PARAFIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W GDAŃSKU

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

PARAFIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W GDAŃSKU. Parafia jest podstawową kościelną jednostką administracyjną tworzoną na stałe przez biskupa diecezjalnego w celu zapewnienia wiernym opieki duszpasterskiej i sakramentalnej na określonym terytorium. Na czele każdej parafii stoi wyznaczony przez biskupa proboszcz (mianowany na czas nieokreślony) lub administrator (mianowany na pewien okres). Ze względów duszpasterskich możliwe jest także zakładanie parafii personalnych, skupiających wiernych według kryterium językowego, narodowego lub obrzędowego. W szczególnych okolicznościach, gdy niemożliwe jest tworzenie samodzielnych parafii, prawo kościelne dopuszcza ustanawianie na okres przejściowy ośrodków filialnych (punktów duszpasterskich, lokali, kuracji, wikariatów eksponowanych), które pod względem kanonicznym są równe parafiom, ale nie mają osobowości prawnej, a zatem nie są uznawane przez władze państwowe. Przed II wojną światową praktykowane było również zakładanie ekspozytur, mających prawo wykonywania tylko kilku wybranych czynności duszpasterskich.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa parafią określano teren podlegający władzy biskupa, wokół którego skupiało się życie religijne wiernych, a duszpasterstwo miało charakter miejski. W związku z rozwojem katolicyzmu od IV wieku kapłani wspomagający biskupa rozwinęli działalność duszpasterską poza ośrodkami miejskimi, wskutek czego powstawały nowe wspólnoty wiernych, które następnie, około XI wieku, przekształciły się w samodzielne parafie. O znaczeniu i roli parafii wspominał sobór laterański IV. Jednak dopiero sobór trydencki wprowadził obowiązek określenia dokładnej granicy każdej z parafii i polecił wyznaczać dla niej stałego duszpasterza.

Na ziemiach polskich pierwsze ośrodki kultu powstawały przy świątyniach budowanych w największych ówczesnych skupiskach miejskich. Nie były one jednak oficjalnie kościołami parafialnymi, a jedynie wypełniały wszystkie funkcje, które później należały do obowiązków parafii. Obok kościołów grodowych powstawały również, obsadzane przez fundatorów, kościoły wiejskie, z których korzystali właściciele ziemscy bądź też mieszkańcy najbliższej okolicy. Takie świątynie konkretne uprawnienia duszpasterskie uzyskiwały stopniowo. Dopiero z okręgów grodowych oraz innych ośrodków wiejskich na przełomie XII i XIII wieku ukształtowały się rzeczywiste parafie z ściśle określonym terytorium.

W Gdańsku pierwsza parafia spełniająca funkcje duszpasterskie wobec grodu oraz całego podległego mu rejonu wiejskiego powstała przy grodowym kościele Bożej Rodzicielki Marii w pierwszej połowie XII wieku. Na przełomie XII i XIII stulecia wyodrębniono z niej parafię przy kościele św. Jakuba w Oliwie, św. Wojciecha w Świętym Wojciechu oraz św. Mikołaja w gdańskiej osadzie rybacko-rzemieślniczej (rejon Podwala Staromiejskiego). Z chwilą objęcia kościoła św. Mikołaja przez dominikanów w 1227 roku utracił on status parafii na rzecz świątyni grodowej. W tym samym okresie rozpoczęto budowę kościoła św. Katarzyny, który po 1308 przejął prawa parafialne nad Starym i Młodym Miastem oraz okolicznymi miejscowościami. Parafię grodową około 1326 roku zlikwidowano, przenosząc jej wezwanie na kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (NMP) na Głównym Mieście. Od początku istnienia obiekt ten funkcjonował jako kościół parafialny dla Głównego Miasta, Długich Ogrodów i Starego Przedmieścia. Zapewne w XIV wieku istniała już także, prowadzona przez cystersów oliwskich, parafia w dzisiejszej Matarni, nosząca początkowo tytuł św. Materna, a następnie św. Walentego.

W dziejach gdańskiego Kościoła wyróżnić można trzykrotną generalną reorganizację sieci parafialnej: w latach 1456, 1718 i 1840–1842. Do pierwszej reorganizacji doszło po wojnie trzynastoletniej. 28 I 1456 biskup włocławski Jan Gruszczyński (zwierzchnik diecezji obejmującej Gdańsk) wyodrębnił z parafii NMP parafię przy kościele św. Jana w północnej części Głównego Miasta, parafię przy kościele św. Piotra i Pawła na Starym Przedmieściu oraz parafię przy kościele św. Barbary na Długich Ogrodach. Z parafii św. Katarzyny wyłączył zaś północno-wschodnią część Starego Miasta, tworząc parafię przy kościele św. Bartłomieja. Tak nakreślony układ parafialny utrzymał się do czasów reformacji, kiedy wszystkie funkcje parafialne Kościoła katolickiego przejęła parafia gdańska z siedzibą na plebanii kościoła NMP, a następnie przy Kaplicy Królewskiej.

Ponownego podziału rozległego terytorium na okręgi filialne z zachowaniem formalnej jedności parafii gdańskiej dokonał biskup Konstanty Felicjan Szaniawski 14 II 1718. W wyniku tego podziału teren parafii przy kościele NMP (z siedzibą przy Kaplicy Królewskiej) został ponownie ograniczony do południowej części Głównego Miasta i Starego Przedmieścia. Kościół św. Mikołaja obsługiwać miał odtąd północną część Głównego Miasta i Długie Ogrody, kościół karmelitański św. Eliasza i Elizeusza (później kościół św. Józefa) – południowo-zachodnią część Starego Miasta, a brygidiański kościół św. Brygidy północno-wschodni rejon Starego Miasta. Powstały wówczas także: obsługiwana przez bonifratrów parafia przy kościele św. Jana Chrzciciela, jezuicka parafia przy kościele św. Ignacego Loyoli na Starych Szkotach oraz parafia franciszkanów reformatów przy kościele św. Antoniego Padewskiego na Chełmie.

Kolejne parafie w Gdańsku wokół dawnych świątyń klasztornych powstały dopiero na początku XIX wieku. Około 1835 w miejsce parafii św. Jakuba powstała parafia przy kościele Trójcy Świętej w Oliwie, a w 1839 samodzielna parafia św. Ignacego Loyoli na Starych Szkotach. W 1840 erygowano odrębne parafie przy Kaplicy Królewskiej oraz przy kościele św. Mikołaja, św. Brygidy i św. Józefa (dawniej św. Eliasza). W 1866 założono parafię przy kościele św. Jadwigi Śląskiej w Nowym Porcie, w 1907 przy kościele św. Franciszka z Asyżu na Siedlcach, a w 1911 przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego we Wrzeszczu. W okresie II Wolnego Miasta Gdańska powstało następne pięć parafii (w Brętowie, Brzeźnie, Rudnikach, Nowych Szkotach i Letnicy) oraz dwie parafie personalne dla mniejszości polskiej (przy kościele Chrystusa Króla i św. Stanisława Biskupa Męczennika). Od końca II wojny światowej powstało kolejne 45 wspólnot duszpasterskich, w 2014 roku w granicach administracyjnych miasta Gdańska działało 59 parafii katolickich. AGK

Dekanat Gdańsk-Śródmieście
Parafia pw. św. Mikołaja
Jednostka administracyjna miasta Śródmieście
Data powstania parafii około 1190: parafia wyodrębniona z parafii grodowej dla okolic Podwala Staromiejskiego; funkcjonowała do 1227 roku
14 II 1718: parafia filialna przy kościele dominikańskim
31 III 1840: samodzielna parafia przy kościele poklasztornym
Założyciel biskup chełmiński Konstanty Feliks Szaniawski (1718)
biskup chełmiński Anastazy Sedlag (1840)
Dawna przynależność parafialna parafia gdańska (obecnie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny)
Granice z lat 1718–1840 północna część Głównego Miasta od ul. Świętojańskiej z przecznicami po obu jej stronach do Podwala Staromiejskiego, Targ Rybny, Wyspa Spichrzów, Ołowianka, Dolne Miasto i Długie Ogrody
Granice z 1840 północna część Głównego Miasta od Podwala Staromiejskiego do ul. Szerokiej; Ołowianka, Wyspa Spichrzów, Długie Ogrody, Dolne Miasto, Rudno i zachodnia część Starego Przedmieścia do ul. Rzeźnickiej; od 18 VIII 1840 Siedlce i Emaus; od 1845 także Błonia i Gęsia Karczma
Granice współczesne ul. Lawendowa, Tobiasza, Szpitalna, Rybackiego Pobrzeża, północna strona ul. Szerokiej i Pańskiej
Etapy uszczuplenia 1882: Wyspa Spichrzów oraz ul. Okopowa, Bogusławskiego Kładki, św. Trójcy i Kocurki – do parafii św. Ducha (obecnie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Główne Miasto)
1 VII 1907: Emaus, Trzy Lipy i Siedlce – do parafii św. Franciszka z Asyżu na Siedlcach
25 X 1925: Błonia, Rudno, ul. Elbląska – do parafii Matki Boskiej Bolesnej w Rudnie
1 IV 1929: Kanał Kaszubski, Stary Dwór, Reduta Płońska, Przyłap, Biały Dworek, Miałki Szlak i ul. Litewska – do parafii Matki Boskiej Bolesnej w Rudnie
25 II 1947: ul. Długie Ogrody – do parafii Matki Boskiej Bolesnej w Rudnie
1 II 1949: Dolne Miasto – do parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
26 VII 1976: ul. Dolna Brama, Grodza Kamienna, Kocurki, Lastadia, Pod Zrębem, Żabi Kruk – do parafii św. Piotra i Pawła na Starym Przedmieściu
15 VI 1979: plac Wałowy, ul. Reduta Tur, Reduta Żubr, św. Piotra, Toruńska (nr 2 –18), Wilcza i Targ Maślany – do parafii św. Piotra i Pawła na Starym Przedmieściu
Parafia pw. św. Wojciecha
Jednostka administracyjna miasta Orunia-Święty Wojciech-Lipce
Data powstania parafii około 1222
Założyciel biskup włocławski Michał
Dawna przynależność parafialna parafia grodowa Świętej Bożej Rodzicielki Marii
Granice pierwotne na południu sięgały prawdopodobnie do Pruszcza, Lublewa, Żuławy, Rekcina, Rokitnicy, Juszkowa, Świńcza, Cieplewa i Wojanowa, na wschodzie do rzeki Motławy, a na północnym zachodzie do rzeki Raduni oraz wsi Lipce, Maćkowy i Kowale
Etapy powiększenia w wiekach XVI–XVII: Krępiec, Bystra, Orunia, Otomin, Łostowice oraz miejscowości leżące między Pruszczem, Rokitnicą, Cieplewem, Rusocinem, Świńczem, Jagatowem, Rekcinem, Arciszewem, Straszynem i Jankowem
połowa XIX wieku: Migowo z parafią św. Ducha (obecnie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Śródmieście)
Granice współczesne teren wokół ulic: Starogardzka, Zamiejska, Lipce, Niegowska, Batalionów Chłopskich i Stroma; ponadto ul. Podmiejska w Pruszczu Gdańskim oraz teren od ul. Raduńskiej do ul. Miodowej w Radunicy
Etapy uszczuplenia XIV wiek: teren między Straszynem, Pruszczem a Cieplewem, Żuławą i Lublewem – do parafii w Lublewie, Żuławie-Rekcinie, Rokitnicy, Pruszczu Juszkowie i Wojanowie
1911: Migowo – do parafii św. Franciszka z Asyżu na Siedlcach
1 I 1906: Jagatowo i Świncz – do parafii św. Jakuba w Kłodawie
1 I 1906: Kowale i Łostowice – do parafii św. Ignacego Loyoli w Starych Szkotach
1 I 1906: Cieplewo i Rusocin – do parafii św. Mikołaja w Łęgowie
1 I 1914: Rekcin – do parafii św. Jakuba w Kłodawie
1 III 1925: teren między Prędzieszynem, Straszynem, Pruszczem, Roszkowem a Kochanowem, Wojanowem, Borzęcinem i Arciszewem – do parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gdańskim
1 IV 1929: Pruszcz Pole (obecnie osiedle Wschód w Pruszczu Gdańskim) – do parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gdańskim
16 VIII 1968: Bystra, Krępiec i Rokitnica – do parafii Niepokalanego Serca Maryi w Wiślinie
15 VIII 1988: Gdańsk-Maćkowy – do parafii św. Judy Tadeusza w Łostowicach
15 VIII 1988: Borkowo – do parafii św. Jacka w Straszynie
15 VIII 1988: Rotmanka – do parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gdańskim
Parafia pw. Chrystusa Króla
Dawne wezwanie parafii św. Eliasza (1718–1842)
św. Józefa (1842–1989)
Jednostka administracyjna miasta Śródmieście
Data powstania parafii 14 II 1718: parafia filialna przy kościele karmelickim
22 VI 1842: samodzielna parafia przy kościele pokarmelickim
od 1 XII 1945 przy kościele Chrystusa Króla
Założyciel biskup chełmiński Konstanty Feliks Szaniawski (1718)
biskup chełmiński Anastazy Sedlag (1842)
Dawna przynależność parafialna parafia gdańska (obecnie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny)
Granice z lat 1718–1842 południowo-zachodnia część Starego Miasta, sięgająca na zachodzie od ul. Rajskiej oraz na południu od fosy miejskiej (w okolicach obecnych Wałów Piastowskich) do Podwala Staromiejskiego; ponadto Osiek, Zamczysko oraz Zaroślak Wewnętrzny (zachodnia strona Raduni), Nowe Ogrody, Piaskownia i Biskupia Górka
Granice z 1842 zachodnia część Starego Miasta, na zachodzie od ul. Łagiewniki i Rajskiej i na północy od ul. Wodopój i Targu Drzewnego; ponadto Targ Węglowy, Zaroślak Wewnętrzny, Piaskownia, Biskupia Górka oraz rejon ul. 3 Maja i Dyrekcyjnej; od 1869 roku także Piecki i Szadółki
Granice współczesne teren wokół ulic: Dąbrowskiego, 3 Maja, Menonitów, Na Stoku, Zaroślak, Spadzista, Biskupia, Malczewskiego (nr 2–150), Jasna, Zakopiańska (nr 7–39, 12–28), Wieniawskiego, Skarpowa (nr 1–63, 2–94), Kolonia Wyżyny, Legnicka, Płowców i Wrocławska
Etapy uszczuplenia 1929: Piecki i Szadółki – do parafii św. Franciszka z Asyżu na Siedlcach
23 XI 1947: ul. Reformacka i Na Zboczu – do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na Chełmie
2 II 1982: ul. Taborowa – do parafii św. Maksymiliana Kolbego na Suchaninie
1 VIII 1971: ul. Bielańska, Dyrekcyjna, Elżbietańska, Garncarska, Kosynierów, Gorkiego, zachodnia strona ul. Jana z Kolna, Korzenna, Kowalska, Kupiecka, Na Piaskach, Podbielańska, wschodnia strona Podwala Grodzkiego, Targ Drzewny (nr 3–14), Wały Jagiellońskie (nr 24–36) – do parafii św. Brygidy na Starym Mieście
6 VIII 1985: al. Zwycięstwa (część strony południowej: nr 40–58 i północnej: nr 8–10), Chodowieckiego, Dantyszka, Dębinki, Dębowa, Fahrenheita, Hohne-Wrońskiego, Kopernika, Orzeszkowej, Skłodowskiej-Curie, Smoluchowskiego, Śniadeckich, Tuwima, Wronia – do parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Aniołkach
10 I 1988: ul. Kolejowa, Targ Sienny, ul. Kalinowskiego, Targ Drzewny, Wały Jagiellońskie i Podwale Grodzkie – do parafii św. Brygidy na Starym Mieście
15 VII 2002: ul. Kolonia Przybyszewskiego, Giełguda, Kolonia Jordana, Kolonia Ochota, Kolonia Praca, Dąbrowskiego, Żołnierska, Kozietulskiego, Poniatowskiego, Świdnicka, Focha, Ojcowska, Wyczółkowskiego (nr 88–94) – do parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Aniołkach
Parafia pw. św. Brygidy
Jednostka administracyjna miasta Śródmieście
Data powstania parafii 14 II 1718: parafia filialna przy kościele sióstr brygidek
31 III 1840: samodzielna parafia wyodrębniona z parafii gdańskiej przy kościele pobrygidiańskim; funkcjonowała do 1945 roku
1 VIII 1971: reerekcja parafii
Założyciel biskup chełmiński Konstanty Feliks Szaniawski (1718)
biskup chełmiński Anastazy Sedlag (1840)
biskup gdański Lech Kaczmarek (1971)
Dawna przynależność parafialna parafia św. Mikołaja
Granice z lat 1718–1840 północno-wschodnia część Starego Miasta, sięgająca od okolic ul. Wałowej poprzez środek ul. Rajskiej i wzdłuż ul. Rybaki Górne
Granice z 1840 północno-wschodnia część Starego Miasta od okolic ul. Wałowej poprzez Łagiewniki i kanał Raduni do ul. Rajskiej i dalej na południe do Podwala Staromiejskiego; ponadto Osiek, Zamczysko, Sienna Grobla, a od 1842 także wyspa Ostrów
Granice z 1971 od południa środek Targu Rybnego od Motławy do wylotu Podwala Staromiejskiego, następnie środkiem do Targu Drzewnego i jego środkiem do Wałów Jagiellońskich; od zachodu od Targu Drzewnego do jego zbiegu z Podwalem Grodzkim, następnie jego środkiem do Błędnika oraz torami kolejowymi w kierunku Nowego Portu do ul. Reja; od północy środkiem ul. Reja do ul. Marynarki Polskiej wraz z jej środkiem do ul. Załogowej i Martwej Wisły; od wschodu środkiem Martwej Wisły od ul. Załogowej wraz z wyspą Ostrów do Motławy i środkiem Motławy do Targu Rybnego z wyłączeniem Ołowianki poza parafię
Granice współczesne wyspa Ostrów oraz teren wokół ulic: Doki, Podstoczna, Wiosny Ludów, Podwale Staromiejski, wokół Targu Drzewnego, Targu Węglowego, Targu Rakowego, ul. Wały Jagiellońskie, Błędnika, Kolejowej i Jana z Kolna
Etapy uszczuplenia 1 IV 1929: ul. Sienna Grobla i Polski Hak – do parafii Matki Boskiej Bolesnej w Rudnie
5 VI 1994: ul. Marynarki Polskiej (nr 134–189), Na Ostrowiu, Okrąg, Swojska, Twarda, Wiślna, Załogowa – do parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św. Katarzyny Szwedzkiej w Młyniskach
Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Dawne wezwanie parafii Najświętszej Marii Panny (1343–1572)
św. Ducha (1840–1991)
Jednostka administracyjna miasta Śródmieście
Data powstania parafii 1343: parafia przy kościele Najświętszej Marii Panny wyodrębniona z parafii grodowej Świętej Bożej Rodzicielki Marii dla Głównego Miasta, Długich Ogrodów i Starego Przedmieścia; funkcjonowała do 1572
od 1572: jako parafia gdańska na plebani Mariackiej
1678–1840: jako parafia gdańska przy Kaplicy Królewskiej
31 III 1840: samodzielna parafia przy Kaplicy Królewskiej
od 31 III 1991 przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Założyciel biskup chełmiński Anastazy Sedlag (1840)
Dawna przynależność parafialna parafia grodowa Świętej Bożej Rodzicielki Marii, następnie parafia gdańska
Granice w wiekach XVI–XVII od ul. Do Studzienki, środkiem Martwej Wisły, poprzez Długie Ogrody, Dolne Miasto, Olszynkę, Oruńskie Przemieście aż po Zakoniczyn, Ujeścisko, Szadółki, Zabornię, Suchanino, Migowo i Piecki; być może parafia obsługiwała również Krępiec, Wiślinkę, Rudniki, Płonia i Dobrowo
Granice z lat 1718–1840 od ul. Studzienki na północnym zachodzie do granic Starego Miasta na południu; ponadto Szadółki, Migowo, Piecki, Zabornia, Ujeścisko, Zakoniczyn, Suchanino, Olszynka, Rudniki, Wiślinka, Płonia i Dobrowo; dodatkowo południowa część Głównego Miasta od ul. Ogarnej do Szerokiej, Stare Przedmieście, Zaroślak Wewnętrzny (wschodnia strona Raduni) i okolice ul. 3 Maja
Granice z 1840 południowa część Głównego Miasta od ul. Ogarnej do Szerokiej wraz z ul. Węglarską i Kołodziejską, wschodnia część Starego Przedmieścia od ul. Rzeźnickiej do Starej Motławy, Wisłoujście (od 1821); ponadto Szadółki, Migowo, Piecki, Rudniki, Krępiec, Wiślinka, Płonia i Dobrowo
Granice współczesne ul. Pożarnicza, Stągiewna, Motławska, Jaglana, Chmielna, Ogarna, Za Murami, Okopowa, Targ Węglowy, południowa strona ul. Szerokiej i Długie Pobrzeże
Etapy uszczuplenia 28 I 1456: Długie Ogrody – do parafii św. Barbary
28 I 1456: Stare Przedmieście – do parafii św. Piotra i Pawła
28 I 1456: południowa część Głównego Miasta (od ul. Ogarnej do Szerokiej) – do parafii św. Jana w Głównym Mieście
14 II 1718: północna część Głównego Miasta od ul. Świętojańskiej z przecznicami po obu jej stronach do Podwala Staromiejskiego, Targ Rybny, Wyspa Spichrzów, Ołowianka, Dolne Miasto i Długie Ogrody – do parafii filialnej św. Mikołaja w Głównym Mieście
14 II 1718: Osiek, Zamczysko, Zaroślak Wewnętrzny (zachodnia strona Raduni), Nowe Ogrody, Piaskownia i Biskupia Górka, południowo-zachodnia część Starego Miasta, sięgająca na zachód od ul. Rajskiej oraz na południu w okolicach obecnych Wałów Piastowskich do Podwala Staromiejskiego – do parafii filialnej św. Eliasza (obecnie Chrystusa Króla) w Śródmieściu
14 II 1718: północno-wschodnia część Starego Miasta od okolic ul. Wałowej poprzez środek ul. Rajskiej i wzdłuż ul. Rybaki Górne – do parafii filialnej św. Brygidy na Starym Mieście
14 II 1718: Chełm i Siedlce – do parafii filialnej św. Antoniego Padewskiego na Chełmie
14 II 1718: Zaroślak Zewnętrzny, ul. Motławska – do parafii filialnej św. Jana Chrzciciela w Starych Szkotach
14 II 1718: Stare Szkoty, Chmielniki, Oruńskie Przedmieście – do parafii św. Ignacego Loyoli w Starych Szkotach
1840: Ostrów – do parafii św. Brygidy na Starym Mieście
1 V 1839: Suchanino, Zabornia, Ujeścisko, Zakoniczyn, Olszynka – do parafii św. Ignacego Loyoli w Starych Szkotach
12 IX 1855: Wisłoujście – do parafii św. Jadwigi Śląskiej w Nowym Porcie połowa XIX wieku: Migowo – do parafii św. Wojciecha w Świętym Wojciechu
1869: Piecki i Szadółki – do parafii św. Józefa (obecnie Chrystusa Króla) na Starym Mieście
1882: teren między ul. Kocurki, Starą Motławą, Opływem Motławy i ul. Rzeźnicką – do parafii św. Mikołaja w Głównym Mieście
25 X 1925: Płonia Wielkie, Płonia Małe i Ciernie – do parafii Matki Boskiej Bolesnej w Rudnie
1 IV 1929: Dobrowo, Olszynka, Wielka i Wiślinka – do parafii Matki Boskiej Bolesnej w Rudnie
26 VII 1976: ul. Rzeźnicka, Kładki, św. Trójcy, Kotwiczników (nr 10), Okopowa i południowa strona ul. Podwale Przedmiejskie – do parafii św. Piotra i Pawła na Starym Przedmieściu
Parafia pw. św. Ignacego Loyoli
Jednostka administracyjna miasta Chełm
Data powstania parafii 14 II 1718: parafia filialna przy kościele jezuickim
1 V 1839: samodzielna parafia przy kościele pojezuickim
Założyciel biskup chełmiński Konstanty Feliks Szaniawski (1718)
biskup chełmiński Anastazy Sedlag (1839)
Dawna przynależność parafialna parafia gdańska (obecnie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny)
Granice z lat 1718–1839 Stare Szkoty, Chmielniki, Oruńskie Przedmieście i Orunia
Granice z 1839 Chełm, Stara Wieś, Zaroślak Zewnętrzny, Stare Szkoty, Suchanino, Trzy Lipy, Zabornia, Emaus, Siedlce, Zakoniczyn, Ujeścisko, Orunia, Oruńskie Przedmieście, Olszynka Mała, Olszynka Wielka, Gęsia Karczma, Błonia, ul. Litewska, Skrajna i Miałki Szlak
Etapy poszerzenia 1 I 1906: Kowale i Łostowice – z parafii św. Wojciecha w Świętym Wojciechu
Granice współczesne teren wokół ulic: Cienista, Brzegi, Przybrzeżna (nr 1–35), Równa (nr 1–14, 26), Głucha, Przy Torze, Raduńska (nr 1–19 i 45–59), Diamentowa, Piaskowa, Granitowa i Ptasia
Etapy uszczuplenia 18 VIII 1840: Emaus, Siedlce i ul. Skrajna – do parafii św. Mikołaja w Głównym Mieście
1845: Błonia i Gęsia Karczma – do parafii św. Mikołaja w Głównym Mieście
1900: Kolonia Schichaua – do parafii św. Brygidy na Starym Mieście
1901: al. Zwycięstwa i ul. Traugutta – do parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Wrzeszczu
około 1907: Chełm, Zabornia, Pieklisko i Suchanino – do parafii św. Franciszka z Asyżu na Siedlcach
1918: Ujeścisko – do parafii św. Franciszka z Asyżu na Siedlcach
23 XI 1947: tereny na północ od ul. Cienistej – do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na Chełmie
15 VI 1979: ul. Mostowa – do parafii św. Piotra i Pawła na Starym Przedmieściu
15 VIII 1979: ul. Folwarczna, Kacza, Krótka, Olsztyńska i Pusta – do parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Dolnym Mieście
2 II 1983: teren wokół ulic: Augustowska, Kampinoska, Niepołomicka, Wielkopolska, Świętokrzyska i Darżlubska – do parafii św. Judy Tadeusza Apostoła w Łostowicach
17 VII 1990: teren wokół ulic: Madalińskiego, Małomiejska, Krzemowa, Uranowa, Świętokrzyska, Królowej Jadwigi, Dąbrówki – do parafii św. Jadwigi Królowej w Oruni
15 VII 1994: teren wokół ulic: Przy Torze, Głucha, Przybrzeżna, Żuławska, Raduńska i Rubinowa – do parafii św. Jana Bosko w Oruni
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Jednostka administracyjna miasta Śródmieście
Data powstania parafii 15 III 1947: ekspozytura
1 II 1949: samodzielna parafia
Założyciel infułat gdański Andrzej Wronka
Dawna przynależność parafialna św. Mikołaja (Główne Miasto)
Matki Boskiej Bolesnej (Rudno)
Granice pierwotne ul. Elbląska, Nowa Motława (z wyłączeniem jej poza parafię), Mała Olszynka (z wyłączeniem jej poza parafię), Wielka Olszynka (włącznie)
Granice współczesne teren wokół ulic: Chłodna, Na Szańcach, Słonecznikowa, Zawodzie, Modra, Łanowa, Olszyńska, Dobra i Kamienna Grobla
Etapy uszczuplenia 1 IV 1968: ul. Ułańska, Długie Ogrody, Sadowa, Łąkowa, Szopy i Reduta Żbik – do parafii św. Barbary na Długich Ogrodach
Parafia pw. św. Piotra i Pawła
Jednostka administracyjna miasta Śródmieście
Data powstania parafii 28 I 1456: parafia wyodrębniona z parafii Najświętszej Marii Panny przez bpa włocławskiego Jana Gruszczyńskiego dla Starego Przedmieścia; funkcjonowała do około 1557
1958: rektorat
26 VII 1976: ekspozytura
15 VI 1979: samodzielna parafia
Założyciel biskup gdański Lech Kaczmarek (1979)
Dawna przynależność parafialna parafia św. Ducha (obecnie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Główne Miasto)
parafia św. Mikołaja (Główne Miasto)
parafia św. Ignacego Loyoli (Stare Szkoty)
Granice pierwotne od wschodu granica biegła Motławą od Podwala Przedmiejskiego do ul. Toruńskiej, następnie jej środkiem do Nowej Motławy i dalej do Reduty Tur; od południa biegła fosą Reduty Tur od Motławy do fosy Reduty Żubr i dalej fosą Reduty Żubr do torów linii kolejowej Gdańsk–Tczew; od zachodu granice parafii stanowiły tory linii Gdańsk–Tczew od fosy Reduty Żubr do wylotu Podwala Przedmiejskiego; od północy granice biegły od torów linii Gdańsk–Tczew środkiem Podwala Przedmiejskiego do Motławy
Granice współczesne teren wokół ulic: Podwale Staromiejskie, Lastadia, Żabi Kruk, Pod Zrębem oraz pl. Wałowego i ul. Okopowej
Parafia pw. św. Jana Bosko
Jednostka administracyjna miasta Orunia-Święty Wojciech-Lipce
Data powstania parafii 15 VII 1994
Założyciel arcybiskup gdański Tadeusz Gocłowski
Dawna przynależność parafialna parafia św. Ignacego Loyoli (Stare Szkoty)
Granice pierwotne od strony północno-wschodniej Motława; od północy granica biegła od skarpy Orunia Górna, następnie ul. Rubinową (włącznie), przecinając dalej ul. Raduńską, Kanał Raduni, Trakt św. Wojciecha, park między kinem Kosmos a domem kultury, ul. Przy Torze na wysokości ul. Głuchej i biegła nią, włączając nowe bloki przy tej ulicy; następnie drogą do rzeki Motławy, przecinając ul. Pobrzeżną na wysokości mostu linii kolejowej z Pruszcza do Portu Północnego; od południa rzeką Radunia do jej zakola przy ul. Żuławskiej wraz z nią, Traktem św. Wojciecha, który przecinała na szosie Starogardzkiej i dalej do parafii św. Judy Tadeusza i św. Jadwigi Królowej
Granice współczesne teren wokół ulic: Głucha, Przybrzeżna, Równa (nr 21 i 30–58), Żuławska, Trakt św. Wojciecha (nr 62–82, 141–291), Nowiny, Turkusowa i Raduńska
AGK
Dekanat Gdańsk-Dolne Miasto
Parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej
Jednostka administracyjna miasta Śródmieście
Data powstania parafii 25 X 1925: ekspozytura
1 IV 1929: samodzielna parafia
Założyciel biskup gdański Eduard O’Rourke
Dawna przynależność parafialna parafia św. Mikołaja w Gdańsku
parafia św. Brygidy w Gdańsku
parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Żuławkach
parafia św. Ducha (obecnie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny) w Śródmieściu
Granice pierwotne Rudno i północna część Dolnego Miasta, Przeróbka, Stogi, Krakowiec, Kanał Kaszubski, Górki Zachodnie, Górki Wschodnie, Sobieszewo, Wiślinka, Płonia Wielka, Płonia Mała, Dobrowo i Olszynka Wielka
Granice współczesne Przejazdowo oraz w Gdańsku teren wokół ul. Ku Ujściu, Siennickiej, Siennej, Głębokiej, Litewskiej, Elbląskiej, Tarcica, Sztutowskiej, Michałki, Sitowie, Zawodzie, Wiesława, Siennej Grobli i Starego Dworu
Etapy uszczuplenia 1 I 1947: Wiślinka, Płonia Wielka i Sobieszewo – do parafii Matki Boskiej Saletyńskiej w Sobieszowie
19 VII 1948: Stogi, Krakowiec, Górki Wschodnie i Górki Zachodnie – do parafii Świętej Rodziny w Gdańsku Stogach
1 II 1949: Olszynka Wielka – do parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Gdańsku
1 IV 1968: teren wokół ulic Na Stępce, Szafarnia, Długie Ogrody, Długa Grobla – do parafii św. Barbary
Parafia pw. Matki Bożej Saletyńskiej
Jednostka administracyjna miasta Wyspa Sobieszewska
Data powstania parafii 1 I 1947: ekspozytura
Założyciel infułat gdański Andrzej Wronka
Dawna przynależność parafialna parafia Matki Boskiej Bolesnej w Gdańsku
Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Żuławkach
Granice pierwotne od północy Morze Bałtyckie, od wschodu Wisła, od południa Martwa Wisła, od zachodu Wisła Śmiała; ponadto za Martwą Wisłą przyłączono jeszcze miejscowości Wiślinkę, Płonia Wielka i Trzcinisko
Granice współczesne Bogatka, Trzcinisko, Wiślinka oraz ul. Benzynowa, Naftowa, Płońska i Zagroble w Pleniewie; ponadto w Sobieszewie teren wokół ul. Nadwiślańskiej, Tęczowej, Pogodnej, Barwnej, Turystycznej, Lazurowej, Przegalińskiej, Ornitologów i Czajki
Etapy uszczuplenia 2. połowa lat 40. lub 1. połowa lat 50. XX wieku (dokładna data nieznana): Płonia Wielka – do parafii Matki Boskiej Bolesnej
15 V 1981: Świbno – do parafii św. Wojciecha – Milenijnego Sanktuarium Chrzciciela Gdańska w Świbnie
Parafia pw. Świętej Rodziny
Jednostka administracyjna miasta Stogi
Data powstania parafii 19 VII 1948
Założyciel infułat gdański Andrzej Wronka
Dawna przynależność parafialna parafia Matki Boskiej Bolesnej
Granice pierwotne od północy Morze Bałtyckie, od wschodu Martwa Wisła, od południowego zachodu od odnogi Martwej Wisły, teren kolejowy (który oddziela Przeróbkę od Stogów) aż do mostu szosy, która prowadzi z Przeróbki do Nowego Portu; dalej od tego mostu w stronę Nowego Portu i Westerplatte, aż do ewangelickiego cmentarza, który znajduje się nieco na wschód od Westerplatte, a następnie łąki obok tego cmentarza (pozostawiając go przy parafii w Nowym Porcie) do drogi, która prowadzi do Morza Bałtyckiego
Granice współczesne teren wokół ulic: Wrzosy, Sokoła, Nowotna, Wydmy, Mrongowiusza, Nad Brzegiem, Tomka, Sienna (nr 37–57), Budzysza, Kaczeńce, Ugory, Zalesia
Etapy uszczuplenia 1 VIII 1986: ul. Górecka, Jodłowna oraz teren na wschód od zbiegu ul. Rybińskiego; następnie ul. Kępna, Kutnowska, Łęczycka, Łowicka, Mewy, Przełom, wschodnia strona Rybińskiego, Sówki, Steczka oraz teren na wschód od ul. Rybińskiego – do parafii Najświętszego Imienia Maryi w Krakowcu
Parafia pw. św. Barbary
Jednostka administracyjna miasta Śródmieście
Data powstania parafii 28 I 1456: parafia wyodrębniona z parafii Najświętszej Marii Panny przez biskupa Jana Gruszczyńskiego dla Długich Ogrodów; funkcjonowała do około 1523
1 IV 1958: rektorat
1 IV 1968: samodzielna parafia
Założyciel biskup gdański Edmund Nowicki
Dawna przynależność parafialna parafia Matki Boskiej Bolesnej
parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
Granice pierwotne granica biegła od mostu przy Stągwiach Mlecznych, Motławą w kierunku południowym do wylotu ul. Podwala Staromiejskiego, następnie środkiem ul. Łąkowej, Sadowej, Reduty Żbik i Elbląskiej, którą przecinała i biegła dalej środkiem ul. Długa Grobla do Motławy; następnie Motławą biegła w kierunku południowym, włączając do parafii wyspę Ołowiankę, i dalej Motławą do mostu przy Stągwiach Mlecznych
Granice współczesne teren wokół ulic: Na Stępce, Długa Grobla, Długie Ogrody, Reduta Żbik, Łąkowa, Sadowa, Szopy, Szafarnia oraz wyspy Ołowianki
Parafia pw. św. Wojciecha – Milenijne Sanktuarium Chrzciciela Gdańska
Jednostka administracyjna miasta Świbno
Data powstania parafii 1 VIII 1974: stacja duszpasterska
1 III 1976: ekspozytura
15 V 1981: samodzielna parafia
Osoba zakładająca biskup gdański Lech Kaczmarek
Dawna przynależność parafialna parafia Matki Boskiej Saletyńskiej w Sobieszewie
Granice pierwotne od północy Morze Bałtyckie, od wschodu Wisła, od południowego zachodu Martwa Wisła i na przełaj do morza między Orlem a Orlikami (z wyłączeniem lasu Orle)
Granice współczesne teren wokół ulic: Wiosłowa, Węgorzowa, Boguckiego, Świbnieńska, Akwenowa, Urwista, Przegalińska (od nr 48 i 95), Kwiatowa, Narcyzowa i Turystyczna (od nr 108 i 65)
Parafia pw. Najświętszego Imienia Maryi
Jednostka administracyjna miasta Krakowiec
Data powstania parafii 1 VII 1968: stacja duszpasterska
1 III 1976: ekspozytura
1 VIII 1986: samodzielna parafia
Osoba zakładająca arcybiskup gdański Tadeusz Gocłowski
Dawna przynależność parafialna parafia Świętej Rodziny w Gdańsku-Stogach
Granice pierwotne od południa Martwa Wisła, od wschodu Wisła Śmiała, od północy Morze Bałtyckie, od zachodu prostopadle do Martwej Wisły, do zbiegu ul. Jodłownej i Rybińskiego wraz z jej środkiem i dalej prostopadle do ul. Sówki i do Morza Bałtyckiego
Granice współczesne teren wokół ulic: Sówki (nr 31–54), Kępna, Łowicka, Przełom, Kutnowska, Mewy, Steczka i Jodłowa (nr 46–64, 101–105)
AGK
Dekanat Gdańsk-Siedlce
Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu
Jednostka administracyjna miasta Siedlce
Data powstania parafii 1 VII 1907
Założyciel biskup chełmiński Augustyn Rosentreter
Dawna przynależność parafialna parafia św. Mikołaja (Śródmieście)
Granice pierwotne Siedlce, Emaus, Trzy Lipy
Etapy poszerzenia Chełm, Zabornia, Pieklisko, Suchanino – z parafii św. Ignacego (Stare Szkoty)
1 IV 1911: Migowo – z parafii św. Wojciecha (Święty Wojciech)
1918: Ujeścisko – z parafii św. Ignacego (Stare Szkoty)
1922: Jasień, Karczemki, Kiełpin Górny, Otomin, Rębowo, Kiełpinek – z parafii św. Walentego (Matarnia)
1929: Piecki i Szadółki z parafii św. Józefa (obecnie Chrystusa Króla, Śródmieście)
Granice współczesne ul. Malczewskiego, Gerwazego, Asesorów, Czereśniowa, Kartuska, św. Huberta, Pagórkowa, Kolonia Zręby, Zakopiańska
Etapy uszczuplenia 1 IV 1947: ul. Nowa Kolonia na Pohulance, Reformacka, Na Zboczu (do nr 39), Pohulanka (do nr 50) i ulica [Dokerów? Hirszfelda?]* do ul. Reformackiej, Malczewskiego (do nr 121), Jasna, Wesoła, Kartuska (nr 1–37 i 2–42), Sowińskiego (nr 2–12), Zakopiańska (nr 57 i 1–4), Wyczółkowskiego, Generała Bema – do parafii Chrystusa Króla (dawniej św. Józefa, Śródmieście)
15 V 1947: ul. Pohulanka (nr 46–47, 49) – do parafii Chrystusa Króla (dawniej św. Józefa, Śródmieście)
23 XI 1947: ul. Słowieńców (domy na górze), Kolonia Przyszłość, Kolonia Postęp, Stoczniowców, Lubelska, Stara Wieś, Odrzańska, Findera i Buczka – do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego (Chełm)
14 VI 1948: Piecki Dolne – do parafii Najświętszego Serca Jezusowego (Wrzeszcz)
2 I 1966: ul. Kartuska (nr 39–69 i 42–58), Kolonia Wyżyny, Ojcowska, Skarpowa (nr 1–63 i 2–94), Sowińskiego, Tarasy (nr 7–12), Wieniawskiego, Zagrodowa, Zakopiańska (nr 50A–56A, 5A–7A) – do parafii Chrystusa Króla (dawniej św. Józefa, Śródmieście)
15 XI 1977: Migowo, osiedle Morena oraz teren wokół ul. Kruczkowskiego, Wileńskiej, Migowskiej, Cygańskiej Góry, Powstańców Warszawskich (nr 41–53), Kurpińskiego (nr 1–6), Nowolipie, Rakoczego, Piecewskiej, Trzy Lipy – do parafii Bożego Ciała w Pieckach-Migowie
15 VI 1979: Jasień, Kiełpino Górne, Karczemki, Małe Kiełpino, Szadółki, Rębowo i Otomin – do parafii bł. Doroty z Mątów (Jasień)
2 II 1982: ul. Czajkowskiego, Kamieńskiego, Nad Jarem, Paderewskiego, Paganiniego, Powstańców Warszawskich (nr 66, 68 i 70) – do parafii św. Maksymiliana Kolbego (Suchanino)
30 VII 2000: teren wokół ul. Łódzkiej, Lubelskiej, Ostrołęckiej, Piotrkowskiej, Częstochowskiej, Warszawskiej i Zakoniczyńskiej – do parafii św. Ojca Pio (Ujeścisko)
28 VII 2001: ul. Cedrowa oraz południowa strona al. Armii Krajowej od skrzyżowania ul. Witosa z ul. Łostowicką do ul. Cedrowej – do parafii św. Teresy Benedykty od Krzyża (Ujeścisko)
1 XII 2003: ul. Brukowa, Zakosy i Skarpowa – do parafii św. Maksymiliana Kolbego (Suchanino)
Parafia pw. Bożego Ciała
Jednostka administracyjna miasta Piecki-Migowo
Data powstania parafii 15 XI 1977
Założyciel biskup gdański Lech Kaczmarek
Dawna przynależność parafialna parafia św. Franciszka z Asyżu (Siedlce)
Granice pierwotne od zachodu pokrywała się z granicą Migowa i biegła na granicy osiedla Morena do zbiegu ul. Piecewskiej i Dolnych Młynów; od północy granica osiedla Morena do ul. Jaśkowa Dolina i dalej aż do ul. Wileńskiej; następnie do zbiegu ul. Schuberta z ul. Wagnera i dalej do Wojskowego Cmnenatrza Francuskiego; od wschodu od Wojskowego Cmentarza Francuskiego wzdłuż ul. Powstańców Warszawskich do jej zbiegu z ul. Beethovena, włączając ją do nowej parafii; od południa wzdłuż ul. Beethovena aż do jej ponownego skrzyżowania z ul. Powstańców Warszawskich; granica biegła kolejno wzdłuż ul. Powstańców Warszawskich od ul. Beethovena do ul. Otwartej i Kurpińskiego; na wysokości ul. Kurpińskiego (nr 5–6) ciągnęła się do wylotu ul. Bacewicza i Tylewskiego; stąd do granicy Migowa
Granice współczesne ul. Migowska, Wileńska, Kruczkowskiego, Czecha, Dylewicza, Bulońska, Belgradzka, Morenowa
Etapy uszczuplenia 2 II 1982: ul. Bacewicza, Beethovena, Cygańska Góra, Kurpińskiego, Mozarta, Otwarta, Powstańców Warszawskich (nr 27–53 i 48–54), Schuberta, Schumana, Tylewskiego, Wagnera i Skarpowa – do parafii św. Maksymiliana Kolbego na Suchaninie
Parafia pw. bł. Doroty z Mątów
Jednostka administracyjna miasta Jasień
Data powstania parafii 1963: ekspozytura przy kościele św. Jana Chrzciciela w Kiełpinie Górnym
15 VI 1979: samodzielna parafia bł. Doroty z Mątów (Jasień)
Założyciel biskup gdański Lech Kaczmarek
Dawna przynależność parafialna parafia św. Franciszka z Asyżu (Siedlce)
Granice pierwotne od wschodniej strony granica Migowa (z wyłączeniem jej poza nową parafię) oraz granica Jasienia, Szadółek i Rębowa; od strony południowej biegła granicą Rębowa, Szadółek i wsią Otomin; od strony zachodniej granicę stanowił Otomin oraz Kiełpin Górny, Kiełpin Mały i Karczemki; od południa granicę stanowił Kiełpin Mały i Migowo
Granice współczesne Kiełpinek, Szadółki oraz ulice: Jasieńska, Kraśnięta, Damroki, Jabłoniowa, Ostrzycka, Lubowidzka, Stężyca, Źródlana
Etapy uszczuplenia 24 VI 1994: Osiedle Kalina – do parafii św. Alberta Chmielowskiego (Kokoszki)
24 VI 1994: Karczemki, Otomin i Kiełpino Górne – do parafii św. Jana Chrzciciela w Gdańsku Kiełpinie
Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego
Jednostka administracyjna miasta Suchanino
Data powstania parafii 2 II 1982
Założyciel biskup gdański Lech Kaczmarek
Dawna przynależność parafialna parafia św. Franciszka z Asyżu (Siedlce)
parafia św. Józefa (obecnie Chrystusa Króla, Śródmieście)
parafia Bożego Ciała (Piecki-Migowo)
Granice pierwotne od zachodu ul. Schuberta z obu stron, począwszy od ul. Beethovena do ul. Wagnera; od północy ul. Wagnera do Wojskowego Cmentarza Francuskiego, wyłączając go poza obręb parafii; na wschodzie od tegoż cmentarza poprzez ul. Powstańców Warszawskich, Taborową, Nad Jarem aż do ul. Paderewskiego; dalej od zbiegu ul. Paderewskiego z ul. Czajkowskiego wzdłuż ul. Kurpińskiego; od południa ul. Kurpińskiego, Bacewicza, Tylewskiego, do zbiegu ul. Bacewicza z ul. Schuberta
Granice współczesne ulice: Schuberta, Wagnera, Skarpowa (nr 65–99), Powstańców Warszawskich (nr 27–34, 48–72), Nad Jarem, Brukowa, Zakosy, Liszta, Paderewskiego, Czajkowskiego, Kurpińskiego, Tylewskiego
Etapy uszczuplenia 15 VII 2002: ul. Powstańców Warszawskich (nr 35–53), Taborowa, Cygańska Góra – do parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Aniołki i Siedlce)
Parafia pw. św. Alberta Chmielowskiego
Jednostka administracyjna miasta Kokoszki
Data powstania parafii 1 I 1985
Założyciel biskup chełmiński Marian Przykucki
Dawna przynależność parafialna parafia św. Walentego (Matarnia)
Granice pierwotne osiedle Gdańsk-Kokoszki, położone w diecezji chełmińskiej do torów linii kolejowej Kokoszki-Leźno oraz PGR Kokoszki i Smęgorzyno
Granice współczesne ulice: Maszynowa, Różany Stok, Kalinowa, Kartuska, Gostyńska, Tuchomska, Sierakowska, Zbąszyńska, Będomińska, Bysewska, Stokłosy
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela, (Kiełpino Górne)
Jednostka administracyjna miasta Kokoszki
Data powstania parafii 24 VI 1994
Założyciel arcybiskup gdański Tadeusz Gocłowski
Dawna przynależność parafialna parafia bł. Doroty z Mątów (Jasień)
Granice pierwotne tereny na zachód od Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta: Karczemki, Otomin i Kiełpino Górne
Granice współczesne Otomin oraz ulice: Gostyńska, Lipcowa, Otomińska, Lipuska, Kiszewska, Łapińska, Goplańska
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego, Migowo
Jednostka administracyjna miasta Piecki-Migowo
Data powstania parafii 19 VI 1997
Założyciel arcybiskup gdański Tadeusz Gocłowski
Dawna przynależność parafialna parafia Bożego Ciała (Piecki-Migowo)
Granice pierwotne od północy ul. Marusarzówny, dalej ul. Bulońską (od nr 26), na wschód ul. Widok i Piekarniczą; od strony południowo-wschodniej ul. Myśliwska, począwszy od ul. Wiewiórczej (wraz z nią) do ul. Zacnej; od strony południowo-zachodniej ul. Zacna i Szczodra, następnie prostopadle do ul. Powstania Styczniowego i dalej do ul. Marusarzówny
Granice współczesne ulice: Budapesztańska (od nr 9), Piekarnicza, Myśliwska (od nr 14), Wiewiórcza, Morenowe Wzgórze, Myśliwskie Wzgórze, Zacna, Szczodra, Wołkowyska, Marusarzówny
Parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Jednostka administracyjna miasta Aniołki, Siedlce
Data powstania parafii 15 VII 2002
Założyciel arcybiskup gdański Tadeusz Gocłowski
Dawna przynależność parafialna parafia Chrystusa Króla (dawniej św. Józefa, Śródmieście)
parafia św. Maksymiliana Kolbego (Suchanino)
Granice pierwotne od wschodu ul. Dąbrowskiego; od południa ul. Ojcowska, Wyczółkowskiego; od zachodu Cygańska Góra; od północy Focha, Kolonia, Przybyszewskiego, Giełguda
Granice współczesne ul. Cygańska Góra, Ojcowska, Wyczółkowskiego, Dąbrowskiego, Przybyszewskiego, Focha
*W dekrecie tekst urwany, dane w nawiasie pochodzą od autorki.
AGK
Dekanat Gdańsk-Wrzeszcz
Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej
Jednostka administracyjna miasta Nowy Port
Data powstania parafii 12 IX 1855: ekspozytura16 VII 1866: samodzielna parafia
Założyciel biskup chełmiński Jan Nepomucen Marwicz
Dawna przynależność parafialna parafia Trójcy Świętej w Oliwie
parafia św. Ducha (obecnie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny) w Gdańsku
Granice pierwotne Nowy Port, Brzeźno, Wisłoujście
Granice współczesne teren wokół ul. Letnickiej, mjr H. Sucharskiego, Ku Ujściu, Starowiślnej i Wyzwolenia
Etapy uszczuplenia 24 XI 1922: Brzeźno – do parafii św. Antoniego Padewskiego (Brzeźno)
1 IV 1929: Zaspa – do parafii św. Antoniego Padewskiego (Brzeźno)
2 VII 1939: Letnica – do parafii św. Anny i Joachima (Letnica)
Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego
Jednostka administracyjna miasta Wrzeszcz
Data powstania parafii 25 VI 1895: stacja duszpasterska
2 XI 1901: ekspozytura
1 IV 1911: samodzielna parafia
Założyciel biskup chełmiński Augustyn Rosentreter
Dawna przynależność parafialna parafia Trójcy Świętej (Oliwa)
parafia św. Ignacego Loyoli (Stare Szkoty)
Granice pierwotne Wrzeszcz, Nowe Szkoty, Strzyża, Kolonia, Młyniska i Składy
Granice współczesne teren wokół al. Grunwaldzkiej oraz ulic: Jaśkowa Dolina, Batorego, Partyzantów, Kołłątaja, Czarna, następnie wzdłuż torów linii kolejowej Gdańsk–Gdynia aż do ul. Wajdeloty i dalej ul. Danusi, Wyspiańskiego i Hallera
Etapy uszczuplenia 1 III 1925: Strzyża Górna, Srebrzysko, ul. Partyzantów, Słowackiego i Srebrniki – do parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Brętowie
1 XI 1930: Nowe Szkoty, Kolonia, Młyniska i Składy – do parafii św. Krzyża we Wrzeszczu
19 II 1948: ul. Czarna – do parafii Niepokalanego Serca Maryi (obecnie Zmartwychwstania Pańskiego) w Strzyży
24 XII 1972: ul. Aldony, Danusi, Gołębia, Grażyny, Kilińskiego, Kunickiego, Lelewela, Nad Stawem, Niemcewicza, Pestalozziego, Wajdeloty i Wyspiańskiego (numery parzyste) – do parafii św. Stanisława Biskupa we Wrzeszczu
6 VIII 1985: część strony południowej al. Zwycięstwa, ul. Bracka, Jarowa, Kręta i wschodnia strona ul. Majakowskiego i Siedleckiej oraz ul. Traugutta (nr 1–89, 2–64) – do parafii Matki Bożej Częstochowskiej we Wrzeszczu
1 VII 2009: teren wokół ulic: Akacjowa, Kossaka, Matejki, Sienkiewicza, Do Studzienki, Politechniczna, Łukasiewicza, Puszkina, Traugutta (nr 1–89 i 2–64), Sobieskiego, Pasteura, Suwalska, Migowska (nr 1–45) i Na Wzgórzu – do parafii Matki Odkupiciela we Wrzeszczu
Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego
Jednostka administracyjna miasta Brzeźno
Data powstania parafii 8 II 1922: ekspozytura
1 IV 1929: samodzielna parafia
Założyciel biskup gdański Eduard O’Rourke
Dawna przynależność parafialna parafia Trójcy Świętej (Oliwa)
parafia św. Jadwigi Śląskiej (Nowy Port)
Granice pierwotne Brzeźno
Granice współczesne teren wokół ulic: Łamana, Brzeźnicka, Zdrojowa, Krasickiego, Zelwerowicza, Galla, Gdańska, Chodkiewicza i Hallera (nr 225–253)
Parafia pw. Świętego Krzyża
Jednostka administracyjna miasta Wrzeszcz
Data powstania parafii 1 XI 1930: ekspozytura
Założyciel biskup gdański Eduard O’Rourke
Dawna przynależność parafialna parafia Najświętszego Serca Jezusowego (Wrzeszcz)
Granice pierwotne od rogu al. Zwycięstwa, wzdłuż al. Generała Hallera do torów kolejowych, następnie ul. Wyspiańskiego i Chrobrego, aż do Brzeźna; dalej polami do torów kolejowych na wysokości ul. Kolonia Urody i Kolonia Żeńcy; następnie w kierunku północnym aż do Nowego Portu; od wschodu placówka sięgała koryta Martwej Wisły
Granice współczesne teren wokół ulic: Leczkowa, Próżna, Zbyszka z Bogdańca (nr 1–55 i 2–94), Strakowskiego (numery parzyste), Lwowska, Dźwigowa, Pstrowskiego, Kolonia Uroda, Małoogrodowa, Modrzewiowa, Kochanowskiego, Reja (nr 12–20, parzyste), Kliniczna (nr 1–2) i Wyspiańskiego (numery nieparzyste)
Etapy uszczuplenia 21 XI 1949: teren na północ od północnej strony cmentarza na Zaspie przez Centralę Mięsną i od polnej drogi między ogródkami działkowymi a gruntami majątku Zaspa (tzw. Domki Fińskie) – do parafii św. Antoniego Padewskiego w Brzeźnie
24 XII 1972: al. Legionów, ul. Chrobrego, Dźwigowa, Fredry, pl. Komorowskiego, Kościuszki, Kraszewskiego, Krzemieniecka, Niemcewicza, Lwowska, Lilli Wenedy, Strakowskiego (numery nieparzyste), Wallenroda, pl. Wybickiego, Próżna, Prusa, Zbyszka z Bogdańca – do parafii św. Stanisława Biskupa we Wrzeszczu
Parafia pw. św. Anny i Joachima
Jednostka administracyjna miasta Letnica
Data powstania parafii 2 VII 1939: ekspozytura
Założyciel biskup gdański Carl Maria Splett
Dawna przynależność parafialna parafia św. Jadwigi Śląskiej w Nowym Porcie
Granice pierwotne Letnica
Granice współczesne teren wokół ulic: Starowiejska, Stalowa, Stara Huta, Marynarki Polskiej (nr 76, 78, 80), Uczniowska i Sucha
Etapy uszczuplenia 5 VI 1994: ul. Chwaszczyńska, Reja, Narwicka i Żaglowa – do parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św. Katarzyny Szwedzkiej (Młyniska)
Parafia pw. św. Stanisława Biskupa
Jednostka administracyjna miasta Wrzeszcz
Data powstania parafii 7 X 1937: parafia personalna dla mniejszości polskiej, założona przez biskupa gdańskiego Eduarda O’Rourke’a; funkcjonowała do 13 X 1937
24 XII 1972: samodzielna parafia
Założyciel biskup gdański Lech Kaczmarek
Dawna przynależność parafialna parafia Najświętszego Serca Jezusowego (Wrzeszcz)
parafia Świętego Krzyża (Wrzeszcz)
Granice pierwotne na północy wzdłuż ul. Kunickiego i Krzemienieckiej; od strony wschodniej ul. Dźwigowa, Chrobrego wraz z ul. Lwowską (od nr 11 do końca), Strakowskiego (numery nieparzyste), ul. Kościuszki (nr 1–85), Zbyszka z Bogdańca (od nr 57 i od nr 96 do końca) oraz ul. Lilli Wenedy (od nr 13 do końca); dalej wzdłuż ul. Wyspiańskiego (numery parzyste) do ul. Danusi; od strony południowej wzdłuż ul. Danusi, Wajdeloty (nr 1–13 i od 2–16); od strony zachodniej ul. Kilińskiego i Nad Stawem
Granice współczesne teren wokół ulic: Chrobrego, Dźwigowa (nr 1–1, nieparzyste), Lwowska A, B, C, D, Kościuszki (nr 4–85), Lilli Wenedy (nr 13–20), Zbyszka z Bogdańca (nr 57–93, nieparzyste), Wyspiańskiego (nr 28–40, parzyste), Waryńskiego (nr 17–29), Wajdeloty (nr 1–11), Kilińskiego, Nad Stawem, Kunickiego i Krzemienieckiej
Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
Jednostka administracyjna miasta Aniołki
Data powstania parafii 6 VIII 1985
Założyciel arcybiskup gdański Tadeusz Gocłowski
Dawna przynależność parafialna parafia Najświętszego Serca Jezusowego (Wrzeszcz)
parafia św. Józefa (obecnie Chrystusa Króla, Śródmieście)
Granice pierwotne od strony zachodniej środkiem ul. Majakowskiego od al. Zwycięstwa do ul. Brackiej i Siedleckiej wraz z ich środkiem do ul. Traugutta, dalej wzdłuż ul. Sobieskiego; od strony południowo-wschodniej na przełaj od południowego zakończenia ul. Krętej do pl. Zebrań Ludowych; od strony północno-wschodniej od pl. Zebrań Ludowych do torów kolejowych (bez ul. Kolejowej) wraz z pl. Kasprzaka, dalej torami kolejowymi do ul. Towarowej (nie przynależy do parafii) i na przełaj do torów tramwajowych, następnie al. Zwycięstwa i torami tramwajowymi do ul. Małomiejskiej
Granice współczesne teren wokół ulic: Traugutta (nr 1–89, 2–64), al. Zwycięstwa (nr 8–10, 29–58), Kopernika, Wronia, Dębowa, Smoluchowskiego, Kręta i Jarowa
Etapy uszczuplenia 1 VII 2009: ul. Jarowa i Kręta – do parafii Matki Odkupiciela we Wrzeszczu
Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św. Katarzyny Szwedzkiej
Jednostka administracyjna miasta Młyniska
Data powstania parafii 5 VI 1994
Założyciel arcybiskup gdański Tadeusz Gocłowski
Dawna przynależność parafialna parafia św. Brygidy (Śródmieście)
parafia św. Anny i Joachima (Letnica)
Granice pierwotne od Martwej Wisły (powyżej Nabrzeża Portowego) do ul. Marynarki Polskiej między Stocznią Północną a Stocznią Gdańską i dalej do torów linii kolejowej Gdańsk–Gdynia, wzdłuż torów do stacji Gdańsk-Nowe Szkoty i dalej wzdłuż do przystanku Gdańsk-Kolonia i od niego w linii prostej do ul. Załogowej i Marynarki Polskiej, Nabrzeża Szczecińskiego i Wiślnej (wraz z nimi); od zbiegu ul. Wileńskiej i Wielopole środkiem Kanału Kaszubskiego, włączając wyspę Ostrów do nowej parafii, następnie środkiem Martwej Wisły do granicy między Stocznią Gdańską a Stocznią Północną
Granice współczesne teren wokół ulic: Żaglowa, Załogowa, Wiślna, Na Ostrowiu, Marynarki Polskiej i Reja
Parafia pw. Matki Odkupiciela
Jednostka administracyjna miasta Wrzeszcz
Data powstania parafii 21 I 1993: parafia wojskowa św. Apostołów Piotra i Pawła
1 VII 2009: parafia wojskowo-cywilna Matki Odkupiciela
Założyciel arcybiskup gdański Sławoj Leszek Głódź
Dawna przynależność parafialna parafia Najświętszego Serca Jezusowego (Wrzeszcz)
parafia Matki Bożej Częstochowskiej (Wrzeszcz)
Granice parafii teren wokół ulic: Akacjowa, Kossaka, Matejki, Sienkiewicza, Do Studzienki, Politechniczna, Łukasiewicza, Puszkina, Traugutta (nr 1–89 i 2–64), Kręta, Jarowa, Sobieskiego, Pasteura, Suwalska, Migowska (nr 1–45) i Na Wzgórzu
AGK
Dekanat Gdańsk-Oliwa
Parafia pw. Trójcy Świętej
Dawne wezwanie parafii św. Jakuba (około 1186 – około 1835)
Jednostka administracyjna miasta Oliwa
Data powstania parafii około 1186: parafia przy kościele św. Jakuba Apostoła
około 1835: parafia przy kościele pocysterskim Trójcy Świętej
Założyciel biskup chełmiński Anastazy Sedlag (około 1835)
Dawna przynależność parafialna parafia grodowa przy kościele Świętej Bożej Rodzicielki Marii
Dawne granice prawdopodobnie od obecnego Sopotu i Jelitkowa, poprzez Nowy Port, Brzeźno, Zaspę, Ostrów, Młyniska, Strzyżę, Brętowo, Matarnię, Niedźwiednik, Wysoką, Wielki Kack, Mały Kack, Redłowo do Gdyni
Granice współczesne teren wokół obecnych ulic: Czyżewskiego, Bitwy Oliwskiej, Grunwaldzkiej, Rybińskiego, Kościerskiej i Spacerowej
Etapy uszczuplenia XIII wiek: Wielki Kack, Witomino, Mały Kack, Orłowo, Redłowo i Gdynia – do parafii św. Wawrzyńca w Gdyni-Wielkim Kacku
XIV wiek: Matarnia – do parafii św. Walentego w Matarni
1822: Ostrów – do parafii św. Ducha (obecnie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny) w Śródmieściu
2 XI 1901: Wrzeszcz, Strzyża, Nowe Szkoty, Młyniska, Kolonia, Składy i ul. Do Studzienki – do parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Wrzeszczu
22 XI 1922: Brętowo i Brętowy Młyn – do parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Brętowie
1 IV 1929: Nowiec, Nowiecki Młyn, Lobkowski Dwór, Kamienny Młyn, Niedźwiednik i Lipnik – do parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Brętowie
1 IV 1929: Biały Dwór, Czarny Dwór oraz Czerwony Dwór – do parafii św. Antoniego Padewskiego w Brzeźnie
1928: Owczarnia – do parafii św. Walentego w Matarni
1928: Wysoka – do parafii św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie
1933: Letnica – do parafii św. Jadwigi Śląskiej w Nowym Porcie
12 VIII 1958: teren między ul. Piastowską, Solikowskiego, Chłopską, Słupską i Droszyńskiego – do parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego na Przymorzu
1 XI 1965: teren między Morzem Bałtyckim, ul. Jagiellońską, Chłopską i Pomorską – do parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Jelitkowie
15 VIII 1979: ul. Czarny Dwór (od ul. Obrońców Wybrzeża do granic osiedla Zaspa), Dąbrowszczaków nr 30–36, Kołobrzeska nr 51 i od 42 wzwyż, Obrońców Wybrzeża, Olsztyńska, Opolska, strona południowo-wschodnia ul. Jagiellońskiej i al. Rzeczypospolitej nr 1–7 – do parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego na Przymorzu
8 II 1981: teren między ul. Rybacką, Gospody, Pomorską i Subisława – do parafii Chrystusa Odkupiciela na Żabiance
7 VIII 1982: teren wokół ul. Drożyny, Michałowskiego, Orłowskiego, Doroszewskiego, Polanki nr 44–121, Bażyńskiego nr 23–39 (nieparzyste), Wita Stwosza nr 48–104 i Abrahama – do parafii św. Stanisława Kostki w Oliwie
1 VII 1988: teren sięgający ul. Obrońców Westerplatte, Liczmańskiego, Opata Jacka Rybińskiego, Starego Rynku Oliwskiego, Flisackiej, al. Grunwaldzkiej nr 476–504, Bażyńskiego, Polanki nr 2–134, Podhalańskiej, Kwietnej, Bytowskiej i Kościerskiej – do parafii Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Oliwie
Parafia pw. św. Walentego
Jednostka administracyjna miasta Matarnia
Data powstania parafii około 1472
Dawna przynależność parafialna parafia św. Jakuba (obecnie Trójcy Świętej) w Oliwie
Dawne granice Matarnia, Banino, Barniewice, Bysewo, Czaple, Jasień, Klukowo, Smęgorzyno, Wysoki Kiełpin i Mały Kiełpin, około 1686 Kokoszki, około 1749 Karczemki i Jakubowo, w XIX wieku także Borowiec, Matemblewo oraz Złota Karczma
Granice współczesne Bysewo (teren wokół ulic: Nowatorów, Budowlanych, Bysewskiej, Botanicznej i Przyrodników), Firoga (ul. Astronautów, Słowackiego, Szybowcowa), Klukowo (teren wokół ulic: Radarowej, Synów Pułku, Wojanowskiego, Spadochroniarzy, Azymutowej, Radiowej, Telewizyjnej), Matarnia (teren wokół ulic: Elfów, Kadetów, Jesiennej, Sąsiedzkiej, Podchorążych)
Etapy uszczuplenia XIII wiek: Rębiechowo – do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żukowie
1683: Lniska i Sulmin – do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żukowie
1922: Jasień, Karczemki, Otomin, Rębowo, Kiełpinek i Kiełpino Górne – do parafii św. Franciszka z Asyżu w Siedlcach
1 III 1925: Matemblewo oraz Złota Karczma – do parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Brętowie
1 IX 1980: Owczarnia i Barniewice – do parafii Chrystusa Zbawiciela w Osowej
1 XI 1982: Czaple – do parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika i bł. Karoliny w Leźnie
1 XII 1982: Banino, Nowy Świat – do parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Baninie
1 I 1985: Kokoszki i Smęgorzyno – do parafii św. Alberta Chmielowskiego w Kokoszkach
Parafia pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
Jednostka administracyjna Brętowo
Data powstania parafii 22 XI 1922: stacja duszpasterska
1 IV 1929: samodzielna parafia
Założyciel biskup gdański Eduard O’Rourke
Dawna przynależność parafialna parafia Trójcy Świętej w Oliwie
parafia św. Walentego w Matarni
parafia Najświętszego Serca Jezusowego we Wrzeszczu
Granice pierwotne Brętowo, Brętowy Młyn, Strzyża Górna, Nowiec, Nowiecki Młyn, Lobkowski Dwór, Kamienny Młyn, Niedźwiednik, Lipnik Srebrzysko, Matemblewo, Złota Karczma, ul. Partyzantów, Słowackiego i Srebrniki
Granice współczesne teren wokół ulic: Obywatelska, Partyzantów (od nr 63 do końca), Podleśna, Zabytkowa, Współczesna, Rodzinna, Leśny Stok, Srebrniki, Ogrodowa, Potokowa (nr 1–15), Leśna Góra, Niedźwiednik, Góralska, Trawki, Arciszewskiego, Kolberga, Reymonta i Zabytkowa
Etapy uszczuplenia 19 II 1948: teren wokół al. Grunwaldzkiej, ul. Szymanowskiego, Chrzanowskiego, Glinki, Gomółki, Żeglarskiej i Chopina – do parafii Niepokalanego Serca Maryi (obecnie Zmartwychwstania Pańskiego) w Strzyży
10 VII 1989: Matemblewo i Złota Karczma – do parafii Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie
Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego
Dawne wezwanie parafii Niepokalanego Serca Maryi (1948–1973)
Jednostka administracyjna miasta Strzyża
Data powstania parafii 19 II 1948
Założyciel infułat Andrzej Wronka
Dawna przynależność parafialna parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Brętowie
parafia Najświętszego Serca Jezusowego we Wrzeszczu
Granice pierwotne na północy tory kolejowe trasy Oliwa–Wrzeszcz; na wschodzie ul. Czarna, Szymanowskiego, Chrzanowskiego, Rolna i Ludowa; na południu tory kolejowe trasy Oliwa–Kartuzy; na zachodzie granica parafii Trójcy Świętej w Oliwie
Granice współczesne teren wokół ulic: Żeglarska, Chopina, Moniuszki, Szymanowskiego, Chrzanowskiego, Hubala, Lindego i Gomółki
Etapy uszczuplenia 6 IV 1948: ul. Czarna – do parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Wrzeszczu
Parafia pw. Chrystusa Zbawiciela
Jednostka administracyjna miasta Osowa
Data powstania parafii 1 IX 1980
Założyciel biskup chełmiński Bernard Czapliński
Dawna przynależność parafialna parafia św. Walentego w Matarni
parafia św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie
Granice pierwotne od skrzyżowania Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta z torem kolejowym trasy Gdynia–Kościerzyna; dalej na zachód ul. Kielnieńską i środkiem ul. Wysockiego; od południa Owczarnia, Barniewice; od wschodu granicą parafii była granica diecezji łącznie z Gołębiewem, dochodząc na północy do skrzyżowania Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta z torami kolejowymi (Osowa położona za torami kolejowymi pozostała przy macierzystej parafii w Chwaszczynie)
Granice współczesne teren wokół ulic: Komandorska, Sopocka, Smugowa, Komety, Cefeusza, Perseusza, Koziorożca, Nowy Świat, Galileusza, Wenus, Dębowa, Barniewicka, Platynowa, Malinowa, Nad Jeziorem, Letniskowa, Parterowa i Drawska
Etapy uszczuplenia 8 V 2000: teren wokół ulic: Kielnieńska, Sopocka, Odyseusza, Galaktyczna, Wodnika oraz wschodnia strona ul. Koziorożca – do parafii św. Polikarpa Biskupa Męczennika w Osowej
Parafia pw. św. Stanisława Kostki
Jednostka administracyjna miasta Oliwa
Data powstania parafii 7 VIII 1982
Założyciel biskup gdański Lech Kaczmarek
Dawna przynależność parafialna parafia Trójcy Świętej w Oliwie
Granice pierwotne od północnego wschodu tory kolejowe trasy Gdańsk–Gdynia od ul. Kołobrzeskiej do nasypu dawnej linii kolejowej Gdańsk–Kartuzy; od południowego wschodu nasypem dawnej linii Gdańsk–Kartuzy aż do zbiegu z ul. Orłowskiego i dalej skrajem lasu wzdłuż ul. Orłowskiego, a następnie na przełaj lasem aż do granicy między lasami miejskimi i lasami państwowymi; od południowego zachodu granica pokrywa się z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym aż do przedłużonej linii ul. Bażyńskiego; od północnego zachodu granica szła na przełaj lasem do zbiegu ul. Bażyńskiego z ul. Polanki i dalej środkiem ul. Bażyńskiego do al. Grunwaldzkiej, a następnie środkiem ul. Kołobrzeskiej do tunelu pod torami linii kolejowej Gdańsk–Gdynia
Granice współczesne teren wokół ulic: Dróżyny, Michałowskiego, Orłowskiego, Doroszewskiego, Polanki (nr 44–121), Bażyńskiego (nr 23–39, nieparzyste), Wita Stwosza (nr 48–104) i Abrahama
Parafia pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej
Jednostka administracyjna miasta Oliwa
Data powstania parafii 1 VII 1988
Założyciel arcybiskup gdański Tadeusz Gocłowski
Dawna przynależność parafialna parafia Trójcy Świętej w Oliwie
Granice pierwotne od wschodu tory linii kolejowej Gdańsk–Gdynia; od zachodu ul. Kwietna, Bytowska, Kościerska; od południa ul. Bażyńskiego; od północy ul. Obrońców Westerplatte, Liczmańskiego, Opata Jacka Rybińskiego, Stary Rynek Oliwski, Flisacka
Granice współczesne teren wokół ulic: Obrońców Westerplatte, Liczmańskiego, Opata Jacka Rybińskiego, Stary Rynek Oliwski, Flisacka, al. Grunwaldzka (nr 476–504), Bażyńskiego, Polanki (nr 2–134), Podhalańska, Kwietna, Bytowska i Kościerska
Parafia pw. Matki Bożej Brzemiennej
Jednostka administracyjna miasta Brętowo
Data powstania parafii 10 VII 1989
Założyciel arcybiskup gdański Tadeusz Gocłowski
Dawna przynależność parafialna parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Brętowie
Granice pierwotne od zachodu osiedle Złota Karczma; od północy na przełaj pasem lasów wzdłuż ul. Słowackiego (do nr 155); od południa pasem lasów wzdłuż ul. Słowackiego (do nr 128/130); od wschodu obejmowała ul. Dolne Młyny, Migowo i Potokową (od nr 12)
Granice współczesne teren wokół ulic: Zielone Wzgórze, Matemblewska, Potokowa, Dolne Migowo i Nowiec
Etapy uszczuplenia 1 VIII 1990: Złota Karczma – do parafii św. Rafała Kalinowskiego w Złotej Karczmie
17 III 1991: ul. Słowackiego (nr 128/130) – do parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Brętowie
Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego
Jednostka administracyjna miasta Matarnia
Data powstania parafii 1 VIII 1990
Założyciel arcybiskup gdański Tadeusz Gocłowski
Dawna przynależność parafialna parafia Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie
Granice pierwotne od strony południowej, północnej i zachodniej granice administracyjne osiedla Złota Karczma; od strony wschodniej pasmo lasów prostopadle do ul. Słowackiego (od nr 13 wzwyż)
Granice współczesne teren wokół ulic: Wiolinowa, Harfowa, Złota Karczma i Słabego
Parafia pw. św. Polikarpa Biskupa Męczennika
Jednostka administracyjna miasta Osowa
Data powstania parafii 8 V 2000
Założyciel arcybiskup gdański Tadeusz Gocłowski
Dawna przynależność parafialna parafia Chrystusa Zbawiciela (Osowa)
Granice pierwotne od północy granica biegła Zachodnią Obwodnicą Trójmiasta, obejmując osiedle Gołębiewo w Gdyni; od wschodu od tegoż osiedla brzegiem lasu poza Zachodnią Obwodnicą Trójmiasta, obejmując osiedle Owczarnia; od południa biegła od ul. Galaktycznej południowym skrajem ogródków działkowych do Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta i wzdłuż niej po stronie zachodniej do ul. Meteorytowej, a jej środkiem do ul. Wenus; od zachodu od skrzyżowania ul. Meteorytowej z ul. Wenus w linii prostej do ul. Koziorożca i jej środkiem do ul. Perseusza (wyłącznie) i poza posesjami między ul. Perseusza i ul. Wodnika (włączając ją do nowej parafii) i tą ulicą do ul. Kielnieńskiej; stamtąd wzdłuż ul. Sopockiej do granic miasta Gdańska i Gdyni, a następnie wzdłuż Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta (strona zachodnia) do osiedla Gołębiewo
Granice współczesne teren wokół ulic: Osowski Zakątek, Łosiowa, Galaktyczna, Wodnika, Artemidy, Diany, Jednorożca, Delfina i Wolarza
AGK
Dekanat Gdańsk-Przymorze
Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
Jednostka administracyjna miasta Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia
Data powstania parafii 1 XI 1965
Założyciel biskup gdański Edmund Nowicki
Dawna przynależność parafialna parafia Trójcy Świętej w Oliwie
Granice pierwotne od północnego wschodu Morze Bałtyckie; na południu ul. Jagiellońska do ul. Chłopskiej, środkiem ul. Chłopskiej do Potoku Oliwskiego, południowym brzegiem Potoku Oliwskiego między ul. Pomorską a ul. Piastowską; na południowym zachodzie tory linii kolejowej Gdańsk–Gdynia
Granice współczesne Morze Bałtyckie, ul. Jagiellońska, Chłopska, Wejhera, Orłowska, Bursztynowa, Jelitkowska
Etapy uszczuplenia 27 VI 1996: nieparzyste numery na ul. Gospody – do parafii Chrystusa Odkupiciela na Żabiance
Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego
Jednostka administracyjna miasta Przymorze Małe
Data powstania parafii 12 VIII 1958
Założyciel biskup gdański Edmund Nowicki
Dawna przynależność parafialna parafia Trójcy Świętej w Oliwie
Granice pierwotne od zachodu tory linii kolejowej Gdańsk–Gdynia; od południa ul. Solikowskiego do ul. Chłopskiej; od wschodu ul. Chłopska do Potoku Oliwskiego między ul. Pomorską a ul. Piastowską; od północy biegiem Potoku Oliwskiego od ul. Chłopskiej do torów linii kolejowej Gdańsk–Gdynia
Granice współczesne tory linii kolejowej Gdańsk–Gdynia, ul. Krzywoustego, Chłopska, Obrońców Wybrzeża, Kołobrzeska, Solikowskiego
Etapy uszczuplenia 15 VIII 1979: część ul. Solikowskiego i ul. Czarny Dwór – do parafii Opatrzności Bożej na Żabiance
15 XII 1987: ul. Kołobrzeska, Dąbrowszczaków, Olsztyńska, al. Rzeczypospolitej – do parafii św. Brata Alberta na Przymorzu
5 VIII 1990: ul. Dąbrowszczaków, Jagiellońska, część ul. Chłopskiej i Piastowskiej – do parafii św. Józefa na Przymorzu
27 VI 1996: ul. Kupały, Leszka Białego, Rzepichy, Ziemowita, część ul. Beniowskiego, Mściwoja, Poznańskiej – do parafii Matki Bożej Fatimskiej na Żabiance
Parafia pw. św. Brata Alberta
Jednostka administracyjna miasta Przymorze Wielkie
Data powstania parafii 15 XII 1987
Założyciel arcybiskup gdański Tadeusz Gocłowski
Dawna przynależność parafialna parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego (Przymorze)
Granice pierwotne od strony południowo-zachodniej al. Rzeczypospolitej od ul. Kołobrzeskiej do granic osiedla Zaspa; od strony południowo-wschodniej między osiedlem Zaspa i osiedlem Przymorze od al. Rzeczypospolitej do Morza Bałtyckiego; od strony północno-wschodniej Morze Bałtyckie; od strony północno-zachodniej ul. Dąbrowszczaków (al. Kaczyńskiego) i Obrońców Wybrzeża do al. Rzeczypospolitej
Granice współczesne ul. Kołobrzeska, Dąbrowszczaków (al. Kaczyńskiego), Czarny Dwór, Olsztyńska, Opolska, al. Rzeczypospolitej
Parafia pw. św. Józefa
Jednostka administracyjna miasta Przymorze Wielkie
Data powstania parafii 5 VIII 1990
Założyciel arcybiskup gdański Tadeusz Gocłowski
Dawna przynależność parafialna parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego (Przymorze)
Granice pierwotne od wschodu ul. Jagiellońska po obu stronach, od ul. Chłopskiej do końca; od północy ul. Dąbrowszczaków po obu stronach od ul. Jagiellońskiej do ul. Piastowskiej; od zachodu numery parzyste części ul. Piastowskiej biegnącej od ul. Dąbrowszczaków do ul. Chłopskiej; od południa ul. Chłopska od ul. Piastowskiej do ul. Jagiellońskiej
Granice współczesne ulice: Dąbrowszczaków (al. Kaczyńskiego), Jagiellońska, Chłopska i Piastowska
Parafia pw. Opatrzności Bożej
Jednostka administracyjna miasta Zaspa-Rozstaje
Data powstania parafii 15 VIII 1979
Założyciel biskup gdański Lech Kaczmarek
Dawna przynależność parafialna parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego (Przymorze)
parafia św. Stanisława Biskupa (Wrzeszcz)
Granice pierwotne od strony południowo-zachodniej tory kolejowe od stacji Gdańsk-Wrzeszcz do ul. Solikowskiego; od strony północno-zachodniej środkiem ul. Solikowskiego do torów kolejowych; dalej do al. Rzeczypospolitej i osiedla Zaspa do ul. Czarny Dwór; od strony północno-wschodniej środkiem ul. Czarny Dwór, Hallera, Chrobrego do zbiegu z ul. Ciołkowskiego; od strony południowo-wschodniej granica osiedla Zaspa do torów linii kolejowej Gdańsk–Gdynia
Granice współczesne al. Rzeczypospolitej, Jana Pawła II, ul. Majewskich, Necla, Leszczyńskich, Ciołkowskiego
Etapy uszczuplenia 4 III 1984: południowa strona al. Rzeczypospolitej, ul. Skarżyńskiego, Pilotów, Startowa – do parafii św. Kazimierza Królewicza (Gdańsk-Zaspa)
Parafia pw. św. Kazimierza Królewicza
Jednostka administracyjna miasta Zaspa-Młyniec
Data powstania parafii 4 III 1984
Założyciel biskup gdański Lech Kaczmarek
Dawna przynależność parafialna parafia Opatrzności Bożej, Zaspa
Granice pierwotne od strony południowo-zachodniej tory linii kolejowej Gdańsk–Gdynia od stacji towarowej Gdańsk-Wrzeszcz do ul. Solikowskiego; od strony północno-zachodniej środkiem ul. Solikowskiego i dalej na przełaj prostopadle do al. Rzeczypospolitej; od strony północno-wschodniej środkiem al. Rzeczypospolitej w kierunku południowo-wschodzim do osiedla Zaspa; od strony północno-wschodniej granicę stanowi osiedle Zaspa od ul. Rzeczypospolitej do torów linii kolejowej Gdańsk–Gdynia
Granice współczesne południowa strona al. Rzeczypospolitej, ul. Skarżyńskiego, Hynka, Pilotów, Startowa
Parafia pw. Chrystusa Odkupiciela
Dawne wezwanie parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1981–1996)
Jednostka administracyjna miasta Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia
Data powstania parafii 2 II 1981
Założyciel biskup gdański Lech Kaczmarek
Dawna przynależność parafialna parafia Trójcy Świętej (Oliwa)
Granice pierwotne od torów linii kolejowej Gdańsk–Gdynia, wzdłuż ul. Rybackiej, skręcając najpierw w ul. Gospody, a później w ul. Pomorską
Granice współczesne ulice: Gdyńska, Gospody, część ul. Pomorskiej, Rybacka, Szyprów
