REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH (RDLP) W GDAŃSKU

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Logo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku
Siedziba przy ul. Rogaczewskiego (po lewej), widok z Biskupiej Gorki, lata 60. XX wieku
Siedziba Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przy ul. Rogaczewskiego, 2019
Obelisk przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku poświęcony pamięci pracowników leśnictwa i przemysłu drzewnego poległych w walce z niemieckim okupantem i w okresie komunizmu, wystawiony w 2019

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH (RDLP) W GDAŃSKU. Od sierpnia 1944 działała w Lublinie, w ramach resortu rolnictwa, Dyrekcja Naczelna Lasów Państwowych, przekształcona w 1945 w Ministerstwo Leśnictwa. Podlegały jej RDLP, tym z kolei nadleśnictwa (w tym parki narodowe). Podstawę prowadzenia działalności RDLP stanowiły akty prawne wydane jeszcze przed II wojną światową, w szczególności Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 1924 oraz Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z 1936 o państwowym gospodarstwie leśnym. Pierwszy z aktów wydzielił działalność w lasach państwowych jako odrębną gałąź gospodarki, prowadzoną przez Administrację Lasów Państwowych na zasadach samowystarczalności, drugi regulował sprawy zagospodarowania lasów państwowych.

18 IV 1945 utworzono Dyrekcję Lasów Państwowych Okręg Gdańsk (DLPoG) z siedzibą w Sopocie. Pierwszym dyrektorem (od marca 1945) został Edward Więcko (1909–1999), m.in. w latach 1946–1948 wykładowca Politechniki Gdańskiej, gdzie uzyskał doktorat.

DLPoG miała za zadanie zorganizowanie gospodarki leśnej na obszarze nowo utworzonego województwa gdańskiego oraz na terenach województwa bydgoskiego. W początkowym okresie DLPoG obejmowała swą działalnością powierzchnię 302 000 ha, która stopniowo ulegała zwiększeniu na skutek zmian granic województwa i granic Dyrekcji. 31 XII 1946 ogólna powierzchnia lasów podległa DLPoG wyniosła 382 904 ha, obejmując ówczesne województwa: gdańskie, pomorskie, szczecińskie i olsztyńskie.

Zespół pracowników, który rozpoczął pracę organizacyjną DLPoG, liczył 30 osób. 1 VII 1945 DLPoG funkcjonowała już jako zorganizowana jednostka władzy administracyjnej leśnej i liczyła ogółem 739 pracowników. W 1947 posiadała dziewięć obwodów inspekcyjnych, 58 nadleśnictw, gospodarstwo łączkowe, gospodarstwo jeziorowe, wyłuszczarnię nasion oraz 44 czynne zakłady przemysłowe (w tym 39 tartaków), stan zatrudnienia wynosił 1393 osoby. W celu uzupełnienia kadr uruchomiono Ośrodek Szkoleniowy w Oliwie (pierwsze cztery kursy odbyły się w 1946). Za ostateczną fazę prac organizacyjnych należy uważać przyznanie DLPoG do odbudowy, przez Urząd Likwidacyjny, budynku w Gdańsku przy ulicy Rogaczewskiego 9/16 ( Szpital Miejski. Lazaret przy Sandgrube; Miejski Zakład Opieki Społecznej). Do tej nowej siedziby Dyrekcja przeniosła się w 1949.

1 I 1950 Naczelną Dyrekcję Lasów Państwowych przemianowano na Wielki Rejon Lasów Państwowych (WRLP), podlegający Centralnemu Zarządowi Lasów Państwowych w Warszawie. Od Rejonu Lasów Państwowych (RLP) w Gdańsku odłączono wówczas lasy położone na terenie województwa bydgoskiego, tzn. w powiatach Chojnice, Świecie i Tuchola. W administracji RLP w Gdańsku pozostały 43 nadleśnictwa, które przydzielono do tzw. małych rejonów, pokrywających się z granicami powiatów, były one ogniwem pośrednim pomiędzy nadleśnictwami a WRLP.

Kolejna reforma została przeprowadzona w 1956. Na mocy zarządzenia Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego rozpoczęły działalność Zarządy Lasów Państwowych (ZLP), w Gdańsku taki Zarząd działał od 1 X 1956. Już jednak 10 IX 1958 zlikwidowano ZLP i zastąpiono je Okręgowymi Zarządami Lasów Państwowych (OZLP), podległymi Naczelnemu Zarządowi Lasów Państwowych. OZLP podlegały nadleśnictwa. Gdański OZLP zlikwidowano w 1975, jego agendy przeniesiono do Torunia. 1 I 1982 nastąpiło reaktywowanie OZLP w Gdańsku, przemianowanego w 1991 na Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku.

RDLP w Gdańsku swą działalnością obejmuje lasy położone na terenach województwa pomorskiego oraz części województw warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. W strukturach gdańskiego RDLP funkcjonuje (stan na 2020) 15 nadleśnictw, 39 obrębów oraz Zakład Przerobu Drewna w Lęborku. RDLP administruje lasami na terenie 21 powiatów i 94 gmin, gospodaruje na powierzchni 304 000 ha, z których 293 000 ha to grunty leśne. Ponadto leśnicy sprawują powierzony przez starostów nadzór nad 50 171 ha lasów prywatnych. Lesistość RDLP w Gdańsku wynosi około 30%.

RDLP, zgodnie z postanowieniem Ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach (wraz z późniejszymi zmianami), realizuje główny cel, jakim jest prowadzenie gospodarki leśnej według zasad: powszechnej ochrony lasów, trwałości ich utrzymania, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów oraz powiększania zasobów leśnych. Służby leśne na bieżąco monitorują stan lasów, aktualizują powierzchnię i zasoby drzewne, śledzą i prognozują stan zagrożenia pożarowego, monitorują występowanie szkodników i chorób drzew. Lasy Państwowe finansują prace badawcze umożliwiające postęp w naukach leśnych i zapewniające naukowe podstawy działań gospodarczych. 1 VI 2016 podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy RDLP Gdańsk a Uniwersytetem Gdańskim, na którego mocy strony realizowane są projekty organizacyjne, edukacyjne i badawcze w celu wspólnej troski o stan naturalnego środowiska, w tym ekosystemów leśnych nadzorowanych przez RDLP w Gdańsku, oraz podnoszenia poziomu wiedzy i świadomości społecznej związanej z ochroną naturalnych zasobów przyrodniczych tego obszaru. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (1 V 2004) realizowane są w zakresie swoich kompetencji wytyczne wynikające z postanowień programu Natura 2000 (dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory).

Od 2009 RDLP w Gdańsku przyznaje honorowy medal „IN MANIBUS NOSTRIS SILVA SEMPER VIRIDES” – „W NASZYCH RĘKACH LASY WIECZNIE ZIELONE” – tym, którzy swoją miłością do lasów oraz szacunkiem dla zawodu leśników, wspierają ich codzienną pracę, pomagając w rozwiązywaniu problemów. MDA

Bibliografia:
„Biuletyn Informacyjny Wybrzeże”, nr 5, 15 maja 1947 r.
Fronczak K., Znaki czasu. Wczoraj i dziś Lasów Państwowych, wydanie II, WWW: https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/do-poczytania/znaki-czasu-1/znaki-czasu-wydanie-ii.pdf.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, WWW: https://www.gdansk.lasy.gov.pl/nasze-lasy.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania