 1623 Chojnice – 1695 Gdańsk 1669–1676 1677–1695
265 Salomon Gabriel Schumann 1665 Gdańsk – 1729 Gdańsk 1704–1709 1710–1721 1722–1729
266 Michael Schwantes 1650 Gdańsk – 1719 Gdańsk 1706–1718 1719
267 Gottfried Schwartz 1716 Królewiec – 1777 Gdańsk 1759–1765 1766–1775 1776–1777
268 Heinrich Schwartzwald 1642 Gdańsk – 1705 Gdańsk 1688–1690 1691–1705
269 Johann Schwartzwald 1544 Gdańsk – 1608 Gdańsk 1579–1584 1585–1608
270 Johann Schwartzwald 1615 Gdańsk – 1688 Gdańsk 1661–1665 1666–1688
271 Johann Karl Schwartzwald 1689 Gdańsk – 1748 Gdańsk 1720–1724 1725–1745 1746–1748
272 Karl Wilhelm Schwartzwald 1689 Gdańsk – 1747 Gdańsk 1729–1745 1746–1747
273 Michael Sievert (Siewert) około 1525 Elbląg – 1588 Gdańsk 1565–1570 1571–1588
274 Johann Speimann (Speymann) 1563 Gdańsk – 1625 Gdańsk 1601–1602 1603–1613 1614–1625
275 Heinrich Stefffen około 1495 Gdańsk – 1563 Gdańsk 1538–1551 1552– 1563
276 Johann Stutte 1494 Gdańsk – 1554 Gdańsk 1522–1530 1531–1549 1550–1554
277 Jacob Stüve 1600 Gdańsk – 1657 Gdańsk 1640–1642 1643–1657
278 Konrad von Suchten około 1513 Gdańsk – 1574 Gdańsk 1558–1561 1562–1574
279 Matthias von Suchten 1508 Gdańsk – 1574 Gdańsk 1548–1549 1550– 1574
280 Johann Uphagen 1731 Gdańsk – 1802 Gdańsk 1776–1791 1792–1793
281 Peter Uphagen 1704 Gdańsk – 1775 Gdańsk 1762–1775
282 Bartholomäus Vedders 1624 Gdańsk – 1705 Gdańsk 1668–1677 1678–1705
283 Karl Friedrich Vedders 1655 Gdańsk – 1718 Gdańsk 1706–1713 1714–1718
284 David Wahl 1623 Gdańsk – 1676 Gdańsk 1661–1672 1673–1676
285 Johann Wahl 1588 Gdańsk – 1672 Gdańsk 1643–1645 1646–1672
286 Johann Wahl 1682 Gdańsk – 1757 Gdańsk 1719–1722 1723–1736 1737– 1757
287 Salomon Wahl 1632 Gdańsk – 1701 Gdańsk 1683–1693 1694–1701
288 Gabriel Joachim Weickhmann 1734 Gdańsk – 1792 Gdańsk 1768–1778 1779–1792
289 Gottlieb Gabriel Weickhmann 1708 Gdańsk – 1776 Gdańsk 1754–1755 1756–1761 1762–1776
290 Joachim Wilhelm Weickhmann 1737 Gdańsk – 1819 Gdańsk 1775–1780 1781–1793
291 Matthias Werdermann 1562 Gdańsk – 1633 Gdańsk 1612–1617 1618–1633
292 Gotthilf Wernick 1720 Niemcy – 1773 Wisłoujście 1750–1751 1752–1760
293 Jacob Westhoff 1619 Hamburg – 1676 Gdańsk 1664–1667 1668–1676
294 Michael Wieder 1579 Elbląg – 1645 Gdańsk 1617–1631 1632–1645
295 Reinhold Wieder 1633 Gdańsk – 1707 Gdańsk 1685–1689 1690–1701 1702–1707
296 Augustin Wildener około 1480 Gdańsk – 1572 Gdańsk 1545–1556 1557–1571
297 Samuel Wolff 1717 Gdańsk – 1780 Gdańsk 1757–1762 1763–1774 1775–1780
298 Heinrich Zernecke 1709 Toruń – 1775 Gdańsk-Wrzeszcz 1746–1757 1758–1767 1768–1775
299 Gerard Zimmermann 1541 Gdańsk – 1602 Gdańsk 1587–1591 1592–1602
300 Matthias Zimmermann około 1490 Gdańsk – 1556 Gdańsk 1538–1539 1540–1656
301 Matthias Zimmermann 1522 Gdańsk – 1572 Gdańsk 1555–1556 1557–1572
*Na podstawie: Joachim Zdrenka, Urzędnicy miejscy Gdańska w latach 1342–1792 i 1807–1814, t. I: Spisy, t. II: Biogramy, Gdańsk 2008.
MrGl


Christian Schweickert (2 I 1605 Lipsk – 2 V 1667 Gdańsk), rajca Starego Miasta (1642–1667), Johann Benssheimer według Adolfa Boya
Johann Conrad Fichtel (31 XII 1649 Gotha – 22 VI 1723 Gdańsk), ławnik Starego Miasta (1686–1709), rajca Starego Miasta (1710–1723), Martin Bernigeroth według Daniela Kleina

Rada Starego Miasta (Rat der Altstadt Danzig, później Altstädtischer Rat) miała – podobnie jak Rada Głównego Miasta – dwa kolegia: Radę Zasiadającą (rządzącą) i Radę Ogólną. Jej skład przed 1455 znany jest jedynie z kilku dokumentów przez nią wystawionych (1399, 1405, 1420, 1436, 1445 i 1451) oraz z późniejszych uzupełnień spisów rajców (1435–1437). Rada Zasiadająca składała się z dwóch burmistrzów i prawdopodobnie przynajmniej ośmiu rajców (choć w 1399 i 1405 poza burmistrzami znamy tylko pięciu członków Rady). Nie dysponujemy natomiast żadnym źródłem pozwalającym określić liczebność Rady Ogólnej przed 1455 – być może liczyła ona dwa razy więcej członków niż Rada Zasiadająca. Podobnie jak w Głównym Mieście również i tu stosowano rotację rajców pomiędzy obydwoma kolegiami: ustępujący burmistrzowie i rajcy kolejno przechodzili do Rady Ogólnej, po pewnym czasie zaś wracali do Rady Zasiadającej. Przez analogię do Głównego Miasta można przyjąć, że sposób wyboru rajców, jak również system wewnętrznego funkcjonowania Rady Starego Miasta był podobny do głównomiejskiego. Jako przypuszczalny termin wyborów należy chyba uznać dzień święta katedry św. Piotra (22 lutego).

Rada Starego Miasta funkcjonowała w szerokim składzie z burmistrzami do 1454. W 1455 (kiedy nie wybrano już burmistrzów) skład Rady Zasiadającej zmniejszono do sześciu rajców, Rada Ogólna liczyła 11 członków. Kolejne zmiany nastąpiły po 1457, kiedy Główne Miasto otrzymało wielki przywilej od króla Kazimierza Jagiellończyka i kiedy dokonano zjednoczenia administracyjnego aglomeracji gdańskiej. Podobnie jak w Głównym Mieście zlikwidowano podział na dwie Rady. Rada Starego Miasta Gdańska straciła niezależność, jej pięciu rajców weszło w skład jednej wspólnej Rady Gdańska. Porozumieniem z 29 V 1637 zlikwidowało całkowicie samodzielność Rady Starego Miasta Gdańska. Siedzibą Rady był Ratusz Starego Miasta. PS

Rajcowie Starego Miasta w latach 1526–1793 (wykaz alfabetyczny)*
Lp. Imię i nazwisko Lata życia Ławnik w latach Rajca w latach
1 Martin Adler (Adeler) około 1530 – 1584 Gdańsk 1562–1569 1570–1584
2 Urban Bartsch około 1509 – 1561 Gdańsk 1539 1540–1561
3 Peter Baumgart(en) około 1500 – 1550 Gdańsk 1540–1544 1545–1550
4 Johann Gottlieb Becker 1684 – 1747 Gdańsk 1715–1728 1729–1747
5 Jacob Behme 1573 Gdańsk –1650 Gdańsk 1617–1626 1627–1650
6 Bartholomäus von der Beke około 1555 Gdańsk – 1613 Gdańsk 1589–1598 1599–1613
7 Johann Kaper Bendt około 1682 Stralsund – 1738 Gdańsk 1724–1737 1738
8 Georg Bergmann około 1545 Gdańsk – 1604 Gdańsk 1577–1579 1580–1604
9 Johann Blach około 1490 – 1544 Gdańsk 1526–1534 1535–1544
10 Joachim Borek około 1554 – 1617 Gdańsk 1594–1608 1609–1617
11 Gabriel Lorenz Brämer 1718 Gdańsk – 1802 Gdańsk 1765–1781 1782–1793
12 Johann Christoph Bucky 1710 Gdańsk – 1781 Gdańsk 1741–1764 1765–1781
13 Johann Bunger około 1520 – 1593 Gdańsk 1545–1570 1571–1593
14 Ambrosius Conrad około 1500 – 1553 Gdańsk 1535–1538 1539–1553
15 Beniamin Dilger 1610 Gdańsk – 1688 Gdańsk 1655–1668 1669–1688
16 Karl Friedrich Eichmann 1694 Gdańsk – 1770 Gdańsk 1726–1739 1740–1770
17 Tiburtius Farentholt około 1482 – 1539 Gdańsk 1517–1525 1526–1539
18 Christian Wilhelm Fichtel 1733 Gdańsk – 1784 Gdańsk 1763–1779 1780–1784
19 Johann Konrad Fichtel 1649 Gotha – 1723 Gdańsk 1686–1709 1710–1723
20 Hans Fischer 1611 Gdańsk – 1684 Gdańsk 1653–1667 1668–1684
21 Melchior Fuchs 1538 Gdańsk – 1626 Gdańsk 1578–1584 1585–1626
22 Arnold von Gent 1562 Gdańsk – 1642 Gdańsk 1612–1616 1617–1642
23 Henning Germann około 1500 Gdańsk – 1561 Gdańsk 1538–1549 1550–1561
24 Ernst Ludwig Gützlaff około 1665 Gdańsk – 1709 Gdańsk 1694–1703 1704–1709
25 Gerard von der Halle 1545 Gdańsk – 1616 Gdańsk 1577–1578 1579–1616
26 Daniel Ernst Hecker 1693 Gdańsk – 1764 Gdańsk 1728–1740 1741–1764
27 Johann Hecker 1603 Gdańsk – 1668 Gdańsk 1633–1650 1651–1668
28 Johann Karl Hecker 1668 Gdańsk – 1718 Gdańsk 1697–1709 1710–1718
29 Michael Hecker 1628 Gdańsk – 1700 Gdańsk 1688 1689–1700
30 Christian Henning około 1560 – 1626 Gdańsk 1591–1613 1614–1626
31 Jan Heweliusz (Johann Hevelcke) 1611 Gdańsk – 1687 Gdańsk 1641–1650 1651–1687
32 Christoph Heyl 1548 Gdańsk – 1623 Gdańsk 1585–1604 1605–1623
33 Nikolaus Hoffmann 1579 – 1631 Gdańsk 1617–1623 1624–1631
34 Georg Holcke około 1520 – 1578 Gdańsk 1550–1561 1562–1578
35 Michael Hövel około 1600 Gdańsk – 1651 Gdańsk 1626–1640 1641–1651
36 Johann Alexander Jungschultz 1695 Elbląg – 1767 Gdańsk 1729–1733 1734–1767
37 Gregor Kammermannn 1590 Gdańsk – 1655 Gdańsk 1630–1631 1632–1655
38 Blasius Kampenau około 1520 – 1579 Gdańsk 1554–1558 1559–1579
39 Simon Kelch 1577 – 1641 Gdańsk 1623–1626 1627–1641
40 Hans Kersten około 1480 Gdańsk – 1539 Gdańsk 1536–1538 1539
41 Hans Klatte około 1545 – 1599 Gdańsk 1577–1588 1589–1599
42 Dietrich Kleppel 1614 Anklam – 1692 Gdańsk 1668–1684 1685–1692
43 Peter Kliess około 1500 – 1558 Gdańsk 1545–1553 1554–1558
44 Gottfried König 1676 Gdańsk – 1759 Gdańsk 1722–1732 1733–1759
45 Lorenz Koppernagel około 1495 – 1547 Gdańsk 1533–1537 1538–1547
46 Friedrich Koye 1621 Toruń – 1683 Gdańsk 1655–1663 1664–1683
47 Beniamin Krey 1716 Gdańsk – 1785 Gdańsk 1752–1771 1772–1785
48 Ernst Lange 1650 Gdańsk – 1727 Gdańsk 1691–1693 1694–1727
49 Georg Lange około 1525 Gdańsk – 1588 Gdańsk 1558–1576 1577–1588
50 Beniamin Lengnich 1709 Gdańsk – 1804 Gdańsk 1771–1784 1785–1793
51 Georg Lilienthal około 1610 Gdańsk – 1685 Gdańsk 1645–1658 1659–1685
52 Ernst Lindau około 1605 Gdańsk – 1658 Gdańsk 1642–1654 1655–1658
53 Anton von Loen 1622 – 1703 Gdańsk 1669–1686 1687–1703
54 Kasper von der Memel około 1475 – 1538 Gdańsk 1516–1519 1520–1538
55 Hans Morgenroth 1576 – 1640 Gdańsk 1624–1629 1630–1640
56 Andreas Nagatz około 1500 – 1569 Gdańsk 1526–1544 1545–1569
57 Emmanuel Patzer 1728 Gdańsk – 1802 Gdańsk 1772–1786 1787–1793
58 Hans Pirche około 1498 – 1570 Gdańsk 1528–1558 1559–1570
59 Nathanael Friedrich Proite 1665 Gdańsk – 1714 Gdańsk 1697–1700 1701–1714
60 Heinrich Richter 1706 Tczew – 1782 Gdańsk 1752–1771 1772–1782
61 Hans Rüdiger około 1485 – 1537 Gdańsk 1518–1525 1526–1537
62 Johann Ludwig Schewecke 1694 Gdańsk – 1771 Gdańsk 1728–1759 1760–1771
63 Ludwig Schewecke 1652 Gdańsk – 1733 Gdańsk 1689–1695 1696–1733
64 Heinrich Schmalenberg 1598 Gdańsk – 1652 Gdańsk 1627–1641 1642–1652
65 Johann Ernst Schmidt 1731 Gdańsk – 1808 Gdańsk 1760–1775 1776–1793
66 Joachim Schramm około 1545 Koszalin – 1608 Gdańsk 1581–1593 1594–1608
67 Nathaniel Friedrich Schröder 1663 Gdańsk – 1736 Gdańsk 1701–1718 1719–1736
68 Beniamin Gottlieb Schütz 1693 Gdańsk – 1740 Gdańsk 1723–1725 1726–1740
69 Peter Schulte około 1490 Gdańsk – 1544 Gdańsk 1525? 1526–1544
70 Christoph Schultze 1642 Gdańsk – 1709 Gdańsk 1685 1686–1709
71 Michael Schultze około 1510 Gdańsk – 1576 Gdańsk 1539–1561 1562–1576
72 Christian Schweickert 1605 Lipsk – 1667 Gdańsk 1639–1641 1642–1667
73 Karl Schweickert 1639 Gdańsk – 1687 Gdańsk 1669–1682 1683–1687
74 Johann Hieronymus Skubovius 1716 Giżycko – 1780 Gdańsk 1772–1773 1704–1780
75 Johann Heinrich Soermanns 1722 Gdańsk – 1775 Gdańsk 1750–1770 1771–1775
76 Ambrosius Sprengel 1625 Gdańsk – 1695 Gdańsk 1681–1687 1688–1695
77 Andreas Stendel około 1670 – 1728 Gdańsk 1701–1714 1715–1728
78 Beniamin Strauss 1701 Gdańsk – 1771 Gdańsk 1730–1747 1748–1771
79 Johann Philipp Thomae około 1674 Szczecin – 1731 Gdańsk 1719–1727 1728–1731
80 Johann Andreas Thümmel 1671 Saksonia – 1725 Gdańsk 1710 –1723 1724–1725
81 Johann Anton Waesberghe 1713 Gdańsk – 1776 Gdańsk 1748–1767 1768–1776
82 Abraham Wolter 1729 Gdańsk – 1794 Gdańsk 1771–1783 1784–1793
83 David Zernitz około 1575 – 1629 Gdańsk 1611–1625 1626–1629
*Na podstawie: Joachim Zdrenka, Urzędnicy miejscy Gdańska w latach 1342–1792 i 1807–1814, t. I: Spisy, t. II: Biogramy, Gdańsk 2008.
JZ, MrGl


Rada Młodego Miasta Gdańska (Rat der Jungstadt Danzig). Najmniej rozpoznany wybieralny organ gdańskiego samorządu miejskiego. Przyjmuje się, że również w Młodym Mieście funkcjonowały dwa kolegia: Rada Zasiadająca (rządząca) i Rada Ogólna. Można zakładać, że Rada Zasiadająca zorganizowana była według następującego modelu: dwóch burmistrzów i minimum sześciu rajców, Rada Ogólna zaś: dwóch burmistrzów i 12 rajców, wśród których znajdowali się również zwolnieni burmistrzowie, nieużywający wówczas tego tytułu (zazwyczaj dwóch). Rozwiązanie, wedle którego liczebność Rady Ogólnej była mniejsza niż podwojona liczebność Rady Zasiadającej, nie było znane w pozostałych miastach w Gdańsku, jednak można je spotkać na przykład w Nowym Mieście Toruniu. Wynika stąd, że Rada Młodego Miasta była mniej liczna od staromiejskiej i głównomiejskiej, co jest zupełnie zrozumiałe, biorąc pod uwagę wielkość i znaczenie Młodego Miasta. Kwestie organizacji wyboru rajców i obejmowania przez nich funkcji nie zostały w źródłach wystarczająco naświetlone. Przypuszcza się, że wybory (kiera), podobnie jak w dwóch pozostałych miastach w Gdańsku, mogły się odbywać w dniu święta katedry św. Piotra (22 lutego). Jednak w sytuacjach nadzwyczajnych ingerencje w skład władz miejskich mogły być przeprowadzane również poza tym terminem. Siedzibą Rady był ratusz, zniszczony wraz z samym miastem w 1455. PS


Okres 1793–1807. W 1793, po II rozbiorze Polski, Gdańsk znalazł się w granicach Prus. 17 kwietnia zawieszono działanie Rady Miejskiej, Ławy i Trzeciego Ordynku; 7 maja członkowie Rady Miejskiej, na znak żałoby zrezygnowawszy ze zwyczajowych, ozdobnych strojów, w czarnych odzieniach bez ozdób, złożyli w sali Ratusza Głównego Miasta hołd i przysięgę wierności reprezentantom króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II. 13 maja powołano (tymczasowy), osiemnastoosobowy Zarząd Miasta (Magistrat) z prezydentem na czele. Zarząd Miasta przejął większość dotychczasowych obowiązków Rady Miejskiej, powołano też specjalną komisję do spraw szkolnych i kościelnych, Ławę Miejską zastąpiono sądem miejskim, rozwiązano Trzeci Ordynek. Sprawy związane z polityką, wojskowością oraz akcyzami i cłami przeszły w gestię państwa. Zarząd Miasta był odpowiedzialny za sprawy wewnętrzne miasta i jego posiadłości, rozwój stosunków handlowych miasta (w tym także zagranicznych), przyznawał obywatelstwo miejskie, zarządzał miejską kasą, uchwalał podatki, dbał o stan miasta (budownictwo miejskie, wodociągi, utrzymanie ulic, straż pożarna), sprawował nadzór nad cechami, ochroną zdrowia mieszkańców, opieką nad miejską biedotą, przygotowywał pobór do wojska. Po raz pierwszy w dziejach Gdańska Zarząd opracowywał też roczne preliminarze budżetowe. 25 VII 1794 tymczasowy Zarząd Miasta rozwiązano, wprowadzając nowe zasady działania władz miejskich. Wyłoniony wówczas nowy Zarząd Miasta, podlegający Kamerze Wojenno-Skarbowej w Kwidzynie, składał się z ośmiu osób, rychło z 17 osób (aby mogli wejść do niego wszyscy członkowie rozwiązanego tymczasowego Magistratu), docelowo – 12. Na czele stał prezydent.

W związku z naleganiami i zabiegami samych gdańszczan o większą reprezentatywność we władzach 9 VIII 1805 powołano Radę Miejską jako ciało doradcze Zarządu Miasta. Składała się z 24 radnych miejskich (już nie rajców), 12 miejsc zajmowali w niej kupcy i rzemieślnicy. Do Rady Miejskiej mógł zostać wybrany każdy, kto miał obywatelstwo Gdańska i w nim mieszkał; wyboru dokonywali również tylko gdańszczanie z miejskim obywatelstwem, zamieszkali w Gdańsku i płacący roczne podatki w określonej ustawą kwocie lub posiadający nieruchomości na tę kwotę. Wymogi te spełniało 7–10% mieszkańców Gdańska. Radnych wybierano na cztery lata, corocznie wymianie podlegała jedna czwarta składu. Radni mieli prawo wnoszenia do Zarządu petycji związanych z problemami miasta, składania skarg na urzędników Zarządu, przysługiwał im też głos doradczy. Gdańska Rada Miejska była pierwszym takim organem w państwie pruskim, wymuszonym na władzach państwowych przez lokalną społeczność. MrGl


Okres 1807 – 1813/1814. W okresie napoleońskiego I Wolnego Miasta Gdańska (WMG), oficjalnie proklamowanego 21 VII 1807, przywrócono system przedrozbiorowy, choć nie powołano już odrębnej Rady i Ławy Starego Miasta. Rada miejska, zwana Senatem, składała się z 14–18 senatorów, 12 ławników oraz czterech burmistrzów, wybranych po konsultacjach z francuskim gubernatorem Gdańska, generałem Jeanem Rappem. W 1808 przywrócony Trzeci Ordynek pomniejszono do 16 osób (po cztery osoby z każdego kwartału). JZ

Senatorowie (rajcy) I Wolnego Miasta Gdańska (1807–1814)*
Imię i nazwisko Lata życia Lata sprawowania funkcji
Johann Christoph Bodenstein 1750 Pasłęk – 1809 Gdańsk 1807–1809
Peter Dodenhoff 1744 Gdańsk – 1818 Gdańsk 1807–1808
Carl Gottlieb Döring 1761 Gdańsk – 1827 Gdańsk 1807–1814
Peter Eggert 1754 Mikoszewo – 1817 Gdańsk 1808–1814
Johann Gotthard Frantzius 1769 Gdańsk – 1849 Gdańsk 1807–1812
Carl Michael Groddeck 1764 Gdańsk – 1833 Gdańsk 1807–1812
Carl Benedikt Jantzen 1743 Gdańsk – 1813 Gdańsk 1807–1813
Christian Adolph Jantzen 1756 Gdańsk – 1834 Gdańsk 1812–1814
Friedrich Karl Jeschke 1755 – 1822 Gdańsk 1812–1814
Friedrich Ferdinand Köhne około 1750 – 1819 Gdańsk 1808–1812
Johann Labes 1754 Gdańsk – 1809 Gdańsk 1807–1808
Georg Alexander Lankau 1764 Gdańsk – 1843 Gdańsk 1808–1814
Alexander Laurentin 1755 Toruń – 1812 Gdańsk 1809–1812
Gottlieb Friedrich Lesse 1747 Chojnice – 1830 Gdańsk 1808–1814
Abraham Ludwig Muhl 1768 Gdańsk – 1835 Ulkowy koło Gdańska 1808–1812
Daniel Jacob Scheffler 1767 Gdańsk – 1823 Gdańsk 1807–1814
Jacob Michael Schmidt 1768 Gdańsk – 1846 Gdańsk 1807–1814
Johann Efraim Schmidt 1769 Gdańsk – 1840 Gdańsk 1807–1814
Friedrich Gotthold Siewert 1773 Gdańsk – 1846 Gdańsk 1807–1814
Wilhelm Ernst Friedrich Soermanns 1763 Gdańsk – 1825 Gdańsk 1808–1814
Johann Georg Trendelenburg 1757 Lubeka – 1825 Pomorze (Gójsk) 1807–1814
Joachim Heinrich Weickhmann 1769 Gdańsk – 1857 Gdańsk 1807–1814
Johann Wilhelm Wernsdorf 1749 Gdańsk – 1837 Gdańsk 1807–1811

*Na podstawie: Joachim Zdrenka, Urzędnicy miejscy Gdańska w latach 1342–1792 i 1807–1814, t. I: Spisy, t. II: Biogramy, Gdańsk 2008, oraz zbiorów własnych autora.
MrGlWilhelm Eduard Bahrendt, radny w latach 1845–1854
Karl Gottfried Klose, radny
w latach 1850–1868
Johann Wilhelm Otto, radny
w latach 1851–1856
Robert Wilhelm Otto, radny
w latach 1877–1881
Carl Topp, przedostatni dyrektor Stoczni Schichaua, radny w latach 1897–1910

Okres 1813/1814 – 1921. Po powrocie Gdańska w granice państwa pruskiego, na podstawie decyzji króla 14 II 1814 powołano Zarząd Miasta (Magistrat) z nadburmistrzem na czele i radcami etatowymi oraz nieetatowymi, wywodzącymi się ze społeczności kupieckiej. Funkcję miejskiego ciała ustawodawczego pełniła trzydziestoosobowa Rada Miejska zwana Reprezentacją Mieszczan (Repräsentanten der Bürgerschaft), także pochodząca z nominacji pruskich władz administracyjnych i składająca się głównie z bogatych kupców. 5 V 1817 rozporządzenie króla pruskiego wprowadziło w Gdańsku Ordynację Miejską z 19 XI 1808, uzupełnioną i zmienioną 17 III 1831 oraz 14 II 1851 (ustawa o ordynacji gminnej) i 30 I 1853 (ustawa o ordynacji miejskiej); obowiązywała ona do 31 III 1921. Ciałem ustawodawczym została sześćdziesięcioosobowa Rada Miejska zwana Stadtverordneten Versammlung. W wyborach do niej obowiązywał cenzus majątkowy zarówno dla kandydatów na radnych, jak i dla wyborców, a także obowiązek uzyskania przed 1853 obywatelstwa miejskiego. Do 1918 w Prusach (po 1871 w całych Niemczech) prawo wyborcze przysługiwało wyłącznie mężczyznom. Do 1853 kadencja Rady Miejskiej trwała trzy lata, od 1853 przedłużono ją do sześciu lat, przy czym co dwa lata zmieniano w wyborach jedną trzecią składu. Na rzecz prawa państwowego zniesiono zarówno pojęcie obywatelstwa miejskiego, jak i obowiązek jego posiadania. Do 1831 wybierano także zastępców członków Rady (15–20 osób). Na czele Rady stał przewodniczący, powoływany corocznie w styczniu, miał on jednego lub dwóch zastępców. Skład Rady w danym roku ogłaszany był drukiem (zachowały się 43 takie publikacje, dotyczące lat 1827–1897). Uchwały przyjmowano większością głosów. Posiedzenia Rady odbywały się co dwa tygodnie, w wyjątkowych wypadkach zwoływano posiedzenia nadzwyczajne. W posiedzeniach Rady mogli uczestniczyć zaproszeni goście, w tym prasa, stenogramy z nich zamieszczano lub omawiano często w miejscowych mediach. Do prerogatyw Rady należał wybór Zarządu Miasta, uchwalanie budżetu na dany rok (trwający od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego), dokonywanie w nim zmian, nadzór nad inwestycjami i przedsiębiorstwami miejskimi, szpitalami i placówkami opieki społecznej, placówkami oświatowymi, stanem, remontami oraz budową ulic i placów, ochroną przeciwpożarową, strażą miejską (od 1 VII 1859), komunikacją miejską i utrzymaniem porządku w mieście. Najważniejsze rozporządzenia Zarządu Miasta oraz uchwały Rady Miejskiej dotyczące zmian terytorialnych miasta, zaciągania pożyczek bankowych na potrzeby miejskiej gospodarki musiały zostać zatwierdzone przez władze rejencji gdańskiej. Prawo weta do uchwał Rady miał także Zarząd Miasta. W skład Rady wchodzili przede wszystkim bogaci kupcy i rzemieślnicy oraz przedstawiciele wolnych zawodów – prawnicy, lekarze, artyści plastycy, czasami urzędnicy państwowi i sędziowie. Wybierani byli w okręgach wyborczych: do 1851 obowiązywał podział na 34 okręgi, z których wybierano jednego, dwóch lub trzech radnych. W 1827 teren Głównego Miasta dzielił się na dziewięć okręgów wybierających 27 radnych, Stare Miasto miało dziesięć okręgów z 14 radnymi, Stare Przedmieście – trzy okręgi z sześcioma radnymi, Dolne Miasto i Długie Ogrody – cztery okręgi i czterech radnych, przedmieścia: Zaroślak (Petershagen), rejon ul. Rogaczewskiego (Sandgrube), Nowe Ogrody (Neugarten), Wrzeszcz (Langfuhr), Siedlce (Schidlitz), Nowy Port (Neufahrwasser), Oruńskie Przedmieście i Stare Szkoty (Stadtgebiet) oraz Święty Wojciech (Sankt Adalbert) miały w Radzie po jednym przedstawicielu. W 2. połowie XIX wieku, wraz ze wzrostem liczby mieszkańców, zwiększono liczebność radnych z przedmieść kosztem przede wszystkim Głównego Miasta, przy zachowaniu tradycyjnego podziału na okręgi wyborcze.

Władzę wykonawczą sprawował Zarząd Miasta (Magistrat) wybierany przez Radę i kierowany przez nadburmistrza, którego kandydatura musiała zostać zatwierdzona przez prezydenta rejencji gdańskiej, następnie zaś przez króla pruskiego, a po 1871 przez cesarza Niemiec. W skład Zarządu wchodzili też: burmistrz (szef administracji miejskiej), 5–6 radców etatowych kierujących najważniejszymi wydziałami magistratu, 6–12 radców nieetatowych, wybieranych na ogół spośród radnych, wchodzili oni następnie w skład komisji i deputacji miejskich.

Pierwsze wybory do Rady Miejskiej w Gdańsku odbyły się 14–17 X 1817 (2600 osób uprawnionych do głosowania), wybrano 48 radnych, kolejnych 11, zgodnie z wolą Zarządu Miasta, pochodziło ze składu Rady powołanej w 1817 na podstawie nominacji władz pruskich. Pierwsze posiedzenie odbyło się 5 XI 1817. Z braku źródeł nie znamy jej pełnego składu.


Przewodniczący Rady Miejskiej (Repräsentantenversammlung)
w latach 1814–1817
1814–1817 Gottfried Götz
1817 Daniel Friedrich Reinick
MrGl
Przewodniczący Rady Miejskiej (Stadtverordentenversammlung)
w latach 1817–1924
1817–1826 Johann Christian Aycke
1827–1829 Heinrich Burkhard Abegg
1830–1832 Peter Dodenhoff
1833–1834 Peter David Heinrich Eggert
1834–1841 Georg Baum
1842–1844 Alexander Gibsone
1845 Friedrich Wilhelm Jebens
1846–1852 Trojan Carl Gottfried
1853–1856 Johann Wilhelm Otto ( Otto, rodzina)
1857–1862 Rudolf Walter
1863–1865 Carl Roepell
1866–1879 Theodor Bischoff
1880–1898 Carl Otto Steffens
1900–1901 Carl Hermann Emil Berenz
1902–1924 Rudolf Keruth
MrGl
Rada Miejska (Repräsentanten der Bürgerschaft) z nominacji pruskich władz administracyjnych w latach 1814–1817
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Imię ojca i lata życia
Daniel Friedrich Reinick kupiec przewodniczący 1758 Gdańsk – 1821 Gdańsk Johann Eilhard (1711 – 1791 Gdańsk)
Johann Christian Aycke kupiec wiceprzewodniczący 1766 Gdańsk – 1854 Gdańsk Johann Georg (1719 – 1796 Gdańsk)
Johann Christian Axt kupiec radny 1767 Toruń – 1844 Gdańsk Emanuel Gottlieb (1719 – 1780 Toruń)
James Balfour radny, kupiec 1770 Szkocja – 1849 Sulmin pod Gdańskiem
Johann Friedrich Busenitz ( Busenitz, firma) kupiec radny 1773 Malbork – 1849 Gdańsk
Jacob Friedrichsen kupiec radny 1771 Stare Szkoty – 1832 Stare Szkoty
Johann Carl Gnuschke kupiec radny 1769 Gdańsk – 1834 Gdańsk-Wrzeszcz
Johann Jacob Haas kupiec radny 1780 – 1831 Gdańsk
Christian Friedrich Hoffmann aptekarz radny 1766 – 1818 Gdańsk
Andreas Kitskats kupiec radny
Johann Gottfried Lesse kupiec radny 1772 Gdańsk – 1847 Gdańsk
Friedrich Daniel Lichtenberg aptekarz radny 1774 Braunschweig – 1847 Gdańsk Johann Gotthold (1745 – 1824 Gdańsk)
Beniamin Mahlke kupiec radny 1775 Gdańsk – 1826 Gdańsk
Joachim Friedrich Marquardt kupiec radny 1773 Gdańsk – 1838 Gdańsk
Ernst Christoph Mix kupiec radny 1774 Gdańsk – 1848 Sopot
Carl Friedrich Mroczek browarnik radny 1765 Ostróda – 1835 Gdańsk
Johann Friedrich Rhodin kupiec radny 1777 – po 1831
Michael Christoph Schmidt kupiec radny 1761 Gdańsk – 1836 Gdańsk
Johann Heinrich Schmidt kupiec radny 1757 Gdańsk – 1836 Gdańsk Johann Gabriel (1717 – 1781 Gdańsk)
Johann Friedrich Schultz kupiec radny zm. 1837 Gdańsk
Johann Jacob Schultz organomistrz radny
Johann Jacob Siewert kupiec radny 1786 Gdańsk – 1831 Gdańsk
Elisäus Stattmüller kupiec radny
G. H. Thorburg rzemieślnik radny
Isaak de Veer kupiec radny 1774 Gdańsk – 1832 Gdańsk
Ernst Gottlieb Wegner kupiec radny 1768 – 1851 Gdańsk
Christian Gottfried Witt kupiec, browarnik radny 1775 – 1849 Gdańsk
Johann Jacob Zachert kupiec radny 1772 Gdańsk – 1824 Gdańsk
Johann Wilhelm von Weickhmann urzędnik szef protokolantów 1771 Gdańsk – 1842 Wejherowo Joachim Wilhelm (1737 – 1819 Gdańsk)
Johann Samuel Zernecke zastępca szefa protokolantów 1778 Gdańsk – 1861 Gdańsk Daniel Andreas (1745 – 1821 Gdańsk)
Friedrich Theodor Hingelberg doktor medycyny sekretarz 1771 Elbląg – 1846 Gdańsk Gottfried (1733 Elbląg – 1793 Gdańsk)
MrGl
Zarząd Miasta (Magistrat) z nominacji pruskich władz administracyjnych w latach 1814–1817
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Imię ojca i lata życia
Joachim Heinrich von Weickhmann nadburmistrz 1769 Gdańsk – 1857 Gdańsk Joachim Wilhelm (1737–1819)
Johann Wilhelm Wernsdorff burmistrz 1749 Gdańsk – 1837 Gdańsk Gottlieb (1717–1774)
Carl Gottlieb Döring radca etatowy, kamlarz 1761 Gdańsk – 1827 Gdańsk Johann Georg (1710–1792)
Carl Samuel Held etatowy radca budowlany 1766 Wrocław – 1845 Gdańsk
Friedrich Gotthold Siewert radca etatowy, syndyk 1773 Gdańsk – 1846 Gdańsk Benjamin Gotthold (1743 – 1811 Gdańsk)
Georg Alexander Lankau radca etatowy, syndyk 1764 Gdańsk – 1843 Gdańsk Gottfried (zm. przed 1795)
Johann Georg Trendelenburg radca etatowy 1757 Lubeka – 1825 Gójsk koło Rypina
Johann Fischer rzemieślnik radca nieetatowy
Johann Hanfftengel rzemieślnik radca nieetatowy
Christian Carl Lammers kupiec radca nieetatowy 1759 Gdańsk – 1850 Gdańsk
Jacob Michael Schmidt prawnik radca nieetatowy 1768 Gdańsk – 1846 Gdańsk
Johann Christoph Wedecke kupiec, armator radca nieetatowy 1757 Starogard Gdański – 1840 Gdańsk
MrGl
Rada Miejska (Stadtverordneten Versammlung) w 1827
Nazwisko i imię Zawód Funkcja Lata życia Imię ojca i lata życia
Heinrich Burkhard Abegg kupiec przewodniczący 1791 Heidelberg – 1868 Wiesbaden Johann Friedrich (1765–1840)
Lorenz Carl Amort kupiec radny
Ankum Theodor Wilhelm kupiec radny 1782 Gdańsk – 1865 Gdańsk Friedrich Wilhelm (1747 Gdańsk – 1828 Gdańsk)
Johann Beniamin Bauer bursztynnik radny 1760 Gdańsk – 1829 Gdańsk zob. syn Adolph Eduard Bauer
Samuel Baum kupiec radny 1780 Elbląg – 1859 Gdańsk Samuel Gottlieb (1752 Elbląg – 1822 Elbląg)
Eduard Theodor Brückner kupiec radny 1793 Gdańsk – 1875 Gdańsk
Johann Gottfried Bulcke rzeźnik radny ok. 1770 Gdańsk – zm. przed 1839 Johann Gottfried (1743 – 1820 Gdańsk)
Jacob Salomon Dannemann rzemieślnik radny 1790 Gdańsk – 1871 Gdańsk
Franz Carl Danziger kupiec radny 1793 Milicz – 1853 Gdańsk
Peter II Dodenhoff kupiec radny 1791 Gdańsk – 1863 Gdańsk Peter I (1744 Gdańsk – 1818 Gdańsk)
Peter David Heinrich Eggert kupiec radny 1793 Gdańsk – 1841 Gdańsk
Paul Heinrich Feldmeyer rzemieślnik (szewc) radny
Johann Heinrich Focking kupiec radny 1785 Gdańsk – 1868 Gdańsk
Carl Eilhard Frantzius kupiec radny 1791 Gdańsk – 1863 Gdańsk Theodor Christian (1735 Lubeka – 1802 Gdańsk)
Salomon Frohmann rzeźnik ze Świętego Wojciecha radny
Johann Carl Beniamin Gamm kupiec radny 1794 Bydgoszcz – 1841 Gdańsk Johann Friedrich (1763 Sulechów – 1834 Bydgoszcz)
Carl Heinrich Gottel kupiec radny 1790 Słupsk – 1857 Gdańsk
Karl August Gustav Groddeck prawnik, adwokat radny 1794 Gdańsk –1872 Berlin Balthasar Jacob (1760 Gdańsk – 1822 Gdańsk)
Carl Christian Haamann mistrz budowy okrętów radny
Heinrich Martin Hahn kupiec radny 1796 Gdańsk – 1861 Gdańsk
Johann Christoph Halbritter rzemieślnik (stolarz) radny 1784 Gdańsk – 1846 Gdańsk
Johann Friedrich Hein kupiec, armator radny 1786 Gdańsk – 1852 Gdańsk
Carl Friedrich Jahr piekarz radny zm. przed 1830 zob. syn Richard Gotthilf Jahr
Johann Jacob Jantzen destylator alkoholu radny 1784 – 1852 Gdańsk
Ludwig August Jenin browarnik radny 1780 Gdańsk – 1836 Sztum Friedrich Wilhelm (1748 Gdańsk – 1818 Gdańsk)
Jacob Kauenhofen piekarz, destylator wódki radny 1779 – 1849 Gdańsk
August Lemcke kupiec radny 1778 Gdańsk – 1838 Gdańsk zob. syn Karl Theodor Lemcke
Johann David Loche kupiec radny 1795 Gdańsk – 1848 Gdańsk
Nathaniel Friedrich Loefass (Löfass) aptekarz radny 1789 Gdańsk – 1861 Turyngia
Valentin Gottlieb Meyer kupiec radny 1781 Gdańsk – 1861 Gdańsk
Karl Friedrich Meyerheim artysta malarz radny 1780 Gdańsk – 1840 Gdańsk syn rękawicznika
Carl Heinrich Müller drukarz, wydawca radny 1791 Gdańsk – 1837 Gdańsk Johann Nathanael (zm. 1805)
Johann Gottfried Perschau kupiec, destylator wódki radny 1779 – 1848 Gdańsk
Beniamin Gabriel Pobowski właściciel domu radny zm. po 1839
Paul Friedrich Rahn kupiec radny 1767 Gdańsk – 1829 Gdańsk
Carl Ferdinand Rehefeld kupiec radny 1787 Gdańsk – 1850 Gdańsk Ludwig Eduard
Friedrich Reinick kupiec radny 1795 Gdańsk – 1857 Gdańsk Daniel Friedrich (1758 Gdańsk – 1821 Gdańsk)
Adam Röll rzemieślnik radny 1774 Gdańsk – 1839 Gdańsk
Carl Friedrich Romp handel drewnem (Siedlce) radny 1786 – 1846 Gdańsk
Johann Gottfried Röpell radny
Johann Gottfried Sannemann rzemieślnik (szewc) radny zm. po 1854
Friedrich August Saro kupiec radny 1780 Gdańsk – 1834 Gdańsk
Heinrich Wilhelm Schirmacher kupiec radny zm. po 1831
Paul Heinrich Schaase kupiec radny 1790 Gdańsk – 1855 Gdańsk
Friedrich Wilhelm Schönbeck kupiec radny 1791 Gdańsk – 1865 Drezno Paul Gottlieb (1749 – 1841 Gdańsk)
Johann Beniamin Sonnenburg rzemieślnik (garbarz) radny zm. po 1854
Johann Beniamin Spiegelberg bursztynnik radny 1767 Elbląg – 1829 Gdańsk
Friedrich Wilhelm Starck kupiec radny 1780 – 1851 Gdańsk
Johann Gottfried Steffens pastor luterański radny 1764 Kołobrzeg – 1833 Gdańsk
Ferdinand Eduard Steffens kupiec radny 1791 Gdańsk – 1875 Gdańsk Carl Gottlieb (1749 Prabuty – 1825 Gdańsk)
Johann Salomon Stoboy kupiec radny 1780 Gdańsk – 1840 Gdańsk
Johann David Tessmer kupiec radny 1782 Gdańsk – 1840 Gdańsk
Martin Christian Donat Thiel kupiec radny 1792 Prusy Wschodnie – 1877 Gdańsk
Daniel Träder rzemieślnik (mistrz tkactwa) radny
Gottlieb Wilhelm Werner kupiec radny
Georg Witzki kupiec radny 1780 – 1850 Gdańsk
Johann Christian Wonnenberg rzemieślnik (mistrz ślusarski) radny
Andreas von Zabinski kupiec radny 1767 Gdańsk – 1835 Gdańsk
Heinrich Zimmermann radny 1784 Stare Szkoty – 1838 Gdańsk Wilhelm (1740–1805)
Johann Zimmermann kupiec radny 1779 Stare Szkoty – 1846 Gdańsk
MrGl
Zarząd Miasta (Magistrat) w 1827
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Imię ojca i lata życia
Joachim Heinrich Weickhmann nadburmistrz 1769 Gdańsk – 1857 Gdańsk Joachim Wilhelm (1737–1819 Gdańsk)
Carl Gottlieb Döring burmistrz 1761 Gdańsk – 1827 Gdańsk Johann Georg (1710 Leszno – 1792 Gdańsk)
Carl Samuel Held etatowy radca budowlany 1766 Wrocław – 1845 Gdańsk
Georg Alexander Lankau radca etatowy, syndyk 1764 Gdańsk – 1843 Gdańsk Gottfried (zm. przed 1795)
Peter Friedrich Stobbe radca etatowy 1781 – 1858 Gdańsk
Wilhelm Ferdinand Zernecke radca etatowy, kamlarz 1790 Gdańsk – 1859 Gdańsk Walenty Friedrich (1754 Gdańsk – 1834 Gdańsk)
Philipp Jacob Albrecht kupiec radca nieetatowy 1792 Gdańsk – 1851 Gdańsk zob. syn Philipp Albrecht
Daniel Friedrich Arendt kupiec radca nieetatowy 1770 Gdańsk – 1830 Gdańsk
Friedrich Wilhelm Becker kupiec radca nieetatowy 1784 Gdańsk – 1858 Gdańsk
Johann Friedrich Busenitz ( Busenitz, firma) kupiec radca nieetatowy 1773 Malbork – 1849 Gdańsk
Johann Christoph Grass kupiec radca nieetatowy 1771 Gdańsk – 1842 Gdańsk
Johann Carl Henrichsdorff kupiec radca nieetatowy 1795 Gdańsk – 1836 Gdańsk Johann Friedrich (1758 Gdańsk – 1829 Gdańsk)
Friedrich Kühnert Carl aptekarz radca nieetatowy 1773 – 1830 Gdańsk
Samuel Ludwig Lesse kupiec radca nieetatowy
Johann Salomon Neumann kupiec radca nieetatowy 1791 – 1835 Gdańsk
Johann Stephan Schahnasjan kupiec radca nieetatowy 1792 Gdańsk – 1856 Gdańsk Stephan (1737 Armenia – 1805 Gdańsk)
Johann Jacob Schultz cukiernik radca nieetatowy
Johann Friedrich Täubert kupiec radca nieetatowy 1766 Gdańsk – 1843 Gdańsk Johann Jacob (1838 – 1824 Gdańsk)
class="authorEgTab" | MrGl
Rada Miejska (Stadtverordneten Versammlung) w 1833
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Imię ojca i lata życia
Peter David Heinrich Eggert kupiec przewodniczący 1793 Gdańsk – 1841 Gdańsk
Johann Bachdach kupiec radny 1781 Stare Szkoty – 1851 Gdańsk
Beniamin Bauer Heinrich rzemieślnik (wyroby z miedzi) radny 1777 Królewiec – 1861 Gdańsk
Georg Baum kupiec radny 1796 Elbląg – 1844 Gdańsk Samuel Gottlieb (1752 Elbląg – 1822 Elbląg)
August Rudolf Behrend radny
Carl Ferdinand Franz Danziger rzeźnik radny 1793 Milicz – 1853 Gdańsk
Henry Eherington kupiec radny 1779 Anglia – 1862 Gdańsk
Friedrich Wilhelm Ewert organista, księgarz radny 1791 Gdańsk – 1838 Gdańsk Johann Gottfried (1750 Gdańsk – 1833 Gdańsk)
Ernst Nathanael Feldtmeyer rzemieślnik (szewc) radny
Carl August Feyerabend ( Feyerabend, firma) kupiec radny 1795 Gdańsk – 1868 Gdańsk Daniel (1749 Gdańsk – 1829 Gdańsk)
Bernhard Focking kupiec, makler zbożowy radny 1787 Gdańsk – 1855 Gdańsk
Gustav Friedrich Focking ( Focking, firma) kupiec radny 1798 Gdańsk – 1862 Gdańsk
Karl Robert Frantzius kupiec radny 1800 Gdańsk – 1874 Gdańsk Theodor Christian
Friedrich Wilhelm von Frantzius kupiec radny 1789 Gdańsk – 1861 Gdańsk Theodosius Christian Frantzius
Friedrich Gotthilf Fuchs kupiec radny zm. 1836 Berlin
Carl Gottfried Gerich kupiec radny 1797 Szczecinek – 1871 Gdańsk
Carl Gabriel Gerlach kupiec radny 1784 Gdańsk – 1835 Gdańsk
Alexander Gibsone III kupiec, armator radny 1798 Gdańsk – 1853 Gdańsk John (1760 – 1819 Gdańsk)
Eduard Wilhelm Grade kupiec radny 1787 Kiezmark – 1877 Gdańsk
Friedrich Wilhelm Gralath kupiec radny 1789 Gdańsk – 1837 Gdańsk Carl Friedrich (1741 Gdańsk – 1818 Gdańsk)
Carl Christian Haamann mistrz budowy okrętów radny zm. po 1854
Johann Gottlieb Hein destylator alkoholu radny 1797 Malbork – 1849 Gdańsk
Friedrich August Carl Höpfner kupiec radny 1800 Gdańsk – 1856 Gdańsk
Ludwig August Jenin browarnik radny 1780 Gdańsk – 1836 Sztum Friedrich Wilhelm (1748 Gdańsk – 1818 Gdańsk)
Jacob Kauenhofen piekarz, destylator wódki radny 1779 – 1849 Gdańsk
Christoph Georg Kegler handel zbożem radny 1771 Gdańsk – 1847 Gdańsk
Johann Theodor Knuth kupiec radny 1778 – 1854 Gdańsk
Daniel Heinrich Krebs kupiec radny 1788 Brisow – 1866 Gdańsk Friedrich Wilhelm (1740 – 1823 Gdańsk)
Johann Carl Krüger piekarz radny zmarł około 1870
August Wilhelm Leopold kupiec radny 1792 – 1876 Gdańsk
Johann Jacob Maladinski rzemieślnik (brązownik) radny 1792 Gdańsk – 1840 Gdańsk
Georg Joseph Mallison kupiec radny 1781 Gdańsk – 1858 Gdańsk
Carl Wilhelm Matthias prawnik, adwokat radny 1800 – 1856 Gdańsk
Daniel Milczewski kupiec radny 1787 Gdańsk – 1843 Gdańsk
Johann Friedrich Mix aptekarz radny 1785 Gdańsk – 1864 Gdańsk
Friedrich Müller radny
Peter Ludwig Neumann radny z Nowego Portu
Robert Ferdinand Nothwanger kupiec radny 1802 Gdańsk – 1890 Gdańsk Johann David (1745 – 1816 Gdańsk)
Ludwig Beniamin Olwig rzemieślnik (kowal) radny
Hermann Penner destylator alkoholu radny 1802 Święty Wojciech – 1883 Gdańsk
Johann Penner destylator alkoholu radny zmarł po 1839
Johann Beniamin Pich rzemieślnik (piekarz) radny 1797 Gdańsk – 1878 Gdańsk
Ignatz Peter Potrykus kupiec radny 1788 Koleczkowo – 1850 Gdańsk
Johann Conrad Reichmann kupiec radny zmarł przed 1854
Carl Jacob Reydorf (?) radny
August Theodor Rosenmeyer kupiec radny 1796 Gdańsk – 1883 Gdańsk
Johann Carl Friedrich Saltzmann kupiec radny 1795 Gdańsk – 1885 Gdańsk
Friedrich August Saro kupiec radny 1780 Gdańsk – 1834 Gdańsk
Johann Stephan Schahnasjan kupiec radny 1792 Gdańsk – 1856 Gdańsk Stephan (1737 Armenia – 1805 Gdańsk)
Heinrich Wilhelm Schirmacher kupiec radny ojciec Richarda Albrechta Schirmachera
Heinrich Wilhelm Schmidt kupiec radny 1794 Gdańsk – 1834 Gdańsk
Johann Heinrich Schmidt prawnik, urzędnik radny 1757 Gdańsk – 1836 Gdańsk
Christian Gottlieb Schultz rzemieślnik, piekarz radny
Wilhelm Eberhard Schweers kupiec radny 1801 Gdańsk – 1849 Gdańsk
Johann Carl Steen kupiec radny 1799 Gdańsk – 1876 Gdańsk Johann (1768 Gdańsk – 1840 Gdańsk)
Johann Samuel Teschke kupiec radny zmarł przed 1869
Johann David Tessmer kupiec radny 1782 Gdańsk – 1840 Gdańsk
Martin Christian Donat Thiel kupiec radny 1792 Prusy Wschodnie – 1877 Gdańsk
Carl Gottfried Trojan kupiec, armator radny 1795 Gdańsk-Orunia – 1861 Gdańsk Johann Gottfried
MrGl
Zarząd Miasta (Magistrat) w 1833
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Imię ojca i lata życia
Joachim Heinrich Weickhmann nadburmistrz 1769 Gdańsk – 1857 Gdańsk Joachim Wilhelm (1737 – 1819 Gdańsk)
Georg Alexander Lankau burmistrz 1764 Gdańsk – 1843 Gdańsk Gottfried (zm. przed 1795)
Carl Samuel Held etatowy radca budowlany 1766 Wrocław – 1845 Gdańsk
Friedrich Gotthold Siewert radca etatowy, syndyk 1773 Gdańsk – 1846 Gdańsk Benjamin Gotthold (1743 Gdańsk – 1811 Gdańsk)
Peter II Dodenhof kupiec radca etatowy 1791 Gdańsk – 1863 Gdańsk Peter I (1744 Gdańsk – 1818 Gdańsk)
Wilhelm Ferdinand Zernecke radca etatowy, kamlarz 1790 Gdańsk – 1859 Gdańsk Valentin Friedrich (1754 Gdańsk – 1834 Gdańsk)
Samuel Baum kupiec radca nieetatowy 1780 Elbląg – 1859 Gdańsk Samuel Gottlieb (1752 Elbląg – 1822 Elbląg)
Carl August Dalmer browarnik radca nieetatowy 1791 Gdańsk – 1872 Anglia Adam Beniamin (1768 Gdańsk – 1830 Gdańsk)
Gustav Dinnies kupiec radca nieetatowy 1769 Gdańsk – 1838 Gdańsk
Johann Heinrich Focking kupiec radca nieetatowy 1786 Gdańsk – 1868 Gdańsk
Carl Eilhard von Frantzius kupiec radca nieetatowy 1791 Gdańsk – 1863 Gdańsk Theodosius Christian Frantzius (1735 Lubeka – 1802 Gdańsk)
Martin Heinrich Hahn kupiec radca nieetatowy 1796 Gdańsk – 1861 Gdańsk
Johann Mathias Heidfeld kupiec radca nieetatowy 1788 Magdeburg – 1835 Gdańsk
Friedrich Wilhelm Jebens kupiec radca nieetatowy 1797 Elbląg – 1879 Gdańsk August Friedrich (1768 Niemcy – 1835 Charlottenburg)
Johann Salomon Neumann kupiec radca nieetatowy 1791 – 1835 Gdańsk
Carl Ferdinand Pannenberg kupiec radca nieetatowy 1795 – 1863 Gdańsk
Friedrich Wilhelm Schönbeck kupiec radca nieetatowy 1791 Gdańsk – 1865 Drezno Paul Gottlieb (1749 – 1841 Gdańsk)
Ferdinand Eduard Steffens kupiec radca nieetatowy 1791 Gdańsk – 1875 Gdańsk Carl Gottlieb (1749 Prabuty – 1825 Gdańsk)
MrGl
Rada Miejska (Stadtverordneten Versammlung) w 1844
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Imię ojca i lata życia
Aleksander Gibsone III kupiec przewodniczący 1798 Gdańsk – 1853 Gdańsk John (1760 – 1819 Gdańsk)
Friedrich Wilhelm Jebens kupiec wiceprzewodniczący 1789 Elbląg – 1879 Gdańsk August Friedrich (1768–1834)
Jacob Ferdinand Arendt kupiec radny 1789 Człuchów – 1876 Gdańsk
Julius Cäsar Block kupiec radny 1812 Prusy Wschodnie – 1892 Gdańsk
Carl Leopold Bock kupiec radny 1803 Prusy Wschodnie – po 1870 (od 1870 mieszkał we Wrocławiu)
Heinrich Wilhelm Broschke kupiec radny 1790 Nowy Port – 1847 Gdańsk Matthias Broschke (1751–1806)
Cornelius Claassen ( Claassen, firma) kupiec radny zmarł 1857
Adolph Friedrich Clebsch aptekarz radny 1799 Kołobrzeg – 1881 Berlin
Friedrich Julius Dasse rzemieślnik (blacharz) radny 1812 Gdańsk – 1863 Gdańsk
Johann Samuel Dauter kupiec radny 1789 Gdańsk – 1868 Gdańsk
Otto Friedrich Drewcke browarnik radny 1808 Gdańsk – 1852 Sopot Gottfried Beniamin (1769 Lębork – 1845 Gdańsk)
Heinrich von Dühren browarnik radny 1803 Gdańsk – 1880 Gdańsk Jacob (1767 – 1839 Gdańsk)
Carl Ferdinand Ellerholz właściciel gospody (szynku) radny 1803 Gdańsk – 1857 Gdańsk
Ferdinand am Ende rzemieślnik (rymarz) radny 1786 Koszalin – zmarł po 1869 poza Gdańskiem
Johann Ignatius Erpenstein krawiec radny zmarł przed 1874
Karl Robert Frantzius kupiec radny 1800 Gdańsk – 1874 Gdańsk Theodor Christian (1771 Gdańsk –1835 Gdańsk)
Nathanael Ludwig Fuhrmann radny zmarł przed 1874
Johann Theodor Gertz kupiec radny 1798 Łapino – 1874 Gdańsk
Karl Gustav Groddeck prawnik (sędzia) radny 1792 Gdańsk – 1881 Gdańsk Karl Michael (1764 Gdańsk – 1833 Gdańsk)
Eduard Rudolph Gronert radny zmarł przed 1874
Carl Christian Haamann budowniczy okrętów radny zmarł po 1854
Heinrich August Harms kupiec radny 1810 Gdańsk – przed 1869
Martin August Hasse kupiec radny 1801 – 1878 Gdańsk
Beniamin Hopp rentier radny 1800 – 1886 Gdańsk
Karl Eduard Hopp radny zmarł przed 1874
Karl Johann Hopp radny 1760 – 1846 Gdańsk
Jacob Kauenhofen rzemieślnik (piekarz), destylator alkoholu radny 1779 – 1849 Gdańsk-Wrzeszcz
Friedrich Wilhelm Gustav Kliewer kupiec radny 1803 Gdańsk – 1872 Gdańsk
Karl Gottfried Wilhelm Klose kupiec radny 1794 Gdańsk – 1868 Gdańsk Johann Gottfried (rzeźnik)
Friedrich Wilhelm Krüger rzemieślnik (mistrz budowlany) radny 1810 Gdańsk – 1884 Gdańsk
Nathanael Friedrich Löfass aptekarz radny 1789 Gdańsk – 1865 Turyngia
Friedrich Wilhelm Malzahn kupiec radny 1795 Gdańsk – 1876 Sopot
Christian Ferdinand Martens kupiec radny 1804 - zmarł około 1870
Eduard Meyer rzemieślnik (krawiec) radny 1828 Wiślinka koło Gdańska – 1886 Gdańsk
Wilhelm Heinrich Milczewski kupiec radny 1792 Gdańsk – 1845 Gdańsk
Carl Heinrich Norden kupiec radny 1798 – zmarł po 1854
Carl Ferdinand Pannenberg kupiec radny 1795 Gdańsk – 1863 Gdańsk
Hermann Penner destylator alkoholu radny 1802 Święty Wojciech – 1883 Gdańsk
Johann Friedrich Ernst Prochnow aptekarz radny 1799 Gdańsk – 1871 Gdańsk-Oliwa Carl Ludwig (1770 – 1840 Gdańsk)
Jacob Conrad Reichmann radny zmarł przed 1874
Carl Ferdinand Rehefeld kupiec radny 1787 – 1850 Gdańsk Ludwig Eduard
Wilhelm Theodor Rodenacker kupiec radny 1802 Gdańsk – 1875 Gdańsk Johann Jacob (1753 Gdańsk – 1834 Gdańsk)
August Theodor Rosenmeyer kupiec radny 1800 Gdańsk – 1856 Gdańsk
Jacob Ernst Sadewasser aptekarz radny 1799 Gdańsk – 1869 Gdańsk Georg Friedrich (1771 – 1847 Gdańsk)
Heinrich Carl Sander rzemieślnik (piekarz) radny zmarł przed 1874
Johann Ludwig Schacht kupiec radny 1800 Gdańsk – 1860 Gdańsk Johann Conrad (1767 Gdańsk – 1847 Gdańsk)
Johann Gottlieb Schäfer rzemieślnik (stolarz) radny 1791 Gdańsk – 1863 Gdańsk
Johann Gottlieb Schindler kupiec radny 1807 Gdańsk – 1849 Gdańsk Samuel Gottlieb
Carl Friedrich Siewert rentier radny 1787 Gdańsk – 1872 Gdańsk
Johann Carl Stern rzemieślnik (krawiec) radny zmarł przed 1874
Wilhelm Ferdinand Tennstädt rzemieślnik (kowal) radny zmarł przed 1874
Johann Samuel Teschke kupiec radny zmarł przed 1869
Carl Gottfried Trojan kupiec, armator radny 1795 Gdańsk-Orunia – 1861 Gdańsk Johann Gottfried
Gustav Heinrich Westermann rzemieślnik (szklarz) radny zmarł przed 1854
Johann Friedrich Salomon Wüst kupiec radny 1805 Gdańsk – 1861 Gdańsk
MrGl
Zarząd Miasta (Magistrat) w 1844
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Imię ojca i lata życia
Joachim Heinrich Weickhmann nadburmistrz 1769 Gdańsk – 1857 Gdańsk Joachim Wilhelm (1737 – 1819 Gdańsk)
Georg Carl Jacobi burmistrz 1805 Gdańsk – 1846 Gdańsk
Samuel Friedrich Schumann radca etatowy, syndyk 1795 Gdańsk – 1876 Gdańsk Jacob Ernst (1749 Gdańsk –1823 Gdańsk)
Wilhelm Ferdinand Zernecke radca etatowy, kamlarz 1790 Gdańsk – 1859 Gdańsk Valentin Friedrich (1754 Gdańsk – 1834 Gdańsk)
Heinrich Wilhelm Zernecke etatowy radca budowlany 1802 Gdańsk – 1858 Gdańsk Daniel Gottfried (1775 Gdańsk – 1847 Gdańsk)
Heinrich Burkhard Abegg kupiec radca nieetatowy 1791 Heidelberg – 1868 Wiesbaden Johann Friedrich (1765–1840)
Philipp Jacob Albrecht kupiec radca nieetatowy 1792 Gdańsk – 1851 Gdańsk
Samuel Baum kupiec radca nieetatowy 1780 Elbląg – 1859 Gdańsk Samuel Gottlieb (1752 Elbląg – 1822 Elbląg)
Louis Botzon drukarz, wydawca radca nieetatowy 1798 –1854 Gdańsk
Peter Dodenhoff II kupiec radca nieetatowy 1791 Gdańsk – 1863 Gdańsk Peter I (1744 Gdańsk – 1818 Gdańsk)
Gustav Friedrich Focking ( Focking, firma) kupiec radca nieetatowy 1798 Gdańsk – 1862 Gdańsk
Johann Heinrich Focking kupiec radca nieetatowy 1786 Gdańsk – 1868 Gdańsk
August Theodor Frantzius kupiec radca nieetatowy 1803 Gdańsk – 1875 Sopot Christian Theodor syn (1771 Gdańsk –1835 Gdańsk)
Friedrich Wilhelm Frantzius kupiec radca nieetatowy 1789 Gdańsk – 1861 Gdańsk Christian Theodor (1735 Lubeka –1802 Gdańsk)
Martin Heinrich Hahn kupiec radca nieetatowy 1796 Gdańsk - 1861 Gdańsk
Robert Ferdinand Nothwanger kupiec radca nieetatowy 1802 Gdańsk – 1890 Gdańsk Johann David (1745 Anglia – 1816 Gdańsk)
Johann Carl Saltzmann kupiec radca nieetatowy 1795 Gdańsk – 1886 Gdańsk Johann Nicolaus
Friedrich Wilhelm Schönbeck kupiec radca nieetatowy 1791 Gdańsk – 1865 Drezno
MrGl
Rada Miejska (Stadtverordneten Versammlung) w 1854
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Imię ojca i lata życia
Johann Wilhelm Otto kupiec przewodniczący 1798 Gdańsk – 1870 Gdańsk Johann Gottlieb (1768 – 1837 Gdańsk)
Carl Gottfried Wilhelm Klose kupiec I wiceprzewodniczący 1794 Gdańsk – 1868 Gdańsk Johann Gottfried (rzeźnik)
Wilhelm Theodor Albrecht destylator II wiceprzewodniczący 1812 Niemcy – 1887 Gdańsk
Ludwig Apell urzędnik sądowy radny 1798 Poczdam – 1861 Gdańsk
Jacob Ferdinand Arendt kupiec radny 1789 Człuchów – 1876 Gdańsk
Johann Bernhard Barendt kupiec radny 1789 – 1859 Gdańsk
Heinrich Theodor Behrend kupiec radny 1817 Gdańsk – 1893 Sopot Wilhelm Theodor (1789 Lisewo – 1851 Berlin)
Theodor Ludwig Bischoff kupiec radny 1815 Grudziądz – 1879 Gdańsk Simon (1782 – 1857 Grudziądz)
Michael H. Böhm kupiec radny 1822 Królewiec – 1903 Sopot Friedrich
Hermann Theodor Brinckmann kupiec radny 1820 Rostok – 1905 Gdańsk Michael
Carl Heinrich Bulcke jr kupiec radny 1800 Gdańsk – 1881 Gdańsk Carl Heinrich (1756 – 1837 Gdańsk)
Cornelius Claassen ( Claassen, firma) kupiec radny zmarł 1857
Adolph Clebsch aptekarz radny 1799 Kołobrzeg – 1881 Berlin
Peter Collas ludwisarz radny 1819 Anglia – 1889 Gdańsk
Carl Franz Danziger rzeźnik radny 1793 Milicz – 1853 Gdańsk
Friedrich Julius Dasse rzemieślnik (blacharz) radny 1812 Gdańsk – 1863 Gdańsk
Carl Friedrich Ehrlich rzemieślnik (kapelusznik) radny
Richard Ignatz Fischer ( Fischer, menonicka rodzina) browarnik radny 1818 Nowy Port – 1888 Sopot Johann Joseph (1787 Stare Szkoty – 1837 Nowy Port)
Gustav Friedrich Focking ( Focking, firma) kupiec radny 1798 Gdańsk – 1862 Gdańsk
Carl Gottlieb Fuchs kupiec radny 1819 Gdańsk – 1871 Gdańsk
Eduard Johann Gustav Gamm kupiec radny 1801 Bydgoszcz – 1874 Gdańsk Johann Friedrich (1763 Sulechów – 1834 Bydgoszcz)
Johann Eduard Gelb rzemieślnik (mistrz ciesielski) radny 1808 Gdańsk – 1871 Gdańsk
Carl Ludwig von Gersdorf rzemieślnik (mistrz ciesielski) radny 1815 Gdańsk – 1884 Gdańsk
Johann Theodor Gertz kupiec radny 1798 Łapino – 1874 Gdańsk
Laser Goldschmidt kupiec radny 1816 Gdańsk – 1881 Gdańsk
Friedrich Eduard Grohte kupiec radny 1811 Gdańsk – 1885 Gdańsk Peter Christoph
Friedrich Hennings kupiec radny 1807 Elbląg – 1893 Gdańsk Theodor Friedrich (1769 Gdańsk – 1834 Gdańsk)
Simon Ludwig Hepner kupiec radny 1800 Toruń – 1868 Gdańsk Simon Jacob (1777 Toruń – 1869 Gdańsk)
Friedrich Heyn kupiec radny 1806 Gdańsk – 1892 Gdańsk Gustav Heinrich (1782 – 1859 Gdańsk)
Wilhelm Julius Hoene (Höne) kupiec radny
Wilhelm Jantzen kupiec radny 1785 Mokry Dwór – 1876 Gdańsk
Friedrich Wilhelm Jebens kupiec radny 1797 Elbląg – 1879 Gdańsk August Friedrich (1768–1834)
Friedrich Anton Jüncke kupiec radny 1809 Lubeka – 1860 Gdańsk
Jacob Eduard Kaufmann kupiec radny 1800 Gdańsk – 1878 Gdańsk
Johann Wilhelm Klawitter właściciel stoczni radny 1801 Gdańsk – 1863 Berlin Johann Jacob (1766 Gdańsk – 1829 Gdańsk)
August Krause rzemieślnik (krawiec) radny zmarł 14 VIII 1875 Gdańsk
Friedrich Wilhelm Krüger rzemieślnik (mistrz budowlany) radny 1810 Gdańsk – 1884 Gdańsk Friedrich Gottlieb
Ludwig Ferdinand Lojewski kupiec radny 1816 Gdańsk – 1876 Gdańsk Johann (1767 Litwa – 1822 Gdańsk)
Heinrich Wilhelm Martens prawnik (adwokat) radny 1795 Gdańsk – 1877 Gdańsk
Albert Maximilian Mellien kupiec, makler okrętowy radny 1822 Toruń – 1885 Gdańsk
Johann Eduard Mix prawnik (adwokat) radny 1818 Gdańsk – 1894 Gdańsk Ernst Christoph (1774 Gdańsk – 1848 Sopot)
Johann Heinrich Paleske kupiec radny 1817 Gdańsk – 1893 Gdańsk Johann Gottlob (1780 Gdańsk – 1836 Gdańsk)
Carl Ferdinand Pannenberg kupiec radny 1795 Gdańsk – 1863 Gdańsk
August Hermann Pretzell kupiec radny 1818 Gdańsk – 1874 Berlin
Wilhelm Theodor Rodenacker kupiec (browarnik) radny 1802 Gdańsk – 1875 Gdańsk Johann Jacob (1753 Gdańsk – 1834 Gdańsk)
Carl Heinrich Romey rzemieślnik (stolarz) radny
Carl Friedrich Roepell kupiec radny 1800 Gdańsk – 1878 Gdańsk
Franz Napoleon Rottenburg kupiec, makler radny 1802 Gdańsk – 1867 Sopot Paul Julius (1765 Gdańsk – 1817 Gdańsk)
Johann Gottlieb Schäfer rzemieślnik (stolarz) radny 1791 Gdańsk – 1863 Gdańsk
Richard Valentin Schweitzer aptekarz radny 1817 – po 1861 od 1861 w Kwidzyniu
Heinrich Steen destylator alkoholu radny 1791 Stare Szkoty – 1875 Gdańsk
Johann Carl Steen kupiec radny 1799 Gdańsk – 1876 Gdańsk Johann (1768 Gdańsk – 1840 Gdańsk)
John Sprot Stoddart kupiec radny 1811 Szkocja – 1892 Gdańsk
Martin Christian Donat Thiel kupiec, destylator alkoholu radny 1792 Prusy Wschodnie – 1877 Gdańsk
Carl Gottfried Trojan kupiec, armator radny 1795 Gdańsk-Orunia – 1861 Gdańsk
Carl Sigismund Wagner emerytowany leśnik radny około 1800 – 1883 Gdańsk
Joachim Heinrich Weickhmann emerytowany nadburmistrz radny 1769 Gdańsk – 1857 Gdańsk Joachim Wilhelm (1737 – 1819 Gdańsk)
Rudolf Beniamin Wendt kupiec radny 1830 Gdańsk – 1900 Gdańsk
MrGl
Zarząd Miasta (Magistrat) w 1854
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Imię ojca i lata życia
Karl August Groddeck nadburmistrz 1794 Gdańsk – 1872 Berlin Baltazar Jacob (1760 Gdańsk – 1822 Gdańsk)
Samuel Friedrich Schumann burmistrz 1795 Gdańsk – 1876 Gdańsk Jacob Ernst (1749 Gdańsk – 1823 Gdańsk)
Adolph Ferdinand Ladewig radca etatowy, syndyk 1818 Gdańsk – 1876 Gdańsk Johann Ephraim (1787 – 1833 Gdańsk)
Otto Ferdinand Pfeffer radca etatowy, syndyk 1807 Gdańsk – 1884 Gdańsk
Wilhelm Ferdinand Zernecke radca etatowy, kamlarz 1790 Gdańsk – 1859 Gdańsk Valentin Friedrich (1754 Gdańsk – 1834 Gdańsk)
Heinrich Wilhelm Zernecke etatowy radca budowlany 1802 Gdańsk – 1858 Gdańsk Dawid Gottfried (1775 Gdańsk – 1847 Gdańsk)
Heinrich Burkhard Abegg kupiec radca nieetatowy 1791 Heidelberg – 1868 Wiesbaden Johann Friedrich (1765–1840)
Bernhard Braune kupiec radca nieetatowy 1804 Lipsk – 1865 Gdańsk
Peter Dodenhoff II kupiec radca nieetatowy 1791 Gdańsk – 1863 Gdańsk Peter I (1744 Gdańsk – 1818 Gdańsk)
August Theodor Frantzius kupiec radca nieetatowy 1803 Gdańsk – 1875 Sopot Christian Theodor (1771 Gdańsk – 1835 Gdańsk)
Martin Heinrich Hahn kupiec radca nieetatowy 1796 Gdańsk – 1861 Gdańsk
Martin August Hasse kupiec radca nieetatowy 1801 – 1878 Gdańsk
Heinrich Ludwig Kędzior kupiec radca nieetatowy 1812 Elbląg – 1855 Włocławek
Carl Theodor Heinrich Lemcke kupiec radca nieetatowy 1815 Gdańsk – 1892 Gdańsk August
Christian Ferdinand Martens aptekarz radca nieetatowy 1803 – 1871 Kl. Vislaw
Johann Friedrich Mix aptekarz radca nieetatowy 1785 Gdańsk – 1864 Gdańsk
Carl Wilhelm Gustav Steffens kupiec radca nieetatowy 1790 Gdańsk – 1861 Gdańsk Carl Gottlieb (1749 Prabuty – 1825 Gdańsk)
Carl Wilhelm Uphagen kupiec radca nieetatowy 1803 Gdańsk – 1878 Gdańsk Johann Carl (1777 Gdańsk – 1843 Gdańsk)
MrGl
Rada Miejska (Stadtverordneten Versammlung) w 1865
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Imię ojca i lata życia
Carl Roepell prawnik (adwokat) przewodniczący Rady 1807 Gdańsk – 1887 Gdańsk Carl Ephraim (1765 Gdańsk – 1822 Gdańsk)
Richard Theodor Damme kupiec I wiceprzewodniczący Rady 1826 Frankfurt nad Odrą – 1916 Gdańsk Carl Friedrich (1791 Magdeburg – 1870 Gdańsk)
Ludwig August Biber destylator II wiceprzewodniczący 1818 Starogard Gdański – 1886 Gdańsk
Otto Friedrich Ahlhelm rzemieślnik (mistrz ciesielski) radny zmarł przed 1884
Heinrich Theodor Behrend kupiec radny 1817 Gdańsk – 1893 Sopot Wilhelm Michael Theodor (1789 Lisewo koło Tczewa – 1851 Berlin)
Johann Isidor Immanuel Berger kupiec, przedsiębiorca radny 1824 Brodnica – 1906 Gdańsk
Theodor Ludwig Heinrich Bischoff kupiec radny 1815 Grudziądz – 1879 Gdańsk Simon (1782 Grudziądz – 1857 Grudziądz)
Paul Ernst Opatus Ruleman Boeszoermeny pedagog radny 1818 Gdańsk – 1879 Gdańsk Ernst Gottfried (1783 Świdnica – 1838 Gdańsk)
Heinrich August Breitenbach prawnik (adwokat) radny 1810 Erfurt – 1881 Gdańsk Philipp (prawnik)
Carl Felix Devrient przedsiębiorca radny 1826 Berlin – 1907 Drezno Eduard (1801 Berlin – 1877 Karlsruhe)
Richard Ignatz Fischer ( Fischer, menonicka rodzina) browarnik radny 1818 Gdańsk-Nowy Port – 1888 Sopot Johann Joseph (1787 Stare Szkoty – 1837 Gdańsk-Nowy Port)
Julius Cäsar Gamm kupiec, przedsiębiorca radny 1825 Gdańsk – 1895 Gdańsk Johann Carl Benjamin (1794 Bydgoszcz – 1841 Gdańsk)
John Gibsone kupiec, przedsiębiorca radny 1831 Gdańsk – 1907 Gdańsk Alexander Gibsone III (1798 Gdańsk – 1853 Gdańsk)
Heinrich Richard Glaubnitz browarnik radny 1810 Kwidzyn – 1881 Gdańsk
Laser Goldschmidt kupiec radny 1816 Gdańsk – 1881 Gdańsk David Lewin (1788 – 1866 Gdańsk)
Friedrich Carl Grabo pedagog radny 1822 Pomorze – 1879 Wałcz
Friedrich A. Güttner rzemieślnik (mistrz malarski) radny zmarł przed 1874
Martin August Hasse kupiec, przedsiębiorca radny 1801 – 1878 Gdańsk
Bernhard Theodor Haussmann kupiec radny 1817 Pasewalk – 1905 Berlin
Otto Helm aptekarz radny 1826 Słupsk – 1902 Gdańsk Johann Ludwig (1784 – 1857 Gdańsk)
Carl Friedrich Hendewerk aptekarz radny 1820 Gdańsk – 1892 Gdańsk Johann Friedrich (1789 Gdańsk – 1863 Gdańsk)
Julius Hybbeneth rzemieślnik (producent wozów) radny 1822 Gdańsk – 1902 Gdańsk Adam (1787 Gdańsk – 1844 Gdańsk)
Friedrich Wilhelm Jebens kupiec radny 1797 Elbląg – 1879 Gdańsk August Friedrich (1768 – 1834 Berlin)
Carl Rudolf Kämmerer kupiec radny 1824 Gdańsk – 1903 Gdańsk Carl Daniel (1800 Bydgoszcz – 1862 Gdańsk)
Jacob Wilhelm von Kampen kupiec radny 1833 Gdańsk – 1880 Gdańsk Johann Jacob (1803 Gdańsk – 1867 Gdańsk)
Johann Eduard Ludwig Kass kupiec radny 1814 Kamień Pomorski – 1890 Gdańsk)
Emil Christian Keck kupiec radny zmarł przed 1874
Carl Friedrich August Kirchner pedagog radny 1819 Nadrenia – 1878 Gdańsk
Karl Gottfried Klose kupiec radny 1794 Gdańsk – 1868 Gdańsk Johann Gottfried (rzeźnik)
Carl Kreyssig browarnik radny 1816 Chemnitz – 1891 Gdańsk
Johann Carl Krüger rzemieślnik (mistrz piekarski) radny zmarł przed 1874
Friedrich Hermann Krüger rentier radny 1800 – 1885 Gdańsk
Friedrich Wilhelm Krüger rzemieślnik (mistrz budowlany) radny 1810 Gdańsk – 1884 Gdańsk Friedrich Gottlieb
Martin Ludwig Kuhl usługi transportowe radny zmarł po 1874
Johann Carl Friedrich Liebert prawnik (adwokat) radny 1815 – 1868 Gdańsk
Albert Carl Ludwig Liévin doktor medycyny radny 1810 Paderborn – 1881 Gdańsk Jacques (1773 Nadrenia – 1830 Gdańsk)
Emanuel Lebrecht Matzko kupiec radny 1822 Gdańsk – 1890 Gdańsk Johann Gottlib (1780 Saksonia – 1846 Gdańsk)
Johann Beniamin Pich rzemieślnik (mistrz piekarski) radny 1797 Gdańsk – 1878 Gdańsk
Heinrich Theophil Leopold Piwko doktor medycyny radny 1818 Kwidzyn – 1899 Gdańsk Heinrich Ludwig (1790 – 1844 Gdańsk)
August Hermann Pretzell kupiec radny 1818 Gdańsk – 1874 Gdańsk
Alexander Carl Prina kupiec radny 1826 Gdańsk – 1883 Gdańsk Jacob (1791 – 1834 Gdańsk)
Joachim Heinrich Prutz rzemieślnik (mistrz ciesielski) radny zmarł po 1878
Heinrich Rickert dziennikarz radny 1833 Puck – 1902 Berlin
Wilhelm Theodor Rodenacker kupiec, browarnik radny 1802 Gdańsk – 1875 Gdańsk Johann Jacob (1753 Gdańsk – 1834 Gdańsk)
Carl Georg Rohloff browarnik radny 1821 Gdańsk – 1883 Gdańsk
Johann Friedrich Rompeltin rzemieślnik (mistrz piekarski) radny 1810 – 1884 Gdańsk
Samuel Bernhard Rosenstein kupiec radny 1819 Gdańsk – 1879 Gdańsk
Theodor Schirmacher (stryj Richarda Albrechta Schirmachera kupiec radny 1816 Gdańsk – 1891 Gdańsk Heinrich Wilhelm
Friedrich Heinrich Albert Schottler dyrektor banku radny 1819 – 1885
Johann Carl Reinhold Schwarz rzemieślnik (mistrz ciesielski) radny zm. 1884 Gdańsk
Johann Rudolf Seeger kupiec radny 1817 Gdańsk – 1873 Gdańsk Martin (1780 – 1845 Gdańsk)
Alexander Stadtmiller rentier radny zmarł przed 1874
Carl Otto Steffens prawnik, kupiec radny 1826 Gdańsk – 1904 Gdańsk Eduard Ferdinand (1791 Gdańsk – 1874 Gdańsk)
Albert Gustav Stoboy kupiec radny 1821 Gdańsk – 1866 Gdańsk Johann Salomon (1780 Gdańsk – 1840 Gdańsk)
Martin Christian Donat Thiel kupiec radny 1797 Prusy Wschodnie – 1877 Gdańsk
Friedrich August Tröger pedagog radny 1802 Prusy Wschodnie – 1880 Gdańsk
Adolph Heinrich Vehlow kupiec radny 1825 – około 1900
Carl Sigismund Wagner emerytowany leśniczy radny 1791 – 8 V 1883 Gdańsk
Georg Wegener kupiec radny zmarł przed 1874
Hirsch Hermann Weinberg kupiec radny 1816 Gdańsk – 1877 Gdańsk
Julius Anton Zimmermann przedsiębiorca radny 1821 Gdańsk – 1898 Gdańsk Heinrich (1785 Stare Szkoty – 1865 Gdańsk)
MRGL
Zarząd Miejski (Magistrat) w 1865
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Imię ojca i lata życia
Johann Friedrich Leopold Winter nadburmistrz 1823 Świecie – 1893 Jeleniec koło Świecia Karl
Johann Heinrich Lintz burmistrz ok. 1805 – 1876 Niemcy
Adolph Ferdinand Ladewig radca etatowy, syndyk 1818 Gdańsk – 1876 Gdańsk Johann Ephraim (1787 – 1833 Gdańsk)
Otto Ferdinand Pfeffer radca etatowy, syndyk 1807 Gdańsk – 1884 Gdańsk Johann
Otto Reinhold Strauss radca etatowy, kamlarz 1822 Dzierżgoń – 1888 Gdańsk
Julius Albert Licht etatowy radca budowlany 1821 Gieshof – 1898 Wiesbaden
Gustav Gabriel Kreyenberg etatowy radca szkolny 1807 Brandenburgia – po 1872 Niemcy
Julius Cäsar Block kupiec radca nieetatowy 1812 Prusy Wschodnie – 1892 Gdańsk
Franz Adolph Durand kupiec radca nieetatowy 1816 Pieniężno – 1891 Gdańsk Franz Ignatz
Wilhelm Robert Hahn kupiec radca nieetatowy 1827 Gdańsk – 1868 Gdańsk Martin Heinrich (1796 Gdańsk – 1861 Gdańsk)
Johann Heinrich Hein kupiec radca nieetatowy 1813 Toruń – 1878 Gdańsk
Daniel Heinrich Hirsch kupiec radca nieetatowy 1819 Gdańsk – 1883 Sopot
Carl Theodor Heinrich Lemcke kupiec radca nieetatowy 1815 Gdańsk – 1892 Gdańsk August
Johann Georg Lickfett kupiec radca nieetatowy 1817 Gdańsk – 1898 Sopot Johann Jacob (1772 Gdańsk – 1845 Gdańsk)
Ludwig Georg Mix kupiec radca nieetatowy 1816 Gdańsk – 1903 Gdańsk Ernst Christoph (1774 Gdańsk – 1848 Sopot)
Julius Alexander Olschewski kupiec radca nieetatowy 1820 Gdańsk -1895 Sopot Peter (krawiec)
Otto Robert Hermann Petschow kupiec radca nieetatowy 1822 Ueckermünde nad Zalewem Szczecińskim – 1898 Gdańsk
Carl Theodor Hermann Preussmann kupiec radca nieetatowy 1823 – 1868 Gdańsk
Carl Wilhelm Uphagen kupiec raca nieetatowy 1803 Gdańsk – 1878 Gdańsk Johann Carl Ernst (1777 Gdańsk – 1843 Gdańsk)
MrGl
Rada Miejska (Stadtverordneten Versammlung) w 1874
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Imię ojca i lata życia
Theodor Ludwig Bischoff kupiec przewodniczący Rady 1815 Grudziądz – 1879 Gdańsk Simon (1782 Grudziądz – 1857 Grudziądz)
Carl Otto Steffens kupiec wiceprzewodniczący Rady 1826 Gdańsk – 1904 Gdańsk Eduarda Ludwiga Ferdinanda Steffensa (1791 Gdańsk – 1875 Gdańsk)
Georg Wilhelm Baum kupiec radny 1835 Gdańsk – 1885 Sopot Georg (1790 Elbląg – 1844 Gdańsk)
Carl Hermann Emil Berenz kupiec, spedytor radny 1833 Elbląg – 1907 Gdańsk Georg Ludwig
Johann Isidor Immanuel Berger kupiec, przedsiębiorca radny 1824 Brodnica – 1806 Gdańsk
Julius Carl Bernike kupiec radny 1839 Rostok – 1915 Gdańsk Johann Beniamin
Hermann Bertram kupiec radny 1822 Gdańsk – 1886 Gdańsk
Heinrich August Breitenbach prawnik, adwokat radny 1810 Erfurt – 1881 Gdańsk Philipp (prawnik)
Richard Theodor Damme kupiec, bankowiec radny 1826 Frankfurt nad Odrą – 1916 Gdańsk Carl Friedrich (1791 Magdeburg – 1870 Gdańsk)
Johann Ludwig Engel kupiec radny 1823 Gdańsk – po 1879 Hanower
Richard Ignatz Fischer ( Fischer, rodzina menonicka) browarnik radny 1818 Gdańsk-Nowy Port – 1888 Sopot Johann Joseph (1787 Stare Szkoty – 1837 Gdańsk-Nowy Port)
Karl August Friedrich rzemieślnik, mistrz stelmach radny 1818 Żary na Dolnym Śląsku – 1891 Gdańsk
John Gibsone kupiec, przedsiębiorca radny 1831 Gdańsk – 1907 Gdańsk Alexander III (1798 Gdańsk – 1853 Gdańsk)
Laser Goldschmidt kupiec radny 1816 Gdańsk – 1881 Gdańsk
Hermann Richard Gronau kupiec radny 1835 Gdańsk – 1909 Gdańsk
Martin August Hasse kupiec, przedsiębiorca radny 1801 – 1878 Gdańsk
Friedrich Reinhold Hein doktor medycyny radny 1832 Gdańsk – 1883 Gdańsk dr Johanna Carla Heina (1791 Gdańsk – 1863 Gdańsk)
Anton Ludwig Heintze aptekarz radny 1825 Stargard Szczeciński – 1876 Gdańsk
Otto Helm aptekarz radny 1826 Słupsk – 1902 Gdańsk Johann Ludwig (1784 – 1857 Gdańsk)
Carl Friedrich Hendewerk aptekarz radny 1820 Gdańsk – 1892 Gdańsk Johann Friedrich (1789 Gdańsk – 1863 Gdańsk)
Theodor Hohnfeld rentier radny 1819 – 1877 Gdańsk
Julius Hybbeneth rzemieślnik, producent wozów radny 1822 Gdańsk – 1902 Gdańsk Adam (1787 Gdańsk – 1844 Gdańsk)
Hermann Johanning emerytowany pastor radny zmarł po 1893
Carl Rudolf Kämmerer kupiec radny 1824 Gdańsk – 1903 Gdańsk Carl Daniel (1800 Bydgoszcz – 1862 Gdańsk)
Johann Eduard Ludwig Kass kupiec radny 1814 Kamień Pomorski – 1890 Gdańsk
Carl Friedrich August Kirchner pedagog radny 1819 Nadrenia – 1878 Gdańsk
Adalbert Klein redaktor radny 1842 Gdańsk – 1916 Gdańsk Antoni
Friedrich Hermann Krüger rentier radny 1800 – 1885 Gdańsk
Friedrich Wilhelm Krüger rzemieślnik, mistrz budowlany radny 1810 Gdańsk – 1884 Gdańsk Friedrich Gottlieb
Martin Ludwig Kuhl usługi transportowe radny zmarł po 1874
Albert Carl Ludwig Liévin doktor medycyny radny 1810 Paderborn – 1881 Gdańsk Jacques (1773 Nadrenia – 1830 Gdańsk)
Otto Ferdinand Linck kupiec radny 1813 Gdańsk – 1883 Gdańsk Georg (1775 Gdańsk – 1858 Gdańsk)
Friedrich Gustav Lohmeyer pedagog radny 1838 Prusy Wschodnie – 1904 Gdańsk
Carl Friedrich Martiny prawnik, adwokat radny 1818 Nowa Sól – 1897 Gdańsk Friedrich
Emanuel Gotthilf Matzko kupiec radny 1822 Gdańsk – 1890 Gdańsk Johann Gottlieb (1780 Saksonia – 1846 Gdańsk)
Rudolf Carl Mischke kupiec radny 1828 – 1884 Gdańsk
Ludwig Georg Mix kupiec radny 1816 Gdańsk – 1903 Gdańsk Ernst Christoph (1774 Gdańsk – 1848 Sopot)
Heinrich Theophil Leopold Piwko doktor medycyny radny 1819 Kwidzyn – 1899 Gdańsk Heinrich Ludwig (1790 – 1844 Gdańsk)
August Hermann Pretzell kupiec radny 1818 Gdańsk – 1874 Gdańsk
Joachim Heinrich Prutz rzemieślnik, mistrz ciesielski radny zmarł po 1878
Carl Wilhelm Radewald kupiec radny 1821 Gdańsk – 1885 Gdańsk
Johann Robert Reichenberg kupiec radny 1832 Gdańsk – 1906 Gdańsk
Gottfried Heinrich Theodor Röckner pastor gminy wolnoreligijnej radny 18 IV 1826 Królewiec – 17 III 1900 Gdańsk Christoph Ferdinand (1776 Bladiau, obecnie Pjatidorożnoje, obwód kaliningradzki – 1840 Królewiec)
Johann Friedrich Rompeltien rzemieślnik, mistrz piekarz radny 1810 Gdańsk – 1884 Gdańsk
Samuel Bernhard Rosenstein kupiec radny 1819 Gdańsk – 1879 Gdańsk
Sanden von emerytowany major radny zmarł po 1884 poza Gdańskiem
Philipp Schmidt rzemieślnik, mistrz ślusarski radny zmarł po 1896
Friedrich Heinrich Schottler dyrektor banku radny 1819 – 1885
Carl Julius Ferdinand Schultz kupiec radny 1819 Gdańsk – 1887 Gdańsk Carl Julius
Johann Carl Reinhold Schwarz rentier radny zmarł 1884 Gdańsk
Julius Semon doktor medycyny radny 1819 Gdańsk – 1906 Gdańsk Joseph Samuel (1778 – 1833 Gdańsk)
Johann Heinrich Fridrich Suffert aptekarz radny 1830 – 1903 Berlin
Martin Christian Donat Thiel kupiec radny 1797 Prusy Wschodnie – 1877 Gdańsk
Friedrich August Tröger pedagog radny 1802 Prusy Wschodnie – 1880 Gdańsk
Adolph Heinrich Vehlow kupiec radny 1825 – około 1900
Hirsch Hermann Weinberg kupiec radny 1816 Gdańsk – 1877 Gdańsk
Philipp August Wolffsohn dentysta radny 1818 Berlin – 1904 Gdańsk
MrGl
Zarząd Miejski (Magistrat) w 1874
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Imię ojca i lata życia
Johann Friedrich Leopold Winter nadburmistrz 1823 Świecie – 1893 Jeleniec koło Świecia Karl
Johann Heinrich Lintz burmistrz około 1805 – 1876 Niemcy
Adolph Ferdinand Ladewig radca etatowy, syndyk 1818 Gdańsk – 1876 Gdańsk Johann Ephraim (1787 – 1833 Gdańsk)
Otto Ferdinand Pfeffer radca etatowy, syndyk 1807 Gdańsk – 1884 Gdańsk Johann
Otto Reinhold Strauss radca etatowy, kamlarz 1822 Dzierzgoń – 1888 Gdańsk
Julius Albert Licht etatowy radca budowlany 1821 Wrietzen – 1898 Wiesbaden
Carl Wilhelm Cosack etatowy radca szkolny 1822 Gdańsk – 1891 Gdańsk Ernst August (1797 Gdańsk – 1837 Gdańsk)
Carl Ernst Mackbach rada etatowy, radca prawny 1836 Prusy Wschodnie – 1877 Gdańsk
Bernhard Theodor Haussmann kupiec radca nieetatowy 1817 – 1874 Gdańsk
Daniel Heinrich Hirsch kupiec radca nieetatowy 1819 Gdańsk – 1883 Sopot Samuel Simon Hirsch (1790 Stare Szkoty – 1861 Gdańsk)
Richard Hoene kupiec, właściciel ziemski (Leźno) radca nieetatowy 1812 Gdańsk – 1875 Merano koło Tyrolu Friedrich August (1776 Lębork – 1868 Gdańsk)
Friedrich Wilhelm Albert Kosmack kupiec radca nieetatowy 1835 Prusy Wschodnie – 1911 Włochy
Carl Theodor Heinrich Lemcke kupiec radca nieetatowy 1815 Gdańsk – 1892 Gdańsk August
Alexander Julius Olschewski kupiec radca nieetatowy 1820 Gdańsk – 1895 Sopot Peter (krawiec)
Otto Robert Petschow kupiec radca nieetatowy 1822 Szczecin – 1898 Gdańsk
Heinrich Rickert dziennikarz radca nieetatowy 1833 Puck – 1902 Berlin
Theodor Schirmacher kupiec radca nieetatowy 1816 Gdańsk – 1891 Gdańsk Heinrich Wilhelm
Friedrich Eduard Stobbe kupiec radca nieetatowy 1822 Nowy Dwór Gdański – 1896 Gdańsk Hermann (1790 Nowy Dwór Gdański – 1867 Nowy Dwór Gdański)
Rudolf Beniamin Wendt kupiec radca nieetatowy 1830 Gdańsk – 1900 Gdańsk
Carl Heinrich Zimmermann kupiec raca nieetatowy 1818 Stare Szkoty – 1897 Gdańsk Heinrich (1785 Stare Szkoty – 1868 Gdańsk)
MrGl
Rada Miejska (Stadtverordneten Versammlung) w 1884
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Imię ojca i lata życia
Carl Otto Steffens kupiec przewodniczący Rady 1826 Gdańsk – 1904 Gdańsk Ferdinand Eduard (1791 Gdańsk – 1874 Gdańsk)
Richard Theodor Damme kupiec, bankowiec I wiceprzewodniczący Rady, radny 1826 Frankfurt nad Odrą – 1916 Gdańsk Carl Friedrich (1791 Magdeburg – 1870 Gdańsk)
John Gibsone kupiec II wiceprzewodniczący Rady 1831 Gdańsk – 1907 Gdańsk Alexander III (1798 Gdańsk – 1853 Gdańsk)
Hermann Ahrens rzemieślnik radny 1828 Gdańsk – 1908 Gdańsk
Georg Wilhelm Baum kupiec radny 1835 Gdańsk – 1885 Sopot Georg (1790 Elbląg – 1844 Gdańsk)
Carl Hermann Emil Berenz kupiec, spedytor radny 1833 Elbląg – 1907 Gdańsk Georg Ludwig
Julius Carl Bernike kupiec radny 1839 Rostok – 1915 Gdańsk Johann Beniamin
Hermann Bertram kupiec radny 1822 Gdańsk – 1886 Gdańsk
Oscar Ernst Simon Bischoff kupiec, browarnik radny 1841 Grudziądz – 1922 Berlin Simon (1782 Grudziądz – 1857 Grudziądz)
Heinrich Adolph Brandt pedagog radny 1824 Kwidzyn – 1889 Gdańsk
Otto Braunschweig handlowiec radny 1817 – 1886 Królewiec
Ludwig Georg Dasse doktor filozofii, handlowiec radny 1844 Gdańsk – 1920 Gdańsk Julius Friedrich (1812 Gdańsk – 1863 Gdańsk)
Gustav Davidsohn kupiec radny 1836 Gdańsk – 1903 Gdańsk
Heinrich Ehlers urzędnik, nadburmistrz Gdańska radny 1846 Hanower – 1910 Gdańsk
Richard Ignatz Fischer ( Fischer, rodzina menonicka) browarnik radny 1818 Gdańsk Nowy Port – 1888 Sopot Johann Joseph (1787 Stare Szkoty – 1837 Gdańsk Nowy Port)
Karl August Friedrich rzemieślnik, mistrz stelmach radny 1818 Żary na Dolnym Śląsku – 1891 Gdańsk
Paul August Fuss asesor sądowy radny 1844 Poznań – po 1889 w 1889 przeniesiony do Kilonii
Carl Ludwig von Gersdorff rzemieślnik, mistrz ciesielski radny 1815 Gdańsk – 1884 Gdańsk
Heinrich August Glaubitz browarnik radny 1844 – 1894 Gdańsk Heinrich Richard Glaubitz (1810 Kwidzyn – 1881 Gdańsk)
Andreas Hamm kupiec radny 1834 Gdańsk – 1897 Gdańsk
Julius Hybbeneth rzemieślnik, producent wozów radny 1822 Gdańsk – 1902 Gdańsk Adam (1787 Gdańsk – 1844 Gdańsk)
Archibald Theodor Jorck kupiec radny 1832 Prusy Wschodnie – 1903 Sopot Archibald (1791–1847)
Martin Michaelis Kadisch kupiec radny 1839 Berlin – 1915 Gdańsk
Carl Rudolf Kämmerer kupiec radny 1824 Gdańsk – 1903 Gdańsk Carl Daniel (1800 Bydgoszcz – 1862 Gdańsk)
Adalbert Klein redaktor, dziennikarz radny 1842 Gdańsk – 1916 Gdańsk Antoni
Bernhard Georg Krug rzemieślnik, mistrz malarski radny 1833 Lüneburg koło Hamburga – 1904 Gdańsk Carl Theodor (1805 – 1872 Gdańsk)
Friedrich Hermann Krüger rentier radny 1800 – 1885 Gdańsk
Friedrich Wilhelm Krüger rzemieślnik, mistrz budowlany radny 1810 Gdańsk – 1884 Gdańsk Friedrich Gottlieb
Friedrich Heinrich August Leupold handlowiec radny 1841 Gdańsk – zmarł po 1917 Ernst Heinrich (1794 – 1847 Gdańsk)
Rudolf Loch doktor medycyny radny 1848 Mazury – 1890 Saksonia
Friedrich Gustav Lohmeyer pedagog radny 1838 Prusy Wschodnie – 1904 Gdańsk
Carl Friedrich Peter Martiny prawnik, adwokat radny 1818 Lubieszów – 1897 Gdańsk Friedrich
Otto Louis Heinrich Nötzel kupiec radny 1828 Gdańsk – 1893 Sopot Eduard (1801 – po 1869)
Pincus Paul Ollendorf kupiec radny 1825 Rawicz – 1889 Gdańsk
Franz Julius August Eduard Pfannenschmidt kupiec, przedsiębiorca radny 1833 Gdańsk – 1891 Gdańsk August Ludwig
Friedrich Philipp rentier radny zmarł po 1893
Theophil Heinrich Leopold Piwko doktor medycyny radny 1819 Kwidzyn – 1899 Gdańsk Heinrich Ludwig (1790 – 1844 Gdańsk)
Johann Heinrich Hermann Prochnow rzemieślnik, mistrz budowlany radny 1846 Gdańsk-Nowy Port – 1927 Gdańsk-Oliwa Johann Friedrich (1799 Gdańsk – 1871 Gdańsk)
Carl Wilhelm Radewald kupiec radny 1821 Gdańsk – 1885 Gdańsk
Johann Robert Reichenberg kupiec radny 1832 Gdańsk – 1906 Gdańsk
Gottfried Heinrich Theodor Röckner pastor gminy wolnoreligijnej radny 18 IV 1826 Królewiec – 17 III 1900 Gdańsk Christoph Ferdinand (1776 Bladiau, obecnie Pjatidorożnoje, obwód kaliningradzki – 1840 Królewiec)
Johann Friedrich Rompeltien rzemieślnik, mistrz piekarski radny 1810 – 1884 Gdańsk
Philipp Schmidt rentier radny zmarł po 1896
Johann August Schönicke stolarz, przedsiębiorca radny 1823 Brandenburgia – 1899 Gdańsk
Anton Eduard Ferdinand Schur kupiec radny 1821 Gdańsk – 1889 Gdańsk
Hermann August Schütz rzemieślnik, mistrz malarski radny 1835 Gdańsk – 1898 Gdańsk
Julius Semon doktor medycyny radny 1819 Gdańsk – 1906 Gdańsk Joseph Samuel (1778 – 1833 Gdańsk)
Philipp Simson kupiec radny 1835 Reszel na Warmii – 1907 Gdańsk
Hermann David Skibbe rzemieślnik, mistrz stolarski radny 1827 – 1890 Gdańsk
Max Gustav Steffens kupiec radny 1843 Gdańsk – 1894 Konstanca Carl Wilhelm (1790 Gdańsk – 1861 Gdańsk)
Francis Blair Stoddart kupiec radny 1841 Gdańsk – 1923 Sopot Johanna Sprotta Stoddarta (1811 Szkocja – 1892 Gdańsk)
Adolph Heinrich Vehlow kupiec radny 1825 – około 1900
Otto Adalbert Völkel pedagog radny 1848 Gdańsk – 1908 Gdańsk Eduard
Abraham Wallenberg doktor medycyny radny 1839 Starogard Gdański – 1914 Berlin Michael Leiser, rabin (1801 Alzacja – 1879 Gdańsk)
Robert Wegner kupiec radny zmarł przed 1892
MrGl
Zarząd Miasta (Magistrat) w 1884
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Imię ojca i lata życia
Johann Friedrich Leopold Winter nadburmistrz 1823 Świecie – 1893 Jeleniec koło Świecia Karl
Albrecht Bruno Hagemann burmistrz 1842 Saksonia – 1894 Gdańsk Friedrich
Julius Albert Licht etatowy radca budowlany 1821 Wrietzen (Brandenburgia) – 1898 Wiesbaden
Maximilian Samter radca etatowy, syndyk 1829 – 1896 Berlin
Otto Reinhold Strauss radca etatowy, kamlarz 1822 Dzierzgoń – 1888 Gdańsk
Carl Wilhelm Cosack etatowy radca szkolny 1822 Gdańsk – 1891 Gdańsk Ernst August (1797 Gdańsk – 1837 Gdańsk)
Rudolf Ernst Hintze radca etatowy
Robert Emil Thesing radca etatowy
Otto Wilhelm Trampe radca etatowy 1848 Stralsund – 1911 Gdańsk Heinrich
Johann Isidor Emanuel Berger kupiec, przedsiębiorca radca nieetatowy 1824 Brodnica – 1906 Gdańsk
Paul Hermann Chales kupiec radca nieetatowy 1833 Grudziądz – 1894 Gdańsk
Hermann Richard Gronau kupiec radca nieetatowy 1835 Gdańsk – 1909 Gdańsk
Otto Helm aptekarz radca nieetatowy 1826 Słupsk – 1902 Gdańsk Johann Ludwig (1784 – 1857 Gdańsk)
Carl Friedrich Hendewerk aptekarz radca nieetatowy 1820 Gdańsk – 1892 Gdańsk Johann Friedrich (1789 Gdańsk – 1863 Gdańsk)
Friedrich Wilhelm Albert Kosmack kupiec radca nieetatowy 1835 Prusy Wschodnie – 1911 Włochy
Emanuel Gotthilf Matzko kupiec radca nieetatowy 1822 Gdańsk – 1890 Gdańsk Johann Gottlieb (1780 Saksonia – 1846 Gdańsk)
Friedrich Eduard Stobbe kupiec radca nieetatowy 1822 Nowy Dwór Gdański – 1896 Gdańsk Hermann (1790 Nowy Dwór Gdański – 1867 Nowy Dwór Gdański)
Rudolf Beniamin Wendt kupiec radca nieetatowy 1830 Gdańsk – 1900 Gdańsk
MrGl
Rada Miejska (Stadtverordneten Versammlung) w 1892
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Imię ojca i lata życia
Carl Otto Steffens kupiec przewodniczący Rady 1826 Gdańsk – 1904 Gdańsk Eduard Ferdinand (1791 Gdańsk – 1875 Gdańsk)
Richard Theodor Damme kupiec, bankowiec I wiceprzewodniczący Rady, radny 1826 Frankfurt nad Odrą – 1916 Gdańsk Carl Friedrich Damme (1791 Magdeburg – 1870 Gdańsk)
Carl Hermann Emil Berenz kupiec, spedytor II wiceprzewodniczący Rady 1833 Elbląg – 1907 Gdańsk Georg Ludwig
Hermann Ahrens rzemieślnik radny 1828 Gdańsk – 1908 Gdańsk
Hermann Heinrich Berndts rzemieślnik, mistrz budowlany radny 1823 – 1894 Gdańsk
Julius Carl Bernike kupiec radny 1839 Rostok – 1915 Gdańsk Johann Beniamin
Ludwig Georg Dasse doktor filozofii, handlowiec radny 1844 Gdańsk – 1920 Gdańsk Julius Friedrich (1812 Gdańsk – 1863 Gdańsk )
Gustav Davidsohn kupiec radny 1836 Gdańsk – 1903 Gdańsk
Theodor Heinrich Dinklage kupiec radny 1848 Gdańsk – 1899 Gdańsk
Hermann Louis Drahn kupiec radny 1836 Rostok – 1918 Gdańsk
Johannes Entz kupiec radny 1825 Gdańsk – 1903 Gdańsk
Karl Hermann Eschert kupiec, przedsiębiorca radny 1833 Gdańsk – 1898 Gdańsk Karl Gottlieb (1796 – 1854 Gdańsk)
Johann Oscar Gamm przedsiębiorca radny 1835 Gdańsk – 1893 Gdańsk Johann Eduard Gustav Gamm (1801 Bydgoszcz – 1874 Gdańsk)
Georg Gelb rzemieślnik, mistrz ciesielski radny zmarł po 1894
John Gibsone kupiec, przedsiębiorca radny 1831 Gdańsk – 1907 Gdańsk Alexander III (1798 Gdańsk – 1853 Gdańsk)
Heinrich August Glaubitz browarnik radny 1844 – 1894 Gdańsk Heinrich Richard Glaubitz (1810 Kwidzyn – 1881 Gdańsk)
Julius Hybbeneth rzemieślnik, producent wozów radny 1822 Gdańsk – 1902 Gdańsk Adam (1787 Gdańsk – 1844 Gdańsk)
Friedrich Wilhelm Jüncke kupiec radny 1842 Gdańsk – 1897 Berlin Friedrich Anton Jüncke (1809 Lubeka – 1860 Gdańsk)
Martin Michaelis Kadisch kupiec radny 1839 Berlin – 1915 Gdańsk
Carl Rudolf Kämmerer kupiec radny 1824 Gdańsk – 1903 Gdańsk Carl Daniel (1800 Bydgoszcz – 1862 Gdańsk)
Walter Kauffmann kupiec radny 1850 Gdańsk – po 1893
Adalbert Klein redaktor, dziennikarz radny 1842 Gdańsk – 1916 Gdańsk Antoni
Eugen Artur Kressmann kupiec radny 1846 – po 1900
Bernhard Georg Krug rzemieślnik, mistrz malarski radny 1833 Lüneburg koło Hamburga – 1904 Gdańsk Carl Theodor (1805 – 1872 Gdańsk)
Fritz Lenz jr mistrz ogrodnik radny zmarł przed 1908 August Lenz
Friedrich Heinrich August Leupold handlowiec radny 1841 Gdańsk – po 1917 Ernst Heinrich (1794 – 1847 Gdańsk)
Friedrich Gustav Lohmeyer pedagog radny 1838 Prusy Wschodnie – 1904 Gdańsk
Carl Friedrich Peter Martiny prawnik, adwokat radny 1818 Lubieszów – 1897 Gdańsk Friedrich
Otto Münsterberg kupiec radny 1854 Berlin – 1915 Gdańsk Moritz (1825 Wrocław – 1880 Gdańsk)
Friedrich Wilhelm Penner browarnik radny 1842 Święty Wojciech – 1925 Gdańsk David Wilhelm (1836 Prabuty – 1876 Gdańsk)
Otto Robert Petschof kupiec, przedsiębiorca radny 1822 Ueckermünde nad Zalewem Szczecińskim – 1898 Gdańsk
Friedrich Philipp rentier radny zmarł po 1893
Theophil Heinrich Leopold Piwko doktor medycyny radny 1818 Kwidzyn – 1899 Gdańsk Heinrich Ludwig (1790 – 1844 Gdańsk)
Johann Heinrich Hermann Prochnow rzemieślnik, mistrz budowlany radny 1847 Gdańsk-Nowy Port – 1927 Gdańsk-Oliwa Johann Friedrich Ernst (1799 Gdańsk – 1871 Gdańsk)
Gottfried Heinrich Theodor Röckner pastor gminy wolnoreligijnej radny 18 IV 1826 Królewiec – 17 III 1900 Gdańsk Christoph Ferdinand (1776 Bladiau, obecnie Pjatidorożnoje, obwód kaliningradzki – 1840 Królewiec)
Hans von Rozynski emerytowany major wojska radny 1840 Prusy Wschodnie – 1899 Gdańsk
Georg Friedrich Sander rzemieślnik, mistrz piekarski radny 1839 Gdańsk – około 1904
Philipp Schmidt rentier radny zmarł po 1896
Gustav Emil Schneider rzemieślnik, mistrz ciesielski radny 1846 Gdańsk – 1909 Gdańsk
Johann Julius Moritz Schneller doktor medycyny radny 1834 Prusy Wschodnie – 1896 Gdańsk Johann Julius, pastor
Friedrich Georg Paul Schönemann kupiec radny 1854 Gdańsk – 1897 Gdańsk Friedrich Wilhelm (1810 – 1884 Gdańsk)
Johann August Schönicke stolarz, przedsiębiorca radny 1823 Brandenburgia – 1899 Gdańsk
Karl Edwin Schüssler rzemieślnik, mistrz malarski radny 1840 Gdańsk – 1896 Gdańsk
Hermann August Schütz rzemieślnik, mistrz malarski radny 1835 Gdańsk – 1898 Gdańsk
Julius Semon doktor medycyny radny 1819 Gdańsk – 1906 Gdańsk Joseph Samuel (1778 – 1833 Gdańsk)
Philipp Simson kupiec radny 1835 Reszel na Warmii – 1907 Gdańsk
Max Gustav Steffens kupiec radny 1843 Gdańsk – 1894 Konstanca Carl Wilhelm (1790 Gdańsk – 1861 Gdańsk)
Francis Blair Stoddart kupiec radny 1841 Gdańsk – 1923 Sopot Johann Sprott Stoddart (1811 Edynburg, Szkocja – 1892 Gdańsk)
Friedrich Wilhelm Sudermann kupiec radny zmarł po 1893
Friedrich Wilhelm Sudermann kupiec radny 1825 – około 1900
Otto Adalbert Völkel pedagog radny 1848 Gdańsk – 1908 Gdańsk Eduard
Johann Robert Vollbrecht rentier radny 1834 – po 1906
Abraham Wallenberg doktor medycyny radny 1839 Starogard Gdański – 1914 Berlin Michael Leiser, rabin (1801 Alzacja – 1879 Gdańsk)
Otto Friedrich Wanfried przedsiębiorca radny 1846 Królewiec – 1910 Sopot
Friedrich Weiss prawnik, adwokat radny 1857 – 1926 Wiesbaden
MrGl
Zarząd Miejski (Magistrat) w 1892
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Imię ojca i lata życia
Karl Adolf Baumbach nadburmistrz 1844 Turyngia – 1896 Gdańsk Julius
Albrecht Bruno Hagemann burmistrz 1842 Saksonia – 1894 Gdańsk Friedrich
Julius Albert Licht etatowy radca budowlany 1821 Wrietzen w Brandenburgii – 1898 Wiesbaden
Maximilian Samter radca etatowy, syndyk 1829 Niemcy – 1896 Berlin
Rudolf Damus etatowy radca szkolny 1849 Elbląg – 1918 Gdańsk
Heinrich Ehlers radca etatowy 1846 Hanower – 1910 Gdańsk
Franz Christoph Kahnert radca etatowy
Otto Walter Toop radca etatowy 1855 Prusy Wschodnie – 1921 Gdańsk
Otto Wilhelm Trampe radca etatowy 1848 Stralsund – 1911 Gdańsk Heinrich
Oscar Ernst Simon Bischoff kupiec, browarnik radca nieetatowy 1841 Grudziądz – 1922 Berlin Simon (1782 Grudziądz – 1857 Grudziądz)
Ernst Adolph Claassen ( Claassen, firma) kupiec radca nieetatowy 1838 Gdańsk – 1915 Gdańsk Franz (1806 Prusy Wschodnie – 1893 Gdańsk)
Hermann Richard Gronau kupiec radca nieetatowy 1835 Gdańsk – 1909 Gdańsk
Otto Helm aptekarz radca nieetatowy 1826 Słupsk – 1902 Gdańsk Johann Ludwig (1784 – 1857 Gdańsk)
Friedrich Carl Hendewerk aptekarz radca nieetatowy 1820 Gdańsk – 1892 Gdańsk Johann Friedrich (1789 Gdańsk – 1863 Gdańsk)
Archibald Theodor Jorck kupiec radca nieetatowy 1832 Prusy Wschodnie – 1903 Sopot
Friedrich Wilhelm Albert Kosmack kupiec radca nieetatowy 1835 Prusy Wschodnie – 1911 Włochy
Carl Eduard Rodenacker kupiec, browarnik radca nieetatowy 1842 Gdańsk – 1927 Sopot Wilhelm Theodor (1802 Gdańsk – 1875 Gdańsk)
Friedrich Eduard Stobbe kupiec radca nieetatowy 1822 Nowy Dwór Gdański – 1896 Gdańsk Hermann (1790 Nowy Dwór Gdański – 1867 Nowy Dwór Gdański)
Rudolf Beniamin Wendt kupiec radca nieetatowy 1830 Gdańsk – 1900 Gdańsk
MrGl
Rada Miejska (Stadtverordneten Versammlung) w 1897
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Imię ojca i lata życia
Carl Otto Steffens kupiec przewodniczący Rady 1826 Gdańsk – 1904 Gdańsk Ferdinand Eduard (1791 Gdańsk – 1874 Gdańsk)
Richard Theodor Damme kupiec, bankowiec I wiceprzewodniczący Rady, radny 1826 Frankfurt nad Odrą – 1916 Gdańsk Carl Friedrich (1791 Magdeburg – 1870 Gdańsk)
Carl Hermann Emil Berenz kupiec, spedytor II wiceprzewodniczący Rady 1833 Elbląg – 1907 Gdańsk Georg Ludwig
Hermann Ahrens rzemieślnik radny 1828 Gdańsk – 1908 Gdańsk
August Wilhelm Bauer ogrodnik radny 1844 Gdańsk – 1920 Gdańsk
Julius Carl Bernike kupiec radny 1839 Rostok – 1915 Gdańsk Johann Beniamin
Franz Böse (Boese) pedagog, kierownik szkoły radny zmarł po 1908
Emil Breidsprecher tajny radca budowlany, profesor Technische Hochschule Danzig, kierownik katedry kolejnictwa, wynalazca radny 1840–1923
Gustav Davidsohn kupiec radny 1836 Gdańsk – 1903 Gdańsk
Theodor Heinrich Dinklage kupiec radny 1848 Gdańsk – 1899 Gdańsk
Hermann Louis Drahn kupiec radny 1834 Rostok – 1918 Gdańsk
Johannes Entz kupiec radny 1825 Gdańsk – 1903 Gdańsk
Karl Hermann Eschert kupiec, przedsiębiorca radny 1833 Gdańsk – 1898 Gdańsk Karl Gottlieb (1796 – 1854 Gdańsk)
Georg Albert Fischer ( Fischer, menonicka rodzina) browarnik radny 1848 Gdańsk – 1915 Gdańsk Richard Ignatz (1818 Gdańsk – 1888 Sopot)
John Gibsone kupiec, przedsiębiorca radny 1831 Gdańsk – 1907 Gdańsk Alexander III (1798 Gdańsk – 1853 Gdańsk)
Paul Giese pedagog radny 1847 Szczecin – 1931 Sopot
Otto Hein rentier radny 1847 Malbork – 1925 Gdańsk
Balduin Herrmann dziennikarz radny 1856 Köckenitzsch (Saksonia-Anhalt) – 1932 Gdańsk
Johann Emil Herzog rzemieślnik, mistrz budowlany radny 1848 Gdańsk – 1923 Gdańsk Johann Ludwig (1809 – 1879 Gdańsk)
Julius Hybbeneth rzemieślnik, producent wozów radny 1822 Gdańsk – 1902 Gdańsk Adam (1787 Gdańsk – 1844 Gdańsk)
Friedrich Wilhelm Jüncke kupiec radny 1842 Gdańsk – 1897 Berlin Friedrich Anton (1809 Lubeka – 1860 Gdańsk)
Martin Michaelis Kadisch kupiec radny 1839 Berlin – 1915 Gdańsk
August Gustav Karow rzemieślnik, mistrz piekarski radny 1852 Drezdenko – 1925 Gdańsk
Rudolf Keruth prawnik, adwokat radny 1857 Starogard Gdański – 1924 Gdańsk
Julius Wilhelm Klawitter właściciel stoczni radny 1830 Gdańsk – 1910 Gdańsk Johann Wilhelm (1801 Gdańsk – 1863 Berlin)
Adalbert Klein redaktor, dziennikarz radny 1842 Gdańsk – 1916 Gdańsk Antoni
Wilhelm von Kolkow kupiec radny 1836 Gdańsk – 1899 Gdańsk brat Valentina Leopolda Hermanna von Kolkow
Bernhard Andreas Kownatzki kupiec radny 1838 Gdańsk – 1902 Gdańsk
Bernhard Georg Krug rzemieślnik, mistrz malarski radny 1833 Lüneburg koło Hamburga – 1904 Gdańsk Carl Theodor (1805 – 1872 Gdańsk)
Johann Oscar Kupferschmidt dyrektor tramwajów miejskich radny 1844 Gdańsk – 1922 Gdańsk Heinrich Adolph (1817 Gdańsk – 1885 Gdańsk)
Bernhard Lehmann księgarz radny 1851 Gdańsk – 1934 Gdańsk
Fritz Lentz jr mistrz ogrodnik radny zmarł przed 1908 August Lenz
Friedrich Heinrich Leupold handlowiec radny 1841 Gdańsk – po 1892 Ernst Heinrich (1794 – 1847 Gdańsk)
Heinrich Liévin doktor medycyny radny 1850 Gdańsk – 1923 Sopot Albert (1810 Paderborn – 1881 Gdańsk)
Albert Meyer bankier radny 1855 Gdańsk – 1915 Gdańsk
Friedrich Georg Mix ( Mix firma) kupiec radny 1841 Gdańsk – 1910 Gdańsk Heinrich
Otto Münsterberg kupiec radny 1854 Berlin – 1915 Gdańsk Moritz (1825 Wrocław – 1880 Gdańsk)
Alfred Paul Muscate przedsiębiorca radny 1844 Wirty koło Starogardu Gdańskiego – 1905 Gdańsk Gustav
Otto Robert Petschof kupiec, przedsiębiorca radny 1822 Ueckermünde nad Zalewem Szczecińskim – 1898 Gdańsk
Friedrich Philipp rentier radny zmarł po 1896
Theophil Heinrich Leopold Piwko doktor medycyny radny 1819 Kwidzyn – 1899 Gdańsk Heinrich Ludwig (1790 – 1844 Gdańsk)
Peter Martin Wilhelm Poll kupiec, przedsiębiorca radny 1853 Gdańsk – 1922 Gdańsk Peter (1820 Holsztyn – 1888 Gdańsk)
Carl August Rabe kupiec radny 1842 Schwerin – 1922 Gdańsk Eduard Heinrich
Johannes Daniel Richter jubiler, właściciel firmy C.H. Danziger radny zmarł po 1903
Georg Friedrich Sander rzemieślnik, mistrz piekarski radny 1839 Gdańsk – około 1904
Julius Ernst Georg Schmidt kupiec radny 1854 Gdańsk – 1925 Gdańsk
Gustav Emil Schneider rzemieślnik, mistrz ciesielski radny 1846 Gdańsk – 1909 Gdańsk
Friedrich Georg Paul Schönemann kupiec radny 1854 Gdańsk – 1897 Gdańsk Friedrich Wilhelm (1810 – 1884 Gdańsk)
Georg Max Schwonder rentier radny 1845 Złotów – 1912 Gdańsk
Julius Semon doktor medycyny radny 1819 Gdańsk – 1906 Gdańsk Joseph Samuel (1778 – 1833 Gdańsk)
Wilhelm Jacob Siemens rentier radny 1835 Gdańsk – 1905 Gdańsk Carl Wilhelm (1802 Święty Wojciech – 1881 Gdańsk)
Philipp Simson kupiec radny 1835 Reszel na Warmii – 1907 Gdańsk
Paul Syring prawnik, adwokat radny zmarł przed 1908
Carl Topp dyrektor stoczni Schichaua radny 1846 Meklemburgia – 1928 Stralsund
Gustav Ludwig Tornwaldt doktor medycyny radny 1843 Gdańsk – 1910 Gdańsk Carl Gustav (1792 Malbork – 1866 Gdańsk)
Adolph Heinrich Vehlow kupiec radny 1825 – około 1900
Otto Adalbert Völkel pedagog radny 1848 Gdańsk – 1908 Gdańsk Eduard
Johann Robert Vollbrecht rentier radny 1834 – po 1906
Otto Friedrich Wanfried przedsiębiorca radny 1846 Królewiec – 1910 Sopot
Friedrich Weiss prawnik, adwokat radny 1857 – 1926 Wiesbaden
August Heinrich Zimmermann przedsiębiorca radny 1855 Gdańsk – 1919 Gdańsk Julius Anton (1821 Gdańsk – 1909 Gdańsk)
MrGl
Zarząd Miejski (Magistrat) w 1897
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Imię ojca i lata życia
Clemens Gottlieb Delbrück nadburmistrz 1856 Halle – 1921 Jena Ernst
Otto Wilhelm Trampe burmistrz 1848 Stralsund – 1911 Gdańsk Heinrich
Georg Ackermann radca etatowy 1866 Prusy Wschodnie – 1931 Szczecin
Karl August Hugo Bail prawnik radca etatowy 1863 Gdańsk – 1942 Gdańsk Theodor Karl (1833 Chojnów, Dolny Śląsk – 1922 Gdańsk)
Rudolf Damus etatowy radca szkolny 1849 Elbląg – 1918 Gdańsk Carl Heinrich
Heinrich Ehlers radca etatowy 1846 Meyenburg koło Hanoweru – 1910 Gdańsk
Karl Franz Fehlhaber etatowy radca budowlany 1854 Behnkendorf, powiat Grimmen – 1937 Gdańsk Johann Carl
Otto Walter Toop radca etatowy 1855 Prusy Wschodnie – 1921 Gdańsk
Friedrich Voigt radca etatowy od 1899 burmistrz Rixdorf (dzielnica Berlina)
Oscar Ernst Simon Bischoff kupiec, browarnik radca nieetatowy 1841 Grudziądz – 1922 Berlin Simon (1782 Grudziądz – 1857 Grudziądz)
Ernst Adolph Claassen ( Claassen, firma) kupiec radca nieetatowy 1838 Gdańsk – 1915 Gdańsk Franz (1806 Prusy Wschodnie – 1893 Gdańsk)
Ludwig Georg Dasse doktor filozofii, handlowiec radny 1844 Gdańsk – 1920 Gdańsk Julius Friedrich (1812 Gdańsk – 1863 Gdańsk)
Hermann Richard Gronau kupiec radca nieetatowy 1835 Gdańsk – 1909 Gdańsk
Otto Helm rentier radca nieetatowy 1826 Słupsk – 1902 Gdańsk Johann Ludwig (1784 – 1857 Gdańsk)
Friedrich Wilhelm Albert Kosmack kupiec radca nieetatowy 1835 Prusy Wschodnie – 1911 Włochy
Friedrich Wilhelm Penner browarnik radny 1842 Święty Wojciech – 1925 Gdańsk Wilhelm
Carl Eduard Rodenacker kupiec, browarnik radca nieetatowy 1842 Gdańsk – 1927 Sopot Wilhelm Theodor (1802 Gdańsk – 1875 Gdańsk)
Hans von Rozynski emerytowany major radca nieetatowy 1840 Prusy Wschodnie – 1899 Gdańsk
Hermann August Schütz rzemieślnik, mistrz malarski radca nieetatowy 1835 Gdańsk – 1898 Gdańsk
Rudolf Beniamin Wendt kupiec radca nieetatowy 1830 Gdańsk – 1900 Gdańsk
MrGl
Rada Miejska (Stadtverordneten Versammlung) w 1907
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Imię ojca i lata życia
Rudolf Keruth prawnik, adwokat przewodniczący Rady 1857 Starogard Gdański – 1924 Gdańsk
Otto Münsterberg kupiec I wiceprzewodniczący Rady, radny 1854 Berlin – 1915 Gdańsk Moritz (1825 Wrocław – 1880 Gdańsk)
Paul Giese pedagog II wiceprzewodniczący Rady 1847 Szczecin – 1931 Sopot
Sigismund Abraham doktor medycyny radny 1866 – po 1937 na emigracji
Philipp Carl Albrecht kupiec radny 1857 Gdańsk – po 1916
Johann Behrendt prawnik radny ur. 1910 Gdańsk
Julius Carl Bernike kupiec radny 1839 Rostok – 1915 Gdańsk Johann Beniamin
Max Bluhm kupiec radny
Gustav Bomke dyrektor banku radny
William Borschke urzędnik ubezpieczeniowy radny
Hermann Brämer kupiec radny 1857 Głogów – 1926 Gdańsk
Emil Breidsprecher tajny radca budowlany, profesor Technische Hochschule Danzig, kierownik katedry kolejnictwa, wynalazca radny 1840–1923
Hermann Emil Brunkow kupiec radny 1841 Malbork – po 1914
Ernst Brunzen handlowiec radny 1863 Gdańsk – 1933 Gdańsk Robert Beniamin (1831 – 1878 Gdańsk)
Max Caskel handlowiec radny 1866 Gdańsk – po 1935
Gustav Hermann Dalitz kupiec radny 1857 Gdańsk – 1919 Gdańsk Johann Friedrich
Paul Friedrich Damme kupiec, bankowiec radny 1864 Gdańsk – 1925 Berlin Richard (1826 Frankfurt nad Odrą – 1916 Gdańsk)
Rudolf Otto Dentler kupiec radny 1868 Stutthof (Żuławy) – 1919 Gdańsk Peter Gottlieb (lekarz)
Johannes Dobe prawnik, adwokat radny 1848 Wielki Barcz – 1928 Gdańsk
Carl Wilhelm Domansky kupiec radny 1857 Krępiec, powiat Gdańsk – 1935 Gdańsk Richard Jacob
Hugo Alexander Drabandt kupiec radny 1855 Gdańsk – 1934 Gdańsk Gustav Albert
Valentin Drossel kupiec radny 1855 Heilsberg – 1940 Gdańsk
Oscar Ehm rzemieślnik, mistrz budowlany radny 1858 Gdańsk – 1929 Gdańsk Bernard
Franz Entz kupiec radny 1863 Elbląg – 1928 Gdańsk Johann
Johann August Richard Ernst kupiec radny 1856 Gniew – 1936 Gdańsk
Paul Karl Eschert przedsiębiorca radny 1865 Gdańsk – 1931 Gdańsk Karl Hermann (1933 Gdańsk – 1898 Gdańsk)
Albert Falk przedsiębiorca budowlany radny 1882 Gdańsk – po 1942
Paul Fehrmann urzędnik Korporacji Kupców radny 1859 Drezno – 1926 Gdańsk
Richard Ernst Fiebig przedsiębiorca radny 1874 Gdańsk – 1944 Gdańsk
Georg Albert Fischer browarnik radny 1848 Gdańsk – 1915 Gdańsk Richard Ignatz (1818 Gdańsk – 1888 Sopot)
Friedrich Wilhelm Fröse kupiec radny 1843 Gdańsk – 1914 Gdańsk
Gustav Adolf Fuchs właściciel wydawnictwa „Danziger Neueste Nachrichten” radny 1857 Heilbronn (Badenia-Wirtembergia) – 1929 Gdańsk Gustav
Otto Julius Gerike kupiec radny 1856 Magdeburg – 1933 Sopot
Gustav Theodor Habel handlowiec,antykwariusz radny 1859 Frankfurt nad Odrą – po 1942
Franz Hardtmann kupiec, przedsiębiorca radny
Balduin Herrmann dziennikarz radny 1856 Köckenitzsch (Saksonia-Anhalt) – 1932 Gdańsk
Johann Emil Bernhard Herzog rzemieślnik, mistrz ciesielski radny 1848 Gdańsk – 1923 Gdańsk Johann Ludwig (1809 – 1879 Gdańsk)
Johann Heyn zarządca majątku ziemskiego radny ślub w Gdańsku 24 II 1896
Reinhold Walter Hohnfeldt kupiec radny ślub w Gdańsku 24 II 1896
Franz Emil Walter Hollmichel spedytor radny ślub w Gdańsku 24 IX 1881
Ernst Jasse pedagog radny 1867 Kopernica koło Chojnice – 1937 Sopot
Augustyn Gustav Karow rzemieślnik, mistrz piekarski radny 1852 Drezdenko – 1925 Gdańsk Ferdinand
Felix Albert Kawalki kupiec radny 1859 Gdańsk –1919 Gdańsk Rudolf Albert (1821 Sopot – 1893 Gdańsk)
Friedrich Gustav Kirsch przedsiębiorca budowlany radny 1859 Gdańsk – 1924 Gdańsk
Adalbert Klein redaktor radny 1842 Gdańsk – 1916 Gdańsk Antoni
Karl Johannes Krupka kupiec radny 1855 Działdowo – 1925 Gdańsk
Ferdinand Lange rentier radny 1854 Chełmno – 1926 Gdańsk
Friedrich Lenz doktor medycyny radny 1858 Berlin – 1940 Gdańsk
Heinrich Liévin doktor medycyny radny 1850 Gdańsk – 1923 Sopot Albert Liévin (1810 Paderborn – 1881 Gdańsk)
Hans Lorenz profesor i rektor Technische Hochschule Danzig radny 1865 Saksonia – 1940 Tyrol
Richard Marx dyrektor banku radny 1867 – 1935 poza Gdańskiem
Albert Meyer bankier radny 1855 Gdańsk – 1915 Gdańsk
Friedrich Georg Mix ( Mix, firma) kupiec radny 1841 Gdańsk – 1910 Gdańsk Heinrich
Paul Dagobert Monglowski kupiec radny 1847 Gdańsk-Oliwa – 1911 Gdańsk
Otto Oestereisch emerytowany urzędnik radny 1845 Bydgoszcz – 1913 Gdańsk
Carl August Rabe kupiec radny 1842 Schwerin – 1922 Gdańsk Eduard Heinrich
Max Rabowsky kupiec radny
Max Reimann prawnik, adwokat radny 1853 Środa Wielkopolska – 1921 Gdańsk
Hermann Riese kupiec radny 1849 Wejherowo – 1928 Gdańsk
Wilhelm Emil Salomon kupiec radny 1857 Giżycko – 1914 Gdańsk
Ernst Schade rejencyjny radca budowlany radny 1865 Tylża – 1929 Gdańsk
Gustav Scheller kupiec radny 1864 Ostróda – 1934 Gdańsk
Julius Ernst Georg Schmidt kupiec radny 1854 Gdańsk – 1925 Gdańsk
Otto Hugo Schmidt architekt radny 1859 Wrocław – 1929 Gdańsk
Heinrich Julius Schönberg kupiec radny 1843 Gdańsk – po 1910
Otto Friedrich Wilhelm Schulze profesor i rektor Technische Hochschule Danzig radny 1868 Wriezen (Brandenburgia) – 1941 Gdańsk
Georg Max Schwonder rentier radny 1845 Złotów – 1912 Gdańsk
Kurt Siebenfreund kupiec radny 1884 Gdańsk – 1945 Gdańsk Ferdinand Philipp Emil (1855 Gdańsk – 1906 Gdańsk)
Philipp Simson kupiec radny 1835 Reszel na Warmii – 1907 Gdańsk
Carl Walther Stremlow kupiec radny 1858 Toruń – 1917 Gdańsk Carl
Max Rudolf Thun doktor medycyny radny 1864 Puck – 1937 Gdańsk
Carl Topp dyrektor stoczni Schichaua radny 1846 Meklemburgia – 1928 Stralsund
Gustav Ludwig Tornwaldt doktor medycyny radny 1843 Gdańsk – 1910 Gdańsk Carl Gustav (1792 Malbork – 1866 Gdańsk)
Richard Ullrich radca budowlany radny
Fritz Carl Wieler kupiec radny 1856 Ostróda – 1924 Gdańsk
Gustav Zander prawnik, adwokat radny 1864 Chojnice – 1934 Gdańsk Moritz
MrGl
Zarząd Miasta (Magistrat) w 1907
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Imię ojca i lata życia
Heinrich Ehlers nadburmistrz 1846 Hanower – 1910 Gdańsk
Otto Wilhelm Trampe burmistrz 1848 Stralsund – 1911 Gdańsk Heinrich
Georg Ackermann radca etatowy 1866 Prusy Wschodnie – 1931 Szczecin
Karl August Hugo Bail prawnik radca etatowy 1863 Gdańsk – 1942 Gdańsk Theodor Karl (1833 Chojnów, Dolny Śląsk – 1922 Gdańsk)
Rudolf Damus etatowy radca szkolny 1849 Elbląg – 1918 Gdańsk Carl Heinrich
Karl Franz Fehlhaber etatowy radca budowlany 1854 Behnkendorf, powiat Grimmen – 1937 Gdańsk Johann Carl
Ernst Göritz radca etatowy 1871 – 1931 Berlin
Felix Meyer prawnik radca etatowy 1867 Gdańsk – po 1939
Paul Mitzlaff radca etatowy 1869 Bytów – po 1915
Karl Stobbe etatowy radca budowlany 1866 Gdańsk – 1931 Gdańsk Carl Friedrich
Otto Walter Toop radca etatowy 1855 Prusy Wschodnie – 1921 Gdańsk
Ernst Simon Oscar Bischoff kupiec, browarnik radca nieetatowy 1841 Grudziądz – 1922 Berlin Simon (1782 Grudziądz – 1857 Grudziądz)
Ernst Adolph Claassen ( Claassen, firma) kupiec radca nieetatowy 1838 Gdańsk – 1915 Gdańsk Franz (1806 Prusy Wschodnie – 1893 Gdańsk)
Ludwig Georg Dasse doktor filozofii, handlowiec radny 1844 Gdańsk – 1920 Gdańsk Julius Friedrich (1812 Gdańsk – 1863 Gdańsk)
Georg Hermann Gronau kupiec radca nieetatowy 1835 Gdańsk – 1909 Gdańsk
Otto Hein radca nieetatowy 1847 Malbork – 1925 Gdańsk
Hermann Knochenhauer aptekarz radca nieetatowy 1857 Luckenwalde koło Poczdamu – 1934 Gdańsk
Friedrich Wilhelm Albert Kosmack kupiec radca nieetatowy 1835 Prusy Wschodnie – 1911 Włochy
Friedrich Wilhelm Penner browarnik radny 1842 Święty Wojciech – 1925 Gdańsk Wilhelm
Wilhelm Peter Poll przedsiębiorca radca nieetatowy 1853 Gdańsk – 1922 Gdańsk Peter (1820 Holsztyn – 1888 Gdańsk)
Carl Eduard Rodenacker kupiec, browarnik radca nieetatowy 1842 Gdańsk – 1927 Sopot Wilhelm Theodor (1802 Gdańsk – 1875 Gdańsk)
Francis Blair Stoddart kupiec radca nieetatowy 1841 Gdańsk – 1923 Gdańsk Johann Sprott (1811 Edynburg, Szkocja – 1892 Gdańsk)
August Heinrich Zimmermann przedsiębiorca radca nieetatowy 1855 Gdańsk – 1919 Gdańsk Julius Anton (1821 Gdańsk – 1898 Gdańsk)
MrGl
Rada Miejska (Stadtverordneten Versammlung) w 1914
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Imię ojca i lata życia
Rudolf Keruth prawnik, adwokat przewodniczący Rady 1857 Starogard Gdański – 1924 Gdańsk
Otto Münsterberg kupiec I wiceprzewodniczący Rady 1854 Berlin – 1915 Gdańsk Moritz (1825 Wrocław – 1880 Gdańsk)
August Wilhelm Bauer | ogrodnik II wiceprzewodniczący Rady 1844 Gdańsk – 1920 Gdańsk
Richard Johann Wilhelm Behrendt kupiec radny 1876 Gdańsk – 1934 Gdańsk
Julius Carl Bernike kupiec radny 1839 Rostok – 1915 Gdańsk Johann Beniamin
Max Bluhm kupiec radny 1839 Rostok – 1915 Gdańsk
William Borschke urzędnik ubezpieczeniowy radny
Hermann Brämer kupiec radny 1857 Głogów – 1926 Gdańsk
Hermann Emil Brunkow kupiec radny 1841 Malbork – po 1915
Ernst Brunzen handlowiec, dyrektor wydawnictwa radny 1863 Gdańsk – 1933 Gdańsk Robert Beniamin (1831 – 1878 Gdańsk)
Julius Brzeziński rzemieślnik, mistrz malarski radny ur. 1861 Gdańsk
Theodor Burgmann rzemieślnik, mistrz rymarz radny
Max Caskel handlowiec radny 1866 – po 1935
Gustav Hermann Dalitz kupiec radny 1857 Gdańsk – 1919 Gdańsk Johann Friedrich
Rudolf Otto Dentler kupiec radny 1868 Stutthof na Żuławach – 1919 Gdańsk Peter Gottlieb (lekarz)
Oscar Ehm rzemieślnik, mistrz budowlany radny 1858 Gdańsk – 1929 Gdańsk Bernard
Albert Falk przedsiębiorca budowlany radny 1882 Gdańsk – po 1942
Paul Fehrmann urzędnik Korporacji Kupców radny 1859 Drezno – 1926 Gdańsk
Richard Ernst Fiebig przedsiębiorca radny 1874 Gdańsk – 1944 Gdańsk
Gustav Adolf Fuchs właściciel wydawnictwa „Danziger Neueste Nachrichten” radny 1857 Heilbronn (Badenia-Wirtembergia) – 1929 Gdańsk Gustav
Gustaw Glashagen maszynista, działacz związkowy radny
Wilhelm Gross rzemieślnik, mistrz ślusarz radny ur. 1874 Gdańsk
Gustav Theodor Habel handlowiec, antykwariusz radny 1859 Frankfurt nad Odrą – po 1942
Hermann Heinrich ślusarz, działacz związkowy radny 1875 Gdańsk – po 1935
Balduin Herrmann dziennikarz radny 1856 Köckenitzsch (Saksonia-Anhalt) – 1932 Gdańsk
Johann Emil Bernhard Herzog rzemieślnik, mistrz ciesielski radny 1848 Gdańsk – 1923 Gdańsk Johann Ludwig (1809 – 1879 Gdańsk)
Johann Heyn zarządca majątku ziemskiego radny
Ernst August Hoffmann kupiec radny 1862 Gdańsk – 1915 Gdańsk
Reinhold Hohnfeldt kupiec radny ślub w Gdańsku 24 II 1896
Emil Hollmichel dekorator wnętrz radny ślub w Gdańsku 24 IX 1881
Ernst Jasse pedagog radny 1867 Chojnice – 1937 Sopot
Augustyn Gustav Karow rzemieślnik, mistrz piekarski radny 1852 Drezdenko – 1925 Gdańsk
Felix Albert Kawalki kupiec radny 1859 Gdańsk – 1919 Gdańsk Rudolf Albert (1821 Sopot – 1893 Gdańsk)
Friedrich Gustav Kirsch przedsiębiorca budowlany radny 1859 Gdańsk – 1924 Gdańsk
Felix Klawitter działacz związków zawodowych radny 1875 Gdańsk – po 1939
Bruno Königsmann urzędnik fabryczny radny
Johann Krause działacz związków zawodowych radny
Karl Johannes Krupka kupiec radny 1855 Działdowo – 1925 Gdańsk
Ferdinand Lange rentier radny 1854 Chełmno – 1926 Gdańsk
Friedrich Lenz doktor medycyny radny 1858 Berlin – 1940 Gdańsk
Cornelius Eduard Lepp rentier radny 1850 Nowy Dwór Gdański – 1926 Gdańsk
Heinrich Liévin doktor medycyny radny 1850 Gdańsk – 1923 Sopot Albert (1810 Paderborn – 1881 Gdańsk)
Richard Marx dyrektor banku radny 1867 – 1935 poza Gdańskiem
Albert Meyer bankier radny 1855 Gdańsk – 1915 Gdańsk Aron Simon (1824 Gdańsk – 1887 Gdańsk)
Reinhold Nitz rzemieślnik, mistrz ślusarz radny
Carl August Rabe kupiec radny 1842 Schwerin – 1922 Gdańsk Eduard Heinrich
Max Rabowsky kupiec, spedytor radny
Max Reimann prawnik, adwokat radny 1853 Środa Wielkopolska – 1921 Gdańsk
Max Otto Reinhold rzemieślnik, mistrz malarski radny 1855 Gdańsk – 1915 Gdańsk
Hermann Riese kupiec radny 1849 Wejherowo – 1928 Gdańsk
Ernst Schade rejencyjny radca budowlany radny 1865 Tylża – 1929 Gdańsk
Julius Ernst Georg Schmidt kupiec radny 1854 Gdańsk – 1925 Gdańsk
Paul Simson pedagog, historyk radny 1869 Elbląg – 1917 Gdańsk Philipp (1835 Reszel na Warmii – 1907 Gdańsk)
Wilhelm Stahl urzędnik pocztowy radny 1854 Prusy Wschodnie – 1915 Gdańsk
Max Rudolf Thun doktor medycyny radny 1864 Puck – 1937 Gdańsk
Richard Ullrich radca budowlany radny
Fritz Carl Wieler kupiec radny 1856 Ostróda – 1924 Gdańsk
Franz Wischnewski rzemieślnik, mistrz ślusarz radny
Gustav Zander prawnik, adwokat radny 1864 Chojnice – 1934 Gdańsk Moritz
MrGl
Zarząd Miasta (Magistrat) w 1914
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Imię ojca i lata życia
Heinrich Scholtz nadburmistrz 1874 Vechta koło Oldenburga – 1918 Gdańsk
Karl August Hugo Bail burmistrz 1863 Gdańsk – 1942 Gdańsk Theodor Karl (1833 Chojnów – 1922 Gdańsk)
Rudolf Damus etatowy radca szkolny 1849 Elbląg – 1918 Gdańsk Hermann
Friedrich Deichen radca etatowy 1870 – 1931 Gdańsk
Fritz Dumont radca etatowy 1878 Grudziądz – po 1942
Karl Franz Fehlhaber etatowy radca budowlany 1854 Behnkendorf, powiat Grimmen – 1937 Gdańsk Johann Carl
Ernst Göritz radca etatowy 1871 – 1931 Berlin
Runge Wolf radca etatowy
Otto Walter Toop radca etatowy 1855 Prusy Wschodnie – 1921 Gdańsk
Ernst Adolph Claassen ( Claassen, firma) kupiec radca nieetatowy 1838 Gdańsk – 1915 Gdańsk Franz (1806 Prusy Wschodnie – 1893 Gdańsk)
Johann August Richard Ernst kupiec radca nieetatowy 1856 Gniew – 1936 Gdańsk
Georg Albert Fischer ( Fischer, menonicka rodzina) browarnik radca nieetatowy 1848 Gdańsk-Nowy Port – 1915 Gdańsk Richard Ignatz (1818 Gdańsk-Nowy Port – 1888 Sopot)
Otto Julius Gerike kupiec radca nieetatowy 1856 Magdeburg – 1933 Sopot
Georg Hermann Gronau kupiec radca nieetatowy 1835 Gdańsk – 1909 Gdańsk Hermann Richard
Otto Hein radca nieetatowy 1847 Malbork – 1925 Gdańsk
Hermann Knochenhauer aptekarz radca nieetatowy 1857 Poczdam – 1934 Gdańsk
Friedrich Wilhelm Penner browarnik radny 1842 Święty Wojciech – 1925 Gdańsk Wilhelm
Peter Martin Wilhelm Poll przedsiębiorca radca nieetatowy 1853 Gdańsk – 1922 Gdańsk Peter (1820 Holsztyn – 1888 Gdańsk)
August Heinrich Zimmermann przedsiębiorca radca nieetatowy 1855 Gdańsk – 1919 Gdańsk Julius Anton (1821 Gdańsk – 1898 Gdańsk)
MrGl
Rada Miejska (Stadtverordnetenversammlung) wybrana w pierwszych powszechnych wyborach 14 XII 1919*
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Partia
Rudolf Keruth prawnik (adwokat) przewodniczący Rady 1857 Starogard Gdański – 1924 Gdańsk Freie Wirtschaftliche Vereinigung (Wolne Stowarzyszenie Gospodarcze)
Franz Arczynski działacz związków zawodowych radny 1886 Lubawa – 1946 Stuttgart Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Max Leopold Behrend działacz związku poszkodowanych przez wojnę (Kriegsbeschädigter) radny ur. 9 XI 1890 Gdańsk Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Ignacy Brejski rentier radny 1872 Pączewo koło Starogardu Gdańskiego – 1947 Polnische Liste (Lista polska)
Max Bronitzki rzemieślnik (mistrz fryzjerski) radny ur. 16 IX 1876 Gdańsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Ernst Brunzen handlowiec, dyrektor wydawnictwa prasowego radny 1863 Gdańsk – 1933 Gdańsk Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Julius Brunzen kupiec radny Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Siegfried Bumke prawnik (sędzia) radny ur. 9 VI 1872 Słupsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Max Caskel handlowiec radny 29 IX 1866 – po 1935 Deutsche Demokratische Partei (Niemiecka Partia Demokratyczna)
Johann Czarnecki robotnik (malarz) radny ur. 14 VII 1882 Gdańsk Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Paul Friedrich Damme kupiec, bankowiec radny 1864 Gdańsk – 1925 Berlin Deutsche Demokratische Partei (Niemiecka Partia Demokratyczna)
Martin Dütschke doktor medycyny radny 1877 Gdańsk – 1943 Gdańsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Hermann Evert handlowiec radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
Gustav Falkenberg pedagog, kierownik szkoły radny ur. 16 VIII 1870 Wałcz Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Arthur Edmund Fietkau monter maszyn radny ur. 19 XI 1888 Gdańsk Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Karl Fuchs kupiec radny ur. 24 V 1876 Gdańsk – po 1945 Niemcy Zentrumspartei (Partia Centrum)
Richard Gaikowski działacz partyjny radny 1880 Dortmund – 1932 Gdańsk Zentrumspartei (Partia Centrum)
Bruno Gebauer redaktor prasy partyjnej radny ur. 19 V 1884 Złotoryja na Dolnym Śląsku Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Friedrich Grünhagen działacz związkowy radny 1876 Hanower – 1929 Gdańsk Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Gustav Theodor Habel handlowiec, antykwariusz radny 17 V 1859 Frankfurt nad Odrą – po 1942 Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Balduin Herrmann dziennikarz, do 1919 naczelny redaktor „Danziger Zeitung” radny 1856 Turyngia – 1932 Gdańsk Deutsche Demokratische Partei (Niemiecka Partia Demokratyczna)
Bruno Jansson inspektor budowlany radny Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Wojciech Antoni Jedwabski kupiec radny 1890 Starogard Gdański – 1967 Gdańsk Polnische Liste (Lista polska)
Johann Karschefski majster budowy maszyn radny ur. 15 VII 1873 Piława Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Max Georg Klein działacz związkowy radny ur. 29 IV 1882 Gdańsk Zentrumspartei (Partia Centrum)
Margarethe Korth urzędnik handlowy radna Freie Wirtschaftliche Vereinigung (Wolne Stowarzyszenie Gospodarcze)
Hedwig Kortzfleisch pedagog radna ur. 30 VI 1874 Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Franciszek Kubacz doktor medycyny radny 1868 Działdowo – 1933 Gdańsk Polnische Liste (Lista polska)
Ernst Heinrich Kuhn działacz związków zawodowych radny ur. 11 I 1880 Gdańsk Freie Wirtschaftliche Vereinigung(Wolne Stowarzyszenie Gospodarcze)
Willi Kunze urzędnik radny Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Bruno Kurowski prawnik (adwokat) radny 1879 Malbork – 1944 Gdańsk Zentrumspartei (Partia Centrum)
Jan Kwiatkowski drukarz, wydawca radny 1869 Poznań – 1941 Łódź Polnische Liste (Lista polska)
Marie Landmann pedagog, właścicielka szkoły radna 1859 Gdańsk – 1942 Gdańsk Zentrumspartei (Partia Centrum)
Ferdinand Lange rentier radny 1854 Chełmno – 1926 Gdańsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Artur Lenz dyrektor wytwórni oleju radny 1876 Saksonia – 1931 Gdańsk-Oliwa Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Käthe Leu gospodyni domowa radna Sozialdemokratische Partei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Hans Lorenz profesor Technische Hochschule Danzig radny 1865 Saksonia – 1940 Tyrol Deutsche Demokratische Partei (Niemiecka Partia Demokratyczna)
Richard Marx dyrektor banku radny 1867 – 1935 poza Gdańskiem Freie Wirtschaftliche Vereinigung (Wolne Stowarzyszenie Gospodarcze)
Johannes (Hans) Mau działacz partyjny radny 1881 Schleswig – 1946 Berlin Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Marie Meyer radna ur. 21 IV 1861 Rotmanka koło Pruszcza Gdańskiego Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Ella Morstein pedagog radna ur. 1 III 1874 Gdańsk Deutsche Demokratische Partei (Niemiecka Partia Demokratyczna)
Friedrich Nagrotzki drukarz radny ur. 30 XI 1873 Gdańsk Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Franz Richard Neubauer inżynier radny 1887 Gdańsk Orunia – 1983 Niemcy Zentrumspartei (Partia Centrum)
Hugo Neumann prawnik (adwokat) radny ur. 8 V 1882 Kościerzyna Freie Wirtschaftliche Vereinigung (Wolne Stowarzyszenie Gospodarcze)
August Nopper konwisarz radny Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Eduard Philippsen urzędnik pocztowy radny ur. 2 VIII 1883 Żurawiec koło Malborka Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Max Plettner rzemieślnik (tapicer) radny 29 IX 1891 Gdańsk – 1981 Szwecja Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Walter Prabucki (Prabutzki) rzemieślnik (stolarz) radny Polnische Liste (Lista polska)
Wilhelm Rahn kupiec, właściciel hurtowni śledzi radny ur. 16 XII 1885 Bytów Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Walter Arthur Reek działacz partyjny radny 1878 Gdańsk – zamordowany 1933 Gdańsk Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Walther Rhode działacz partyjny radny Freie Wirtschaftliche Vereinigung (Wolne Stowarzyszenie Gospodarcze)
Alma Richter działaczka partyjna radna 1879 Chemnitz – 1969 Hagen, Niemcy Freie Wirtschaftliche Vereinigung (Wolne Stowarzyszenie Gospodarcze)
Reinhold Ritz robotnik (ślusarz) radny Deutsche Demokratische Partei (Niemiecka Partia Demokratyczna)
Johann Schlemann inżynier radny Freie Wirtschaftliche Vereinigung(Wolne Stowarzyszenie Gospodarcze)
Eduard Schmidt robotnik (stolarz) radny 1887 Przemysław na Żuławach – 1955 Stralsund Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Alfred Schmiljan urzędnik miejski radny ur. 19 X 1875 Berlin Deutsche Demokratische Partei (Niemiecka Partia Demokratyczna
Kurt Siebenfreund kupiec radny 1884 Gdańsk – 1945 Gdańsk Deutsche Demokratische Partei (Niemiecka Partia Demokratyczna)
Berta Szymanski gospodyni domowa radna Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Max Rudolf Thun doktor medycyny radny 1864 Puck – 1937 Gdańsk Zentrumspartei (Partia Centrum)
Adolf Otto Treichel pedagog radny 1869 Prabuty – 1926 Gdańsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Gustav Zuchaschewski marynarz radny Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
* W maju 1920, w związku z wyborami do Konstytuanty II Wolnego Miasta, w Radzie Miejskiej nastąpiły liczne zmiany: wybrani do niej rezygnowali często z mandatu, zastępowani przez kolejne osoby na listach partyjnych. Stabilizacja składu osobowego nastąpiła z końcem 1920. Zob. tabelę poniżej: Rada Miejska (Stadtverordnetenversammlung) w kadencji 19 XII 1919 – 5 II 1924. Skład w styczniu 1921.

MrGl

Zarząd Miasta (Magistrat) w 1919
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Uwagi
Heinrich Sahm nadburmistrz 1877 Anklam – 1939 Oslo
Karl August Hugo Bail burmistrz 1863 Gdańsk – 1942 Gdańsk
Fritz Dumont radca etatowy 1878 Grudziądz – po 1942
Alfred Evert radca etatowy
Karl Franz Fehlhaber etatowy radca budowlany 1854 Behnkendorf, powiat Grimmen – 1937 Gdańsk
Artur Grünspan radca etatowy
Max Hellwig radca etatowy 1884 Chełmno – po 1944
Felix Heinrich Mayer radca etatowy 1867 Gdańsk – po 1939
Wolf Runge dyrektor miejskich zakładów komunalnych radca etatowy
Hubertus Schwartz radca etatowy 1883 Soest, Niemcy – 1966 Soest
Karl Theodor Stobbe etatowy radca budowlany 1866 Gdańsk – 1931 Gdańsk
Hermann Strunk miejski radca szkolny 1882 Wittenberga – 1933 Gdańsk
Otto Walter Toop radca etatowy 1855 Prusy Wschodnie – 1921 Gdańsk
August Richard Ernst kupiec radca nieetatowy 1856 Gniew – 1936 Gdańsk kadencja od 1913
Gustav Fuchs właściciel wydawnictwa „Danziger Neueste Nachrichten” radca nieetatowy 1857 Saksonia – 1929 Gdańsk
Karl Fuchs kupiec radca nieetatowy ur. 1876 Gdańsk Zentrumspartei (Partia Centrum)
Hermann Richard Gronau kupiec radca nieetatowy 1860 Elbląg – 1924 Gdańsk kadencja od 1913
Hermann Knochenhauer aptekarz radca nieetatowy 1857 Poczdam – 1934 Gdańsk kadencja od 1913
Johann Krause działacz związkowy radca nieetatowy
Friedrich Lenz emerytowany strażak radca nieetatowy 1858 Berlin – 1940 Gdańsk
Friedrich Nagrotzki urzędnik handlowy radca nieetatowy ur. 30 XI 1873 Gdańsk Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Albert Carl Neumann właściciel firmy żeglugowej radca nieetatowy 1853 Królewiec – 1921 Gdańsk Freie Wirtschaftliche Vereinigung (Wolne Stowarzyszenie Gospodarcze)
Max Plettner rzemieślnik (tapicer) radca nieetatowy 1891 Gdańsk - 1981 Szwecja Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Artur Raube radca nieetatowy 1888 Wrocław – po 1939
Konrad Redmer doktor medycyny radca nieetatowy 1870 Lubawa – 1921 Gdańsk
Otto Wölk kupiec radca nieetatowy ur. 28 VIII 1876 Gdańsk Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
MrGl
Radni i nieetatowi członkowie Zarządu Miasta w latach 1817–1919 (wykaz alfabetyczny)
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata zasiadania w Radzie Miejskiej lub Zarządzie Miasta Lata życia
Heinrich Burkhard Abegg kupiec radny 1824–1826 1791 Heidelberg – 1868 Wiesbaden
przewodniczący Rady 1834–1840
radca nieetatowy 1839
1827–1833
1841–1857
Sigismund Abraham doktor medycyny radny 1913–1919 1866 – po 1937 poza Gdańskiem
Otto Friedrich Ahlhelm rzemieślnik, cieśla radny 1865–1870 zmarł przed 1884
Hermann Ahrens rzemieślnik, malarz radny 1877–1900 1828 Gdańsk – 1908 Gdańsk
Philipp Karl Albrecht (syn Philippa Albrechta) kupiec radny 1908–1912 1857 Gdańsk – po 1916
Philipp Jacob Albrecht (ojciec Philippa Albrechta) kupiec radny 1822–1824 1793 Gdańsk – 1851 Gdańsk
radca nieetatowy 1825–1847
Wilhelm Theodor Albrecht destylator radny 1853–1858 1812 Niemcy – 1887 Gdańsk
II wiceprzewodniczący Rady 1854
Lorenz Carl Amort radny 1826–1829
Theodor Wilhelm Ankum radny 1827–1829 1782 Gdańsk – 1865 Gdańsk
Ludwig Joachim Apel urzędnik sądowy radny 1853–1858 1796 Poczdam – 1861 Gdańsk
Daniel Friedrich Arendt kupiec radca nieetatowy 1822–1830 1770 Gdańsk – 1830 Gdańsk
Jacob Ferdinand Arendt kupiec radny 1834–1860 1789 Człuchów – 1876 Gdańsk
Carl Heinrich Eduard Arndt kupiec radny 1837–1843 1805 Gdańsk – 1878 Gdańsk
Johann Christian Axt kupiec radny 1817 1767 Toruń – 1844 Gdańsk
Johann Christian Aycke kupiec wiceprzewodniczący Rady 1817–1826 1766 Gdańsk – 1854 Gdańsk
Paul Joachim Aycke kupiec radny 1829–1832 1785 Gdańsk – 1867 Gdańsk
Carl Heinrich Bachdach destylator, kupiec radny 1838–1840 1801 Gdańsk-Stare Szkoty – 1858 Przebrno
Johann Bachdach kupiec radny 1833 1781 Gdańsk-Stare Szkoty – 1851 Gdańsk
Wilhelm Eduard Bahrendt kupiec radny 1845–1854 1799 Gdańsk – 1878 Gdańsk
James Balfour kupiec radny 1817 1770 Szkocja – 1849 Sulmin koło Gdańska
Justus Christian Ballauf kupiec radny 1839 1783 Hanower – 1850 Gdańsk
Albert Bansemer piekarz radny 1917–1919 1868 – 1939 Gdańsk
Theodor Barg kupiec radny 1879–1880 1839 Gdańsk – 1880 Gdańsk
Adolph Eduard Bauer kupiec, bursztynnik radny 1839 1789 – 1861 Gdańsk
Heinrich Beniamin Bauer rzemieślnik (wyroby z miedzi) radny 1817–1821 1777 Królewiec – 1861 Gdańsk
1830–1833
August Wilhelm Bauer ogrodnik radny 1893–1919 1844 Gdańsk – 1920 Gdańsk
wiceprzewodniczący 1911–1916
Johann Beniamin Bauer bursztynnik radny 1825–1827 1760 Gdańsk – 1829 Gdańsk
Georg Baum kupiec radny 1823–1826 1796 Elbląg – 1844 Gdańsk
przewodniczący Rady 1832–1844
1835–1841
Georg Wilhelm Baum kupiec radny 1874–1885 1836 Gdańsk – 1885 Sopot
Samuel Baum kupiec radny 1825–1828 1780 Elbląg – 1859 Gdańsk
radca nieetatowy 1853–1856
1829–1847
Friedrich Wilhelm Becker kupiec radca nieetatowy 1827–1828 1784 Gdańsk – 1858 Gdańsk
August Rudolf Behrend radny 1832–1834
1849–1852
Heinrich Theodor Behrend kupiec radny 1844–1865 1817 Gdańsk – 1893 Sopot
Johannes Friedrich Eugen Behrendt prawnik adwokat 1905–1919 1859 Malbork – 1910 Gdańsk
Johann Eduard Below piekarz radny 1857–1864
Carl Hermann Emil Berenz kupiec, spedytor radny 1869–1907 1833 Elbląg – 1907 Gdańsk
wiceprzewodniczący Rady 1885–1897
przewodniczący Rady 1903–1906
1899–1901
Paul Eduard Berenz kupiec radny 1901–1902 1853 Gdańsk – 1902 Gdańsk
Johann Isidor Immanuel Berger przedsiębiorca radny 1862–1875 1824 Brodnica – 1906 Gdańsk
radca nieetatowy 1876–1886
Carl Friedrich Wilhelm Bergmann kupiec radny 1869–1878 1820 Berlin – 1886 Gdańsk
Hermann Heinrich Berndts rzemieślnik, mistrz budowlany radny 1886–1894 1823 – 1894 Gdańsk
Samuel Gottlieb Bernhard radny 1827–1830
Julius Carl Bernicke kupiec radny 1869–1915 1839 Rostock – 1915 Gdańsk
Carl Wilhelm Bertram radny 1836–1842
Franz Jacob Bertram kupiec radny 1820–1823 1783 Gdańsk – 1838 Gdańsk
1831–1834
Hermann Heinrich Bertram kupiec radny 1859–1864 1822 Gdańsk – 1886 Gdańsk
1869–1885
Ludwig August Biber kupiec radny 1859–1870, 1885 1818 Starogard Gdański – 1886 Gdańsk
II wiceprzewodniczący 1865
Oscar Ernst Simon Bischoff kupiec, browarnik radny 1881–1885 1841 Grudziądz – 1922 Berlin
radca nieetatowy 1885–1912
Theodor Ludwig Bischoff kupiec radny 1852–1879 1815 Grudziądz – 1879 Gdańsk
wiceprzewodniczący Rady 1865
przewodniczący 1866–1879
Julius Cäsar Block kupiec radny 1843–1845 1812 Prusy Wschodnie – 1892 Gdańsk
1857–1859
radca nieetatowy 1860–1871
Max Bluhm kupiec radny 1907–1915 1839 Rostock – 1915 Gdańsk
Carl Leopold Bock pastor radny 1842–1844 1803 Prusy Wschodnie – po 1870 Wrocław
1849–1852
August Wilhelm Bockelmann kupiec radny 1829–1832 1789 Gdańsk – 1862 Gdańsk
Theodor Bode kierownik browaru radny 1861–1864 1814 – po 1870
Friedrich Böhm kupiec radny 1834 zm. 1840 Gdańsk
Heinrich Michael Böhm kupiec radny 1853–1858 1822 Królewiec – 1903 Sopot
Paul Böhnke piekarz radny 1913–1919 1869 – 1919 Gdańsk
Hermann Ferdinand Boldt właściciel domu radny 1901 ślub Gdańsk 22 V 1877
Gustav Bomke dyrektor banku 1905–1912
Johann Gottfried Borowski kupiec radny 1827–1830 1784 Gdańsk – 1848 Gdańsk
Julius Carl Borrasch szklarz, rentier radny 1867–1869 1811 Gdańsk – 1880 Gdańsk
Wiliam Borschke urzędnik ubezpieczeniowy radny 1907–1919
Franz Böse (Boese) pedagog, kierownik szkoły radny 1895–1900 zmarł po 1908
1903–1906
Paul Ernst Opatus Ruleman Boeszoermeny pedagog radny 1863–1868 1818 Gdańsk – 1879 Gdańsk
Louis Botzon drukarz, wydawca radny 1831–1835 1798 – 1854 Gdańsk
radca nieetatowy 1836–1841
Hermann Brämer kupiec radny 1907–1914 1857 Głogów – 1926 Gdańsk
Heinrich Adolph Brandt pedagog radny 1881–1889 1824 Kwidzyn – 1889 Gdańsk
Johannes Heinrich Ludwig Brandt kupiec radny 1846–1848 1796 Lubeka – 1871 Gdańsk
Bernhard Braune kupiec radny 1857–1862 1804 Lipsk – 1865 Gdańsk
radca nieetatowy 1851–1857
Otto Theodor Braunschweig handlowiec radny 1881–1886 1817 – 1886 Królewiec
Oscar August Ludwig Bredow doktor medycyny radny 1861–1862 1815 Drawsko Pomorskie – 1896 Gdańsk
Heinrich August Breitenbach prawnik, adwokat radny 1849–1852 1810 Erfurt – 1881 Gdańsk
wiceprzewodniczący Rady 1861–1881
1861–1862
Emil Breidsprecher tajny radca budowlany, profesor Technische Hochschule Danzig, kierownik katedry kolejnictwa, wynalazca radny 1893–1910 1840–1923
Hermann Theodor Brinckmann kupiec radny 1853–1862 1820 Rostock – 1905 Gdańsk
Heinrich Wilhelm Broschke kupiec radny 1838–1844 1793 Gdańsk-Nowy Port – zmarł po 1844
Eduard Theodor Brückner kupiec radny 1825–1828 1793 Gdańsk – 1875 Gdańsk
Hermann Adolf Brunkow kupiec radny 1905–1919 1841 Malbork – po 1914
Ernst Brunzen ekonomista radny 1900–1914 1863 Gdańsk – 1933 Gdańsk
Julius Brzezinski rzemieślnik, malarz radny 1913–1919 ur. 1861 Gdańsk
Carl Heinrich Bulcke kupiec radny 1846–1854 1800 Gdańsk – 1881 Gdańsk
radca nieetatowy 1855–1858
Johann Gottfried Bulcke rzeźnik radny 1827 około 1770 Gdańsk – zmarł przed 1839
Wilhelm Ferdinand Burau ( Burau, firma) kupiec radny 1859–1864 1801 Żukowo – 1881 Gdańsk
Theodor Burgmann rzemieślnik, rymarz radny 1901–1904
1908–1912
Johann Friedrich Busenitz kupiec radny 1817 1773 Malbork – 1849 Gdańsk
radca nieetatowy 1824–1827
Max Caskel kupiec radny 1907–1919 1866 Gdańsk – zmarł po 1935
Paul Hermann Chales kupiec radny 1778–1889 1833 Grudziądz – 1894 Gdańsk
radca nieetatowy
Cornelius Claassen kupiec radny 1841–1856 zmarł w 1857
Ernst Adolph Claassen kupiec radca nieetatowy 1887–1890 1838 Gdańsk – 1915 Gdańsk
1890–1915
Johann Rudolf Claassen rzemieślnik radny 1859–1862 1812 Gdańsk – 1874 Gdańsk
Johann Jacob Claassen kupiec radny 1829–1832 1781 Gdańsk – 1840 Gdańsk
Peter Claassen destylator radny 1827–1829 1773 Gdańsk – 1848 Gdańsk
1833–1835
Adolph Friedrich Clebsch aptekarz radny 1835–1856 1799 Kołobrzeg – 1881 Berlin
Peter Collas ludwisarz radny 1853–1862 1819 Anglia – 1889 Gdańsk
Heinrich Wilhelm Conwentz kupiec radny 1858–1862 1801 Malbork – 1879 Gdańsk
Gustav Hermann Dalitz kupiec radny 1907–1919 1857 Gdańsk – 1919 Gdańsk
Carl August Dalmer browarnik radca nieetatowy 1832–1835 1791 Gdańsk – 1872 Anglia
Paul Friedrich Damme bankowiec radny 1907–1910 1864 Gdańsk – 1925 Berlin
Richard Theodor Damme kupiec radny 1861–1870 1826 Frankfurt nad Odrą – 1916 Gdańsk
1872–1902
I wiceprzewodniczący Rady 1864–1902
radca nieetatowy 1870–1871
Jacob Salomon Dannemann rzemieślnik radny 1827 1790 Gdańsk – 1871 Gdańsk
Carl Ferdinand Franz Danziger kupiec, rzeźnik radny 1820–1835 1793 Milicz – 1853 Gdańsk
1844–1853
Friedrich Julius Dasse rzemieślnik blacharz radny 1843 –1858 1812 Gdańsk – 1863 Gdańsk
Ludwig Georg Dasse doktor filozofii radny 1879 – 1895 1844 Gdańsk – 1920 Gdańsk
radca nieetatowy 1895–1911
Johann Samuel Dauter kupiec radny 1841–1844 1789 Gdańsk – 1868 Gdańsk
Gustav Davidsohn kupiec radny 1877–1903 1836 Gdańsk – 1903 Gdańsk
Dentler Rudolf Otto kupiec radny 1907–1919 1868 Stutthof – 1919 Gdańsk
Carl Felix Devrient przedsiębiorca radny 1863–1868 1826 Berlin – 1907 Drezno
1879–1881
Theodor Heinrich Dinklage kupiec radny 1887–1897 1848 Gdańsk – 1899 Gdańsk
Gustav Dinnies kupiec radny 1817–1819 1769 Gdańsk – 1838 Gdańsk
radca nieetatowy 1820–1826
1828 –1836
Johannes Dobe prawnik, adwokat radny 1907–1919 1848 Kościerzyna – 1928 Gdańsk
Peter II Dodenhoff kupiec radny 1824–1832 1791 Gdańsk – 1863 Gdańsk
przewodniczący Rady 1829–1832
radca nieetatowy 1838–1862
radca etatowy 1832–1837
Carl Wilhelm Domansky kupiec radny 1913–1919 1857 powiat Gdańsk – 1935 Gdańsk
Franz von Dommer kupiec radny 1839 1779 Gdańsk – 1866 Gdańsk
Albert Bruno Carl Döring kupiec, rusznikarz radny 1881–1882 1822 Wrocław – 1882 Gdańsk
Carl Julius Draband rentier radny 1845–1847 1801 – 1863 Gdańsk
Hugo Alexander Drabandt kupiec radny 1905–1910 1855 Gdańsk – 1934 Gdańsk
Hermann Louis Drahn kupiec radny 1887–1904 1836 Rostock – 1918 Gdańsk
Otto Friedrich Drewcke browarnik radny 1838–1847 1808 Gdańsk – 1852 Sopot
Valentin Drossel kupiec radny 1907–1909 1855 Heilsberg – 1940 Gdańsk
1915–1919
Heinrich von Dühren browarnik radny 1835–1837 1803 Gdańsk – 1880 Gdańsk
1841–1844
radca nieetatowy 1851–1857
Franz Adolph Durand kupiec radny 1863–1868 1816 Pieniężno – 1891 Gdańsk
radca nieetatowy
Bruno Ediger kupiec radny 1900 1862 Sackau – 1924 Gdańsk
Peter David Heinrich Eggert kupiec radny 1826–1829 1793 Gdańsk – 1841 Gdańsk
1831–1841
przewodniczący Rady 1833–1834
Henry Eherington kupiec radny 1828–1833 1779 Anglia – 1862 Gdańsk
Heinrich Ehlers urzędnik radny 1883–1894 1846 Hanower – 1910 Gdańsk
radca nieetatowy 1896–1897
Oskar Ehm mistrz budowlany 1905–1914 1858 Gdańsk – 1929 Gdańsk
Claus Carl Ehrenreich radny 1844–1847 zmarł przed 1854
Carl Friedrich Ehrlich producent kapeluszy radny 1853–1858
Daniel Eichholz radny 1827–1830
Carl Ferdinand Ellerholz właściciel gospody (szynku) radny 1842–1848 1803 Gdańsk – 1857 Gdańsk
Am Friedrich Gustav Ende prawnik, sędzia radny 1846–1848 1793 Śląsk – 1859 Gdańsk
Am Wilhelm Friedrich Ende rzemieślnik, rymarz radny 1835–1844 1786 Koszalin – po 1869 poza Gdańskiem
Johann Ludwig Engel kupiec radny 1869–1879 1823 Gdańsk – po 1879 Hanower
Fritz Engelbart urzędnik pocztowy radny 1907–1912
Franz Entz kupiec radny 1905–1910 1863 Elbląg – 1928 Gdańsk
Johannes Entz kupiec radny 1885–1903 1825 Gdańsk – 1903 Gdańsk
Johann August Richard Ernst kupiec radny 1907–1912 1856 Gniew – 1936 Gdańsk
radca nieetatowy 1913–1919
Johann Ignatius Erpenstein krawiec radny 1843–1848 zmarł przed 1874
1855–1860
Karl Hermann Eschert przedsiębiorca, kupiec radny 1889–1898 1833 Gdańsk – 1898 Gdańsk
Paul Karl Eschert przedsiębiorca radny 1907–1909 1865 Gdańsk – 1931 Gdańsk
1917–1919
Harry Etherington kupiec radny 1831–1834 1779 Anglia – 1862 Gdańsk
1841
Friedrich Wilhelm Ewert organista, księgarz radny 1832–1834 1791 Gdańsk – 1838 Gdańsk
Albert Falk przedsiębiorca budowlany radny 1907–1919 1882 Gdańsk – zmarł po 1942
Heinrich Eduard Falkenberg aptekarz radny 1833–1843
Hermann Eduard Faltin kupiec radny 1867–1872 1828 Gdańsk – 1885 wyjechał do Bordeaux
Paul Fehrmann syndyk Korporacji Kupców radny 1906–1919 1859 Drezno – 1926 Gdańsk
Ernst Nathanael Feldtmeyer rzemieślnik, szewc radny 1830–1833
Paul Heinrich Feldmeyer rzemieślnik, szewc radny 1827 –1829
Alexander Eduard Fey mistrz budowlany radny 1900–1903 1847 Gdańsk – 1911 Gdańsk
Carl August Feyerabend kupiec radny 1832–1834 1795 Gdańsk – 1868 Gdańsk
1846–1848
Richard Ernst Fiebing kupiec (handel nabiałem) radny 1907–1919 1874 Gdańsk – 1944 Gdańsk
Georg Albert Fischer browarnik radny 1893–1910 1848 Gdańsk – 1915 Gdańsk
radca nieetatowy 1910–1915
Johann Fischer rzemieślnik radca nieetatowy 1817
Richard Ignatz Fischer browarnik radny 1850–1856 1818 Gdańsk-Nowy Port – 1888 Sopot
1861–1865
1876–1887
Bernhard Focking kupiec, makler zbożowy radny 1832–1842 1787 Gdańsk – 1855 Gdańsk
1850–1861
Gustav Friedrich Focking kupiec radny 1832–1835 1798 Gdańsk – 1862 Gdańsk
radca nieetatowy 1854
1834–1850
Johann Heinrich Focking kupiec radny 1824–1829 1785 Gdańsk – 1868 Gdańsk
radca nieetatowy 1832–1850
August Theodor Franztzius kupiec radny 1833–1836 1803 Gdańsk – 1875 Sopot
radca nieetatowy 1839–1844
1854–1865
Carl Eilhard Frantzius kupiec radny 1826–1829 1791 Gdańsk – 1863 Gdańsk
1844–1847
radca nieetatowy 1829–1834
Carl Robert Frantzius kupiec radny 1829–1834 1800 Gdańsk – 1874 Gdańsk
1841–1844
Friedrich Wilhelm von Frantzius kupiec radny 1819–1822 1789 Gdańsk – 1861 Gdańsk
1831–1835
radca nieetatowy 1836–1851
1854
Karl August Friedrich rzemieślnik (mistrz stelmach) radny 1867–1891 1818 Żary (Dolny Śląsk) – 1891 Gdańsk
Carl Gerhard Friedrichsen destylator, kupiec radny 1839 1800 Gdańsk – 1869 Gdańsk
1857–1858
Jacob Friedrichsen kupiec radny 1817 1771 Gdańsk-Stare Szkoty – 1832 Gdańsk-Stare Szkoty
Salomon Frohmann rzeźnik (Święty Wojciech) radny 1822–1829
Friedrich Wilhelm Fröse (Froese) kupiec radny 1901–1914 1843 Gdańsk – 1914 Gdańsk
Carl Gottlieb Fuchs kupiec radny 1850–1856 1819 Gdańsk – 1871 Gdańsk
Friedrich Gotthilf Fuchs kupiec radny 1831–1835 zmarł 1836 Berlin
Gustav Adolf Fuchs wydawca prasy, właściciel wydawnictwa „Danziger Neueste Nachrichten” radny 1900–1919 1857 Heilbronn (Badenia-Wirtembergia) – 1929 Gdańsk
Nathanael Ludwig Fuhrmann cieśla radny 1835–1847 zmarł przed 1854
Paul August Fuss asesor sądowy radny 1883–1890 1844 Poznań – zmarł po 1890
Gottlieb Ephraim Gabrohn radny 1836–1842
Richard Gaikowski działacz związkowy radny 1919 1880 Dortmund – 1932 Gdańsk
Johann Carl Beniamin Gamm kupiec radny 1824–1841 1794 Bydgoszcz – 1841 Gdańsk
Johann Eduard Gustav Gamm kupiec radny 1835–1838 1801 Bydgoszcz – 1874 Gdańsk
1844–1860
Johann Friedrich Oscar Gamm przedsiębiorca radny 1887–1892 1835 Gdańsk – 1893 Gdańsk
Julius Cäsar Gamm przedsiębiorca, kupiec radny 1865–1870 1825 Gdańsk – 1895 Gdańsk
Georg Gelb rzemieślnik, cieśla radny 1885–1894 zmarł po 1894
Gustav Adolph Gerhard księgarz radny 1848 1805 Gdańsk – 1889 Nowy Jork
Johann Eduard Gelb rzemieślnik, cieśla radny 1850–1860 1808 Gdańsk – 1871 Gdańsk
Felix Gelsz malarz dekorator radny 1914–1919
Friedrich Gerber kupiec radny 1840–1843 1793 – 1859 Gdańsk
Carl Gottfried Gerich kupiec radny 1833–1835 1797 Szczecinek – 1871 Gdańsk
1845–1847
Otto Julius Gerike kupiec radny 1903–1912 1856 Magdeburg – 1933 Sopot
radca nieetatowy 1913–1916
Carl Gabriel Gerlach kupiec radny 1830–1833 1784 Gdańsk – 1835 Gdańsk
Carl Ludwig von Gersdorf rzemieślnik, cieśla radny 1851–1856 1815 Gdańsk – 1884 Gdańsk
1879–1885
Johann Theodor Gertz kupiec radny 1835–1860 1798 Łapino – 1874 Gdańsk
Alexander III Gibsone kupiec, armator radny 1829–1844 1798 Gdańsk – 1853 Gdańsk
wiceprzewodniczący Rady 1839
przewodniczący Rady 1842–1844
John Gibsone przedsiębiorca, kupiec radny 1865– 1907 1831 Gdańsk – 1907 Gdańsk
wiceprzewodniczący Rady 1881 – 1884
Paul Giese pedagog radny 1897–1910 1847 Szczecin – 1931 Sopot
wiceprzewodniczący Rady 1905–1910
Johann Michael Giltz kupiec radny 1835–1841 1783 Gdańsk – 1846 Gdańsk
Gustav Glashagen maszynista radny 1908–1919
Heinrich August Glaubitz browarnik radny 1877–1894 1844 – 1894 Gdańsk
Heinrich Richard Glaubitz browarnik radny 1863–1868 1810 Kwidzyn – 1881 Gdańsk
Johann Jacob Glück radny 1827–1830
Johann Carl Gnuschke kupiec radny 1817 1770 – 1834 Gdańsk-Wrzeszcz
Samuel Goldmann prawnik, adwokat radny 1883–1896
Leser Goldschmidt kupiec radny 1844– 881 1816 Gdańsk – 1881 Gdańsk
Julius Jacob Goldstein kupiec radny 1879 1837 Gdańsk – 1879 Gdańsk
Michael Gönnert kupiec radny 1839–1841
Carl Heinrich Gottel kupiec radny 1827–1832 1790 Słupsk – 1857 Gdańsk
1845–1848
Friedrich Carl Grabo pedagog radny 1861–1870 1822 Pomorze – 1879 Wałcz
Eduard Wilhelm Grade kupiec radny 1831–1833 1787 Kiezmark – 1877 Gdańsk
Eduard Wilhelm Grade kupiec radny 1831–1834 1787 Kiezmark – 1877 Gdańsk
Friedrich Wilhelm Gralath kupiec radny 1823–1826 1789 Gdańsk – 1837 Gdańsk
1832–1835
Johann Christoph Grass kupiec radny 1818–1821 1771 Gdańsk – 1842 Gdańsk
radca nieetatowy 1822–1830
Johann Heinrich Grass kupiec radny 1840–1843 1801 Gdańsk – 1853 Gdańsk
Karl August Groddeck prawnik, adwokat radny 1825–1847 1794 Gdańsk – 1872 Berlin
Carl Gustav Groddeck prawnik, sędzia radny 1841–1847 1792 Gdańsk – 1881 Gdańsk
Friedrich Eduard Grohte kupiec radny 1854 1811 Gdańsk – 1885 Gdańsk
Carl Wilhelm Gronau radny 1844–1847
Georg Hermann Gronau kupiec radny 1913 1860 Elbląg – 1924 Gdańsk
radca nieetatowy 1913–1916
Hermann Richard Gronau kupiec radny 1874–1877 1835 Gdańsk – 1909 Gdańsk
radca nieetatowy 1878–1902
Eduard Rudolph Gronert radny 1841–1844 zmarł przed 1874
Wilhelm Gross rzemieślnik, ślusarz radny 1913–1919 1874 Gdańsk – po 1919
Daniel Friedrich Grübnau pedagog radny 1844–1847 1812 Elbląg – po 1872 w USA
Friedrich Alexander Güttner rzemieślnik, malarz radny 1857–1868 zmarł przed 1874
Carl Christian Haamann budowniczy statków radny 1824–1844 zmarł po 1854
Johann Jacob Haas kupiec radny 1817 1780 – 1831 Gdańsk
Gustav Theodor Habel handlowiec radny 1901–1905 1859 Frankfurt nad Odrą – po 1944
1913–1919
Martin Heinrich Hahn kupiec radny 1826–1829 1796 Gdańsk – 1861 Gdańsk
radca nieetatowy 1829–1857
Wilhelm Robert Hahn kupiec radca nieetatowy 1860–1865 1827 Gdańsk – 1868 Gdańsk
Johann Christoph Halbritter rzemieślnik stolarz radny 1823–1829 1784 Gdańsk – 1846 Gdańsk
1834–1843
Andreas Hamm kupiec radny 1879–1890 1834 Gdańsk – 1897 Gdańsk
Johann Hanfftengel rzemieślnik radca nieetatowy 1817
Franz Friedrich Michael Hardtmann przedsiębiorca, kupiec radny 1900–1919
Heinrich August Harms kupiec radny 1843–1845 1810 Gdańsk – przed 1869
Carl Andreas Harpp piekarz radny 1855–1864 zmarł przed 1874
Max Hartmann przedsiębiorca radny 1904 1862 Gdańsk – 1919 Berlin
August Ferdinand Paul Hass przedsiębiorca radny 1900–1904 ślub Gdańsk 21 V 1885
Martin August Hasse kupiec radny 1833–1848 1801 – 1878 Gdańsk
1861–1878
radca nieetatowy 1851–1859
Bernhardt Theodor Haussmann kupiec radny 1858–1868 1817 – po 1880 Niemcy
radca nieetatowy 1874
Johann Mathias Heidfeld kupiec radca nieetatowy 1833–1835 1788 Magdeburg – 1835 Gdańsk
Friedrich Reinhold Hein doktor medycyny radny 1873–1883 1833 Gdańsk – 1883 Gdańsk
Johann Friedrich Hein kupiec, armator radny 1826–1830 1786 Gdańsk – 1852 Gdańsk
1846–1849
Johann Gottlieb Hein destylator alkoholu radny 1831–1837 1797 Malbork – 1849 Gdańsk
Johann Heinrich Hein kupiec radny 1866–1871 1813 Toruń – 1878 Gdańsk
radca nieetatowy
Otto Hein rentier radny 1893–1898 1847 Malbork – 1925 Gdańsk
radca nieetatowy 1898–1918
Hermann Heinrich robotnik, ślusarz 1911–1919 1875 Gdańsk – zmarł po 1935
Johann Carl Friedrich Henrichsdorff kupiec radca nieetatowy 1826 – 1830 1795 Gdańsk – 1836 Gdańsk
Anton Ludwig Heintze aptekarz radny 1869–1874 1825 Stargard Szczeciński – 1876 Gdańsk
Otto Helm aptekarz radny 1863–1874 1826 Słupsk – 1902 Gdańsk
radny nieetatowy 1875–1897
Carl Friedrich Hendewerk aptekarz radny 1861–1877 1820 Gdańsk – 1892 Gdańsk
radca nieetatowy 1878–1892
Theodor Friedrich Hennings kupiec radny 1850–1864 1807 Elbląg – 1893 Gdańsk
Simon Ludwig Hepner kupiec radny 1850–1856 1800 Toruń – 1868 Gdańsk
radca nieetatowy 1836–1841
Balduin Herrmann dziennikarz radny 1895–1919 1856 Köckenitzsch (Saksonia-Anhalt) – 1932 Gdańsk
Samuel Herrmann kupiec radny 1857–1862 1800 – 1864 Gdańsk
Johann Emil Bermhard Herzog rzemieślnik, mistrz budowlany radny 1893–1915 1848 Gdańsk – 1923 Gdańsk
radca nieetatowy 1916–1921
Friedrich Heyn kupiec radny 1850 1806 Gdańsk – 1892 Gdańsk
radca nieetatowy 1851–1862
Johann Heyn dzierżawca majątku radny 1905–1919
Albert Hilger majster w fabryce broni radny 1903–1906
Gustav Bernhard Hinze doktor medycyny radny 1867–1868 1828 Szczytno – 1900 Gdańsk
Daniel Heinrich Hirsch kupiec radca nieetatowy 1860–1883 1819 Gdańsk – 1883 Sopot
Christian Friedrich Hoffmann aptekarz radny 1817 1766 – 1818 Gdańsk
Ernst August Hoffmann kupiec radny 1913–1915 1862 Gdańsk – 1915 Gdańsk
Johann August Hoffmann rzemieślnik, kapelusznik radny 1876–1878 1813 Głogów – 1893 Gdańsk
Albert Theodor Hohnfeldt (ojciec lekarza Ernsta Alberta Hohenfeldta) były lekarz, rentier radny 1873–1877 1818 – 1877 Gdańsk
Reinhold Walter Hohnfeldt spedytor radny 1905–1919 ślub Gdańsk 24 II 1896
Franz Emil Bernhard Hollmichel dekorator wnętrz radny 1905–1916 ślub Gdańsk 24 IX 1881
Friedrich August Hoene kupiec, przedsiębiorca radny 1817–1826 1776 Lębork – 1868 Orunia
Richard Hoene kupiec radca nieetatowy 1865–1874 1812 Gdańsk – 1875 Merano (Tyrol)
Wilhelm Julius Hoene kupiec radny 1853–1854
radca nieetatowy 1855–1856
Friedrich August Carl Höpfner kupiec radny 1830–1833 1800 Gdańsk – 1856 Gdańsk
Beniamin Hopp rentier radny 1843–1845 1800 – 1886 Gdańsk
Carl Eduard Hopp piekarz radny 1842–1848 zmarł przed 1874
Johann Carl Hopp kupiec radny 1842–1846 1760 – 1846 Gdańsk
Johann Heinrich Hundertmark kupiec radny 1827–1830 1806 Gdańsk – 1871 Gdańsk
Julius Hybbeneth rzemieślnik producent wozów radny 1863–1901 1822 Gdańsk – 1902 Gdańsk
Carl Adolf Illmann rzeźnik radny 1900–1910 1840 Steinau (Hesja) – 1910 Gdańsk
Carl Friedrich Jahr krawiec ze Świętego Wojciecha radny 1817 – 1829 około 1780 – zmarł przed 1839
Adolph Wilhelm Jantzen przedsiębiorca radny 1853–1863 1818 Gdańsk – 1883 Gdańsk
Dirck Jantzen radny 1827–1830
Johann Jacob Jantzen destylator alkoholu radny 1826–1829 1784 – 1852 Gdańsk
Paul Jantzen destylator radny 1837–1843 1790 Gdańsk-Nowy Port – 1867 Gdańsk
Otto Ludwig Janzohn rzemieślnik, blacharz radny 1905–1908 ślub Gdańsk 7 V 1886
Franz Jaschkowski robotnik, murarz radny 1918–1919
Ernst Jasse pedagog radny 1907–1919 1867 Chojnice – 1937 Sopot
Friedrich Wilhelm Jebens kupiec radny 1828 1797 Elbląg – 1879 Gdańsk
1845–1866
radca nieetatowy 1829–1834
wiceprzewodniczący Rady 1844
przewodniczący Rady 1845
Ludwig August Jenin browarnik radny 1826–1834 1780 Gdańsk – 1836 Sztum
Ernst Julius Jobelmann rzemieślnik, szklarz radny 1867–1873 1813 – 1893 Gdańsk
Hermann Johanning emerytowany pastor radny 1872–1876 zmarł po 1893
Drews Carl Otto de Jonge kupiec radny 1895–1904 1847 Gdańsk-Nowy Port – 1904 Gdańsk-Nowy Port
Archibald Theodor Leonhard Jorck kupiec radny 1883–1885 1832 Prusy Wschodnie – 1903 Sopot
radca nieetatowy 1885–1892
Otto Wilhelm Jorck kupiec radny 1877–1879 1828 Prusy Wschodnie – 1892 Gdańsk
Otto Robert Jost przedsiębiorca, bednarz radny 1917–1918 1861 Żuławy – 1931 Gdańsk
Carl Wilhelm Juchanowitz rzemieślnik radny 1829 –1832 1788 Gdańsk – 1852 Gdańsk
Friedrich Anton Jüncke kupiec radny 1849–1860 1809 Lubeka – 1860 Gdańsk
Friedrich Wilhelm Jüncke kupiec radny 1891–1897 1842 Gdańsk – 1897 Berlin
Martin Michaelis Kadisch kupiec radny 1881–1899 1839 Berlin – 1915 Gdańsk
Christoph Georg Kägler radny 1832–1842
Franz Otto chemik, kupiec radny 1859–1864 1817 – 1871 Gdańsk
Ludwig Ferdinand Kähler radny 1829–1832
Johann Georg Kaiser radny 1839–1842
Carl Rudolf Kämmerer kupiec radny 1863–1898 1824 Gdańsk – 1903 Gdańsk
Jacob Wilhelm von Kampen kupiec radny 1865–1870 1833 Gdańsk – 1880 Gdańsk
Gustav Karl rzemieślnik, tapicer radny 1869–1872
Augustyn Gustav Karow rzemieślnik, mistrz piekarski radny 1893–1915 1852 Drezdenko – 1925 Gdańsk
radca nieetatowy 1915–1921
Johann Eduard Ludwig Kass kupiec radny 1863–1875 1814 Kamień Pomorski – 1890 Gdańsk
Jacob Kauenhowen piekarz, destylator wódki radny 1826–1844 1779 – 1849 Gdańsk
Jacob Eduard Kauffmann kupiec radny 1834–1837 1800 Gdańsk – 1878 Gdańsk
1841–1844
1851–1856
Walter Kauffmann kupiec radny 1891–1895 1850 Gdańsk – zm. po 1893
Felix Albert Erdmann Kawalki kupiec radny 1900–1919 1859 Gdańsk – 1919 Gdańsk
Johann Georg Kayese radny 1827–1830
Emil Christian Friedrich Keck kupiec radny 1865–1866 zmarł przed 1874
Christoph Georg Kegler kupiec (handel zbożem) radny 1832–1839 1771 Gdańsk – 1847 Gdańsk
Johann Gottfried Keppel radny 1825–1828
Rudolf Keruth prawnik, adwokat radny 1897–1924 1857 Starogard Gdański – 1924 Gdańsk
przewodniczący Rady 1902–1924
Heinrich Ludwig Kędzior kupiec radca nieetatowy 1851–1855 1812 Elbląg – 1855 Włocławek
Gustav Kickfett radca nieetatowy 1866–1871
Carl Friedrich August Kirchner pedagog radny 1861–1878 1819 Nadrenia – 1878 Gdańsk
Friedrich Wilhelm Gustav Kirsch przedsiębiorca budowlany radny 1907–1909 1859 Gdańsk – 1924 Gdańsk
1912–1914
Andreas Kitskats kupiec radny 1817
Carl Jacob Klawitter kupiec radny 1839 1803 Gdańsk – 1874 Gdańsk
Felix Klawitter działacz związkowy radny 1906–1919 1875 Gdańsk – zmarł po 1939
Johann Wilhelm Klawitter właściciel stoczni radny 1845–1860 1801 Gdańsk – 1863 Berlin
Julius Wilhelm Klawitter właściciel stoczni radny 1895–1900 1830 Gdańsk – 1910 Gdańsk
Adalbert Klein dziennikarz radny 1873–1916 1842 Gdańsk – 1916 Gdańsk
Friedrich August Kleinfeld aptekarz radny 1834–1837
Friedrich Wilhelm Gustav Kliewer kupiec radny 1836–1848 1803 Gdańsk – 1872 Gdańsk
Carl Gottfried Wilhelm Klose kupiec radny 1840–1848 1794 Gdańsk – 1868 Gdańsk
1865
I wiceprzewodniczący Rady 1854
Carl Robert Kloss kupiec radca nieetatowy 1869–1874 1824 Niemcy – 1887 Gdańsk
Paul Friedrich Knaack zegarmistrz radny 1827–1829 1792 Gdańsk – 1861 Gdańsk
1836–1843
Hermann Knochenhauer aptekarz radny 1901–1905 1857 Poczdam – 1934 Gdańsk
radca nieetatowy 1905–1921
JohannTheodor Knuth kupiec radny 1833–1835 1778 – 1854 Gdańsk
Ludwig Ferdinand Köhler radny 1840–1843
Beniamin Ludwig Köhn kupiec radny 1834–1843 1786 – 1850 Gdańsk
Felix Kolkow kupiec radny style="vertical-align:top" | 1916–1919
radca nieetatowy
Wilhelm von Kolkow kupiec radny 1895–1899 1838 Gdańsk – 1899 Gdańsk
Benno Königsmann elektromonter radny 1908–1919
Johann Friedrich Korinski garncarz radny 1838–1841 1798 Niemcy – 1870 Gdańsk
1845–1848
Carl Beniamin Körner garbarz radny 1833–1837 zmarł po 1866
radca nieetatowy 1865–1866
Friedrich Wilhelm Albert Kosmack kupiec radny 1871 1835 Prusy Wschodnie – 1911 Włochy
radca nieetatowy 1872–1911
Bernhard Andreas Kownatzki kupiec radny 1893–1902 1838 Gdańsk – 1902 Gdańsk
August Krause rzemieślnik krawiec radny 1853–1858 zmarł Gdańsk 14 VIII 1875
Johann Krause działacz związkowy radny 1912–1917
Johann Jacob Krause rzemieślnik, tapicer radny 1845–1848
Paul Krautwurst kupiec radny 1918–1921 1857 – 1930 Prien am Chiemsee (Bawaria)
radca nieetatowy
Daniel Heinrich Krebs kupiec, destylator radny 1830–1833 1788 Brisow – 1866 Gdańsk
Eugen Artur Kressmann kupiec radny 1885–1892 1846 – po 1900
radca nieetatowy 1898
Carl Kreyssig browarnik radny 1865–1866 1816 Chemnitz – 1891 Gdańsk
Johann Carl Krieger urzędnik radny 1856–1858
Ernst Wilhelm Krohn komiwojażer radny 1840–1843
Bernhard Georg Krug rzemieślnik mistrz malarski radny 1881–1904 1833 Lüneburg koło Hamburga – 1904 Gdańsk
Carl Wilhelm Krüger radny 1828–1830
Friedrich Wilhelm Krüger rzemieślnik mistrz budowlany radny 1843–1858 i 1861–1884 1810 Gdańsk – 1884 Gdańsk
1861–1884
Johann Carl Krüger piekarz radny 1828–1849 zmarł około 1870
1857–1870
Hermann Krüger rentier radny 1865–1866 zmarł w 187
1871–1873
Karl Johannes Krupka kupiec radny 1901–1915 1855 Działdowo – 1925 Gdańsk
radca nieetatowy 1916–1919
Carl Friedrich Kühnert aptekarz radca nieetatowy 1818–1830 1773 – 1830 Gdańsk
Martin Ludwig Kuhl usługi transportowe radny 1859–1874 1820 – około 1874
Hermann Kulling przedsiębiorca radny 1914–1919 1859 Lębork – 1922 Gdańsk
Johann Oscar Kupferschmidt dyrektor tramwajów miejskich radny 1893–1902 1844 Gdańsk – 1922 Gdańsk
Christian Ernst Kussmahly kupiec radny 1835–1837 1784 Włocławek – 1846 Gdańsk
Leopold Richard Laasner rzemieślnik, zegarmistrz radny 1877–1880 1832 Gdańsk – 1915 Gdańsk
Johann Ephraim Ladewig kupiec radny 1830–1832 1787 Gdańsk – 1833 Gdańsk
Christian Carl Lammers kupiec radca nieetatowy 1817 1759 Gdańsk – 1850 Gdańsk
Ferdinand Lange rentier radny 1901–1919 1854 Chełmno nad Wisłą – 1926 Gdańsk
Bernhard Lehmann księgarz radny 1897–1902 1851 Gdańsk – 1934 Gdańsk
Karl Leiding kupiec radny 1915–1919 ur. 1870 Królewiec
August Lemcke kupiec radny 1826–1829 1778 Gdańsk – 1838 Gdańsk
Karla Theodora Lemcke kupiec radca nieetatowy 1851–1874 1815 Gdańsk – 1892 Gdańsk
Carl Eugen Wilhelm Lengnich kupiec radny 1827–1830 1785 Gdańsk – 1848 Gdańsk
1836–1843
Friedrich Lenz doktor medycyny radny 1907–1919 1858 Berlin – 1940 Gdańsk
Friedrich August Lenz mistrz ogrodnik radny 1891–1898 ślub Gdańsk 18 VIII 1883 zm. przed 1908
Cornelius Eduard Lepp kupiec, rentier radny 1911–1919 1850 Nowy Dwór Gdański – 1926 Gdańsk
Johann Gottfried Lesse kupiec radny 1817 1772 Gdańsk – 1847 Gdańsk
Samuel Ludwig Lesse kupiec radca nieetatowy 1823–1830
August Wilhelm Leupold kupiec radny 1830–1833 1792 – 1876 Gdańsk
1839–1841
Friedrich Heinrich August Leupold handlowiec radny 1879–1892 1841 Gdańsk – zmarł po 1917
Gustav Eduard Leupold rzemieślnik, murarz radny 1867–1872 ur. 8 I 1821
Friedrich Daniel Lichtenberg aptekarz radny 1817 1774 Brunszwik – 1847 Gdańsk
Johann Georg Gustav Lickfett kupiec radca nieetatowy 1865–1870 1817 Gdańsk – 1898 Sopot
Johann Carl Friedrich Liebert prawnik, adwokat radny 1857–1867 1815 – 1868 Gdańsk
Fritz Liepmann bankier radny 1917 1873 Gdańsk – 1917 zginął na froncie
Adalbert Lietsch rzemieślnik, stolarz radny 1899–1913 1840 – 1913 Sopot
Albert Carl Ludwig Liévin doktor medycyny radny 1859–1881 1810 Paderborn – 1881 Gdańsk
Heinrich Liévin doktor medycyny radny 1897–1916 1850 Gdańsk – 1923 Sopot
Eduard August Lindenberg kupiec radny 1860–1861 1819 – 1862 Gdańsk
Georg Linck kupiec radny 1827–1830 1775 Gdańsk – 1858 Gdańsk
1836–1847
Otto Ferdinand Linck kupiec radny 1867–1883 1813 Gdańsk – 1883 Gdańsk
Rudolf Loch doktor medycyny radny 1879–1890 1848 Mazury – 1890 Saksonia
Johann David Loche kupiec radny 1826–1829 1795 Gdańsk – 1848 Gdańsk
Nathaniel Friedrich Loefass (Löfass) aptekarz radny 1821–1827 1789 Gdańsk – 1861 Turyngia
1833–1844
Friedrich Gustav Lohmeyer pedagog radny 1873–1891 1838 Prusy Wschodnie – 1904 Gdańsk
Ludwig Ferdinand Lojewski kupiec radny 1850–1860 1816 Gdańsk – 1876 Gdańsk
Hans Lorenz profesor Technische Hochschule Danzig radny 1907–1909 1865 Saksonia – 1940 Tyrol
1917–1919
Matthias Gotthilf Löschin pedagog radny 1844–1847 1790 Gdańsk – 1868 Gdańsk
Wilhelm Löwe kolejarz radny 1917–1919
Archibald II MacLean kupiec radny 1825–1828 1772 Gdańsk – 1860 Gdańsk
Beniamin Mahlke kupiec radny 1817 1775 Gdańsk – 1826 Gdańsk
Johann Jacob Maladinski rzemieślnik, brązownik radny 1833–1835 1792 Gdańsk – 1840 Gdańsk
Georg Joseph Mallison kupiec radny 1831–1848 1781 Gdańsk – 1858 Gdańsk
Friedrich Wilhelm Malzahn kupiec radny 1840–1845 1795 Gdańsk – 1876 Sopot
Joachim Friedrich Marquardt kupiec radny 1817 1773 Gdańsk – 1838 Gdańsk
Francis Marshall kupiec radny 1839 1791 Edynburg – 1865 Gdańsk
Christian Ferdinand Martens aptekarz radny 1840–1844 1803 – 1871 Kleine Vislaw
radca nieetatowy 1851–1857
Heinrich Wilhelm Martens prawnik, adwokat radny 1850–1854 1795 Gdańsk – 1877 Gdańsk
Carl Friedrich Martiny prawnik, adwokat radny 1871–1892 1818 Nowa Sól – 1897 Gdańsk
Richard Marx dyrektor banku radny 1907–1919 1867 – 1935 poza Gdańskiem
Salomon Marx dyrektor firmy radny 1900–1902 ślub Gdańsk 27 II 1892
Carl Wilhelm Matthias prawnik, adwokat radny 1831–1834 1800 – 1856 Gdańsk
Emanuel Lebrecht Matzko kupiec radny 1865–1874 1822 Gdańsk – 1890 Gdańsk
radca nieetatowy 1875–1889
Heinrich Wilhelm Walter Mayer browarnik radny 1835–1837 1790 – 1856 Gdańsk
Albert Maximilian Mellien kupiec, makler okrętowy radny 1853–1855 1822 Toruń – 1885 Gdańsk
Ludwig Eduard Merschberg kupiec radny 1846–1849 1811 Gdańsk – 1880 Gdańsk
Albert Meyer bankier radny 1897–1915 1855 Gdańsk – 1915 Gdańsk
Eduard Meyer radny 1829–1832
1839–1844
Heinrich Eduard Meyer handlowiec radny 1829–1832 1801 – 1864 Gdańsk
Johann Carl Meyer radny 1835–1837
Valentin Gottlieb Meyer kupiec radny 1817–1819 1781 Gdańsk – 1861 Gdańsk
1826–1829
Karl Friedrich Meyerheim artysta malarz radny 1826–1829 1780 Gdańsk – 1840 Gdańsk
Jacob Mierau radny 1844–1847
Oscar Milaster mistrz budowlany radny 1911 1869 – 1911 Gdańsk
Daniel Milczewski kupiec radny 1830–1833 1787 Gdańsk – 1843 Gdańsk
Wilhelm Heinrich Milczewski kupiec radny 1829–1832 1792 Gdańsk – 1845 Gdańsk
1838–1844
Rudolf Carl Mischke kupiec radny 1869–1874 1828 – 1884 Gdańsk
Ernst Christoph Mix kupiec radny 1817 1774 Gdańsk – 1848 Sopot
Friedrich Georg Mix kupiec radny 1893–1910 1841 Gdańsk – 1910 Gdańsk
Mix Ludwig Georg kupiec radny 1873–1878 1816 Gdańsk – 1903 Gdańsk
radca nieetatowy 1859–1868
Johann Eduard Mix prawnik, adwokat radny 1852–1857 1818 Gdańsk – 1894 Gdańsk
Johann Friedrich Mix aptekarz radny 1821–1824 1785 Gdańsk – 1864 Gdańsk
1830–1839
radca nieetatowy 1851–1865
August Momber kupiec radny 1857–1862 1807 Gdańsk – 1882 Gdańsk
Carl Julius Momber kupiec radny 1877–1881 1839 Gdańsk – 1900 Gdańsk
Paul Dagobert Monglowski kupiec radny 1905–1911 1847 Gdańsk-Oliwa – 1911 Gdańsk
Carl Friedrich Mroczek browarnik radny 1817 1765 Ostróda – 1835 Gdańsk
A.G. Müller radny 1857–1860
Carl Heinrich Müller drukarz, wydawca radny 1824–1827 1791 Gdańsk – 1837 Gdańsk
Friedrich Müller radny 1829–1833
Johann Conrad Müller mistrz szklarski radny 1833–1837
Moritza Münsterberga kupiec radny 1879–1880 1825 Wrocław – 1880 Gdańsk
Otto Münsterberg kupiec radny 1891–1910 1854 Berlin – 1915 Gdańsk
wiceprzewodniczący Rady 1901–1910
Alfred Paul Muscate przedsiębiorca radny 1893–1905 1844 Starogard Gdański – 1905 Gdańsk
Wilhelm Neubäcker rzemieślnik, konwisarz radny 1891–1899
Albert Karl Ludwig Neumann kupiec radca nieetatowy 1915–1921 1853 Królewiec – 1921 Gdańsk
Johann Salomon Neumann kupiec radca nieetatowy 1824–1835 1791 – 1835 Gdańsk
Peter Ludwig Neumann radny z Nowego Portu 1832–1835
Carl Jacob Neydorf destylator radny 1830–1833 1799 – 1854 Gdańsk
Peter von Niessen kupiec radny 1817–1824
1830–1834
1839–1841
Reinhold Nitz rzemieślnik, ślusarz radny 1911–1919
Otto Louis Heinrich Nötzel (Noetzel) kupiec radny 1879–1887 1822 Gdańsk – 1893 Sopot
Carl Heinrich Norden kupiec radny 1833–1848 1798 – zmarł po 1854
Robert Ferdinand Nothwanger kupiec radny 1827–1833 1802 Gdańsk – 1890 Gdańsk
1839
radca nieetatowy 1840–1846
Otto Louis Heinrich Nötzel kupiec radny 1884 1828 Gdańsk – 1893 Sopot
August Nowack robotnik, kowal radny 1908–1910 ślub Gdańsk 8 X 1896
Johann Beniamin Oertel kupiec radny 1829–1832 1785 Gdańsk – 1862 Gdańsk
Otto Oestreich urzędnik pocztowy radny 1903–1910 1845 powiat Bydgoszcz – 1913 Gdańsk
radca nieetatowy 1910–1913
Pincus Paul Ollendorf kupiec radny 1879 1889 1825 Rawicz – 1889 Gdańsk
Julius Alexander Olschewski kupiec radny 1861 1820 Gdańsk – 1895 Sopot
radca nieetatowy 1862–1877
Ludwig Beniamin Olwig rzemieślnik kowal radny 1831–1834
Carl Gottlieb Otto ( Otto rodzina) kupiec radny 1840–1843 1797 Gdańsk – 1863 Gdańsk
Johann Wilhelm Otto ( Otto rodzina) kupiec radny 1851–1856 1798 Gdańsk – 1870 Gdańsk
wiceprzewodniczący Rady 1852
przewodniczący Rady 1853–1856
Robert Wilhelm Otto ( Otto rodzina) kupiec radny 1877–1881 1832 Gdańsk – 1903 Gdańsk
Johann Heinrich Paleske kupiec radny 1850–1856 1817 Gdańsk – 1893 Gdańsk
Carl Ferdinand Pannenberg kupiec radny 1822–1825 1795 – 1863 Gdańsk
1843–1854
radca nieetatowy 1831–1841
Hermann Eduard Pape radny 1857–1858 1823 Gdańsk – 1894 Gdańsk
Beniamin Papke rzeźnik radny 1827–1830
Friedrich Wilhelm Penner browarnik radny 1889–1896 1842 Święty Wojciech – 1925 Gdańsk
radca nieetatowy 1897–1921
Hermann Penner destylator alkoholu radny 1831–1834 1802 Święty Wojciech – 1883 Gdańsk
1839–1854
Johann Penner destylator alkoholu radny 1832–1837 zm. po 1839
Johann Martin Petermann budowniczy statków radny 1835–1837 1803 – 1859 Gdańsk
Johann Gottfried Perschau kupiec, destylator wódki radny 1827 1779 – 1848 Gdańsk
Otto Robert Petschow kupiec radny 1877–1897 1822 Szczecin – 1898 Gdańsk
radca nieetatowy 1863–1874
Franz Julius Pfannenschmidt przedsiębiorca, kupiec radny 1877–1891 1833 Gdańsk – 1891 Gdańsk
Friedrich Philipp rentier radny 1883–1892 zmarł po 1893
Johann Beniamin Pich rzemieślnik, mistrz piekarski radny 1855–1866 1797 Gdańsk – 1878 Gdańsk
Johann Christian Pich rzeźnik radny 1830–1847 zmarł przed 1854
Theophil Heinrich Leopold Piwko doktor medycyny radny 1859–1899 1819 Kwidzyn – 1899 Gdańsk
Beniamin Gabriel Pobowski właściciel domu radny 1825–1828 zmarł po 1839
Peter Martin Wilhelm Poll przedsiębiorca kupiec radny 1893–1898 1853 Gdańsk – 1922 Gdańsk
radca nieetatowy 1899–1921
Ignatz Peter Potrykus kupiec radny 1830–1833 1788 Koleczkowo – 1850 Gdańsk
Valentin Potrykus kupiec radny 1829–1832 1784 Koleczkowo – 1855 Gdańsk
August Hermann Pretzell kupiec radny 1853–1874 1818 Gdańsk – 1874 Berlin
Carl Theodor Hermann Preussmann kupiec radca nieetatowy 1863–1868 1823 – 1868 Gdańsk
Alexander Carl Prina kupiec radny 1865–1868 1826 Gdańsk – 1883 Gdańsk
Johann Friedrich Ernst Prochnow aptekarz radny 1843–1849 1799 Gdańsk – 1871 Gdańsk-Oliwa
Johann Heinrich Hermann Prochnow rzemieślnik mistrz budowlany radny 1883–1894 1846 Gdańsk-Nowy Port – 1927 Gdańsk-Oliwa
Joachim Heinrich Prutz rzemieślnik, mistrz ciesielski radny 1865–1878 zmarł po 1878
Johann Friedrich Pudler będnarz radny 1834–1849
Karl August Quetschke rzemieślnik radny 1917–1919 ślub w Gdańsku 23 X 1896
Carl August Rabe kupiec radny 1893–1919 1842 Schwerin – 1922 Gdańsk
Max Rabowsky kupiec radny 1903–1919 11 XII 1869 – 7 VIII 1938
Carl Wilhelm Radewald kupiec radny 1869–1885 1821 Gdańsk – 1885 Gdańsk
Paul Friedrich Rahn kupiec radny 1819–1829 1767 Gdańsk – 1829 Gdańsk
Carl Ferdinand Rehefeld kupiec radny 1817–1820 1787 Gdańsk – 1850 Gdańsk
1826–1850
radca nieetatowy 1828–1830
Johann Robert Reichenberg kupiec radny 1873–1885 1832 Gdańsk – 1906 Gdańsk
Johann Conrad Reichmann kupiec radny 1830–1844 zmarł przed 1874
Max Reimann prawnik, adwokat 1907–1909 1853 Środa Wielkopolska – 1921 Gdańsk
1912–1919
Max Otto Reinhold rzemieślnik, malarz radny 1910–1915 1855 Gdańsk – 1915 Gdańsk
Alfred Reinick kupiec radny 1855–1856 1812 Gdańsk – 1885 Gdańsk
radca nieetatowy 1857–1862
Daniel Friedrich Reinick kupiec radny 1817, 1826–1829 1758 Gdańsk – 1821 Gdańsk
przewodniczący Rady 1817
Friedrich Reinick radny kupiec 1827 1795 Gdańsk – 1857 Gdańsk
Carl Jacob Reydorf (?) radny 1833–1835
Johannes Daniel Richter jubiler (firma C.H. Danziger) radny 1897–1903 zmarł po 1903
Heinrich Rickert redaktor radny 1863–1868 1833 Puck – 1902 Berlin
radca nieetatowy 1869–1876
Johann Friedrich Rhodin kupiec radny 1817 1777 – zm. po 1831
Hermann Riese kupiec radny 1907–1919 1849 Wejherowo – 1928 Gdańsk
Friedrich Wilhelm Rocholl kupiec radny 1833–1835 1787 – 1850 Gdańsk
Gottfried Heinrich Theodor Röckner pastor gminy wolnoreligijnej radny 1871–1893 18 IV 1826 Królewiec – 17 III 1900 Gdańsk
Carl Eduard Rodenacker kupiec, browarnik radny 1877–1884 1842 Gdańsk – 1927 Sopot
radca nieetatowy 1890–1910
Wilhelm Theodor Rodenacker kupiec, browarnik radny 1842–1844 1802 Gdańsk – 1875 Gdańsk
1849–1867
Johann Carl Roggatz złotnik radny 1839–1842 1802 Gdańsk – 1877 Gdańsk
1849–1854
August Adolf Max Rohleder aptekarz, chemik radny 1903–1904 1866 Gdańsk – 1914 Sopot
Friedrich August Rohleder zegarmistrz radny 1845–1847 1797 – 1873 Gdańsk
Carl Georg Rohloff browarnik radny 1865–1872 1821 Gdańsk – 1883 Gdańsk
Adam Röll rzemieślnik radny 1825–1828 1774 Gdańsk – 1839 Gdańsk
Carl Heinrich Romey (Romei) rzemieślnik stolarz radny 1853–1856
Carl Friedrich Romp handel drewnem (Siedlce) radny 1827 1786 – 1846 Gdańsk
Johann Friedrich Rompeltin rzemieślnik, mistrz piekarski radny 1861–1884 1810 – 1884 Gdańsk
Carl Friedrich Roepell kupiec radny 1853–1870 1800 Gdańsk – 1878 Gdańsk
przewodniczący Rady 1863 – 1865
Johann Gottfried Roepell radny 1825–1827
Julian Eduard Rosalowsky kupiec radny 1849–1852 1817 Gdańsk – 1881 Gdańsk
August Theodor Rosenmeyer kupiec, browarnik radny 1830–1844 1796 Gdańsk – 1883 Gdańsk
Otto Wilhelm Rosenmeyer kupiec radny 1828–1831 1800 Gdańsk – 1856 Gdańsk
1835–1852
Samuel Bernhard Rosenstein kupiec radny 1855–1874 1819 Gdańsk – 1879 Gdańsk
Napoleon Franz Rottenburg kupiec, makler radny 1851–1866 ok. 1828 Gdańsk – 1867 Sopot
Gotthilf Rotzoll kupiec radny 1846–1849
Hans von Rozynski emerytowany major radny 1885–1892 1840 Prusy Wschodnie – 1899 Gdańsk
radca nieetatowy 1892–1899
Jacob Ernst Sadewasser aptekarz radny 1833–1852 1799 Gdańsk – 1869 Gdańsk
Louis Sadowski kominiarz radny 1845–1848 zmarł przed 1854
Wilhelm Gustav Emil Salomon kupiec radny 1905–1910 1857 Giżycko – 1914 Gdańsk
Johann Carl Friedrich Saltzmann kupiec radny 1830–1833 1795 Gdańsk – 1885 Gdańsk
radca nieetatowy 1839–1844
Carl Bernhard von Sanden emerytowany major radny 1873–1878 zmarł po 1884 poza Gdańskiem
Georg Friedrich Sander rzemieślnik mistrz piekarz radny 1885–1904 1839 Gdańsk – około 1904
Heinrich Carl Sander rzemieślnik piekarz radny 1841–1847 zmarł przed 1874
Carl Friedrich Sandkamp mistrz ciesielski radny 1837–1843
Johann Gottfried Sannemann rzemieślnik, szewc radny 1825–1828 zmarł po 1854
Friedrich August Saro kupiec radny 1817–1834 1780 Gdańsk – 1834 Gdańsk
Eduard Ferdinand Schacht kupiec radny 1838–1841
Johann Ludwig Schacht kupiec radny 1837–1844 1800 Gdańsk – 1860 Gdańsk
Ernst Schade architekt, mistrz budowlany radny 1907–1919 1865 Tylża – 1929 Gdańsk
Johann Gottlieb Schäfer rzemieślnik, stolarz radny 1844–1863 1791 Gdańsk – 1863 Gdańsk
Johann Stephan Schahnasjan kupiec radny 1833–1835 1793 Gdańsk – 1856 Gdańsk
radca nieetatowy 1826–1832
1839
David Wilhelm Schäpe rzemieślnik radny 1823–1826
1835–1837
Andreas Gustav Scheller kupiec radny 1907–1909 1864 Ostróda – 1934 Gdańsk
1917–1919
Carl Jacob Scheunemann kupiec radny 1838–1841 zmarł po 1854
Johann Gottlieb Schindler kupiec radny 1842–1844 1807 Gdańsk – 1849 Gdańsk
Heinrich Wilhelm Schirmacher kupiec radny 1822–1833 ojciec Richarda Albrechta Schirmachera
Theodor Schirmacher kupiec radny 1862–1871 1816 Gdańsk – 1891 Gdańsk
radca nieetatowy 1872–1877
Heinrich Wilhelm Schmidt kupiec radny 1832–1835 1794 Gdańsk – 1834 Gdańsk
Johann Schmidt radny 1831–1834
Johann Heinrich Schmidt kupiec radny 1817–1820 1757 Gdańsk – 1836 Gdańsk
1831–1834
Johann Michael Schmidt prawnik radca nieetatowy 1817 1768 Gdańsk – 1846 Gdańsk
Julius Ernst Georg Schmidt kupiec radny 1897–1919 1854 Gdańsk – 1925 Gdańsk
Michael Christoph Schmidt kupiec radny 1817 1761 Gdańsk – 1836 Gdańsk
Otto Hugo Richard Schmidt architekt radny 1907–1909 1859 Wrocław – 1929 Gdańsk
1917–1919
Philipp Schmidt rzemieślnik, mistrz ślusarski radny 1867–1896 zmarł po 1896
Paul Heinrich Wilhelm Schnaase kupiec radny 1827 1790 Gdańsk – 1855 Gdańsk
Gustav Emil Schneider rzemieślnik, mistrz ciesielski radny 1891–1900 1846 Gdańsk – 1909 Gdańsk
Johann Julius Moritz Schneller doktor medycyny radny 1891–1896 1834 Prusy Wschodnie – 1896 Gdańsk
Friedrich Wilhelm Schönbeck kupiec radny 1824–1830 1791 Gdańsk – 1865 Drezno
radca nieetatowy 1831–1850
Heinrich Julius Schönberg kupiec radny 1901–1908 1843 Szczecin – zmarł po 1908
Friedrich Georg Paul Schönemann kupiec radny 1891–1897 1854 Gdańsk – 1897 Gdańsk
Johann August Schönicke przedsiębiorca, stolarz radny 1879–1896 1823 Brandenburgia – 1899 Gdańsk
Friedrich Heinrich Schottler dyrektor banku radny 1861–1881 1819–1885
Carl Julius Ferdinand Schultz kupiec radny 1874 1819 Gdańsk – 1887 Gdańsk
Christian Gottlieb Schultz rzemieślnik piekarz radny 1827–1833
Johann Friedrich Schultz kupiec radny 1817 zm. 1837 Gdańsk
Johann Jacob Schultz kupiec radny 1817
radca nieetatowy 1827
Carl F. Schulz emerytowany leśniczy radny 1871–1875
Friedrich Wilhelm Otto Schulze profesor Technische Hochschule Danzig radny 1908–1912 1868 Wriezen (Brandenburgia) – 1941 Gdańsk
1915–1919
Anton Eduard Ferdinand Schur urzędnik pocztowy radny 1883–1886 1821 Gdańsk – 1889 Gdańsk
Karl Edwin Schüssler rzemieślnik, mistrz malarski radny 1885–1896 1840 Gdańsk – 1896 Gdańsk
Hermann August Schütz rzemieślnik, mistrz malarski radny 1878–1892 1835 Gdańsk – 1898 Gdańsk
radca nieetatowy 1893–1998
Fritz August Schwabe inspektor portowy radny 1879–1880
Johann Carl Reinhold Schwarz rzemieślnik, mistrz ciesielski radny 1863–1877 zmarł 1884 Gdańsk
Wilhelm Eberhard Schweers kupiec radny 1829–1834 1801 Gdańsk – 1849 Gdańsk
Richard Valentin Schweitzer aptekarz radny 1846–1854 1817 – po 1861 poza Gdańskiem
Georg Max Schwonder aptekarz, rentier radny 1897–1912 1845 Złotów – 1912 Gdańsk
Johann Rudolph Seeger kupiec radny 1863–1868 1817 Gdańsk – 1873 Gdańsk
radca nieetatowy 1857–1862
Julius Semon doktor medycyny radny 1849–1852 1819 Gdańsk – 1906 Gdańsk
1871–1906
Kurt Eduard Siebenfreund kupiec radny 1907–1909 1884 Gdańsk – 1945 Gdańsk
1917–1919
Carl Friedrich Siebert radny 1834–1836
Desidarius Wilhelm Adolph Siedler kupiec, armator radny 1877–1878 1833 Szczecinek – 1889 Gdańsk
Friedrich Waldemar Sieg przedsiębiorca radny 1901–1906 1858 Elbląg – 1939 Sopot
Wilhelm Jacob Siemens rentier radny 1895–1905 1835 Gdańsk – 1905 Gdańsk
Carl Friedrich Siewert rentier radny 1843–1845 1787 Gdańsk – 1872 Gdańsk
Siewert Johann Jacob kupiec radny 1817 1786 Gdańsk – 1831 Gdańsk
Paul Simson pedagog, historyk radny 19 11–1916 1869 Elbląg – 1917 Gdańsk
Philipp Simson (zob. Paul Simson) kupiec radny 1881–1907 1835 Reszel (Warmia) – 1907 Gdańsk
Hermann David Skibbe rzemieślnik, mistrz stolarski radny 1877–1890 1827 – 1890 Gdańsk
Daniel Skoniecki kupiec radny 1829–1833 1782 Gdańsk – 1857 Gdańsk
Johann Beniamin Sonnenburg rzemieślnik, garbarz radny 1827 zm. po 1854
Eduard Spalding kapitan statku radny 1869 – 1871 1834 Sielsko koło Szczecina – 1891 Gdańsk
Johann Beniamin Spiegelberg bursztynnik radny 1827 1767 Elbląg – 1829 Gdańsk
Carl Gustav Adolph Springer kupiec radny 1877–1879 1834 Frombork – 1897 Gdańsk
Wilhelm Stahl urzędnik pocztowy radny 1911–1915 1854 Prusy Wschodnie – 1915 Gdańsk
Alexander Stattmiller rentier radny 1859–1871 zmarł przed 1874
Elisäus Stattmüller kupiec radny 1817
Friedrich Wilhelm Starck kupiec radny 1826–1829 1780 – 1851 Gdańsk
Heinrich Steen destylator alkoholu radny 1850–1860 1791 Gdańsk-Stare Szkoty – 1875 Gdańsk
Johann Carl Steen kupiec radny 1830–1835 1799 Gdańsk – 1876 Gdańsk
1839–1848
1854–1862
Johann Gottfried Steffen pastor luterański radny 1825–1828 1764 Kołobrzeg – 1833 Gdańsk
Carl Otto Steffens prawnik, kupiec radny 1863–1898 1826 Gdańsk – 1904 Gdańsk
wiceprzewodniczący Rady 1871–1878
przewodniczący Rady 1880–1898
Carl Wilhelm Gustav Steffens kupiec radny 1854–1859 1790 Gdańsk – 1861 Gdańsk
radca nieetatowy
Eduard Ludwig Ferdinand Steffens kupiec radca nieetatowy 1827 1791 Gdańsk – 1875 Gdańsk
1828–1840
Max Gustav Steffens kupiec radny 1879–1894 1843 Gdańsk – 1894 Konstanca (Niemcy)
Carl Eduard Steimmig przedsiębiorca radny 1859–1864 1814 Gdańsk – 1873 Berlin
Johann Carl Stern rzemieślnik, krawiec radny 1844 zmarł przed 1874
Friedrich Eduard Stobbe kupiec radny 1865–1896 1822 Nowy Dwór Gdański – 1896 Gdańsk
radca nieetatowy
Albert Gustav Stoboy kupiec radny 1859–1866 1821 Gdańsk – 1866 Gdańsk
Johann Salomon Stoboy kupiec radny 1826–1829 1780 Gdańsk – 1840 Gdańsk
Francis Blair Stoddart kupiec radny 1881–1897 1841 Gdańsk – 1923 Sopot
radca nieetatowy 1898–1912
John Sprot Stoddart kupiec radny 1854–1860 1811 Szkocja – 1892 Gdańsk
Martin Streeg żaglomistrz radny 1833–1842 zmarł przed 1854
Carl Walter Stremlow przedsiębiorca radny 1908–1912 1858 Toruń – 1917 Gdańsk
Friedrich Wilhelm Sudermann kupiec radny 1887–1892 zmarł po 1893
Johann Heinrich Fridrich Suffert aptekarz radny 1869–1874 1830 – 1903 Berlin
Paul Ferdinand Syring prawnik, adwokat radny 1895–1904 ślub Gdańsk 12 VIII 1883, zmarł przed 1908
Johann Friedrich Täubert kupiec radca nieetatowy 1824–1830 1766 Gdańsk – 1843 Gdańsk
Wilhelm Ferdinand Tennstädt rzemieślnik kowal radny 1842–1848 zmarł przed 1874
Johann Samuel Teschke kupiec radny 1831–1837 zm. przed 1869
1843–1849
Johann David Tessmer kupiec radny 1825–1839 1782 Gdańsk – 1840 Gdańsk
Martin Christian Donat Thiel kupiec radny 1822–1877 1792 Prusy Wschodnie – 1877 Gdańsk
G.H. Thorburg rzemieślnik radny 1817
Max Rudolf Thun doktor medycyny radny 1907–1919 1864 Puck – 1937 Gdańsk
Emil Tiede rencista radny 1915 zmarł 11 V 1915
Abraham Salomon Tomkowski radny 1838–1840
Carl Topp dyrektor stoczni Schichaua radny 1897–1910 1846 Meklemburgia – 1928 Stralsund
Gustav Ludwig Tornwaldt doktor medycyny radny 1897–1910 1843 Gdańsk – 1910 Gdańsk
Daniel Träder rzemieślnik, mistrz tkactwa radny 1817
1825–1828
Friedrich August Tröger pedagog radny 1859–1876 1802 Prusy Wschodnie – 1880 Gdańsk
Carl Gottfried Trojan kupiec, armator radny 1830–1860 1795 Gdańsk-Orunia – 1861 Gdańsk
przewodniczący Rady 1846–1852
Karl Uhde robotnik kolejowy radny 1905–1912
Richard Ullrich majster budowlany radny 1907–1909
1913–1919
Philipp Christian Unger rzemieślnik, ślusarz radny 1844–1847
Carl Wilhelm Uphagen kupiec radny 1846–1847 1803 Gdańsk – 1878 Gdańsk
radca nieetatowy 1847–1871
Isaak de Veer kupiec radny 1817 1774 Gdańsk – 1832 Gdańsk
Adolph Heinrich Vehlow kupiec radny 1865–1900 1825 – zmarł około 1900
Otto Adalbert Völkel pedagog radny 1883–1896 1848 Gdańsk – 1908 Gdańsk
Johann Robert Vollbrecht rentier radny 1889–1906 1834 – zmarł po 1906
August Wagener rektor Technische Hochschule Danzig 1909–1911 1865 Rawicz – 1913 Gdańsk
Carl Sigismund Wagner emerytowany leśnik radny 1853–1867 1791 – 1883 Gdańsk
Abraham Wallenberg doktor medycyny radny 1877–1891 1839 Starogard Gdański – 1914 Berlin
Rudolf Walter prawnik, adwokat przewodniczący Rady 1857–1862 1804 Elbląg – 1875 Gdańsk
Otto Wanfried przedsiębiorca radny 1891–1904 1846 Królewiec – 1910 Sopot
Christian Heinrich Wannack chirurg radny 1833–1835 1794 Królewiec – 1885 Gdańsk
Johann Carl Wedecke kupiec, armator radca nieetatowy 1817 1757 Starogard Gdański – 1840 Gdańsk
Georg Wegener kupiec radny 1865–1868 zmarł przed 1874
Ernst Gottlieb Wegner kupiec radny 1817 1768 – 1851 Gdańsk
Robert Wegner kupiec radny 1883–1884 zmarł przed 1892
Joachim Heinrich Weickhmann emerytowany nadburmistrz radny 1853–1856 1769 Gdańsk – 1857 Gdańsk
Hirsch Hermann Weinberg kupiec radny 1859–1877 1816 Gdańsk – 1877 Gdańsk
Friedrich Weiss prawnik, adwokat radny 1891–1898 1857 – 1926 Wiesbaden
1905–1910
Christian Rudolf Wendt kupiec radny 1854–1861 1712 Gdańsk – 1880 Gdańsk
radca nieetatowy
Johann Beniamin Wendt kupiec radny 1827–1830 1789 Gdańsk – 1858 Gdańsk
1833–1839
Rudolf Beniamin Wendt kupiec radny 1852–1858 1830 Gdańsk – 1900 Gdańsk
radca nieetatowy 1872–1895
1892
1897
Gottlieb Wilhelm Werner kupiec radny 1822–1830
Gustav Heinrich Westermann rzemieślnik, szklarz radny 1841–1844 zmarł przed 1854
Samuel Heinrich Wichmann rzemieślnik, krawiec damski radny 1833–1835 zmarł przed 1854
Fritz Carl August Wieler kupiec radny 1900–1916 1856 Ostróda – 1924 Gdańsk
radca nieetatowy
Heinrich Gustav Willeniu urzędnik miejski radny 1838–1840 1806 – po 1869
Franz Wischnewski robotnik radny 1908–1914
Christian Gottfried Witt kupiec, browarnik radny 1817 1775 – 1849 Gdańsk
Max Witt właściciel dworu na Zaspie radny 1915–1919 1858 Gdańsk – 1931 Gdańsk
Georg Witzki kupiec radny 1827 1780 – 1850 Gdańsk
Philipp August Wolffsohn dentysta radny 1869–1874 20 XII 1818 – po 1899
Johann Christian Wolter kupiec radny 1835–1837 3 III 1788 – po 1857
Johann Christian Wonnenberg rzemieślnik, mistrz ślusarski radny 1822–1834 zmarł przed 1854
1838–1841
Johann Friedrich Salomon Wüst kupiec radny 1837–1846 1805 Gdańsk – 1861 Gdańsk
Andreas von Zabinski kupiec radny 1827 1767 Gdańsk – 1835 Gdańsk
Johann David Zacharias złotnik radny 1856–1858 1810 Gdańsk – 1897 Gdańsk
Johann Jacob Zachert kupiec radny 1817 1772 Gdańsk – 1824 Gdańsk
Gustav Zander prawnik, adwokat 1907–1909 1864 Chojnice – 1934 Gdańsk
1911–1919
Nathan Gottlieb Zeckloff kupiec radny 1827–1829 1770 – 1838 Gdańsk
Johann Samuel Zernecke zastępca szefa protokolantów 1817 1778 Gdańsk – 1861 Gdańsk
August Heinrich Zimmermann przedsiębiorca radny 1897–1904 1855 Gdańsk – 1919 Gdańsk
radca nieetatowy 1905–1921
Carl Heinrich Zimmermann kupiec radny 1849–1852 1818 Stare Szkoty – 1897 Gdańsk
radca nieetatowy 1872–1877
Heinrich Zimmermann radny 1817 1784 Stare Szkoty – 1838 Gdańsk
Johann Zimmermann kupiec radny 1825–1828 1779 Stare Szkoty – 1846 Gdańsk
1835–1837
Julius Anton Zimmermann przedsiębiorca radny 1865–1872 1821 Gdańsk – 1898 Gdańsk
Ernst Eduard Zingler kupiec radny 1838–1841 1791 Gdańsk – 1856 Gdańsk
MrGlOkres 1920–1939. W okresie II WMG, zgodnie z jego konstytucją z 1922, funkcję zarządu miasta pełnił Senat. Do 6 II 1924 działała w Gdańsku sześćdziesięcioosobowa Rada Miejska, powołana w powszechnych wyborach 14 XII 1919, zwana do 1939 Zebraniem Przedstawicieli Miejskich (Stadtbürgerschaftsversammlung). Od lutego 1924 skład Rady wybierany był uchwałą Volkstagu (parlamentu II WMG) i stanowił odbicie jego podziału partyjnego. Skład Rady zmieniano każdorazowo po wyborach do Volkstagu. Od 1 IV 1921 jedyną prerogatywą Rady było zatwierdzanie rocznego budżetu miasta Gdańska oraz dokonywanie w nim zmian. Odbywała 8–12 posiedzeń w roku. Pozostałe dotychczasowe uprawnienia Rady Miejskiej przejęły Volkstag oraz Senat. Rada, którą wybrano 30 IV 1935, została w związku z delegalizacją partii opozycyjnych rozwiązana przez Volkstag (28 V 1937), a jej funkcję przejął jednoosobowo powołany na komisarza dotychczasowy przewodniczący Rady – Heinz Eggert. Nowa Rada powołana przez Volkstag 25 VIII 1938 składała się (poza jednym przedstawicielem społeczności polskiej) wyłącznie z członków i sympatyków NSDAP. W związku z likwidacją II Wolnego Miasta z dniem 1 IX 1939 zakończyła działalność.

Rada Miejska (Stadtverordnetenversammlung) w kadencji 19 XII 1919 – 5 II 1924. Skład w styczniu 1921*
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Partia
Rudolf Keruth prawnik (adwokat) przewodniczący Rady 1857 Starogard Gdański – 1924 Gdańsk Freie Wirtschaftliche Vereinigung (Wolne Stowarzyszenie Gospodarcze )
Franz Arczynski działacz związków zawodowych radny 1886 Lubawa – 1946 Stuttgart Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Max Leopold Behrend działacz związku poszkodowanych przez wojnę (Kriegsbeschädigter) radny ur. 9 IX 1890 Gdańsk Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Max Borchert magazynier handlowy radny Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Franz Ignatz Braun urzędnik pocztowy radny ur. 1 II 1877 Gdańsk Zentrumspartei (Partia Centrum)
Ignacy Brejski rentier radny 1872 Pączewo – 1947 Polnische Liste (Lista polska)
Max Bronitzki rzemieślnik (mistrz fryzjerski) radny ur. 16 IX 1876 Gdańsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Ernst Brunzen handlowiec, dyrektor wydawnictwa radny 1863 Gdańsk – 1933 Gdańsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Julius Brunzen kupiec radny Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Bronisław Budzyński kupiec radny 1888 Wąbrzeźno – 1951 Sopot Polnische Liste (Lista polska)
Hermann Busch urzędnik stoczniowy radny Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Max Caskel handlowiec radny 29 IX 1866 Gdańsk – po 1935 Deutsche Demokratische Partei (Niemiecka Partia Demokratyczna)
Martin Dütschke doktor medycyny radny 1877 Gdańsk – 1943 Gdańsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Hermann Evert handlowiec radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
Hermann Eytz mistrz przetwórstwa rybnego radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
Gustav Falkenberg pedagog, kierownik szkoły radny ur. 16 VIII 1870 Wałcz Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Arthur Edmund Fietkau mechanik radny ur. 19 XI 1888 Gdańsk Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Niezależna Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Gustav Adolf Fuchs właściciel wydawnictwa „Danziger Neueste Nachrichten” radny 1857 Szwabia – 1929 Gdańsk Freie Wirtschaftliche Vereinigung (Wolne Stowarzyszenie Gospodarcze)
Johann Fuhlbrügge nauczyciel radny ur. 26 V 1872 Freie Wirtschaftliche Vereinigung (Wolne Stowarzyszenie Gospodarcze)
Ida Ella Margaretha Fuhrmann radna ur. 17 VIII 1875 Gdańsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Bruno Gebauer redaktor radny ur. 19 VIII 1884 Złotoryja na Dolnym Śląsku Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Niezależna Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Teodor Grobelski kupiec radny 1889 Inowrocław – 1929 Gdańsk Polnische Liste (Lista polska )
Wilhelm Gross rzemieślnik (mistrz ślusarski) radny ur. 21 VI 1874 Gdańsk Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Friedrich Grünhagen działacz związkowy radny 1876 Hanower – 1929 Gdańsk Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Gustav Theodor Habel handlowiec, antykwariusz radny 1859 Frankfurt nad Odrą – po 1942 Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Balduin Herrmann dziennikarz, do 1919 naczelny redaktor „Danziger Zeitung” radny 1856 Turyngia – 1932 Gdańsk Deutsche Demokratische Partei (Niemiecka Partia Demokratyczna)
Franziska Hinz działaczka związków zawodowych radna Deutsche Demokratische Partei (Niemiecka Partia Demokratyczna)
Bruno Jansson inspektor budowlany radny Deutsche Demokratische Partei (Niemiecka Partia Demokratyczna)
Ernst Jasse pedagog radny 1867 Chojnice – 1937 Sopot Deutsche Demokratische Partei (Niemiecka Partia Demokratyczna)
Wojciech Antonii Jedwabski kupiec radny 1890 Starogard Gdański – 1967 Gdańsk Polnische Liste (Lista polska)
Johann Karschefski majster budowy maszyn radny ur. 19 VII 1873 Piława w Prusach Wschodnich Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Max Georg Klein działacz związkowy radny ur. 29 IV 1882 Gdańsk Zentrumspartei (Partia Centrum)
Margarethe Korth urzędnik handlowy radna Freie Wirtschaftliche Vereinigung (Wolne Stowarzyszenie Gospodarcze)
Hedwig Kortzfleisch pedagog radna ur. 30 VI 1874 Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Franciszek Kubacz doktor medycyny radny 1868 Działdowo – 1933 Gdańsk Polnische Liste (Lista polska)
Ernst Heinrich Kuhn działacz związków zawodowych radny ur. 11 I 1880 Gdańsk Freie Wirtschaftliche Vereinigung (Wolne Stowarzyszenie Gospodarcze)
Willy Leonhard Alexander Kunze urzędnik radny Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Niezależna Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Marie Landmann pedagog, właścicielka szkoły radna 1859 Gdańsk – 1942 Gdańsk Zentrumspartei (Partia Centrum)
Ferdinand Lange rentier radny 1854 Chełmno – 1926 Gdańsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Käthe Leu działaczka ruchów feministycznych radna Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Niezależna Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Hans Lorenz profesor Technische Hochschule Danzig radny 1865 Saksonia – 1940 Tyrol Deutsche Demokratische Partei (Niemiecka Partia Demokratyczna)
Richard Marx dyrektor banku radny 1867 – 1935 poza Gdańskiem Freie Wirtschaftliche Vereinigung (Wolne Stowarzyszenie Gospodarcze )
Johannes Mau działacz partyjny radny 1881 Schleswig – 1946 Berlin Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Niezależna Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Gotthard Meinke urzędnik radny ur. 4 VIII 1871 Susz Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Marie Meyer radna ur. 21 IV 1861 Rotmanka koło Pruszcza Gdańskiego Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Hugo Neumann prawnik (adwokat) radny ur. 8 V 1882 Kościerzyna – po 1934 Freie Wirtschaftliche Vereinigung (Wolne Stowarzyszenie Gospodarcze )
Reinhold Nitz rzemieślnik (mistrz ślusarski) radny Deutsche Demokratische Partei (Niemiecka Partia Demokratyczna)
August Nopper konwisarz radny Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Niezależna Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Wilhelm Rahn kupiec, właściciel hurtowni śledzi radny ur. 16 II 1885 Bytów Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Niezależna Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Walter Arthur Reek działacz partyjny radny 1878 Gdańsk – zamordowany 1933 Gdańsk Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Hermann Reiske kupiec radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
Alma Richter działaczka partyjna radna 1879 Chemnitz – 1969 Hagen, Niemcy Freie Wirtschaftliche Vereinigung (Wolne Stowarzyszenie Gospodarcze )
Walther Rhode działacz związkowy radny Freie Wirtschaftliche Vereinigung (Wolne Stowarzyszenie Gospodarcze )
Albert Röbbeling robotnik (ślusarz) radny Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Niezależna Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Ernst Roggenbuck urzędnik radny ur. 28 II 1885 Gdańsk Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Niezależna Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Gustav Scheller kupiec radny 1864 Prusy Wschodnie – 1934 Gdańsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Johann Schlemann inżynier radny Freie Wirtschaftliche Vereinigung (Wolne Stowarzyszenie Gospodarcze )
Eduard Schmidt robotnik radny 1887 Przemysław na Żuławach – 1955 Stralsund Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Niezależna Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Kurt Eduard Siebenfreund kupiec radny 1884 Gdańsk – 1945 Gdańsk Deutsche Demokratische Partei (Niemiecka Partia Demokratyczna)
Friedrich Spill działacz partyjny radny 1872 Prusy Wschodnie – 1945 Pruszcz Gdański Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Berta Szymanski gospodyni domowa radna Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Max Rudolf Thun doktor medycyny radny 1864 Puck – 1937 Gdańsk Zentrumspartei (Partia Centrum)
Paul Weiss nauczyciel rysunków radny ur. 1 II 1884 Bytów Zentrumspartei (Partia Centrum)
Wilhelm Willutzki rzemieślnik (bednarz) radny Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Erich Winter urzędnik bankowy radny Deutsche Demokratische Partei (Niemiecka Partia Demokratyczna)
Gustav Zuchaschewski marynarz radny z Brzeźna Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
  • Po zmianach personalnych w 1920. Por. tabelę: Rada Miejska (Stadtverordnetenversammlung) wybrana w pierwszych powszechnych wyborach 14 XII 1919.

MrGl

Zarząd Miasta (Magistrat) w 1921*
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Uwagi
Heinrich Sahm nadburmistrz 1877 Anklam – 1939 Oslo
Karl August Hugo Bail burmistrz 1863 Gdańsk – 1942 Gdańsk
Fritz Dumont radca etatowy 1878 Grudziądz – po 1942
Alfred Evert radca etatowy
Karl Franz Fehlhaber etatowy radca budowlany 1854 Behnkendorf, powiat Grimmen – 1937 Gdańsk
Artur Grünspan radca etatowy
Max Hellwig radca etatowy 1884 Chełmno – po 1944
Felix Heinrich Mayer radca etatowy 1867 Gdańsk – po 1939
Wolf Runge dyrektor miejskich zakładów komunalnych radca etatowy
Hubertus Schwartz radca etatowy 1883 Soest – 1966 Soest
Karl Theodor Stobbe etatowy radca budowlany 1866 Gdańsk – 1931 Gdańsk
Hermann Strunk miejski radca szkolny 1882 Wittenberga – 1933 Gdańsk
Otto Walter Toop radca etatowy 1855 Prusy Wschodnie – 1921 Gdańsk
August Richard Ernst kupiec radca nieetatowy 1856 Gniew – 1936 Gdańsk kadencja od 1913 roku
Gustav Fuchs właściciel wydawnictwa „Danziger Neueste Nachrichten” radca nieetatowy 1857 Saksonia – 1929 Gdańsk
Karl Fuchs kupiec radca nieetatowy ur. 1876 Gdańsk Zentrumspartei (Partia Centrum)
Georga Hermanna Gronaua kupiec radca nieetatowy 1860 Elbląg – 1924 Gdańsk kadencja od 1913 roku
Hermann Knochenhauer aptekarz radca nieetatowy 1857 Poczdam – 1934 Gdańsk kadencja od 1913 roku
Johann Krause działacz związkowy radca nieetatowy
Friedrich Lenz emerytowany strażak radca nieetatowy 1858 Berlin – 1940 Gdańsk
Friedrich Nagrotzki urzędnik handlowy radca nieetatowy 1873 Gdańsk Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Albert Carl Neumann właściciel firmy żeglugowej radca nieetatowy 1853 Królewiec – 1921 Gdańsk Freie Wirtschaftliche Vereinigung (Wolne Stowarzyszenie Gospodarcze )
Max Plettner rzemieślnik (tapicer) radca nieetatowy 1891 Gdańsk – 1981 Szwecja Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Artur Raube radca nieetatowy 1888 Wrocław – po 1939
Konrad Redmer doktor medycyny radca nieetatowy 1870 Lubawa – 1921 Gdańsk
Otto Wölk kupiec radca nieetatowy ur. 28 VIII 1876 Gdańsk Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
  • Działał do 31 III 1921, następnie jego obowiązki – zgodnie z konstytucją – przejął Senat II Wolnego Miasta Gdańska.

MrGl

Przewodniczący Rady Miejskiej (Stadtbürgerschaftsversammlung)
w latach 1924–1939
12 II 1924 – 6 III 1928 Ernst Brunzen
6 III 1928 – 5 IV 1929 Willy Kunze
5 IV 1929 – 24 II 1931 Arthur Lehmann
24 II 1931 – 11 VII 1933 Ernst Brunzen
11 VII 1933 – 1 IX 1939 Heinz Eggert
MrGl
Rada Miejska (Stadtbürgerschaft) w kadencji 6 II 1924 – 13 XI 1927
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Partia
Ernst Brunzen dyrektor wydawnictwa przewodniczący Rady 1863 Gdańsk – 1933 Gdańsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Friedrich Grünhagen urzędnik I wiceprzewodniczący Rady w 1924 Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Willi Kunze urzędnik I wiceprzewodniczący Rady w latach 1925–1927 1876 Hanower – 1929 Gdańsk Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Max Thun doktor medycyny II wiceprzewodniczący Rady 1864 Puck – 1937 Gdańsk Zentrumspartei (Partia Centrum)
Artur Artus drukarz radny Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Max Behrend działacz związku poszkodowanych przez wojnę (Kriegsbeschädigter) radny Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Bernhard Bemowski robotnik radny Kommunistische Partei Deutschlands (Komunistyczna Partia Niemiec)
Adolf Bergmann przedsiębiorca budowlany radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
Johannes Bergmann emerytowany pastor radny ur. 1 IV 1865 Eberswalde Deutschsoziale Partei (Niemiecka Partia Socjalna)
Emil Beuster radny Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Kurt Boehlke rzemieślnik (piekarz) radny ur. 2 VII 1874 Kartuzy Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Max Bronitzki rzemieślnik (fryzjer) radny ur. 16 IX 1876 Gdańsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Max Caskel kupiec radny ur. 29 IX 1866 Gdańsk Deutsche Partei für Fortschritt und Wirtschaft (Niemiecka Partia Postępu i Gospodarki)
Joseph Cierocki działacz związków zawodowych radny ur. 26 X 1886 Mirachowo kołoKartuz Zentrumspartei (Partia Centrum)
Hermann Dinklage kupiec, pośrednik handlowy radny ur. 19 IV 1872 Gdańsk Deutsch-Danziger Volkspartei (Niemiecko-Gdańska Partia Ludowa)
Augustyn Dunst działacz polskich organizacji radny 1881 Małkowo koło Kartuz – 1955 Gdańsk Polnische Liste (Lista polska)
Hermann Evert handlowiec radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
Gustav Fabian kupiec radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
Theodor Fahr pedagog radny ur. 26 II 1867 Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Walther Carl Froese syndyk radny Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Ella Fuhrmann radna ur. 18 VII 1875 Gdańsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Walther Funck emerytowany urzędnik radny Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Teodor Grobelski przedsiębiorca radny 8 XI 1889 Inowrocław – 25 VIII 1929 Gdańsk Polnische Liste (Lista polska)
Ernst Gross dyrektor biura Volkstagu radny 1872 Gdańsk-Nowy Port – 1930 Gdańsk Deutsche Partei für Fortschritt und Wirtschaft (Niemiecka Partia Postępu i Gospodarki)
Friedrich Grünhagen działacz związkowy radny 1876 powiat Hanower – 1929 Gdańsk Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Hermann Wilhelm Heinrich monter maszyn radny ur. 14 X 1875 Gdańsk Deutsche Partei für Fortschritt und Wirtschaft (Niemiecka Partia Postępu i Gospodarki)
Balduin Herrmann dziennikarz radny 24 VI 1856 Köckenitzsch, Saksonia-Anhalt – 20 XII 1932 Gdańsk Deutsche Partei für Fortschritt und Wirtschaft (Niemiecka Partia Postępu i Gospodarki)
Willi Ernst Kastlau rzemieślnik (kowal) radny ur. 27 X 1886 Gdańsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Leo Klinger robotnik radny Kommunistische Partei Deutschlands (Komunistyczna Partia Niemiec)
Hedwig Kortzfleisch nauczycielka radna ur. 30 VI 1874 Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Ferdinand Lange rentier radny 1854 Chełmno – 1926 Gdańsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Arthur Lehmann nauczyciel radny ur. 8 IV 1884 Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Käthe Leu aktywistka partyjna radna Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Paul Malachinski urzędnik radny Kommunistische Partei Deutschlands (Komunistyczna Partia Niemiec)
Friedrich Marquard robotnik (tokarz) radny ur. 25 IV 1869 Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Hans Max dentysta radny Deutschsoziale Partei (Niemiecka Partia Socjalna)
Gotthard Meinke finansista radny ur. 4 VIII 1871 Susz Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Oscar Franz Mischker robotnik (kowal) radny ur. 10 IX 1888 Gdańsk Zentrumspartei (Partia Centrum)
Paul Müller pedagog radny ur. 1 XI 1885 Berlin Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Willibald Omankowski pisarz radny 1889 Gdańsk – 1976 Berlin Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Gertrud Prillwitz gospodyni domowa radna Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Franz Rickert kupiec radny 1872 Sopot – 1939 Sopot Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Gustav Scheller kupiec radny 1864 Prusy Wschodnie – 1934 Gdańsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Maria Semrau (zob. Paul Franz Semrau) pedagog radna 1877 Gdańsk-Wrzeszcz – 1945 Gotha Zentrumspartei (Partia Centrum)
Paul Sierke cieśla okrętowy radny Vereinigie Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Simon Stawicki inwalida radny Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Albrecht Steinhoff urzędnik policji radny ur. 20 VIII 1894 Gdańsk Deutsch-Danziger Volkspartei (Niemiecko-Gdańska Partia Ludowa)
Karl Töpfer zecer radny 16 VIII 1888 Dahme – po 1960 Niemcy Kommunistische Partei Deutschlands (Komunistyczna Partia Niemiec)
Gerhard Wanfried przedsiębiorca radny 1879 Gdańsk – 1931 Gdańsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Emil Warner robotnik (ślusarz) radny Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna
Fritz Karl Weber dziennikarz radny 1894 Rathenow – 1944 KL Neuengamme Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Wilhelm Werner mistrz budowlany radny Deutsch-Danziger Volkspartei (Niemiecko-Gdańska Partia Ludowa)
Felix Erich Winter handlowiec radny ur. 4 X 1887 Gdańsk Deutsche Partei für Fortschritt und Wirtschaft (Niemiecka Partia Postępu i Gospodarki)
MrGl
Rada Miejska (Stadtbürgerschaft) w kadencji 13 XI 1927 – 11 II 1931*
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Partia
Ernst Brunzen dyrektor wydawnictwa przewodniczący Rady 1863 Gdańsk – 1933 Gdańsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Willi Kunze urzędnik I wiceprzewodniczący Rady Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Max Thun doktor medycyny II wiceprzewodniczący Rady 1864 Puck – 1937 Gdańsk Zentrumspartei (Partia Centrum)
Max Leopold Behrend działacz związku poszkodowanych przez wojnę (Kriegsbeschädigter) radny ur. 9 IX 1890 Gdańsk Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Adolf Bergmann przedsiębiorca budowlany radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
Johannes Bergmann emerytowany pastor radny ur. 1 IV 1865 Eberswalde Deutschsoziale Partei (Niemiecka Partia Socjalna)
Emil Beuster radny Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Edwin Bialke restaurator radny ur. 20 IX 1875 Wisłoujście koło Gdańska Zentrumspartei (Partia Centrum)
Kurt Boehlke rzemieślnik radny ur. 2 VII 1874 Kartuzy Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Max Bronitzki rzemieślnik (fryzjer) radny ur. 16 IX 1876 Gdańsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Julius Brunzen kupiec radny Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Max Caskel kupiec radny ur. 29 IX 1866 Gdańsk Deutschliberale Partei (Niemiecka Partia Liberalna)
Joseph Cierocki działacz związków zawodowych radny ur. 26 X 1886 Mirachowo kołoKartuz Zentrumspartei (Partia Centrum)
Waldemar Antonius Closs robotnik (tokarz) radny ur. 19 VII 1893 Gdańsk Kommunistische Partei Deutschlands (Komunistyczna Partia Niemiec)
Hermann Dinklage kupiec radny ur. 19 IV 1872 Gdańsk Deutsch-Danziger Volkspartei (Niemiecko-Gdańska Partia Ludowa)
Emma Döll gospodyni domowa radna ur. 3 III 1873 Kętrzyn bezpartyjna
Augustyn Dunst działacz polskich organizacji radny 1881 Małkowo koło Kartuz – 1955 Gdańsk Polnische Liste (Lista polska)
Gustav Fabian kupiec radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
Theodor Fahr pedagog radny 26 II 1867 Gdańsk – około 1930 Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Walther Carl Froese syndyk radny Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Ella Fuhrmann radna ur. 18 VII 1875 Gdańsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Walther Funck emerytowany urzędnik radny Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Hermann Geissler właściciel apteki radny 21 I 1867 – po 1942 Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Teodor Grobelski przedsiębiorca radny 8 XI 1889 Inowrocław – 25 VIII 1929 Gdańsk Polnische Liste (Lista polska)
Ernst Gross dyrektor biura Volkstagu radny 1872 Gdańsk-Nowy Port – 1930 Gdańsk Deutschliberale Partei (Niemiecka Partia Liberalna)
Olga Hein gospodyni domowa radna Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Hermann Wilhelm Heinrich monter maszyn radny ur. 14 X 1875 Gdańsk Deutschliberale Partei (Niemiecka Partia Liberalna)
Paul Hellwig robotnik (ślusarz) radny Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna
Balduin Herrmann dziennikarz radny 1856 Turyngia – 1932 Gdańsk Deutschliberale Partei (Niemiecka Partia Liberalna)
Willi Ernst Kastlan urzędnik radny ur. 27 X 1886 Gdańsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Hedwig Kortzfleisch nauczycielka radna ur. 30 VI 1874 Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Hermann Laschewski robotnik (murarz) radny Kommunistische Partei Deutschlands (Komunistyczna Partia Niemiec)
Arthur Lehmann nauczyciel radny ur. 8 IV 1884 Stogi koło Gdańska Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Paul Leonhardt robotnik (ślusarz) radny ur. 3 XII 1886 Gdańsk Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Paul Malachinski urzędnik radny Kommunistische Partei Deutschlands (Komunistyczna Partia Niemiec)
Friedrich Marquard robotnik (tokarz) radny ur. 25 IV 1869 Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Hans Max dentysta radny Deutschsoziale Partei (Niemiecka Partia Socjalna)
Gotthard Meinke finansista radny ur. 4 VIII 1871 Susz Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Franz Mischker robotnik (kowal) radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
Paul Müller pedagog radny ur. 1 XI 1885 Berlin Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Willibald Omankowski pisarz radny 1889 Gdańsk – 1976 Berlin Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Gertruda Prillwitz gospodyni domowa radna Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Gustav Scheller kupiec radny 1864 Prusy Wschodnie – 1934 Gdańsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Maria Semrau (zob. Paul Franz Semrau) pedagog radna 1877 Gdańsk-Wrzeszcz – 1945 Gotha Zentrumspartei (Partia Centrum)
Paul Sierke cieśla okrętowy radny Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Albrecht Steinhoff urzędnik policji radny ur. 20 VIII 1894 Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Paul Stengel robotnik (ślusarz) radny
Dora Völkel pedagog radna ur. 2 X 1877
Emil Warner robotnik (ślusarz) radny Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Felix Arthur Weber robotnik kolejowy radny ur. 2 VIII 1887 Gdańsk Kommunistische Partei Deutschlands (Komunistyczna Partia Niemiec)
Fritz Karl Weber dziennikarz radny 1894 Rathenow – 1944 KL Neuengamme Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Wilhelm Werner mistrz budowlany radny Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Felix Erich Winter handlowiec radny ur. 4 X 1887 Gdańsk Deutschliberale Partei (Niemiecka Partia Liberalna)
Alfred Zink robotnik (ślusarz) radny Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
*Wybrani przez Volkstag 13 X 1927 roku.

MrGl
Rada Miejska (Stadtbürgerschaft) w kadencji 22 II 1928 – 10 II 1931*
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Partia
Artur Lehmann pedagog przewodniczący Rady ur. 8 IV 1884 Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Ernst Brunzen dyrektor wydawnictwa I wiceprzewodniczący Rady 1863 Gdańsk – 1933 Gdańsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Max Rudolf Thun doktor medycyny II wiceprzewodniczący Rady 1864 Puck – 1937 Gdańsk Zentrumspartei (Partia Centrum)
Artur Artus drukarz radny Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Max Behrend urzędnik radny ur. 9 IX 1890 Gdańsk Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Adolf Bergmann majster budowlany radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
Hugo Bernecker robotnik budowlany radny Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Emil Beuster radny Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Kurt Boehlke rzemieślnik (mistrz piekarski) radny Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Gustav Julius Bluhm przedsiębiorca radny ur. 23 I 1876 Gdańsk Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Fritz Braun dyrektor szkoły, pedagog radny Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Adolf Brodowski działacz związkowy radny ur. 30 XI 1873 Gdańsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Max Bronitzki rzemieślnik (mistrz fryzjerski) radny Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Bronisław Budzyński kupiec radny 1888 Wąbrzeźno – 1951 Gdańsk Polnische Liste (Lista polska)
Max Caskel kupiec radny ur. 29 IX 1866 – Gdańsk Deutschliberale Partei (Niemiecka Partia Liberalna)
Josef Cierocki działacz związkowy radny ur. 26 V 1886 Mirachowo koło Kartuz Zentrumspartei (Partia Centrum)
Waldemar Antonius Closs robotnik (tokarz) radny ur. 19 VI 1893 Gdańsk Kommunistische Partei Deutschlands (Komunistyczna Partia Niemiec)
Hans Dahsler dyrektor banku radny Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Erich Dobronski redaktor prasy partyjnej radny Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Emma Döll gospodyni domowa radna ur. 3 III 1873 Kętrzyn Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Max Erdmann rentier radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
Paul Erdmann rzemieślnik (stolarz) radny Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna )
Theodor Fahr pedagog radny 26 II 1867 – przed 1935 Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Albert Falk przedsiębiorca budowlany radny ur. 27 IX 1882 Gdańsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Richard Fiebig kupiec radny Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Martin Funk urzędnik radny ur. 15 I 1886 Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Max Hass urzędnik radny Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Carl Helmstaedt działacz partyjny radny Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Eduard Heymann prawnik (adwokat) radny Nationalliberale Bürgerpartei (Narodowo-Liberalna Partia Mieszczańska)
Emil Hintz robotnik (ślusarz) radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
Fritz Holz pedagog radny ur.15 I 1894 Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Martha Klewikowski gospodyni domowa radna Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna )
Willy Kort robotnik radny Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Hedwig Kortzfleisch pedagog radna ur. 30 VI 1874 Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Franz Kottenstein pedagog radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
Martha Krick gospodyni domowa radna Zentrumspartei (Partia Centrum)
Klara Kunkel pedagog radna Nationalliberale Bürgerpartei (Narodowo-Liberalna Partia Mieszczańska)
Hermann Laschewski robotnik (murarz) radny Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)w 1929 członek Kommunistische Partei Deutschlands (Komunistyczna Partia Niemiec)
Leo Litzbarski radny Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)w 1929 członek Kommunistische Partei Deutschlands (Komunistyczna Partia Niemiec)
Heinrich Lemke mistrz szewski radny Deutschliberale Partei (Niemiecka Partia Liberalna)
Paul Leonhardt monter radny Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Leo Litzbarski robotnik budowlany radny Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Gotthard Meinke radca finansowy radny ur. 4 VIII 1871 Susz Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Willibald Omankowski pedagog, pisarz radny 1889 Gdańsk – 1976 Berlin Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Alfons Penk urzędnik miejski radny Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Bruno Prohn inżynier radny Nationalliberale Bürgerpartei (Narodowo-Liberalna Partia Mieszczańska)
Gertrud Prillwitz gospodyni domowa radna Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Pater Regehr kupiec radny Deutsch-Danziger Volkspartei (Niemiecko-Gdańska Partia Ludowa)
Wilhelm Schlüter kupiec radny Deutsch-Danziger Volkspartei (Niemiecko-Gdańska Partia Ludowa)
Harry Schwieger radny ur. 1 I 1888 Bürgerliche Arbeitsgemeinschaft (Mieszczańska Wspólnota Pracujących)
Max Thun doktor medycyny radny 1864 Puck – 1937 Gdańsk Zentrumspartei (Partia Centrum)
Karl Töpfer zecer radny ur. 16 VIII 1888 Dahme – po 1960 Niemcy Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
Siegfried Voigt syndyk radny Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Gustav Zuchaschewski urzędnik podatkowy radny Vereinigte Sozialdemokratische Partei (Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna)
*Po zmianach składu przez Volkstag, zaprzysiężeni jako radni od lutego 1928 roku.

MrGl
Rada Miejska (Stadtbürgerschaft) w kadencji 11 II 1931 – 30 VI 1933
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Partia
Ernst Brunzen dyrektor wydawnictwa przewodniczący Rady 1861 Gdańsk – 1933 Gdańsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Bernhard Hoppe kierownik szkoły I wiceprzewodniczący Rady ur. 17 V 1884 Münster Zentrumspartei (Partia Centrum)
Willi Eggert inżynier II wiceprzewodniczący Rady Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników), dalej NSDAP
Bruno Johannes Arndt rolnik z Olszynki radny ur. 20 VIII 1892 Gdańsk NSDAP
Arthur Artus drukarz radny Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Friedrich Behrendt urzędnik radny Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Adolf Bergmann majster budowlany radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
Emil Beuster radny Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Gustav Julius Bluhm przedsiębiorca radny ur. 23 I 1876 Gdańsk Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Otto Brenner kupiec radny Block der Nationalen Sammlung (Blok Koalicji Narodowej)
Erich Bretzing robotnik (malarz) radny Kommunistische Partei Deutschlands (Komunistyczna Partia Niemiec)
Max Brischke doker radny Kommunistische Partei Deutschlands (Komunistyczna Partia Niemiec)
Adolf Brodowski działacz związkowy radny ur. 30 XI 1873 Gdańsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Josef Cierocki działacz związków zawodowych radny ur. 26 X 1886 Mirachowo koło Kartuz Zentrumspartei (Partia Centrum)
Erich Dobronski redaktor prasowy radny Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Elisabeth Dombrowski gospodyni domowa radna Kommunistische Partei Deutschlands (Komunistyczna Partia Niemiec)
Wilhelm Drenker przedsiębiorca radny ur. 21 VIII 1865 Niemcy Block der Nationalen Sammlung (Blok KoalicjiNarodowej)
Albert Falk mistrz budowlany radny ur. 27 IX 1882 Gdańsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Martha Falk gospodyni domowa radny Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Martin Funk urzędnik, dyrektor Urzędu Statystycznego radny ur. 15 I 1886 Block der Nationalen Sammlung (Blok KoalicjiNarodowej)
Arthur Grönke urzędnik radny Bürgerliche Arbeitsgemeinschaft (MieszczańskaWspólnota Pracujących)
Robert Hallmann mistrz szewski radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
Karl Helmstedt miejski budowniczy radny Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Fritz Klatt urzędnik radny NSDAP
Maria Margaretha Klawikowski gospodyni domowa radna Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Hedwig Kortzfleisch pedagog radna ur. 30 VI 1874 Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Martha Krieck gospodyni domowa radna Zentrumspartei (Partia Centrum)
Richard Krüger cieśla radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
Paul Kuhn stolarz radny ur. 15 IX 1878 Gdańsk Kommunistische Partei Deutschlands (Komunistyczna Partia Niemiec)
Willi Kunze Alexander Leonhard urzędnik radny 1931–1933 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Arthur Lehmann pedagog, kierownik szkoły radny ur. 8 IV 1884 Stogi koło Gdańska Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Teodor Maliszewski urzędnik Rady Portu radny Polnische Liste (Lista polska)
Eugen Manteuffel kupiec, działacz partyjny radny ur. 29 VIII 1878 Gdańsk NSDAP
Frierdrich Marquardt urzędnik radny ur. 25 IV 1869 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Franz Matschkewitz pedagog, kierownik szkoły radny ur. 28 IV 1876 Gdańsk NSDAP
Georg Meinke urzędnik celny radny ur. 22 IX 1880 NSDAP
Gotthardt Meinke urzędnik finansowy radny ur. 4 VIII 1871 Susz Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Paul Nicklas kolejarz radny NSDAP
Georg Nothhaft kupiec radny Block der Nationalen Sammlung (Blok Koalicji Narodowej)
Willibald Omankowski pedagog, pisarz radny 1889 Gdańsk – 1976 Berlin Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Alfons Penk urzędnik miejski radny Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Bruno August Prehn inżynier radny ur. 5 II 1875 Gdańsk Block der Nationalen Sammlung (Blok Koalicji Narodowej)
Franz Preukschat armator radny Block der Nationalen Sammlung (Zbiorczy BlokNarodowy)
Johannes Karl Schneider robotnik radny ur. 29 XI 1885 Gdańsk bezpartyjny
Harry Schwieger inspektor miejski radny ur. 1 I 1888 Bürgerliche Arbeitsgemeinschaft (MieszczańskaWspólnota Pracujących)
Karl Stangneth urzędnik handlowy radny NSDAP
Albrecht Steinhoff inspektor podatkowy radny ur. 20 VIII 1894 Gdańsk Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Karl Töpfer urzędnik radny ur. 16 VIII 1888 Dahme – po 1960 Niemcy Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Otto Uszpalkat maszynista radny Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Siegfried Voigt syndyk radny Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Johann Jacob Wischnewski ogrodnik cmentarny radny ur. 12 IX 1886 Gdańsk Zentrumspartei (Partia Centrum)
Adolf Zarske architekt radny 1870 Toruń – 1938 Gdańsk NSDAP
MrGl
Rada Miejska (Stadtbürgerschaft) w kadencji 30 VI 1933 – 30 IV 1935
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Partia
Willi Eggert inżynier przewodniczący Rady Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Narodowosocjalistyczna NiemieckaPartia Robotników), dalej NSDAP
Franz Matschkewitz pedagog, powiatowy radca szkolny I wiceprzewodniczący Rady ur. 28 IV 1876 Gdańsk NSDAP
Adolf Zarske architekt II wiceprzewodniczący Rady 1870 Toruń – 1938 Gdańsk NSDAP
Bruno Johannes Arndt rolnik z Olszynki radny ur. 20 VIII 1892 Gdańsk NSDAP
Felix Balowski urzędnik bankowy radny NSDAP
Fritz Bartsch robotnik budowlany radny Kommunistische Partei Deutschlands (Komunistyczna Partia Niemiec)
Margarete Bansemer gospodyni domowa radna Kommunistische Partei Deutschlands (Komunistyczna Partia Niemiec)
Max Leopold Behrend urzędnik radny ur. 9 IX 1890 Gdańsk Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Adolf Bergmann mistrz budowlany radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
Emil Beuster radny Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Johannes Bluhm urzędnik radny NSDAP
Erich Bretzing robotnik (malarz) radny Kommunistische Partei Deutschlands (Komunistyczna Partia Niemiec)
Walter Eichhorn restaurator radny NSDAP
Martha Falk gospodyni domowa radna Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Karl Gall urzędnik Senatu radny ur. 12 XII 1896 Gdańsk NSDAP
Bruno Gosch kupiec radny NSDAP
Erich Graeske urzędnik radny NSDAP
Erich Grossmann doktor medycyny radny 30 I 1902 Gdańsk – 1948 obóz jeniecki Fischbeck, Niemcy NSDAP
Heinz Haese inżynier radny NSDAP
Karl Helmstad urzędnik budowlanymiasta radny Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Arthur Jucksch mechanik radny NSDAP
Edith Jüttner pielęgniarka radna Zentrumspartei (Partia Centrum)
Fritz Kasten pedagog radny NSDAP
Bruno Keller urzędnik radny NSDAP
Fritz Klatt urzędnik radny NSDAP
Maria Margaretha Klawikowski radna Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Bronisław Komorowski ksiądz katolicki radny 25 V 1889 Barłożno – 22 III 1940 KL Stutthof Polnische Liste (Lista polska)
Richard Krüger cieśla radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
Willi Kunze radny Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Max Lange urzędnik senatu radny ur. 2 XII 1883 Lulkowo koło Torunia NSDAP
Helmuth Leschner robotnik (tokarz) radny Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Erich Likowski cukiernik radny NSDAP
Friedrich Marquardt urzędnik radny ur. 25 IV 1869 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Georg Meinke urzędnik celny radny ur. 22 IX 1880 NSDAP
Werner Moldenhauer urzędnik bankowy radny NSDAP
Gotthold Möller handlowiec radny NSDAP
Bernhard Nadolny urzędnik celny radny ur. 15 VIII 1888 Berlin Zentrumspartei (Partia Centrum)
Franz Pelz urzędnik radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
Alfons Penk sekretarz związkowy radny Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Erich Petrusch kupiec radny NSDAP
John Rabe kupiec radny ur. 11 I 1877 Gdańsk NSDAP
Hugo Schnee urzędnik radny NSDAP
Oswald Schulz kupiec radny NSDAP
Horst Schwanke urzędnik senatu radny ur. 18 XI 1885 NSDAP
Albert Schwarz urzędnik Danziger Sparkasse radny ur. 11 V 1905 NSDAP
Hans Emil Paul Spiegelberg lekarz radny 1889 Elbląg – 1975 Niemcy NSDAP
Albrecht Steinhoff inspektor podatkowy radny ur. 20 VIII 1894 Deutschnationale Volkspartei (Niemiecka Narodowa Partia Ludowa)
Adalbert Thiede urzędnik radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
Karl Töpfer zecer radny 16 VIII 1888 Dahme – po 1960 Niemcy Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Otto Uszpelkat maszynista radny Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Georg Wawer mistrz ślusarski radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
Johannes Ziebell urzędnik Teatru Miejskiego radny ur. 2 I 1898 NSDAP
MrGl
Rada Miejska (Stadtbürgerschaft) w kadencji 30 IV 1935 – 28 V 1937*
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Partia
Willi Eggert inżynier przewodniczący Rady Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników), dalej NSDAP
Marian Hermann urzędnik I wiceprzewodniczący Rady 17 XI 1890 Adler Wolla (Wola Szlachecka), powiat giżycki – po 1945 Niemcy NSDAP
Fritz Klatt urzędnik Senatu II wiceprzewodniczący Rady ur. 24 IV 1900 NSDAP
August Johannes Affeld urzędnik radny ur. 19 I 1884 Gdańsk NSDAP
Bruno Johannes Arndt urzędnik radny ur. 20 VIII 1892 Gdańsk NSDAP
Max Leopold Behrend urzędnik radny ur. 9 IX 1890 Gdańsk Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Adolf Bergmann mistrz budowlany radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
Johannes Bluhm urzędnik radny NSDAP
Alfred Cornelsen handlowiec radny Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Artur Dziembowski urzędnik senatu radny NSDAP
Hans Ehm dozorca parkingu radny NSDAP
Walter Eichhorn restaurator radny NSDAP
Ernst Gedeck radny Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Bruno Gosch urzędnik radny NSDAP
Erich Graeske urzędnik radny NSDAP
Erich Grossmann doktor medycyny radny 1902 Gdańsk – 1946 obóz jeniecki, Niemcy (samobójstwo) NSDAP
Ernst Günther rolnik z Olszynki radny NSDAP
Fritz Guttzeit robotnik radny NSDAP
Jaescke robotnik radny Liste Weise (Lista Weisego)
Artur Jucksch mechanik radny NSDAP
Ami Kalähne gospodyni domowa radna 10 VI 1878 Jena – 8 V 1957 Brema Liste Weise (Lista Weisego)
Henry Kanz urzędnik radny NSDAP
Friedrich (Fritz) Kasten pedagog radny NSDAP
Bruno Keller urzędnik radny NSDAP
Richard Krüger robotnik cieśla radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
Willy Leonhard Alexander Kunze urzędnik radny ur. 21 I 1886 Gdańsk Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Ignacy Kurzyński urzędnik bankowy radny 1899 Golub – 1939 Gdańsk (zamordowany) Polnische Liste (Lista polska)
Helmut Leschner robotnik tokarz radny Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Meta Malikowski działaczka partii radna ur. 17 IX 1886 Gdańsk Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Friedrich Marquardt urzędnik radny ur. 25 IV 1869 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Hermann Marzian funkcjonariusz partyjny radny 17 XI 1890 Adler Wolla (Wola Szlachecka), powiat giżycki – po 1945 Niemcy NSDAP
Georg Meinke urzędnik celny radny ur. 22 IX 1880 NSDAP
August Milz urzędnik radny NSDAP
Werner Moldenhauer urzędnik bankowy radny NSDAP
Gotthold Möller dozorca parkingu radny NSDAP
Walter Mörsch pedagog radny ur. 23 II 1888 NSDAP
Hans Naporra urzędnik podatkowy radny ur. 20 I 1897 Gdańsk NSDAP
Ludwig Ney pedagog radny ur. 24 I 1885 NSDAP
Herbert Noffke urzędnik bankowy radny NSDAP
Alexander Ottlewski piekarz radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
Franz Pelz urzędnik radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
Kurt Piper robotnik (ślusarz) radny NSDAP
Paul Posanski kupiec radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
Ernst Riedel kolejarz radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
Werner Schnaase urzędnik radny NSDAP
Albert Schwartz urzędnik radny ur. 11 V 1905 Gdańsk NSDAP
Paul Franz Serotzki doker radny ur. 29 VI 1885 Gdańsk Liste Plenikowski (Lista Plenikowskiego)
Emil Straphel maszynista radny Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Adalbert Thiede urzędnik radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
Hermann Thomat dziennikarz radny Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Georg Wawer rzemieślnik (mistrz ślusarz) radny Zentrumspartei (Partia Centrum)
August Wellhausen urzędnik radny ur. 20 IV 1893 Gdańsk NSDAP
Kurt Welz urzędnik bankowy radny NSDAP
Johannes Ziebell urzędnik Teatru Miejskiego radny ur. 2 I 1898 NSDAP
*Po zawieszeniu działalności Rady przez Volkstag reprezentował ją komisarz Willi Eggert.

MrGl

Rada Miejska (Stadtbürgerschaft) w kadencji 25 VIII 1938 – 31 VIII 1939
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia Partia
Willi Eggert inżynier przewodniczący Rady Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
(Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia
Robotników), dalej NSDAP
Fritz Klatt urzędnik Senatu I wiceprzewodniczący Rady ur. 24 IV 1900 NSDAP
Johannes Alter urzędnik radny NSDAP
Kurt Becker urzędnik bankowy radny NSDAP
Ludwig Beckmann inspektor podatkowy radny ur. 18 V 1901 NSDAP
Otto van Bergen urzędnik Senatu radny NSDAP
Artur Diethelm urzędnik Senatu radny NSDAP
Erich Dominke policjant radny NSDAP
Walter Eichhorn restaurator radny NSDAP
Paul Fischer urzędnik Sparkasse radny ur. 2 III 1891 NSDAP
Bruno Gerlich fryzjer radny NSDAP
August Goergens urzędnik, kierownik Izby Kultury II WMG radny ur. 25 XII 1899 NSDAP
Bruno Gosch kierownik miejskiej cegielni radny NSDAP
Erich Graeske urzędnik radny NSDAP
Peter Grimmell urzędnik radny NSDAP
Erich Grossmann doktor medycyny radny 1902 Gdańsk – 1948 obóz jeniecki, Niemcy (samobójstwo) NSDAP
Ernst Günther rolnik z Olszynki radny NSDAP
Alfred Heinemann rzemieślnik (malarz) radny NSDAP
Kurt Hoppe nauczyciel zawodu radny NSDAP
Arthur Jucksch elektrotechnik radny NSDAP
Anni Kalähne żona profesora Technische Hochschule Danzig radna NSDAP
Kurt Kamberg komisarz policji kryminalnej radny ur. 21 IX 1898 NSDAP
Walter Kanth urzędnik bankowy radny NSDAP
Henry Kanz urzędnik radny NSDAP
Friedrich Kasten pedagog radny NSDAP
Bruno Keller urzędnik radny NSDAP
Fritz Klatt urzędnik radny NSDAP
Werner Knop radny NSDAP
Richard Krüger cieśla radny NSDAP
Ignacy Kurzynski rentier radny 1899 Golub – 1939 Gdańsk (zamordowany) NSDAP
August Lorey radny NSDAP
Georg Meinke inspektor celny radny ur. 22 IX 1880 NSDAP
Werner Moldenhauer urzędnik bankowy radny NSDAP
Gotthold Möller handel obwoźny radny NSDAP
Walter Mörsch pedagog, kierownik szkoły radny ur. 23 II 1888 NSDAP
Hans Naporra inspektor podatkowy radny ur. 20 I 1897 NSDAP
Kurt Neander rzemieślnik (zdun) radny NSDAP
Herbert Noffke urzędnik bankowy radny NSDAP
Aleksander Ottlewski piekarz radny NSDAP
Karl Patzke urzędnik Sparkasse radny NSDAP
Franz Pelz urzędnik radny NSDAP
Erich Peters inżynier radny NSDAP
Hermann Schidlitzke inspektor celny radny ur. 4 X 1895 NSDAP
Werner Schnaase urzędnik radny NSDAP
Otto Schulz księgowy radny NSDAP
Albert Schwarz urzędnik Sparkasse radny ur. 11 V 1905 Gdańsk NSDAP
Werner Schwien pedagog, kierownik szkoły radny ur. 10 VI 1904 NSDAP
Kurt Steinbrück kupiec radny NSDAP
Adalbert Thiede urzędnik Senatu radny NSDAP
Georg Wawer robotnik (ślusarz) radny NSDAP
August Wellhausen urzędnik podatkowy radny ur. 20 IV 1893 Gdańsk NSDAP
Heinz Werner urzędnik podatkowy radny NSDAP
Georg Will urzędnik Senatu radny NSDAP
Johannes Ziebell urzędnik, pracownik Teatru Miejskiego radny ur. 3 I 1898 NSDAP
Paul Zimmermann handlarz bydłem radny NSDAP
MrGlOkres 1939–1945. Po włączeniu Gdańska w skład III Rzeszy i powołaniu 1 XI 1939 Zarządu Miasta z nadburmistrzem Georgem Lippkem, decyzją namiestnika Rzeszy w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie i jednocześnie gauleitera NSDAP Alberta Forstera, 1 IV 1940 utworzono 36-osobową namiastkę Rady Miejskiej, zwaną Radą Panów Rajców (Ratsherren der Stadt Danzig), o symbolicznych i fasadowych kompetencjach. Jej działalność nadzorował burmistrz Hermann Marzian. Oficjalnie funkcjonowała do 1945 roku.

Władze administracyjne Gdańska w latach 1939–1945. Zarząd Miasta (Stadtrath)*
Imię i nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Lata życia
Georg Lippke nadburmistrz 1 XI 1939 1906 Gdańsk – 1999 Baden-Baden
Hermann Marzian burmistrz 1 XI 1939 1890 Giżycko – po 1945 Niemcy
Hans Doerner radca prawny 1 IV 1940
Michael Fleischer radca budowlany 1 IV 1940
Günther Flindt radca prawny 1 IV 1940
Albrecht Kuschel radca do spraw rolnych 1 IV 1940
Friedrich Möbius radca do spraw służby zdrowia 1 IV 1940 ur. 3 VIII 1895
Kurt Siebrandt radca szkolny 1 IV 1940 ur. 21 IX 1899
Rudolf Sonntag radca do spraw gospodarki komunalnej 1 IV 1940 ur. 20 V 1900
*Powołani w skład Zarządu Miasta przez gauleitera Alberta Forstera, namiestnika Okręgu Rzeszy – Gdańsk Prusy Zachodnie. MrGl
Władze administracyjne Gdańska w latach 1939–1945. Rada Miasta (Ratsherren der Stadt Danzig) od 1 IV 1940 do marca 1945 roku*
Imię i nazwisko Zawód Funkcja Lata życia
Eugen Mohr prezydent Izby Handlowo-Przemysłowej w Gdańsku (Industrie- und Handelskammer) przewodniczący Rady
Kurt Albrecht prawnik, adwokat członek Rady
Walter Balzereit urzędnik bankowy członek Rady
Willy Böhn dyrektor fabryki członek Rady
Gustav Boelke kalkulator członek Rady
Kurt Boeskamp aptekarz członek Rady 5 V 1884 Krefeld – 6 II 1945 Gdańsk-Wrzeszcz
Hugo Buchholz dyrektor firmy Weichsel AG członek Rady
Hans Burkhard doktor medycyny członek Rady
Arthur Diethelm działacz NSDAP (Kreisleiter) członek Rady
Hans Dietrich dyrektor wydawnictwa członek Rady
Wolfgang Diewerge dziennikarz
Friedrich Ehlert robotnik, stolarz członek Rady
Adalbert Heldt restaurator członek Rady
Hans Herter dyrektor członek Rady
Edwin Kamer działacz NSDAP członek Rady
Paul Kamke dyrektor członek Rady
Waldemar Klein agronom członek Rady
Kurt Konsorski kupiec członek Rady
Lothar Kreft makler żeglugowy członek Rady
Walter Kroll kupiec, dyrektor członek Rady
Karl Krüger doker członek Rady
Ernst Georg Lotsch dyrektor Weichsel AG członek Rady
Kurt Neander rzemieślnik, zdun członek Rady
Walter Nickel kupiec, bankowiec członek Rady 6 III 1902 Żuławy – 22 VII 1972 Trittau, Niemcy
Otto Poetsch kupiec członek Rady
Willy Rohrdanz rzemieślnik, rzeźnik członek Rady ur. 28 VII 1873 Gdańsk
Julius Rollauer dzierżawca domu kuracyjnego w Gdańsku-Brzeźnie członek Rady
Carl Schäfer były prezes banku gdańskiego członek Rady 19 VI 1890 – po 1965 Kilonia
Walther Scheffer stolarz, przedsiębiorca członek Rady 24 III 1886 Gdańsk – 4 IV 1945 Żukowo
Hans Schubert dentysta członek Rady
Gerhard Seeger zastępca gauleitera Prus Zachodnich członek Rady
Ernst Staeck SA Standartenführer Gdańsk-Orunia członek Rady
Gert Steinweg księgarz członek Rady
Paul Strauch mistrz budowlany członek Rady
Rolf Winkelhausen kupiec, spedytor członek Rady 18 IV 1885 – 6 I 1968 Goslar, Niemcy
Günther Wörmann inżynier, dyrektor firmy członek Rady
*Powołani w skład nowej Rady Miejskiej przez gauleitera Alberta Forstera, namiestnika Okręgu Rzeszy – Gdańsk Prusy Zachodnie. MrGl


Okres po 1945. Po zakończeniu II wojny światowej, na mocy uchwały Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 23 XI 1944, władze państwowe powołały do istnienia Rady Narodowe jako terenowe organy ustawodawcze (a więc pozbawione elementu samorządności). Pierwsze posiedzenie gdańskiej Miejskiej Rady Narodowej (MRN; do 1951 z siedzibą przy ul. 3 Maja 9; Szkoła Wojenna) odbyło się 9 VII 1945, a w jej skład weszły między innymi partie polityczne z następującą liczbą mandatów: Polska Partia Robotnicza – 11, Polska Partia Socjalistyczna (PPS) – 11, Stronnictwo Ludowe – sześć oraz Stronnictwo Demokratyczne – sześć. W obecności wojewody gdańskiego Mieczysława Okęckiego członkowie MRN złożyli ślubowanie na ręce prezydenta Gdańska Franciszka Kotus-Jankowskiego. Mocą uchwały nr 1 na przewodniczącego Rady wybrano Alfreda Mossakowskiego (PPS). Na posiedzeniu 30 VII 1945, w związku z powiększającą się liczbą gdańszczan, ustalono wymaganą liczebność Rady na 56 osób pochodzących z wyboru oraz dziesięć osób z kooptacji. 10 X 1945 uchwalono regulamin MRN. Oprócz organizacji politycznych grono radnych mogły zasilać organizacje gospodarcze, zrzeszenia zawodowe i społeczne. Organem wykonawczo-zarządzającym Miejskiej Rady Narodowej było Prezydium Rady, złożone z przewodniczącego, jego zastępcy i trzech członków. Organem wykonawczym samorządu terytorialnego był Zarząd Miasta na czele z prezydentem, składający się z wiceprezydenta oraz 3–6 członków Zarządu. Prezydenta i wiceprezydenta wybierała MRN zwykłą większością głosów, kandydatury zatwierdzane były następnie przez władze państwowe.

Miejska Rada Narodowa w 1947, w środku (w okularach) przewodniczący Alfred Mossakowski
Skład Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku 18 XI 1948 i 31 I 1949
Organizacja Liczba mandatów na dzień 18 XI 1948 Liczba mandatów na dzień 31 I 1949 Pochodzenie klasowe na dzień 31 I 1949 Liczba mandatów
PPR 11 robotnicy 19
PPS 11 chłopi 2
PZPR 45 inteligencja pracująca 36
SL 6 6 wolne zawody 2
SD 6 7 kupcy, rzemieślnicy 5
SP 4 4
Bezpartyjni 2
Zrzeszenia i organizacje 21
Z kooptacji 4
Z urzędu 1
SB
Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej
w Gdańsku (1945–1950)
10 VII 1945 – 29 IV 1948 Alfred Mossakowski
29 IV 1948 – 6 X 1949 Leon Srebrnik
6 X 1949 – 2 VII 1950 Bolesław Gemza (Giemza)
SB

20 III 1950 zlikwidowano urząd prezydenta, którego funkcje przejął przewodniczący Prezydium MRN. Do jego obowiązków należały: nadzór nad realizacją uchwał MRN i wytycznych władz wyższego szczebla, kierowanie pracami Prezydium, przygotowywanie i zwoływanie jego posiedzeń, kierowanie działalnością Wydziałów Prezydium i kontrola nad nimi. Dotychczasowy Zarząd Miasta stał się Urzędem Miejskim. Pierwsze posiedzenie gdańskiej MRN w nowej funkcji odbyło się 2 VI 1950. Członkowie MRN pochodzili początkowo z nominacji, wybierano ich dopiero od 5 XII 1954. Ordynacja wyborcza do Rad Narodowych została uchwalona na mocy ustawy z 25 IX 1954. Liczba członków rad narodowych w miastach – powiatach miejskich wynosiła od 75 do 150. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rad Narodowych przysługiwało organizacjom politycznym, zawodowym i spółdzielczym, Związkowi Samopomocy Chłopskiej, Związkowi Młodzieży Polskiej oraz „innym masowym organizacjom społecznym ludu pracującego”. Ostatecznym ogniwem selekcji kandydatów na radnych był Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Przed ewentualnym bojkotem wyborów zabezpieczało usunięcie z prawa wyborczego w 1957 wymogu uzyskania przez kandydata bezwzględnej większości głosów przy co najmniej 50% frekwencji. Ten ostatni zapis przywrócono dopiero w 1973. Ponadto dopuszczano możliwość wykreślenia kandydatów umieszczonych już na liście wyborczej. Od 1951 siedzibą gdańskiej MRN (pierwsze wydziały przeniesiono u schyłku 1950) był budynek przy obecnej ul. Nowe Ogrody 8/12, wzniesiony (kamień węgielny położono 17 VIII 1948) według projektu inż. arch. Wandy Podczaskiej-Wyszyńskiej, początkowo z przeznaczeniem na siedzibę Izby Skarbowej.

Drugim, obok ordynacji, zasadniczym elementem systemu wyborczego był powołany przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą (PZPR) Front Jedności Narodu (FJN; do 1956 Front Narodowy), pełniący na pozór funkcję oficjalnego, autonomicznego organizatora procesu wyborczego. O składzie komitetów decydowała tzw. komisja porozumiewawcza partii i stronnictw sojuszniczych. Ich członków powoływano na czas nieokreślony, jedynie najniższe ogniwa Frontu (osiedlowe i obwodowe) wybierano kadencyjnie, co miało dowodzić demokratycznego charakteru tej organizacji. Do 1973 jednym z podstawowych zadań FJN było opracowywanie programów wyborczych na podstawie instrukcji z Ogólnokrajowego Komitetu FJN, a w istocie z Komitetu Centralnego PZPR. Od wyborów w 1973 instrukcje te zastąpiono już wprost wytycznymi I Krajowej Konferencji PZPR, a następnie (w 1976) programem VII Zjazdu PZPR. Jednoznacznie uznano więc nadrzędną pozycję partii w kształtowaniu list wyborczych, proklamując po raz pierwszy w prawie wyborczym zasadę kierowniczej roli partii. Jednocześnie usunięto istniejący dotąd i w istocie martwy przepis o możliwości zgłaszania konkurencyjnych list wyborczych.

Od 1952 wybory do Rad Narodowych odbywały się co trzy lata. Do kompetencji Rad należało między innymi uchwalanie terenowych planów zagospodarowania i budżetu, kontrola rad niższych szczebli, utrzymanie porządku publicznego. Spośród radnych wybierano prezydium. W latach 1954–1975 w Gdańsku funkcjonowały Dzielnicowe Rady Narodowe: Gdańsk-Śródmieście, Gdańsk-Wrzeszcz, Gdańsk-Portowa. Od 1975 ich funkcje przejęła MRN i prezydent miasta.

Na podstawie ustawy z 13 XII 1973 przywrócono urząd prezydenta miasta. Stał się on jednoosobowym organem administracji państwowej, powoływanym na czas nieograniczony przez Prezesa Rady Ministrów po zaopiniowaniu kandydata przez MRN. W związku z tym Prezydium MRN przestało pełnić funkcję organu administracji państwowej i powróciło do roli organizatora prac MRN.

Terminy wyborów do MRN (1954–1988)
5 XII 1954
2 II 1958
16 IV 1961
30 V 1965
1 VI 1969
9 XII 1973
5 II 1978
23 III 1980
17 VI 1984
19 VI 1988
SB
Członkowie Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku wybrani w wyborach powszechnych z list Frontu Narodowego 5 XII 1954*
Lp. Imię i nazwisko Uwagi
1 Paweł Albecki ślusarz w Stoczni Gdańskiej
2 Wacław Baranowski ślusarz w Gdańskiej Stoczni Remontowej
3 Franciszek Barc brygadzista w Zarządzie Portu Gdańsk, członek PZPR
4 Wiktor Białkowski kierownik w Prokuraturze Powiatowej w Gdańsku, członek PZPR
5 Maria Block robotnica w Wytwórni Bursztynów
6 Egon Bluhm kominiarz w Spółdzielni Kominiarzy
7 Sylwester Buczyński listonosz
8 Zygmunt Burczyk kierownik Wydziału Prezydium WRN, członek PZPR, po wyborch zastępca przewodniczącego Prezydium MRN
9 Wojciech Cebula niter w Stoczni Gdańskiej
10 Zygmunt Chychła
11 Józef Cichowlas niter w Stoczni Gdańskiej, członek PZPR
12 Julian Cybulski przewodniczący Prezydium MRN
13 Paweł Cyrson elektryk w Gdańskich Zakładach Maszyn Elektrycznych
14 Zygmunt Czujkowski tokarz w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego Gdańsk
15 Kazimierz Ćwikliński ślusarz w Stoczni Północnej, członek PZPR
16 Maria Dąbkowska cewiarka w Zakładch Dziewiarskich, członkini PZPR
17 Leon Dąbrowski Zastępca kierownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
18 Jadwiga Dembowska krawcowa w Spółdzielni „Portowianka”
19 Jan Dietrych murarz w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego Gdańsk, członek PZPR
20 Antoni Domagalski sekretarz Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, Przewodniczący Komisji Drobnej Wytwórczości MRN
21 Jan Dudziak Student Politechniki Gdańskiej
22 Adam Dziewulski rdzeniarz w Stoczni Gdańskiej
23 Bronisław Filipczyk kierownik sklepu MHD, członek SD
24 Franciszek Franczak ślusarz w Zakładach Dziewiarskich, członek PZPR
25 Apolonia Gierlach
26 Jan Gitler robotnik portowy, członek PZPR, Przewodniczący Komisji Morskiej MRN
27 Marian Glabus rzemieślnik indywidualny, dekarz, członek SD
28 Konrad Glock starszy maszynista PKP Zaspa, członek PZPR
29 Helena Głowacka robotnica Zakładów Pasmanteryjnych, członkini PZPR
30 Antoni Gorgoń inżynier, kierownik działu kontroli technicznej Stoczni Gdańskiej, członek PZPR, Przewodniczący Komisji Handlu MRN
31 Bronisław Gronowski murarz, brygadzista Gdańskiego Przemysłowego Zjednoczenia Budowlanego
32 Zofia Gryźniak kierowniczka Szkoły Podstawowej nr 20
33 Teresa Gwoździewicz-Monkiewicz
34 Anna Hierowska kierowniczka Przedszkola Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr 18
35 Irmgarda Hinz magazynierka Gdańskiego Zjednoczenia Instalacji Przemysłowych, członkini PZPR
36 Paweł Janczukowicz dyrektor Biura Projektów Budownictwa Komunalnego
37 Józef Janicki robotnik w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdańsku
38 Irena Jankowska inżynier w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego Gdańsk
39 Janina Jarzynówna-Sobczak
40 Wojciech Jedwabski
41 Rajmund Jusis dyżurny ruchu PKP
42 Józefa Karwacka robotnica w Zakładch Przemysłu Cukierniczego Bałtyk, członek PZPR
43 Janina Kawka położna Szpitala Miejskiego
44 Zdzisław Kieturakis przewodniczący Komisji Zdrowia MRN
45 Jan Kiewlicz nauczyciel Szkoły Zegarmistrzowskiej w Gdańsku, członek PZPR
46 Henryk Kocemba sekretarz Prezydium MRN, członek PZPR
47 Kazimierz Koć rolnik indywidualny, członek PZPR, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Leśnictwa MRN
48 Antoni Kołtuniak magazynier Powszechnego Domu Towarowego
49 Leon Kontek robotnik Elektrowni „Ołowianka”, członek PZPR, Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej MRN
50 Jan Kopczyk robotnik w nasycalni PKP
51 Eugeniusz Korczak oficer Wojska Polskiego
52 Zbigniew Kordas tokarz Gdańskiego Przemysłowego Zjednoczenia Budowlanego, członek PZPR
53 Edward Kosztaluk nauczyciel w Liceum Pedagogicznym, członek PZPR
54 Stanisław Kowalski sekretarz Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych, członek PZPR, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej MRN
55 Agnieszka Kozłowska konduktorka PKP, członkini PZPR
56 Ewa Krogul kierowniczka Wydziału Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, członkini PZPR
57 Zygmunt Krysiak zastępca przewodniczącegoPrezydium MRN, członek PZPR
58 Witold Kubski przewodniczący Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego, członek PZPR, sekretarzem Prezydium MRN
59 Zygmunt Kucharek pracownik umysłowy Stoczni Gdańskiej, członek PZPR
60 Władysław Kurowski spawacz w Gdańskiej Stoczni Remontowej, członek PZPR
61 Stanisława Kwiatkowska-Brąglewicz nauczycielka
62 Zygmunt Kwiatkowski stolarz w Nadmorskich Zakładach Przemysłu Drzewnego
63 Jan Lampkowski rzemieślnik indywidualny, fryzjer, członek SD
64 Brunon Laskowski robotnik w Zakładach Tłuszczowych im. Generała Bema
65 Antoni Lebiedź dyrektor PSS, członek SD
66 Tadeusz Lenart przewodniczący Zarządu Miejskiego ZMP, członek PZPR
67 Leon Lendzion
68 Jan Leski oficer Wojska Polskiego
69 Stanisław Łukasiak Partyjna Organizacja KC PZPR w Stoczni Gdańskiej
70 Alfons Macierzyński mistrz szkutniczy w Stoczni Północnej
71 Zygmunt Madera rzemieślnik indywidualny, zdun, członek SD
72 Mieczysław Makarewicz komendant miejski MO, członek Prezydium MRN, w 1956 przeniesiony z Gdańska, w jego miejsce do Prezydium MRN wszedł od 28 IX 1956 Marian Piechowiak
73 Edmund Malinowski rolnik indywidualny
74 Zofia Marciniak przewodnicząca Społecznego Komitetu Dzielnicowego Śródmieście, członek PZPR
75 Stefan Marcinkowski redaktor „Głosu Wybrzeża”, członek PZPR, Przewodniczący Komisji Kultury MRN
76 Stanisław Matkowski technik w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego
77 Maria Mazur dyrektorka V Liceum Ogólnokształcącego
78 Regina Meyer technik w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego
79 Wanda Michajlun brygadzistka w Zakładach Dziewiarskich
80 Tadeusz Michalak inżynier w Zarządzie Portu Gdańsk
81 Piotr Mickiewicz stolarz, brygadzista w Nadmorskich Zakładach Przemysłu Drzewnego, członek PZPR
82 Alfons Miller rzeźnik w Gdańskich Zakładach Mięsnych, członek PZPR
83 Jerzy Mindowicz pracownik Politechniki Gdańskiej, członek PZPR
84 Roman Minikowski robotnik w „Morpaku”, członek PZPR
85 Genowefa Mucha cerowaczka w Zakładach Dziewiarskich, członek PZPR
86 Jarosław Mykytiuk
87 Adolf Naguszewski ślusarz w Gdańskim Zjednoczeniu Budowlanym, przewodniczący Komisji Porządku Publicznego MRN
88 Tadeusz Nath nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 33, członek PZPR
89 Maria Nietupska studentka Akademii Medycznej Gdańsk
90 Marian Ogorzeja metaloplastyk w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego
91 Alicja Okulanis asystentka w Wyższej Szkoły Pedagogicznej, przewodnicząca Komisji Oświaty MRN
92 Witold Olejniczak dyrektor Zakładów Tłuszczowych im. Wóblewskiego, członek PZPR, przewodniczący Komisji Finansów, Budżetu i Planu MRN
93 Jan Ossowski I sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w Gdańsku, członek Prezydium MRN
94 Olga Pazdro
95 Marian Piechowiak przewodniczący Społecznego Komitetu Dzielnicowego Orunia, członek SD, członek Prezydium MRN od 28 IX 1956 (po wyjeździe z Gdańska Mieczysława Makarewicza)
96 Jan Piskor rolnik indywidualny, członek Stronnictwa Ludowego
97 Halina Piskorz nauczycielka
98 Alfred Plecka student II roku Wydział Łączność Politechniki Gdańskiej, członek PZPR
99 Konrad Pławiński inżynier „Miastoprojektu"
100 Adolf Polak
101 Leon Pomiankowski kierownik Wydziału Prezydium MRN, członek PZPR, członek Prezydium MRN
102 Leon Porożyński spawacz w Stoczni Gdańskiej
103 Jan Raabe frezer w Gdańskiej Fabryce Wyrobów Metalowych
104 Ludwig Rabczuk kierownik zajezdni Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Gdańsk-Gdynia, członek PZPR
105 Franciszka Rachocka przewodnicząca Zarządu Miejskiego Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego
106 Alojzy Ring ślusarz w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdańsku, członek PZPR
107 Jan Różycki kelner w Gdańskich Zakładach Gastronomicznych
108 Feliks Samsonowski rolnik indywidualny, członek Stronnictwa Ludowego
109 Alfons Sarrach ksiądz
110 Zygfryd Sergot cieśla w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego
111 Eligiusz Sienkiewicz lekarz w Pogotowiu Lekarskim
112 Kazimierz Sierpiński inżynier Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdańsku, członek PZPR, przewodniczący Komisji Pracy i Pomocy Społecznej MRN
113 Helena Sowina
114 Wacław Spławski motorniczy w Wojewódzkim Przedsięborstwie Komunikacj Gdańsk-Gdyna
115 Roman Stachowicz rymarz Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego Gdańsk, członek PZPR
116 Lidia Stachowska studentka Politechnki Gdańskiej
117 Zdzisław Stańczyk radiomechanik Zarządu Radiostacji
118 Jan Staśkiewicz ślusarz w Przedsiębiorstwie Robót Zmechanizowanych
119 Roman Stefanicki inżynier w „Miastoprojekcie”
120 Wacław Szajerski brygadzista w Zarządzie Portu Gdańsk, członek PZPR
121 Piotr Szarwas technik w Stoczni Wisła
122 Walenty Szczęsny monter w Stoczni Gdańskiej
123 Zygmunt Szkup inżynier DOKP
124 Stanisław Szmidt
125 Edward Szprengier brygadzista murarski Gdańskiego Przemysłowego Zjednoczenia Budowlanego, członek PZPR
126 Jadwiga Szukszta nauczycielka w Technikum Budowy Okrętów
127 Eugeniusz Szwarczyk sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR
128 Stanisław Szymczyszyn rzemieślnik indywidualny, mistrz krawiecki, członek SD
129 Henryk Szymkowiak oficer Wojska Polskiego
130 Piotr Świętojański kierownik Szkoły Podstawowej nr 19, członek PZPR
131 Alojzy Torłop robotnik w Zarządzie Portu Gdańsk, członek PZPR, przewodniczący Komisji Komunikacji Drogowej MRN
132 Roman Truszczyński inspektor Wydziału Organizacyjnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku, członek PZPR, członek Prezydium MRN
133 Henryk Uchymiak technik w Zakładach Sieci Elektrycznych
134 Mariann Ucińska szwaczka w Zakładach Dziewiarskich
135 Justyna Wandelt przewodnicząca Zarządu Miejskiego Ligi Kobiet, członkini PZPR
136 Stanisław Wątróbski tokarz w Gdańskiej Stoczni Remontowej
137 Leon Weiler oficer Wojska Polskiego
138 Bruno Wenta pracownik w gdańskiej Gazowni Miejskiej
139 Maria Wieczorek krojczyni Gdańskich Zakładów Futrzarskich
140 Józef Więcaszek tokarz w Zarządzie Portu Gdańsk, członek PZPR
141 Maria Winiarska dyrektorka Wytwórni Gazów Technicznych, członkini PZPR, zastępczyni przewodniczącego Prezydium MRN
142 Andrzej Wiśniewski trymer w Zarządzie Portu Gdańsk, członek PZPR
143 Franciszek Wiśniewski zawiadowca odcinka PKP-Węzeł, członek PZPR
144 Regina Witkowska
145 Bogusław Wróbel inspektor techniczny w Zarządzie Portu Gdańsk
146 Władysław Zalewski inżynier w Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych
147 Kazimierz Załuska kierownik Wydziału Wojewódzkiego Zarządu „Łączności”, członek SD
148 Janina Zawadzka robotnica w Gdańskiej Fabryce Zapałek Polskiego Przemysłu Zapałczanego (Młyniska)
149 Tadeusz Znamierowski spawacz w Zarządzie Portu Gdańsk
150 Barbara Żelewska Lekarz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
*Na podstawie „Dziennika Urzędowego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku” 1955, nr 2, s. 34–36.
MrGl
Członkowie Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku wybrani w wyborach powszechnych z list Frontu Jedności Narodu 2 II 1958*
Lp. Imię i nazwisko Uwagi
1 Marcin Baran Barański
2 Wiktor Białkowski
3 Jan Bielecki
4 Eugeniusz Brach
5 Jan Brząkala
6 Łucjan Czyżewski (1918–1986) Były więzień KL Sachsenhausen i Mauthausen-Gusen, prezes Towarzystwa Przyjaciół Gdańska.
7 Antoni Domagalski
8 Henryk Etmański
9 Władysław Gabriałowicz
10 Eugeniusz Gałecki
11 Marian Glabus
12 Stanisław Gołąbek
13 Zygmunt Grönberg
14 Grzegorz Hamada
15 Anna Hierowska
16 Edward Isio
17 Kazimierz Iskra
18 Roman Janiszewski
19 Herbert Januszewski
20 Wojciech Jedwabski
21 Mieczysław Kalinowski
22 Jan Kiewlicz
23 Zdzisław Kminikowski
24 Dymitr Kopciuch
25 Jan Kopczyk
26 Jan Korzeniecki
27 Teodor Kosznik
28 Janusz Kowalski
29 Zygmunt Krysiak
30 Witold Kubski zastępca przewodniczącego Prezydium MRN
31 Władysław Kurowski
32 Tadeusz Kuśmierek
33 Jan Lapkowski
34 Leonard Lazarowicz
35 Tadeusz Lenart
36 Kazimierz Lewandowski
37 Ferdynand Mackiewicz
38 Mieczysław Makarewicz
39 Zofia Marciniak
40 Marian Martuszewski
41 Rajmund Matissa
42 Albin Miłogrodzki
43 Jerzy Mindowicz
44 Witold Olejniczak
45 Stanisław Pawłowski
46 Henryk Pazderski
47 Andrzej Prokopczuk
48 Jan Pykosz
49 Maria Rut
50 Władysław Siomba
51 Jerzy Stachurski
52 Marian Szczebura
53 Henryk Szczęśniak
54 Ryszard Szkolnicki
55 Stanisław Szmidt przewodniczący Prezydium MRN
56 Jan Szpakowski
57 Jan Szreder
58 Jan Szuflita
59 Eugeniusz Szwarczyk
60 Zdzisław Szyczewski
61 Bolesław Śliwiński
62 Leszek Świerzyński
63 Jan Talaga
64 Halina Tołłoczko
65 Roman Truszczyński
66 Edmund Tysler
67 Justyna Wendelt
68 Leon Wasilewski
69 Szymon Wermut
70 Kazimierz Wessel
71 Kazimierz Wiczanowski
72 Maria Winiarska
73 Kazimierz Wiśniewski
74 Kazimierz Włodarski
75 Jerzy Wójcik
76 Stanisław Wróbel
77 Mieczysław Zając
78 Zofia Zasławska
79 Henryk Zieliński zastępca przewodniczącego Prezydium MRN
80 Zdzisław Żyłka
*Na podstawie „Dziennika Urzędowego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku” 1958, nr 5, poz. 39, s. 42–43.
MrGl
Członkowie Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku wybrani w wyborach powszechnych z list Frontu Jedności Narodu 16 IV 1961*
Lp. Imię i nazwisko Uwagi
1 Bogdan Adamiec
2 Tadeusz Adamski
3 Janina Bartczak
4 Wiktor Białkowski
5 Albina Bodziacka
6 Tadeusz Brodzik
7 Jan Brząkała
8 Stanisław Chełstowski
9 Adam Dmochowski
10 Bolesław Dudziak
11 Bogumiła Dziś
12 Piotr Gardzilewicz
13 Tadeusz Grochowiak
14 Mieczysław Gruźlewski
15 Jan Gryzio
16 Stanisława Harlowa
17 Zdzisław Ignaciuk
18 Tomasz Jackowski
19 Czesław Janicki
20 Maciej Janicki
21 Monika Janik
22 Roman Janiszewski
23 Stanisław Jankowski
24 Wojciech Jedwabski
25 Antoni Juriew
26 Mieczysław Kalinowski
27 Stanisław Kamel
28 Zenon Kaszubski
29 Zdzisław Kminikowski
30 Janina Kołosowska
31 Eugeniusz Korczak
32 Teodor Kosznik
33 Zygmunt Krysiak
34 Jan Kukowski
35 Eugeniusz Lach
36 Tadeusz Lenart
37 Czesław Łukasik
38 Ferdynand Mackiewicz zastępca przewodniczącego Prezydium MRN
39 Mieczysław Makarewicz
40 Zofia Marciniak
41 Stanisław Maryniak
42 Piotr Matejak
43 Henryk Mielczarek
44 Albin Miłogrodzki
45 Gwido Murzyński
46 Stanisław Najduk
47 Witold Olejniczak
48 Edward Paprocki
49 Stanislaw Patschul
50 Edward Pawełczak
51 Albin Piłka
52 Antoni Plichta
53 Jan Polak
54 Leon Pomiankowski
55 Czesław Przewoźnik
56 Bolesław Robakowski zastępca przewodniczącego Prezydium MRN
57 Kazimierz Rochowicz
58 Stanisław Senioch
59 Bolesław Sidowowicz
60 Henryk Skrzypczak
61 Stanisław Slufik
62 Jan Stachowicz
63 Jerzy Stachurski
64 Jan Staszak
65 Teresa Subocz
66 Mieczysław Szafran
67 Stanisław Szmidt przewodniczący Prezydium MRN
68 Adela Szulc
69 Zdzisław Szyczewski
70 Roman Truszczyński
71 Cecylia Uzarek
72 Zygmunt Wasilewski
73 Kazimierz Wessel
74 Maria Winiarska
75 Franciszek Wiśniewski
76 Włodzimierz Wodecki
77 Jan Wolski
78 Stanisław Zyglarski
79 Czesława Żukowa
80 Włodzimierz Żyromski
*Na podstawie „Dziennika Urzędowego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku” 1961, nr 4, poz. 42, s. 26–27.
MrGl
Członkowie Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku wybrani w wyborach powszechnych z list Frontu Jedności Narodu 30 V 1965*
Lp. Imię i nazwisko Uwagi
1 Halina Adamczyk pielęgniarka Szpitala Klinicznego nr 3
2 Bronisława Bartoń działaczka Ligi Kobiet
3 Andrzej Bednarski radiomechanik Unimoru
4 Tadeusz Bejm przewodniczący Prezydium MRN
5 Józef Białek ślusarz Stoczni Północnej
6 Karolina Budka robotnica Spółdzielni Usługowej „Marlinka”
7 Stanisław Chełstowski pracownik Zarządu Portu
8 Henryk Chudacz w chwili wyboru: sekretarz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
9 Tadeusz Dębski starszy technik Przedsiębiorstwa Budowy i Instalacji Maszyn „Elektromontaż”
10 Adam Dmochowski rolnik, działacz Kółek Rolniczych
11 Karol Druet kierowca Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług
12 Irena Dudak robotnica Stoczni Gdańskiej
13 Leon Fortuna ślusarz Przedsiębiorstwa „Instalacje Przemysłowe”
14 Józef Frąckowiak wiceprzewodniczący Zarządu Miejskiego Związku Młodzieży Socjalistycznej
15 Ignacy Gabriel ślusarz Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego
16 Gajewska Maria robotnica Zakładów Przemysłu Tłuszczowego
17 Piotr Gardzilewicz
18 Zygmunt Gąsecki pracownik Stoczni Gdańskiej
19 Tadeusz Gdulewicz student, działacz Zrzeszenia Studentów Polskich
20 Jerzy Głąb sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR
21 Mieczysław Gromadzki sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR
22 Stanisław Harla rolnik, działacz Kółek Rolniczych
23 Anna Hierowska kierowniczka Przedszkola nr 18
24 Wiesław Jabłonowski inspektor nadzoru ODBOR w Wejherowie
25 Stanisław Jankowski pracownik Stoczni Gdańskiej
26 Antoni Juriew dyrektor Przedsiębiorstwa Miejskiego Handlu Mięsem
27 Andrzej Juszkiewicz przewodniczący Zarządu Zakładowego Związku Młodzieży Socjalistycznej Stoczni Gdańskiej
28 Brunon Kasprzycki ślusarz Gdańskiej Stoczni Remontowej
29 Leon Kesler oficer Wojska Polskiego
30 Artur Klemensowski zastępca dyrektora Gdańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego
31 Mieczysław Kocięcki dyrektor Technikum Łączności
32 Janina Kołosowska lekarz Wojewódzkiej Przychodni Przeciwgruźliczej
33 Teresa Kosecka robotnica Gdańskich Zakładów Telekomunikacyjnych T-10
34 Teodor Kosznik pełnomocnik Gdańskiego Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych
35 Piotr Kowalski monter Spółdzielni Elektrycznej i Trakcyjnej
36 Zbigniew Kowalski asystent Politechniki Gdańskiej
37 Jan Kukowski dyrektor Woj. DBOR
38 Marianna Kusyk robotnica Zakładów Przemysłu Cukierniczego Bałtyk
39 Zofia Lisiecka
40 Kazimierz Łastawiecki
41 Stanisław Łukasik pracownik Stoczni Gdańskiej
42 Irena Maciuk zastępca kierownika Szkoły Podstawowej nr 14
43 Ferdynand Mackiewicz przed i po wyborze zastępca przewodniczącego Prezydium MRN
44 Stanisław Makarewicz komendant Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej
45 Jerzy Michalski czeladnik Gdańskich Zakładów Mięsnych
46 Julian Mielnik operator dźwigu Gdańskiej Stoczni Remontowej
47 Tadeusz Mierzejewski prezes Spółdzielni Rzemieślniczej Zaopatrzenia i Zbytu
48 Albin Miłogrodzki sekretarz MZKR
49 Marian Multan prokurator powiatu gdańskiego
50 Stanisław Najdak ślusarz Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego
51 Helena Leokadia Nitecka przełożona pielęgniarek Gdańskiego Pogotowania Ratunkowego
52 Janina Nowaczyk kelnerka Gdańskich Zakładów Gastronomicznych
53 Adam Nowotnik pracownik Zarządu Portu Gdańsk
54 Honoriusz Obuszyński traser „Hydrosteru”
55 Teofil Ogórkiewicz pracownik Orbisu
56 Janina Opoka działaczka Ligi Kobiet
57 Edward Paprocki zastępca dyrektora Gdańskiej Fabryki Opakowań Blaszanych
58 Jan Polak tokarz, przewodniczący Zarządu Zakładowego przy Zarządzie Portu Gdańsk
59 Leokadia Powierska robotnica Gdańskiej Stoczni Remontowej
60 Mieczysław Rajca oficer Wojska Polskiego
61 Julian Ramontowski pracownik Stoczni Gdańskiej
62 Stanisława Renc krawcowa Spółdzielni Pracy „Ogniwo”
63 Bolesław Robakowski przed i po wyborze zastępca przewodniczącego Prezydium MRN
64 Kazimierz Rochowicz rzeczoznawca Centromoru
65 Franciszek Socha sekretarz Miejskiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego
66 Jerzy Stachurski dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych „Elektromontaż”
67 Ryszard Staniszewski brakarz Elmoru
68 Eugeniusz Szczęśniak właściciel warsztatu blacharskiego
69 Stanisław Szmidt
70 Zdzisław Szyczewski kierownik Delegatury Centrali Związku Rzemiosła Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu
71 Roman Truszczyński sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Związków Zawodowych
72 Tadeusz Wdowiński doker Zarządu Portu Gdańsk
73 Jan Węsierski ogrodnik, działacz Kółek Rolniczych
74 Maria Winiarska dyrektor Przedsiębiorstwa Gazy Techniczne
75 Czesław Wojewódka pracownik Instytutu Morskiego
76 Czesław Wojtyłło
77 Stefan Zamirowski naczelny inżynier Gdańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego
78 Czesława Żuk pracownik Wojewódzkiego Komitetu Związku Studentów Polskich
79 Włodzimierz Żyromski sekretarz Miejski i Powiatowy Stronnictwa Demokratycznego
*Na podstawie „Dziennika Urzędowego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku” 1965, nr 12, poz. 77, s. 82–83 i innych materiałów.
Członkowie Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku wybrani w wyborach powszechnych z list Frontu Jedności Narodu 1 VI 1969*
Lp. Imię i nazwisko Uwagi
1 Lucjan Adamczyk nauczyciel, sekretarz Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego
2 Bogumiła Barszewska robotnica Spółdzielni Krawiectwa Damskiego, Męskiego i Dziecięcego im. M. Fornalskiej
3 Tadeusz Bejm przewodniczący Prezydium MRN
4 Józef Białek brygadzista grawerów Stoczni Północnej
5 Jerzy Bogdanowicz mgr inżynier budowy okrętów, kierownik Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Instytutu Morskiego
6 Stanisław Chełstowski ekonomista, zastępca dyrektora do spraw administracyjno-finansowych Zarządu Portu Gdańsk
7 Ewa Chmielewska cholewkarz w Skórzanej Spółdzielni Usługowo-Wytwórczej im. Obrońców Westerplatte
8 Marian Domagała (21 I 1921 – 7 X 1971) ekonomista, dyrektor Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, członek PZPR
9 Wacław Doroszewski robotnik, stapiacz materiałów w Gdańskich Zakładach Nawozów Fosforowych
10 Józef Filipiak
11 Maria Gajewska robotnica Zakładów Przemysłu Tłuszczowego im. gen. W. Wróblewskiego


12 Piotr Gardzilewicz
13 Halina Glinkowska
14 Jerzy Głuszczak dyspozytor drużyn konduktorskich stacji PKP Gdańsk Główny
15 Krystyna Golińska kreślarka w Biurze Konstrukcji Technologii i Modernizacji „Planprojekt”
16 Ewa Grabowska monterka radiowo-telewizyjna, brakarz Gdańskich Zakładów Radiowych T-18 ( Unimor)
17 Jan Gręźlikowski dr medycyny, adiunkt III Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej
18 Mieczysław Gromadzki ekonomista, zastępca kierownika Wydziału Organizacyjnego KW PZPR
19 Elżbieta Guz starsza ekspedientka Okręgowej Składnicy Zaopatrzenia Poczt i Telekomunikacji
20 Stanisława Harla właściciel gospodarstwa rolnego
21 Antoni Iglikowski prawnik, przewodniczący zarządu i kierownik Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
22 Wiesław Jabłonowski inżynier budownictwa sanitarnego, inżynier nadzoru ODIM nr 1
23 Michał Jackiewicz technolog w Wytwórni Uszczelek „Morpak”
24 Stanisław Jankowski mgr inż. budownictwa okrętowego, kierownik Działu BHP Stoczni Gdańskiej
25 Mieczysław Janowiak oficer Wojska Polskiego
26 Zdzisław Jaruszewski tokarz Zakładów Urządzeń Okrętowych „Hydroster”
27 Antoni Juriew prawnik, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu
28 Wojciech Kaska inż. mechanik, przewodniczący Rady Okręgowej ZSP
29 Zygmunt Kaźmierski robotnik w Stoczni Gdańskiej
30 Józef Kobos mgr inż. komunikacji, zastępca dyrektora DOKP
31 Mieczysław Kocięcki nauczyciel, dyrektor Technikum Łączności
32 Waleria Agnieszka Korol robotnica Zakładów Przemysłu Cukierniczego Bałtyk
33 Bogusław Korpaczewski monter kompasów okrętowych Zakładów Mechaniki Precyzyjnej
34 Teodor Kosznik ekonomista, zastępca dyrektora Gdańskiego Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych
35 Władysław Kowalewski robotnik Państwowym Przedsiębiorstwie „Schipcontrol” oddział Gdańsk
36 Piotr Kowalski kierowca taksówki Prywatnego Zrzeszenia Handlu i Usług
37 Kazimierz Krekień robotnik, szklarz Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego nr 1
38 Jan Kuczyński Dziennikarz „Głosu Wybrzeża”
39 Jan Kukowski ekonomista, dyrektor Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Rolniczych
40 Henryk Kwapisiewicz ślusarz, brygadzista w Przedsiębiorstwie Robót Czerpalnych i Podwodnych
41 Sabina Lubińska ekonomistka, starszy inspektor szkolenia zawodowego Stoczni Gdańskiej
42 Konstanty Łabor robotnik, odlewnik w Wytwórni Łożysk Ślizgowych Bimet
43 Eugeniusz Łuczków robotnik, takielarz, brygadzista w Gdańskiej Stoczni Remontowej
44 Ferdynand Mackiewicz zastępca przewodniczącego Prezydium MRN
45 Felicytas Malottke sprzedawczyni w Przedsiębiorstwie Państwowym MHM
46 Leszek Maracewicz mgr inż. urządzeń sanitarnych, dyrektor Gdańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego
47 Maria Markowska pielęgniarka Przychodni Obwodowej dla Studentów
48 Michał Matuszczak starszy brygadzista Zarządu Portu Gdańsk
49 Bronisław Medeński prokurator powiatowy dla miasta Gdańska
50 Alfred Michalski
51 Stanisław Michalski
52 Adam Młynarczyk technik budowy maszyn i urządzeń, zastępca kierownika Wydziału Remontu Urządzeń Pokładowych Gdańskiej Stoczni Remontowej
53 Nikołajew Jan przewodniczący Prezydium MRN
54 Teofil Ogórkiewicz ekonomista, kierownik placówki Polskiego Biura Podróży „Orbisu” w Gdańsku
55 Paweł Owłasiuk robotnik Gdańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego
56 Maria Paczkowska robotnica w Polskim Klubie Morskim
57 Karol Pszczółkowski nauczyciel, kierownik Wydziału Organizacyjnego Zarządu Wojewódzkiego ZMS
58 Jakub Rabuszko mgr inż. zootechnik, właściciel gospodarstwa rolnego
59 Bolesław Sidorowicz brygadzista elektromonterów Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Gdańsk-Gdynia
60 Józefa Siudaczyńska-Babicz nauczycielka teorii muzyki w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku
61 Franciszek Socha ekonomista, sekretarz Komitetu Miejskiego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego
62 Stanisław Sowiński Kierownik Katedry Projektowania Architektury Miejskiej Politechniki Gdańskiej
63 Jerzy Stachurski ekonomista, dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych „Elektromontaż”
64 Henryk Stasiak
65 Czesław Stodolski inż. budownictwa okrętowego, zastępca dyrektora do spraw technicznych Żeglugi Gdańskiej
66 Irena Suszko-Sobina filolog, stypendystka Instytutu Badań Literackich PAN
67 Eugeniusz Szczęśniak rzemieślnik, właściciel zakładu blacharskiego
68 Antoni Szella konserwator maszyn Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego
69 Stanisław Szmidt
70 Stanisław Szwarc ślusarz w Stoczni Wisła
71 Stanisław Szydłowski inż. budownictwa lądowego, zastępca przewodniczącego Prezydium MRN
72 Irena Tomiak brygadzistka w tłoczni Gdańskiej Fabryki Opakowań Blaszanych
73 Roman Truszczyński emerytowany nauczyciel
74 Maria Winiarska kierowniczka Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Handlowego „Gazy Techniczne”
75 Jędrzej Witkowski prezes Sądu Powiatowego w Gdańsku
76 Franciszek Wojtyło prawnik, sekretarz prezydium MRN
77 Zenona Zatorska magazynierka Zakładów Rybnych w Gdańsku
78 Franciszek Żakowicz robotnik, malarz Zakładów Urządzeń Okrętowych Urządzeń Elektrycznych Elmor
79 Czesława Żuk starszy inspektor do spraw socjalnych WZSP
80 Włodzimierz Żyromski ekonomista, sekretarz Miejskiego i Powiatowego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego
*Na podstawie „Dziennika Urzędowego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku” 1969, nr 11, poz. 67, s. 62–63.
Członkowie Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku wybrani w wyborach powszechnych z list Frontu Jedności Narodu 9 XII 1973*
Lp. Imię i nazwisko Uwagi
1 Józef Białek
2 Franciszek Bielicki
3 Stefan Biełousow
4 Michał Borówko
5 Stanisław Chełstowski
6 Roman Czapliński
7 Wacław Doroszewski
8 Karol Druet
9 Zbigniew Fąfara
10 Krystyna Friedel wiceprzewodniczący MRN
11 Maria Gajewska
12 Jerzy Gasch
13 Halina Glinkowska
14 Stanisław Głowacki
15 Henryk Godycki
16 Jan Gręźlikowski
17 Bronisław Grobelny wiceprzewodniczący MRN
18 Andrzej Grochowski
19 Mieczysław Gwizdek
20 Stanisława Herla
21 Henryk Husar
22 Antoni Iglikowski
23 Lesław Jabłonowski wiceprzewodniczący MRN
24 Wiesław Jabłonowski
25 Marian Jankowski
26 Stanisław Jankowski
27 Czesław Jaruga
28 Zbigniew Jaruszewski
29 Zygmunt Jóźwiak
30 Antoni Juriew
31 Stanisław Kasprzak
32 Józef Kobos
33 Maria Konarzewska
34 Bogusław Korpaczewski
35 Kazimierz Kosacki
36 Jadwiga Kowalska
37 Piotr Kowalski
38 Czesław Krukowski
39 Jan Kuczyński
40 Jan Kukowski
41 Ireneusz Kulig
42 Ryszard Kuźniak
43 Adam Langer
44 Sabina Lubińska
45 Konstanty Łabor
46 Józef Łacmański
47 Jan Łukjanow
48 Leszek Maracewicz
49 Alicja Mazur-Nagórska
50 Bronisław Medeński
51 Tadeusz Mikołajczyk
52 Halina Młyńska
53 Henryk Murczkiewicz
54 Jan Nikołajew
55 Adam Nowotnik przewodniczący MRN
56 Maria Pacek
57 Jerzy Pawlak
58 Franciszek Reiter
59 Anna Różycka
60 Jakub Rabuszko
61 Bożena Selwa
62 Bolesław Sidorowicz
63 Janusz Sienkiewicz
64 Mieczysława Sikora
65 Józefa Siudaczyńska-Babicz
66 Ryszard Smeja
67 Stanisław Sowiński
68 Jerzy Stachurski
69 Jan Staniszewski
70 Teresa Starkiewicz
71 Henryk Stasiak
72 Alicja Sulma
73 Antoni Szella
74 Stanisław Szmidt
75 Maria Szymańska
76 Roman Truszczyński
77 Antoni Turski
78 Janina Walicka
79 Maria Winiarska
80 Jędrzej Witkowski
81 Lech Zaleski
82 Andrzej Zapaśnik
83 Czesław Zaręba
84 Zenona Zatorska
85 Jerzy Zebrzuski
86 Stanisława Zielińska
87 Włodzimierz Ziemiaszewski
88 Franciszek Żakowicz
89 Czesława Żuk
*Na podstawie „Dziennika Urzędowego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku” 1973, nr 22, poz. 183, s. 180–181.
MrGl
Członkowie Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku wybrani w wyborach powszechnych z list Frontu Jedności Narodu 5 II 1978*
Lp. Imię i nazwisko Uwagi
1 Bogdan Aleksandrowicz
2 Jerzy Ambros
3 Bogusław Andrzejewski
4 Bronisław Bahrynowski
5 Mieczysław Bajon
6 Anna Balachwiej
7 Jerzy Bieniecki
8 Barbara Bieniek
9 Wacław Bierut
10 Jan Błaszkowski
11 Tadeusz Bobryk
12 Władysław Bodak
13 Antoni Bohdan
14 Edward Borkowski
15 Bogumił Burzyński
16 Jan Chęciński
17 Lucyna Chlebowicz
18 Tadeusz Czachla
19 Narcyza Czekalska
20 Lucjan Dankiewicz
21 Czesława Dąbrowska
22 Henryk Dombrowski
23 Maria Etmańska
24 Waldemar Falgowski
25 Zenon Flisikowski
26 Erazm Gawin
27 Felicja Gidaszewska
28 Stanisław Gierczak
29 Bronisław Grobelny wiceprzewodniczący MRN
30 Wojciech Grochowiecki
31 Wiesław Gruszkowski wiceprzewodniczący MRN
32 Elżbieta Grześ
33 Paweł Hełminiak
34 Klemens Henig
35 Henryk Herbut
36 Bogdan Hermann
37 Aleksander Huciński
38 Edmund Hulecki
39 Wiesław Jabłonowski
40 Tadeusz Jodłowski
41 Jerzy Jodziewicz
42 Edmund Joskowski
43 Jan Jurzynek
44 Eugeniusz Karolak
45 Zygmunt Kasowski
46 Bogdan Kasprzycki
47 Henryk Kempiński
48 Wanda Kiełbratowska
49 Roman Knitter
50 Jerzy Knop
51 Mieczysław Kochanowski
52 Jerzy Kossak
53 Henryka Danuta Kotyńska
54 Alina Kozłowska
55 Feliks Krawczyk
56 Edward Kreft
57 Zofia Krupa
58 Marian Kujda
59 Ireneusz Kwaśniewski
60 Jan Lemańczyk
61 Irena Lenartowicz
62 Jadwiga Lewińska
63 Jadwiga Lipińska
64 Arkadiusz Lis
65 Józef Lis
66 Henryk Litwin
67 Sabina Lubińska
68 Helena Łapińska
69 Józef Łaski
70 Daniela Maćko
71 Stanisław Madaliński
72 Adelajda Majewska
73 Franciszek Majewski
74 Józef Majewski
75 Krystyna Majzbuchowska-Keller
76 Emilian Markiewicz
77 Bronisław Medeński
78 Edward Mieliński
79 Krystyna Miszkiel
80 Andrzej Młot
81 Aniela Mochalska
82 Feliks Muzalewski
83 Aleksander Nawrot
84 Stefan Ochocki
85 Marian Oleksiak
86 Wacław Ostrowski
87 Jerzy Pietraszkiewicz
88 Wit Polewski
89 Jarosław Polski przewodniczący MRN
90 Henryk Połczyński
91 Brunon Potrykus
92 Henryk Rendzionek
93 Katarzyna Reszetow wiceprzewodnicząca MRN
94 Romuald Rodziewicz
95 Jadwiga Romanowicz
96 Stefan Roszczyk
97 Jan Rozinka
98 Zdzisław Ryba
99 Dominika Sadowska
100 Ryszard Sawicki
101 Ryszard Schlieske
102 Jan Sidorczak
103 Zdzisław Skrago
104 Ewa Skubij
105 Elżbieta Słowik
106 Lucjan Snopek
107 Helena Sokołowska
108 Halina Stankiewicz
109 Henryk Stasiak
110 Jadwiga Stasiak
111 Andrzej Stasiewski
112 Eugeniusz Surdyka
113 Stanisław Szabuniewicz
114 Jan Tomaszewski
115 Kazimierz Urbański
116 Tytus Walasek
117 Antoni Walczak
118 Marian Walencik
119 Wiesław Warzyniak
120 Stanisław Weideman
121 Teodor Wiśniewski
122 Tadeusz Wojcieszek
123 Stanisław Wojtaś
124 Tadeusz Wojtkowiak
125 Stefan Wojtkuński
126 Andrzej Wrzesień
127 Bogusława Zawierta
128 Włodzimierz Ziemaszewski
129 Janina Zmeczerowska
130 Irena Żuk
*Na podstawie „Dziennika Urzędowego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku” 1978, nr 2, poz. 6, s. 9–10.
MrGl
Członkowie Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku wybrani w wyborach powszechnych 17 VI 1984*
Lp. Imię i nazwisko Uwagi
1 Stanisław Bazior
2 Stefan Binkowski
3 Jerzy Bogucki
4 Grażyna Borzyszkowska
5 Stefan Brudnowski
6 Krzysztof Brzeziński
7 Wanda Brzuszkiewicz-Brulińska
8 Kazimierz Cendrowski
9 Roman Chamier-Ciemiński
10 Janusz Ciołek
11 Urszula Cybulska
12 Zdzisław Czura
13 Stefania Dąbrowska
14 Henryk Depka
15 Zygmunt Doliński
16 Henryk Dombrowski
17 Waldemar Duzdal
18 Jerzy Dziedzic
19 Hanna Dzikowska
20 Jarosław Dzięgielewski
21 Zygmunt Flisek
22 Władysław Furmaniak
23 Bożena Gast
24 Włodzimierz Gliński
25 Wiktoria Głowacka-Cichowicz
26 Jan Gogol
27 Jolanta Górnowicz
28 Marian Górski
29 Józef Grabowski
30 Stefan Grabowski
31 Teresa Gronowska
32 Halina Gutyńska
33 Bogdan Harla
34 Paweł Hełminiak
35 Klemens Henig
36 Anna Izdebska
37 Tadeusz Jodłowski wiceprzewodniczący MRN
38 Władysław Jonik
39 Andrzej Kalinowski
40 Henryk Kałęcki
41 Zdzisław Kania
42 Ryszard Karolewski
43 Edward Kiryło
44 Wiktor Klisz
45 Roman Knitter wiceprzewodniczący MRN
46 Marian Kondej
47 Leszek Kostrzewski
48 Henryk Kowalczuk
49 Jan Koźbiał
50 Andrzej Kramarski
51 Teresa Krystman
52 Ryszard Księżopolski
53 Janusz Kukowski
54 Zenon Kuziak
55 Ewa Kwarcińska
56 Błażej Lewandowski
57 Janusz Lewiński od 1985 przewodniczący MRN
58 Ryszard Lisiecki
59 Henryk Łuniewski
60 Franciszek Majewski
61 Jolanta Manowska
62 Bronisław Maryniuk
63 Ewa Matla-Kiepajło
64 Stefan Michalkiewicz
65 Edward Mieliński
66 Andrzej Młot wiceprzewodniczący MRN
67 Bożena Mroczek-Gliszczyńska
68 Piotr Mrugała
69 Nadzieja Nieścioruk
70 Jerzy Nowak
71 Halina Obrębska
72 Władysław Obszyński
73 Zbigniew Olszewski
74 Jerzy Pasiński
75 Aleksander Pokładecki
76 Grzegorz Pokorniewski
77 Krystyna Pomorska
78 Henryk Prabucki
79 Bruno Przewoźniak
80 Edmund Puszakowski
81 Andrzej Radochoński
82 Konstanty Radziwiłł
83 Piotr Rajca
84 Antoni Rauch
85 Henryk Rączkowski
86 Anna Różycka
87 Lesława Rudnicka
88 Zbigniew Ryllo
89 Edmund Rzeszotarski
90 Lucyna Sałek wiceprzewodnicząca MRN
91 Anna Sandach
92 Teofil Schwarz
93 Stanisław Sepioł
94 Romuald Sinkowski
95 Andrzej Słupczewski
96 Paweł Smentek
97 Marek Socha
98 Alina Sowińska
99 Teresa Stachnik
100 Florian Stanc
101 Anna Stencel
102 Jerzy Stroiński
103 Janusz Sulikowski
104 Alicja Szabuniewicz
105 Bogusław Szarmach
106 Tadeusz Szczęsny
107 Stefan Szmitowski
108 Jan Szweykowski
109 Maciej Szymański
110 Kazimierz Szymoniak
111 Zdzisław Szynkora
112 Bożena Świętorzecka
113 Stefan Terasiński
114 Bronisław Tulko
115 Jacek Wąpierski
116 Jerzy Wawrzyniak
117 Danuta Weiner-Kielasiak
118 Stanisław Wentk
119 Józef Wilczyński
120 Edmund Wittstock
121 Tadeusz Włodarz
122 Krystyna Wojtowicz
123 Witold Wołowski
124 Eugeniusz Wójcik przewodniczący MRN w latach 1984–1985
125 Helena Wyczachowska
126 Andrzej Wysocki
127 Zbigniew Zabłudowski
128 Stanisław Zaremba
129 Zofia Zwięgeła
*Na podstawie „Dziennika Urzędowego Województwa Gdańskiego” 1984, nr 2, poz. 5, s. 13–14.
MrGl
Członkowie Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku wybrani w wyborach powszechnych 19 VI 1988*
Lp. Imię i nazwisko Uwagi
1 Andrzej Bachmaczuk
2 Bolesław Banaszek
3 Janina Bartoszewska
4 Danuta Bednarczuk
5 Bogumiła Benka
6 Janusz Benesz
7 Ireneusz Bieniecki
8 Barbara Bilejczyk
9 Jerzy Bogucki
10 Andrzej Borkowski
11 Gerard Borówka
12 Jerzy Bucki
13 Tadeusz Bugajewski
14 Zofia Bukowska
15 Roman Chamier-Cieminski wiceprzewodniczący MRN
16 Jerzy Charłanowicz
17 Jerzy Chelstowski
18 Danuta Chmielewska
19 Wiesław Chmura
20 Alicja Chorzelska-Pytlak
21 Zenon Cieślik
22 Tadeusz Czajka
23 Krzysztof Czechowski
24 Zofia Czernikowska
25 Andrzej Czubek
26 Anna Dubaniewicz
27 Tadeusz Duszyński
28 Jerzy Dziedzic
29 Elżbieta Dziduszko
30 Hanna Dzikowska
31 Anna Fedeczko
32 Edmund Felchner
33 Marian Fuhrmann
34 Jerzy Gajewicz
35 Iwona Gawron
36 Krystyna Gliszczyńska
37 Jan Gogol
38 Andrzej Gorgolewski
39 Bogdan Gozdek
40 Bożena Górska
41 Henryk Górski
42 Andrzej Grajewski
43 Michał Grotowski
44 Piotr Grubba
45 Anna Izdebska
46 Teresa Jaguś
47 Maciej Januchta
48 Krzysztof Jarmołowicz
49 Barbara Jóźwiak
50 Józef Kaczyński
51 Piotr Kaczanowski
52 Witold Karpiński
53 Zbigniew Kaźmierczak
54 Ewa Kiepajło
55 Jan Kmiecik
56 Witold Kołodziński
57 Stanisław Kopeć
58 Anna Kontek
59 Krystyna Konopczyńska
60 Kazimierz Korda
61 Cecylia Korsak
62 Andrzej Kotecki
63 Piotr Kowalewski
64 Stefan Kownacki
65 Krystyna Krajewska
66 Mirosław Krajewski
67 Henryk Krakowiak
68 Marian Krasnopolski wiceprzewodniczący MRN
69 Janina Kubiciel
70 Andrzej Kurowski
71 Barbara Kurzawska
72 Monika Kuzińska
73 Andrzej Kwiatkowski
74 Wanda Kwapisiewicz
75 Irena Lenartowicz
76 Janusz Lewiński przewodniczący MRN
77 Ewa Lipińska
78 Maria Lipińska
79 Krzysztof Lis
80 Marek Lubieniecki
81 Ryszard Lutko wiceprzewodniczący MRN
82 Ryszard Łęgowski
83 Franciszek Majewski
84 Bożena Małecka
85 Bożena Maszka
86 Renata Mierzejewska
87 Lidia Mostek
88 Alicja Nehrebecka
89 Aleksandra Niedzielska
90 Jerzy Nowak
91 Ewa Oroń
92 Irena Pastuszak
93 Jerzy Pasiński
94 Marian Pieniążkiewicz
95 Wiesław Pierzchalski
96 Ewa Pietryk wiceprzewodnicząca MRN
97 Jerzy Polak
98 Krystyna Pomorska
99 Halina Raczyńska-Liesius
100 Jan Recławski
101 Józef Rosiński
102 Anna Różycka
103 Janusz Rybicki
104 Zygmunt Rybicki
105 Aleksander Skowroński
106 Alina Sowińska
107 Elżbieta Stańczak
108 Ryszard Szatkowski
109 Dorota Szostakowska
110 Urszula Sztark
111 Irma Taraszkiewicz
112 Roman Tempski
113 Janina Ułaś
114 Janusz Wikowski
115 Ewa Wilczek
116 Wiesława Witkowska
117 Zofia Wnuk
118 Krzysztof Wojciechowicz
119 Teresa Wojtkiewicz
120 Wiesław Wróbel
121 Marian Wrzosek
122 Teresa Wyrzykowska
123 Krystyna Zabłocka
124 Mirosław Zalewski
125 Stanisław Zaremba
126 Tadeusz Zawadzki
127 Bożena Zdanowska
128 Adam Zdrojewski
129 Janusz Zygmuntowicz
130 Andrzej Żebrowski
*Na podstawie „Dziennika Urzędowego Województwa Gdańskiego” 1988, nr 17, poz. 118, s. 93–94.
MrGl
Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Gdańsku (1950–1973)
2 VI 1950 – 19 II 1953 Piotr Stolarek
19 II 1953 – 16 XII 1954 Stanisław Szmidt
16 XII 1954 – 12 II 1958 Julian Cybulski
12 II 1958 – 27 II 1963 Stanisław Szmidt
27 II 1963 – 10 VI 1969 Tadeusz Bejm
10 VI 1969 – 13 XII 1973 Jan Nikołajew
SB
Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej
w Gdańsku (1973–1990)
13 XII 1973 – 4 II 1977 Adam Nowotnik
19 IV 1977 – 30 XI 1981 Jarosław Polski
30 XI 1981 – 28 VI 1984 Wiesław Julian Gruszkowski
29 VI 1984 – 28 IV 1986 Eugeniusz Wójcik
28 IV 1986 – 26 V 1990 Janusz Lewiński
SB

Jacek Bendykowski, radny
w latach 1998–2002

Na mocy ustawy o samorządzie gminnym z 8 III 1990 został w Polsce reaktywowany samorząd terytorialny. Tego dnia uchwalono też ordynację wyborczą do samorządu lokalnego. Miał on być wybierany samodzielnie przez lokalną wspólnotę w powszechnym, równym, bezpośrednim i tajnym głosowaniu. Zapoczątkowana w 1990 reforma samorządowa przełamała monopol państwa i partii w kreowaniu lokalnych środowisk. Dokonała upodmiotowienia samorządu terytorialnego przez wyodrębnienie jego kompetencji i obowiązków. Zadania samorządu podzielono na własne i zlecone. Do zadań własnych zaliczono między innymi: ład przestrzenny, gospodarkę nieruchomościami, ochronę środowiska i przyrody, gminne drogi, ulice i mosty, wodociągi i zaopatrzenie w wodę oraz kanalizację, lokalny transport zbiorowy, ochronę zdrowia i pomoc społeczną, edukację publiczną i kulturę, współpracę z organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Ponadto władze gminy zobligowano do realizacji szeregu zadań zleconych i powierzonych przez administrację rządową.

W wyniku wolnych wyborów samorządowych z 27 V 1990 powstała nowa Rada Miejska, licząca 60 osób. Po raz pierwszy zebrała się 5 VI 1990 w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta, dwa dni później (7 czerwca) przyjęła uchwałę o zmianie nazwy na Radę Miasta Gdańska (RMG). 10 VII 1990 RMG dokonała, na podstawie rozpisanego konkursu, wyboru prezydenta miasta. Od 2002 RMG liczy 34 osoby wybierane co cztery lata w sześciu okręgach wyborczych ( administracyjny podział) i 216 komisjach obwodowych. Od 2002 wyboru prezydenta miasta dokonuje nie Rada, lecz ogół mieszkańców uprawnionych do głosowania w wyborach powszechnych. Posiedzenia RMG odbywają się regulaminowo co miesiąc, od 30 XI 2000 w Nowym Ratuszu. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego (organizującego jej prace, prowadzącego posiedzenia reprezentującego Radę na zewnątrz) i 1–3 wiceprzewodniczących. Rada powołuje również stałe komisje problemowe, odpowiadające za poszczególne dziedziny życia w mieście (z reguły w liczbie dziesięciu).

Po wprowadzeniu w Polsce trójstopniowego podziału administracyjnego od 16 VII 1998 roku obowiązuje ordynacja wyborcza między innymi do rad gmin; w miastach na prawach powiatów, a więc i w Gdańsku, przyjęto proporcjonalną ordynację otwartych list partyjnych. Od czasu reformy administracyjnej w Polsce z 1 I 1999 i obowiązywania trójstopniowego podziału terytorialnego (szczeble: gminny, powiatowy i wojewódzki) zakres kompetencji gminy poszerzony został o obowiązek prowadzenia szkół podstawowych i gimnazjalnych, zakładów opieki zdrowotnej o charakterze ambulatoryjnym, a także scalanie i wymianę gruntów. Gdańsk, jako miasto na prawach powiatu, wykonuje szereg innych zadań, między innymi prowadzenie oświaty ponadpodstawowej.

Kadencje Rady Miasta po 1990
Kadencja Lata urzędowania Data wyboru Liczba radnych
I 1990–1994 27 V 1990 60
II 1994–1998 19 VI 1994 60
III 1998–2002 11 X 1998 60
IV 2002–2006 27 X 2002 34
V 2006–2010 12 VI 2006 34
VI 2010–2014 21 XI 2010 34
VII 2014–2018 16 XI 2014 34
SB
Przewodniczący Rady Miasta Gdańska (od 1990)
5 VI 1990 – 11 XII 1990 Franciszek Jamroż
11 XII 1990 – 29 VI 1994 Andrzej Januszajtis
30 VI 1994 – 19 VI 1998 Paweł Adamowicz
26 X 1998 – 31 V 2001 Elżbieta Grabarek-Bartoszewicz
12 VII 2001 – Bogdan Oleszek
SB
Radni Gdańska w latach 1990–2018 (wykaz alfabetyczny)
Lp. Imię i nazwisko Funkcja w Radzie Miasta (RM) Lata kadencji Partia lub organizacja*
1 Paweł Adamowicz radny 1990–1994 Komitet Obywatelski „Solidarność” Gdańsk-Śródmieście
przewodniczący Rady Miasta 1994–1998 Partia Konserwatywna
radny 1998–2002 Akcja Wyborcza Solidarność
radny wybrany** 2002 Platforma Obywatelska
radny wybrany** 2006 Platforma Obywatelska
2 Jerzy Adamski wiceprzewodniczący Rady Miasta 1994–1998 Unia Wolności
radny 1998–2002 Unia Wolności
radny 2002–2006 Platforma Obywatelska
3 Mariusz Andrzejczak (ur. 1982) radny od 17 XII 2015 2015–2018 Platforma Obywatelska
4 Wacław Baliński wiceprzewodniczący Rady Miasta 1994–1998 Zjednoczenie dla Ziemi Gdańskiej
radny 1998–2002 Akcja Wyborcza Solidarność
5 Jolanta Banach radna 2010–2014 Sojusz Lewicy Demokratycznej
6 Lilianna Barańska radna 1998–2002 Sojusz Lewicy Demokratycznej
7 Ryszard Walenty Bartel (ur. 1934) radny 1990–1994 Komitet Obywatelski „Solidarność” Przymorze
8 Andrzej Bądkowski (ur. 1946) radny 1990 Komitet Obywatelski „Solidarność” Zaspa-Młyniec
wiceprzewodniczący Rady Miasta 11 XII 1990 – 1994
9 Tomasz Bedyński (1952 – 1 III 2016) wiceprzewodniczący Rady Miasta 1990–1994 Komitet Obywatelski „Solidarność” Wrzeszcz Południe
10 Jacek Karol Bendykowski radny 1998–2002 Akcja Wyborcza Solidarność
11 Krzysztof Berenthal radny 1994–1998 Unia Polityki Realnej
12 Marek Julian Berndt (ur. 1941) radny 1990–1994 Komitet Obywatelski „Solidarność” Osiedle Kochanowskiego
13 Ryszard Biały (ur. 1954) radny 1998–2002 Akcja Wyborcza Solidarność
14 Michał Bidas radny 1994–1998 Unia Wolności
15 Wojciech Błaszkowski radny 2006–2010 Platforma Obywatelska
2010–2014
2014–2018
16 Robert Bogdanowicz radny 1998–2002 Unia Wolności
17 Piotr Borawski (ur. 1983) radny 2010–2014 Platforma Obywatelska
2014–2018
18 Jerzy Borowczak radny 2006–2010 Platforma Obywatelska
19 Tadeusz Brodzik (1935–2003) radny 1994–1998 Sojusz Lewicy Demokratycznej
20 Krzysztof Brzeziński (ur. 1952) radny 1998–2002 Sojusz Lewicy Demokratycznej
21 Leon Brzozowski radny 1994–1998 Sojusz Lewicy Demokratycznej
1998–2002
22 Marek Bumblis radny 1998–2002 Akcja Wyborcza Solidarność
2002–2006 Platforma Obywatelska
2006–2010 Platforma Obywatelska
2010–2014 Platforma Obywatelska
2014–2018 Platforma Obywatelska
23 Włodzimierz Byczkowski radny 1990–1994 Komitet Obywatelski „Solidarność” Przymorze
24 Małgorzata Chmiel (ur. 1953) radna 1994–1998 Komitet Nasz Gdańsk
1998–2002 Unia Wolności
2002–2006 Platforma Obywatelska
2006–2010 Platforma Obywatelska
2010–2014 Platforma Obywatelska
2014 – XI 2015 (potem posłanka na Sejm) Platforma Obywatelska
25 Janusz Chojnowski radny 19 VI 1997 – 1998 brak informacji
26 Piotr Czauderna radny 2014–2018 Prawo i Sprawiedliwość
27 Paweł Czerniewski radny 2010–2014 Platforma Obywatelska
28 Tomasz Czerwiński (ur. 1954) radny 1994–1998 Forum Porozumienia
29 Jan Grzegorz Długosz radny 1991–1994 Komitet Obywatelski „Solidarność”
30 Kazimierz Dobrzyński (ur. 1934) radny 1998–2002 Akcja Wyborcza Solidarność
31 Dorota Dudek (ur. 1974) radna 2014–2018 Prawo i Sprawiedliwość
32 Aleksandra Dulkiewicz radna 2010–2014 Platforma Obywatelska
2014–2018 Platforma Obywatelska
2018 – 21 I 2019 Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Adamowicza „Wszystko dla Gdańska”
33 Beata Dunajewska-Daszczyńska radna 2010–2014 Platforma Obywatelska
2014–2018
35 Irena Dymarska radna 26 II 2007 – 2010 Platforma Obywatelska
36 Piotr Dzik (ur. 1958) radny 2002–2006 Platforma Obywatelska
2006–2010
2010–2014
2014–2018
37 Jarosław Dziubek radny 1998–2002 Akcja Wyborcza Solidarność
38 Jaromir Jerzy Falandysz (ur. 1984) radny 2010–2014 Prawo i Sprawiedliwość
2014–2018
39 Anna Fotyga radna X – XI 2002 Prawo i Sprawiedliwość
40 Jerzy Fryzowski (1950–2011) radny 1990–1994 Komitet Obywatelski Olszynka
1994–1998 Zjednoczenie dla Ziemi Gdańskiej
1998–2002 Akcja Wyborcza Solidarność
41 Żaneta Geryk (ur. 1970) radna 2010–2014 Platforma Obywatelska
2014–2018
42 Janusz Gielecki (ur. 1947) radny 1994–1998 Sojusz Lewicy Demokratycznej
43 Piotr Gierszewski radny 1998–2002 Akcja Wyborcza Solidarność
22 XII 2005 – 2006 Prawo i Sprawiedliwość
2006–2010 Prawo i Sprawiedliwość
2010–2014 Prawo i Sprawiedliwość
2014–2018 Prawo i Sprawiedliwość
44 Tadeusz Gleinert radny 1990–1994 Komitet Obywatelski „Solidarność” Siedlce Północ
wiceprzewodniczący Rady Miasta 1994–1998 Unia Wolności
radny 1998–2002 Unia Wolności
radny 2002–2006 Platforma Obywatelska
45 Marek Glinka (ur. 1960) radny 2002–2006 Liga Polskich Rodzin
46 Eugeniusz Głogowski (ur. 1958) radny 1998–2002 Sojusz Lewicy Demokratycznej
2002–2006
47 Mieczysław Gnich radny 1990–1994 Komitet Obywatelski „Solidarność” Zaspa-Młyniec
48 Bogusław Kazimierz Gołąb (ur. 1946) radny 1990–1994 Komitety Obywatelskie „Solidarność” Chełm–Orunia
49 Kazimierz Gorczyński (ur. 1998) radny 1994–1998 Sojusz Lewicy Demokratycznej
50 Jarosław Gorecki (ur. 1958) radny 1998–2002 Akcja Wyborcza Solidarność
wiceprzewodniczący Rady Miasta 2002–2006 Platforma Obywatelska
radny 2006–2010 Platforma Obywatelska
wiceprzewodniczący Rady Miasta 2010–2018 Platforma Obywatelska
51 Zofia Gosz (ur. 1941) radna 1990–1994 Komitet Obywatelski „Solidarność” Zaspa-Rozstaje
1994–1998 Zjednoczenie dla Ziemi Gdańskiej
2002–2006 Liga Polskich Rodzin
52 Michał Górski radny 1994–1998 Unia Wolności
53 Elżbieta Grabarek-Bartoszewicz przewodnicząca Rady Miasta 1998–2001 Akcja Wyborcza Solidarność
radna 2001–2002 brak informacji
radna 2002–2006 Liga Polskich Rodzin
54 Stefan Grabski wiceprzewodniczący Rady Miasta 1998–2001 Akcja Wyborcza Solidarność
radny 2001–2002 brak informacji
radny 2006–2010 Prawo i Sprawiedliwość
55 Maciej Gromadzki radny 1990–1994 Porozumienie Komitetów Obywatelskich „Solidarność” Stogi–Sobieszewo–Krakowiec
56 Ryszard Gruda radny 1994–1998 Partia Konserwatywna
1998–2002
57 Grzegorz Grzelak radny 1990–1994 Osiedlowy Komitet Obywatelski „Solidarność” Piecki–Migowo
1994–1998 Partia Konserwatywna
58 Piotr Grzelak radny 2010–2014 Platforma Obywatelska
59 Roman Grzenia radny 1990–1994 Komitet Obywatelski „Solidarność” Przymorze
60 Eugeniusz Grzymała radny 1990–1994 Komitety Obywatelskie „Solidarność” Chełm–Orunia
61 Zdzisław Halcewicz-Pleskaczewski radny 1990 – 3 IX 1993 Osiedlowy Komitet Obywatelski „Solidarność” Nowy Port
62