Etapy uszczuplenia 27 VI 1996: ul. Pelplińska, część ul. Rybackiej, Pomorskiej, Subisława, Sztormowej – do parafii Matki Bożej Fatimskiej na Żabiance
Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej
Jednostka administracyjna miasta Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia
Data powstania parafii 27 VI 1996
Założyciel arcybiskup gdański Tadeusz Gocłowski
Dawna przynależność parafialna parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego (Przymorze)
parafia Chrystusa Odkupiciela (Żabianka)
Granice pierwotne od torów linii kolejowej Gdańsk–Gdynia do hipodromu w Sopocie, dalej wzdłuż hipodromu do ul. Rybackiej, wzdłuż ul. Sztormowej do pl. Kardynała Wyszyńskiego i ul. Pomorskiej, środkiem ul. Pomorskiej, Chłopskiej i Piastowskiej do torów linii Gdańsk–Gdynia
Granice współczesne tory linii kolejowej Gdańsk–Gdynia, ul. Rybacka, Sztormowa, Pomorska, Chłopska, Piastowska
AGK
Dekanat Gdańsk-Łostowice
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
Jednostka administracyjna miasta Chełm
Data powstania parafii 23 XI 1947
Założyciel infułat gdański Andrzej Wronka
Dawna przynależność parafialna parafia św. Franciszka z Asyżu (Siedlce)
parafia św. Ignacego Loyoli, Stare Szkoty
parafia Chrystusa Króla (dawniej św. Józefa, Śródmieście)
Granice pierwotne od wschodu podnóże Biskupiej Górki do wylotu ul. Pileckiej (dawna niemiecka Bischofstal, obecnie ul. Stoczniowców) włącznie; od południa – południowa granica cmentarza Salwator i południowa granica cmentarza żydowskiego z wyłączeniem ul. Cienistej, aż do terenów stoczniowych włącznie; od zachodu Folwarczek przy ul. Pobiedzisko włącznie; od północy ul. Na Zboczu, Kolonia Jachimków, z ul. Słowińców domy leżące na górze; dalej granica biegła północnym pobrzeżem Biskupiej Górki, następnie przecinała ją ku południowemu wschodowi, pozostawiając dom akademicki poza parafią
Granice współczesne z ul. Malczewskiego domy leżące na górze, ul. Na Zboczu, Lubelska, Kolonia Przyszłość, Dokerów, Reformacka, Borowicza, Bitwy Pod Lenino, Łużycka, Chałubińskiego, Biegańskiego
Etapy uszczuplenia 17 III 1985: południowo-wschodnia strona al. Armii Krajowej, zachodnia strona ul. Biegańskiego i Sikorskiego, północno-wschodnia strona Obwodnicy Południowej Małej oraz ul. Dragana i Witosa – do parafii św. Urszuli Ledóchowskiej na Chełmie
Parafia pw. św. Judy Tadeusza Apostoła
Jednostka administracyjna miasta Ujeścisko-Łostowice
Data powstania parafii 2 II 1983
Założyciel biskup gdański Lech Kaczmarek
Dawna przynależność parafialna parafia św. Ignacego Loyoli (Stare Szkoty)
Granice pierwotne na wschodzie od ul. Madalińskiego 8 (z wyłączeniem jej poza parafię) do ul. Małomiejskiej 31D (wraz z nią), dalej prostopadle do Maćków; od południa Maćkowy i Borkowo (z wyłączeniem ich poza parafię) oraz Kowale; od zachodu granica wsi Kowale; od północy granica Szadółek i Ujeściska, do ul. Madalińskiego 8
Granice współczesne ul. Borkowska, Starogardzka, Niepołomicka, Klasyczna, Darżlubska, Karkonoska, Bergiela, Porębskiego, Dulina, Kłoczowskiego, Świrskiego, Wieżycka, Świętokrzyska (nr 120–132), II Brygady, 11 Listopada, Orląt Lwowskich, Niepołomicka, Kampinoska, Kryszyńska, Kolorowa, Przemian
Etapy uszczuplenia 24 VII 2000: obszar wokół ul. Ateny, Zefira, Heliosa, Zeusa, Aresa – do parafii św. Kingi w Kowalach
30 VII 2000: obszar wokół ul. Płockiej, Ciechanowskiej, Kaliskiej, Zamojskiej i Przemyskiej – do parafii św. Ojca Pio na Ujeścisku
28 VII 2001: ul. Niepołomicka, Nowa Łódzka, Wawelska, Wilanowska, Świętokrzyska (obie strony od ul. Łódzkiej do Małomiejskiej) – do parafii św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) na Ujeścisku
1 VII 2005: teren wokół ul. Baśniowej, Guderskiego, Jaworzników, Świętokrzyskiej (nr 120–132, parzyste), Legendy, Czermińskiego i Przywidzkiej – do parafii św. Krzysztofa na Osiedlu Świętokrzyskim
7 czerwca 2011: teren wokół ul. Narciarskiej, Ofiar Grudnia, Michonia, Hokejowej i Podleskiego – do parafii bł. Jana Pawła II na Łostowicach
Parafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej
Jednostka administracyjna miasta Chełm
Data powstania parafii 17 III 1985
Założyciel arcybiskup gdański Tadeusz Gocłowski
Dawna przynależność parafialna Podwyższenia Krzyża Świętego (Chełm)
Granice pierwotne od strony zachodniej środkiem al. Armii Krajowej od ul. Biegańskiego, Na Zboczu, Drwęckiej do ul. Łostowickiej; od wschodu. środkiem ul. Biegańskiego od al. Armii Krajowej do ul. Sikorskiego wraz z jej środkiem aż do ul. Małomiejskiej; od strony południowo-zachodniej środkiem Obwodnicy Południowej Małej od ul. Sikorskiego do ul. Łostowickiej; od strony północnej środkiem ul. Łostowickiej od Obwodnicy Południowej Małej do al. Armii Krajowej
Granice współczesne ulice: Cebertowicza, Dragona, Lipowicza, Witosa
Parafia pw. św. Jadwigi Królowej
Jednostka administracyjna miasta Orunia–Święty Wojciech–Lipce
Data powstania parafii 17 VII 1990
Założyciel arcybiskup gdański Tadeusz Gocłowski
Dawna przynależność parafialna parafia św. Ignacego Loyoli (Stare Szkoty)
Granice pierwotne na północy na skarpie od ul. Madalińskiego i Małomiejskiej; na południu granice Oruni Górnej D i E; na wschodzie Orunia Górna C; na zachodzie osiedle Na Stoku i Osiedle Świętokrzyskie
Granice współczesne ulice: Fieldorfa, Uranowa, Hoene, Krzemowa, Platynowa, Czirenberga, Dywizji Wołyńskiej 3, Brygady Szczerbca, Antczaka, Bruskiego, Sosnkowskiego
Etapy uszczuplenia 28 VII 2001: ul. Dąbrówki, Królowej Jadwigi, Marii Ludwiki, Madalińskiego (stara i nowa), Małomiejska (obie strony od ul. Świętokrzyskiej do Madalińskiego) – do parafii św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) na Ujeścisku
Parafia pw. św. Kingi
Jednostka administracyjna miasta Chełm
Data powstania parafii 24 VII 2000
Założyciel arcybiskup gdański Tadeusz Gocłowski
Dawna przynależność parafialna parafia św. Judy Tadeusza Apostoła (Łostowicach)
Granice pierwotne od wschodu ul. Ateny do osiedla Olimp w Kowalach; od południa między osiedlem Olimp i Osiedlem Słonecznym w Kowalach a osiedlem Cztery Pory Roku w Gdańsku; od zachodu granica wsi Kowale; od północy wzdłuż Potoku Kozackiego od szosy Kościerskiej do ul. Ateny
Granice współczesne Kowale: ul. Ateny, Apollona, Zeusa, Staropolska, Skromna, Energetyczna, Wierzbowa, Malinowa, Rumiankowa Kwiatowa, Wiśniowa, Kasztelańska, Ordynacka
Parafia pw. św. Ojca Pio
Jednostka administracyjna miasta Ujeścisko-Łostowice
Data powstania parafii 30 VII 2000
Założyciel arcybiskup gdański Tadeusz Gocłowski
Dawna przynależność parafialna parafia św. Judy Tadeusza Apostoła (Łostowice)
parafia św. Franciszka z Asyżu (Siedlce)
Granice pierwotne od ul. Łódzkiej i Ciechanowskiej, przez ul. Zamojską, Płocką, Ostrołecką, Piotrkowską, Częstochowską do ul. Warszawskiej i Zakoniczyńskiej
Granice współczesne ulice: Cedrowa, Warszawska, Łódzka (numery parzyste), Zakoniczyńska, Kielecka, Ciechanowska, Zamojska, Płocka, Człuchowska, Nowosądecka, Częstochowska
Etapy uszczuplenia 28 VII 2001: ul. Kielecka, Warszawska, Zakoniczyńska, Łódzka (strona wschodnia od ul. Cedrowej do ul. Świętokrzyskiej) – do parafii św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) na Ujeścisku
Parafia pw. św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)
Jednostka administracyjna miasta Ujeścisko-Łostowice
Data powstania parafii 28 VII 2001
Założyciel arcybiskup gdański Tadeusz Gocłowski
Dawna przynależność parafialna parafia św. Jadwigi Królowej (Orunia Górna)
parafia św. Ojca Pio (Ujeścisko)
parafia św. Judy Tadeusza Apostoła (Łostowice)
parafia św. Franciszka z Asyżu (Siedlce)
Granice pierwotne od północy al. Armii Krajowej (od skrzyżowania ul. Witosa z Warszawską do wiaduktu przy ul. Cedrowskiej); od zachodu ul. Łódzka (do skrzyżowania z ul. Świętokrzyską); od południa obie strony ul. Świętokrzyskiej i Małomiejskiej (do ul. Madalińskiego); od wschodu obie strony ul. Madalińskiego i dalej wzdłuż skarpy oraz osiedle Jary
Granice współczesne ulice: Rogalińska, Anny Jagiellonki, Wilanowska, Madalińskiego, Małomiejska (nr 28–33), Wawelska, Świętokrzyska (nr 5)
Etapy uszczuplenia 8 XII 2001: ul. Warszawska, Kielecka i Zakoniczyńska – do parafii św. Ojca Pio na Ujeścisku
Parafia pw. św. Krzysztofa
Jednostka administracyjna miasta Ujeścisko-Łostowice
Data powstania parafii 1 VII 2005
Założyciel arcybiskup gdański Tadeusz Gocłowski
Dawna przynależność parafialna parafia św. Judy Tadeusza Apostoła (Łostowice)
Granice pierwotne ulice: Baśniowa, Guderskiego, Jaworzników, Świętokrzyska (nr 120–132, parzyste), Legendy, Czermińskiego, Przywidzka
Granice współczesne ulice: Baśniowa, Guderskiego, Jaworzników, Świętokrzyska (nr 120–134), Legendy, Czermińskiego, Przywidzka
Parafia pw. bł. Jana Pawła II
Jednostka administracyjna miasta Ujeścisko-Łostowice
Data powstania parafii 26 II 2011: ośrodek duszpasterski
7 VI 2011: samodzielna parafia
Założyciel arcybiskup gdański Sławoj Leszek Głódź
Dawna przynależność parafialna parafia św. Judy Tadeusza Apostoła (Łostowice)
Granice współczesne ul. Narciarska, Ofiar Grudnia, Michonia, Hokejowa, Podleskiego
AGK
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania