MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Pierwsza siedziba Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, ul. Kładki 24
Budynek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii na kampusie Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Abrahama 58
Siedziba Instytutu Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej GUMed, będącego jednostką Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed; budynek Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej, ul. Dębinki 1
Tablica pamiątkowa na budynku Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, ul. Kładki 24

MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (UG) I GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO (MWB UG I GUMed). MWB UG i GUMed (MWB) powołany został w czerwcu 1993 na podstawie równobrzmiących uchwał Senatów UG i Akademii Medycznej w Gdańsku (AMG, od 2009 GUMed). Inicjatorami i twórcami Wydziału byli profesorowie Anna Podhajska, Wiesław Makarewicz, Karol Taylor, Wacław Szybalski z University of Wisconsin-Madison, USA i Maciej Żylicz. Wydział został utworzony dzięki wsparciu i zaangażowaniu ówczesnych rektorów UG Zbigniewa Grzonki i AMG Stefana Angielskiego. Pełnomocniczką do spraw organizacji Wydziału została prof. Anna Podhajska. Inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się 1 X 1993.

Jednostki naukowe MWB były początkowo zlokalizowane w budynkach: Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii (WBGiO) UG przy ul. Kładki 24, budynku Wydziału Lekarskiego AMG przy ul. Dębinki 7 oraz budynku Wydziału Farmaceutycznego AMG przy al. Hallera 107. W budynku WBGiO UG działały: Zespół Biochemii Bakteryjnej (kierownik prof. Alin Taylor (UG), Zespół Biochemii Fizycznej (dr hab. Jan Kapuściński, UG), Zespół Biochemii Genetycznej (dr hab. Barbara Lipińska, UG), Zespół Biochemii Wirusów (dr Bogusław Szewczyk, UG), Zespół Biofizyki Molekularnej (prof. Maciej Żylicz, UG), Zespół Biotechnologii (dr hab. Anna Podhajska, UG), Zespól Fitopatologii (dr hab. Ewa Łojkowska, UG), Zespół Genetyki Molekularnej (prof. Karol Taylor, UG i dr Grzegorz Węgrzyn). W budynku WL AMG: Zespół Biochemii Klinicznej (dr Tadeusz Pawełczyk, AMG), Zespół Enzymologii (prof. Julian Świerczyński, AMG i prof. Wiesław Makarewicz, AMG), Zespół Immunologii Molekularnej (dr hab. Jacek Witkowski, AMG), Zespół Medycyny Sądowej (dr hab. Zofia Szczerkowska, AMG i dr hab. Ryszard Pawłowski, AMG), Zespół Onkologii Doświadczalnej (dr Jacek Bigda, AMG), Zespół Transplantacji Wysp Trzustki (dr Wojciech Arendarczyk, AMG) oraz w budynku WF AMG: Zespół Biofarmacji i Farmakodynamiki (prof. Roman Kaliszan, AMG), Zespół Chemii Fizycznej (prof. Henryk Lamparczyk, AMG).

Dzięki staraniom prof. Karola Taylora MWB uzyskał z Komitetu Badań Naukowych środki na sfinansowanie budowy nowego budynku Wydziału przy ul. Kładki 24. W latach 1997–1998 pełnomocnikiem Rektora UG do spraw budowy siedziby MWB był prof. Maciej Żylicz. Jednostki Wydziału należące do UG utworzyły w 1998 Instytut Biotechnologii i przeniosły się jesienią tego roku do nowego budynku. W 2005 jednostki naukowe Wydziału wchodzące w tym czasie w skład utworzonej Katedry Biotechnologii Medycznej GUMed przeniosły się do budynku Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej (TAZD), ul. Dębinki 1 w Gdańsku. Pełnomocnikiem Rektora GUMed do spraw budowy TAZD był prof. Jacek Bigda. W 2015 Wydział uzyskał finasowanie w ramach Programu „Infrastruktura i Środowisko” na budowę nowego budynku. Pełnomocnikiem Rektora UG do spraw budowy siedziby MWB był dziekan Wydziału, prof. Igor Konieczny. W 2016 jednostki Wydziału afiliowane przy UG i tworzące Instytut Biotechnologii (dyr. prof. dr hab. Bogdan Banecki) przeniosły się do najnowocześniejszego wówczas budynku na Kampusie Oliwskim UG, przy ul. Abrahama 58 w Gdańsku.

W kadencji 2020–2024 dziekanem Wydziału jest dr hab. Ewelina Król, prof. UG. W 2022 w obrębie Instytutu Biotechnologii UG istniały: Zakład Badania Związków Biologicznie Czynnych (dr hab. Aleksandra Królicka, prof. UG), Zakład Biochemii Białek (prof. dr hab. Krzysztof Liberek), Zakład Biochemii Ewolucyjnej (prof. dr hab. Jarosław Marszałek), Zakład Biochemii Roślin (prof. dr hab. Antoni Banaś), Zakład Biologii Molekularnej (prof. dr hab. Igor Konieczny), Zakład Biologii Molekularnej Wirusów (prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk), Zakład Biologii Strukturalnej (dr hab. Michał Szymański), prof. UG), Zakład Fotobiologii i Diagnostyki Molekularnej (prof. dr hab. Krzysztof Bielawski), Zakład Mikrobiologii Roślin (dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG), Zakład Ochrony i Biotechnologii Roślin (prof. dr hab. Ewa Łojkowska), Zakład Szczepionek Rekombinowanych (prof. dr hab. Bogusław Szewczyk), Pracownia Biochemii Fizycznej (prof. dr hab. Bogdan Banecki), Pracownia Biofizyki (dr hab. Jacek Piosik, prof. UG), Pracownia Immunologii Doświadczalnej i Translacyjnej (dr hab. Danuta Gutowska–Owsiak, prof. UG), Pracownia Struktury Biopolimerów (dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG), Pracownia Symulacji Układów Biomolekularnych (dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz, prof. UG) oraz Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowe (prof. dr hab. Ewa Łojkowska). W 2020 Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowe, jako pierwsze w UG uzyskało Certyfikat Akredytacji przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji.

W obrębie GUMed utworzony w 2020 Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej GUMed (dyr. prof. dr hab. Jacek Bigda), w skład którego weszły następujące jednostki: Zakład Bakteriologii Molekularnej (prof. dr hab. Michał Obuchowski), Zakład Biologii Komórki i Immunologii (prof. dr hab. Jacek Bigda), Zakład Enzymologii i Onkologii Molekularnej (dr hab. Rafał Sądej, prof. GUMed), Zakład Onkologii Translacyjnej (prof. dr Anna Żaczek).

Na pierwszy rok studiów magisterskich w roku akademickim 1993/1994 przyjęto 30 studentów; rozmowa kwalifikacyjna odbywała się w języku angielskim. Większość przedmiotów objętych programem studiów realizowana jest w języku polskim, absolwenci przedstawiają jednak wyniki swoich prac magisterskich 10-minutową prezentacją w języku angielskim. Pierwsi magistrzy ukończyli MWB po czterech latach studiów w 1997. W latach 1993–1999 Wydział prowadził wyłącznie jednolite studia magisterskie na kierunku biotechnologia. MWB uzyskał uprawniania do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia w 1999, stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia w 2011. W 1994 zapoczątkowano organizację corocznych Letnich Szkół Biotechnologii; ich organizacja została przerwana tylko w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2. W 1996 nastąpiło włączenie Wydziału do europejskiej sieci szkół wyższych kształcących w dziedzinie biotechnologii „Biotechnology Tematic Network ERASMUS”, w związku z czym w 2000 zainicjowano prowadzenie trzyletnich studiów licencjackich, a w 2003 dwuletnich studiów magisterskich.

W roku akademickim 2022/2023 w MWB studiowało 277 osób na studiach licencjackich, 127 na studiach magisterskich i 91 na studiach doktoranckich. Zatrudnionych było 80 nauczycieli akademickich (59 UG, 21 GUMed), w tym 13 profesorów tytularnych (trzy kobiety i 10 mężczyzn) i 19 doktorów habilitowanych (osiem kobiet i 11 mężczyzn). Równocześnie zatrudnionych było 40 pracowników technicznych i administracyjnych (31 UG, dziewięć GUMed).

Z inicjatywy MWB UG i GUMed Gdański Uniwersytet Medyczny nadał w 2000 tytuł doktora honoris causa prof. Wacławowi Szybalskiemu, a w 2011 UG nadał tytuł doktora honoris causa prof. Maciejowi Żyliczowi. 27 X 2009 na budynku Instytutu Biotechnologii UG przy ul. Kładki 24 odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą twórcom wydziału: prof. Annie Podhajskiej, prof. Wacławowi Szybalskiemu oraz prof. Karolowi Taylorowi.

Dziekani Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Lata pełnienia funkcji Imię i nazwisko
Wydział Budowy Okrętów
1993–1996 Prof. dr hab. Wiesław Makarewicz
1996–1999 Prof. dr hab. Wiesław Makarewicz
1999–2002 Prof. dr hab. Jacek Bigda
2002–2005 Prof. dr hab. Jacek Bigda
2005–2008 prof. dr hab. Ewa Łojkowska
2008–2012 prof. dr hab. Ewa Łojkowska
2012–2016 Prof. dr hab. Igor Konieczny
2016–2020 Prof. dr hab. Igor Konieczny
2020–2024 Dr hab. Ewelina Król, prof. UG
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania