LEKARZE W GDAŃSKU

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Johann Möller, w latach 60. XVIII wieku lekarz w Gdańsku, rytował Johann Höhn
Johann Adam Kulmus, na podstawie Georga Christopha Grootha mezzotinta Johanna Stenglina, 1741
Albrecht Karl Wagner, w latach 1853–1858 naczelny lekarz Szpitala Miejskiego (Lazaretu przy Bramie Oliwskiej)
Johannes Hevelke (1884–1932), lekarz
Hermann Stahr (1868–1947) ordynator Instytutu Patologii Szpitala Miejskiego we Wrzeszczu
Dr Otto Ernest Christian Sturmhöfel, lekarz w Gdańsku w latach 1921–1942


LEKARZE W GDAŃSKU od połowy XVI wieku do 1942. Przedstawiany w ujęciu tabelarycznym wykaz obejmuje wszystkich dotychczas ustalonych lekarzy pracujących w Gdańsku od połowy XVI wieku do 1942, przy czym od 1851 podano tylko tych, którzy mieszkali i pracowali w Gdańsku minimum trzy lata. Pominięci zostali po tym roku ci, dla których Gdańsk był krótkim przystankiem na ich drodze kariery zawodowej, oraz młodzi lekarze, głównie spoza Gdańska, odbywający po 1920 w jednym z gdańskich szpitali roczny obowiązkowy staż po ukończonych studiach. Wykaz obejmuje lekarzy prywatnych, pracowników szpitali i instytucji medycznych oraz niektórych wojskowych.

Dla lekarzy prywatnych, określanych w źródłach jako „Praktische Ärzte”, przyjęto polskie określenie „prywatny lekarz ogólny”, zaś dla „Fachärzte” – „lekarz specjalista”. Podział na lekarzy ogólnych i specjalistów ukształtował się w Gdańsku dopiero na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to na uczelniach medycznych powstały podyplomowe studia specjalistyczne. W wykazie uwzględniono również lekarzy wojskowych z okresu od 1817 do 1914, dla których zachowały się pełne lub częściowe dane osobowe. Służyli oni w jednostkach wojskowych stacjonujących w Gdańsku, lub pracowali w szpitalu garnizonowym. Okres ich służby w Gdańsku po 1850 był na ogół krótki, wynosił najczęściej od dwóch do pięciu lat, po czym przenoszeni byli do innych garnizonów. Dla większości z nich nie posiadamy danych osobowych, często znamy tylko nazwisko. Przy opracowywaniu wykazów, głównie dla lat 1851–1945, dużym utrudnieniem jest brak dokumentacji osobowej w zachowanych aktach miejskich Gdańska jak i państwowych władz administracyjnych tak z okresu XIX wieku jak i z okresu II Wolnego Miasta Gdańska (II WMG). Nie zachowała się też dokumentacja gdańskiej Izby Lekarskiej (Ärztlicher-Kammer) i Związku Lekarzy Prus Zachodnich (do 1920) jak i z czasów II WMG (Ärztlicher Verein zu Danzig).

Dla okresu od XVI wieku do 1700 podstawą źródłową jest niedokończone opracowanie Friedricha Schwarza Danziger Ärzte im 16-18 Jahrhundert, opublikowane w gdańskim wydawnictwie Familiengeschichtliche Beiträge (Hefte 4–6, 1939–1941), zawierające dane o lekarzach urodzonych do 1699 i pracujących w Gdańsku do połowy XVIII wieku. Zapowiadana część ostatnia, mająca przedstawić gdańskich lekarzy do 1800, nie ukazała się z powodu ograniczeń spowodowanych trwającą II wojną światową. Dla lat 1701–1810 opracowanie Friedricha Schwarza poszerzone zostało o wykazy lekarzy publikowane w wydawanych cyklicznie przez gdańskie oficyny informatorach Das Jetzt-Lebende Danzig z lat 1741–1810, uzupełnieniem były też wykazy członków gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego, zamieszczone w pracy Eduarda Schumanna Geschichte der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig 1743-1892 (Danzig 1893). Cennym uzupełnieniem był dla XVII-XIX wieku był wreszcie anonimowy rękopis Verzeichnis Ärzte przechowywany w zbiorach gdańskiego Archiwum Państwowego (APG, zespół Gdańsk, rękopisy nieurzędowe (Bibliotheca Archivi) sygn. 300, Hq, Heft 2). W wykazach tych, obok nazwiska, imienia lub imion lekarzy, podano także informacje o latach ich pracy w Gdańsku, niekiedy i datę śmierci.

Dla okresu po 1810 źródłem były zachowane książki adresowe Gdańska z lat 1817, 1831, 1839, 1854, 1858 oraz z okresu od 1864 do 1942, kiedy ukazywały się prawie corocznie lub, wyjątkowo, co dwa lata. Zawierają one jednak tylko nazwiska i imiona lekarzy oraz adresy ich gabinetów lekarskich. Dla ustalenia lat ich życia pomocna była miejscowa prasa, w tym nekrologi czy biogramy lekarzy oraz przede wszystkim akta metrykalne (metryki urodzenia, akty ślubu i zgonu gdańskich kościołów z okresu lat 1808–1874 oraz gdańskich Urzędów Stanu Cywilnego z lat 1874–1944).

Pracownicy służby zdrowia w Gdańsku 1748–1945
Rok Lekarze ogólni (bez wojskowych) Lekarze specjaliści Chirurdzy (Wundärzte) Dentyści (lekarze, felczerzy) Orientacyjna liczba mieszkańców Gdańska Ilość mieszkańców na jednego lekarza (ogólni i specjaliści)
1748 23 około 55.000 2391
1775 30
1765 22
1775 22
1780 26
1785 24
1792 21 około 36.000 1714
1797 17
1817 26 22 2 około 48.500 1885
1839 20 14 2 około 58.000 2450
1855 45 5 5 około 63.000 2450
1869 46 3 około 89.000 1935
1874 59 6 4
1884 68 3 6 około 115.000 1691
1892 93 8
1897 104 9 około 126.000 1212
1903 133 71 12
1908 124 85 14 około 171.000 819
1914 136 92 25 około 190.000 834
1921 144 85 34
1925 165 75 49 około 226.000 941
1928 155 86 42 około 236.000 980
1931 177 90 41
1935 170 89 47 około 263.000 1011
1939 132 67 39 około 248.000 1240Informacje biograficzne o niektórych lekarzach znajdują się w częściowo tylko zachowanej w APG kartotece meldunkowej gdańskiej policji z lat 1843–1895. Pomocne w tworzeniu wykazu były ponadto publikacje naukowe dotyczące tego okresu, w tym opracowania z dziejów gdańskich organizacji lekarskich z lat 1876–1926.

Ostatni znany wykaz gdańskich lekarzy pochodzi z książki adresowej Gdańska z 1942. Nie oddaje on jednak w pełni sytuacji miejscowej służby zdrowia, nie dostarczając informacji, którzy z wymienionych lekarzy pracowali w mieście jako lekarze prywatni, a którzy już zmobilizowani pełnili służbę wojskową na frontach lub w gdańskich lazaretach polowych. Nie mamy do dyspozycji publikacji podobnej jak dla okresu I wojny światowej, powstałej w 1926 na podstawie ankiety sporządzonej dla Izby Lekarskiej przez samych lekarzy. Nie wiemy też, jacy z lekarzy pracujących w Gdańsku zginęli na frontach II wojny czy ponieśli śmierć w walkach o Gdańsk w marcu 1945, czy też później aresztowani zginęli w rosyjskich obozach. Na 1942 kończą się pisane informacje o większości gdańskich lekarzy tego okresu.

Mankamentem jest także fakt, że dla wielu z lekarzy pracujących w Gdańsku w latach 1920–1942, a przybyłych tu po 1920 z Niemiec czy Prus Wschodnich, nie posiadamy informacji co daty czy miejsca urodzenia. Nie zachowały się bowiem akta władz Gdańska dotyczące służby zdrowia z tego okresu jak i organizacji zawodowych lekarzy, zniszczone w czasie walk o Gdańsk w marcu 1945. Ocalało tylko kilkadziesiąt teczek personalnych lekarzy oraz pracowników pomocniczych i administracyjnych z Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej w Gdańsku z lat 1935–1945 (APG, 1230, teczki 1-109). Uwzględniono też powojenne losy niektórych lekarzy, które udało się ustalić przy pomocy publikacji (w tym czasopisma związku dawnych gdańszczan „Unser Danzig”) czy też za pomocą internetu. Nie jest wykluczone, że nowe informacje może przynieść kwerenda w materiałach źródłowych, które mogły być wywiezione z Gdańska po 1920 do obecnego Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz (Tajne Archiwum Państwowe Pruskiego Dziedzictwa Kutlurowego) w Berlinie Dahlem, w dokumentacji niemieckich związków lekarskich oraz w wydawanych przez nie czasopismach branżowych. Lekarze pracujący w Gdańsku w latach 1851–1945 pochodzili z terenu Niemiec, Prus Wschodnich i tylko w kilku procentach z samego Gdańska. Po 1920 do Gdańska przeniosło się kilku lekarzy z polskiego już Pomorza.

Wykaz sporządzony jest w porządku alfabetycznym. Informacje ograniczone zostały do imienia i nazwiska lekarza, lat życia (jeżeli były możliwości ich ustalenia) oraz czasu i funkcji, jakie pełnił w Gdańsku. Brak dokumentów z tego okresu nie pozwala także na ustalenie, jacy lekarze i z jakimi współpracowali Kasami Chorych, które pokrywały część wydatków leczenia swoich członków. W wyniku antyżydowskiej polityki władz II WMG po 1933, w latach 1937–1938 Gdańsk opuściło wielu lekarzy niearyjskiego pochodzenia. Największy wpływ na to miało zarządzenie Senatu II Wolnego Miasta Gdańska z 23 III 1938 o zakazie ich pracy w Gdańsku od 1 I 1939. Tylko kilku z nich uzyskało prawo wykonywania zawodu w latach 1939–1940 na rzecz gdańskiej społeczności żydowskiej (np. dr Max Jacoby). Nie istniał w tym czasie problem polski w medycynie gdańskiej, bowiem po śmierci Franciszka Kubacza i Władysława Paneckiego po 1933 jedynymi polskimi lekarzami w Gdańsku byli Antoni Łangowski i dopiero zaczynający swą karierę zawodową doktorzy Witold Kopczyński oraz Stefan Mirau, a także pracujący tu dentysta Bernard Filarski.

Z tabeli lekarzy wyodrębnieni zostali chirurdzy nie posiadający uniwersyteckiego dyplomu lekarskiego a tylko certyfikat władz państwowych, upoważniający ich po 1793 do wykonywania tego zawodu. Grupa ta zanikła po 1870, z chwilą rozpoczęcia pracy w Gdańsku przez lekarzy–chirurgów z dyplomami uniwersyteckimi. Kilku ostatnich w Gdańsku chirurgów przeniosło się po 1870 do mniejszych miejscowości, gdzie brakowało jeszcze lekarzy–doktorów medycyny. W wykazie pominięci zostali też lekarze dentyści; z braku ich akt osobowych trudno stwierdzić (na podstawie wykazów w książkach adresowych), którzy ze stomatologów pracujących w Gdańsku od II połowy XIX wieku posiadali uniwersyteckie dyplomy lekarskie, lub też ukończone studia półwyższe, czy też tylko szkoły pomaturalne. Wielu z dentystów jeszcze w latach 1920–1940 powoływało się na posiadane uprawnienia do wykonywania zawodu uzyskane w tzw. systemie amerykańskim. W 1884 i w latach następnych wśród praktykujących prywatnych dentystów byli: Zahnärzte, American Dentisten, Zahntechniker, tytulatura wynikała z rodzaju studiów, które ukończyli.

Wykazy lekarzy podzielone zostały na trzy części: I obejmuje lekarzy gdańskich działających do 1700 i oparta jest na opracowaniu F. Schwartza; II obejmuje lekarzy działających w Gdańsku od 1701 do połowy XIX wieku, stan roczny w tym czasie nie przekraczał 20/25 lekarzy; III dotycząca lat 1851–1942 wiąże się z szybkim wzrostem liczby mieszkańców Gdańska jak i ilością pracujących tu lekarzy. Lekarze pracujący w dwóch sąsiadujących ze sobą okresach są wymienienie w obu z nich. Uwaga: zachowano tradycyjne określenie Szpital Miejski we Wrzeszczu, mimo, że od 1992 znajduje się on w granicach powstałej wówczas dzielnicy Aniołki. MrGl

Lekarze w Gdańsku od XVI wieku do 1700
Imię i nazwisko Lata życia Okres pracy w Gdańsku
Albinus Friedrich zm. 1511 Gdańsk w listopadzie 1658 zapisany do gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, po 1668 do 1702 prywatny lekarz ogólny
Angern Wilhelm zm. 1511 Gdańsk po 1504 lekarz prywatny i aptekarz, w 1511 lekarz miejski
Bierling Hieronimus 1610 Lipsk – 1649 Gdańsk po 1641 lekarz w Lipsku, następnie w Gdańsku prywatny lekarz ogólny
Blanck Daniel 1617 Gdańsk – 1691 Toruń 1648 prywatny lekarz ogólny, później w Zamościu i Toruniu
Bösefleisch Gabriel około 1668 Gdańsk – 1712 Gdańsk w styczniu 1681 zapisany do czwartej (czyli drugiej) klasy Gimnazjum Akademickiego, po 1692 do 1712 prywatny lekarz ogólny, chirurg
Conradi Israel 1634 Gdańsk – 1715 Gdańsk po 1659 do 1715 prywatny lekarz ogólny
Cossius (Coss) Johannes w kwietniu 1610 zapisany do Gimnazjum Akademickiego, w 1627–1630 prywatny lekarz ogólny
Cnöffel Andreas 1605 Budiszyn – 24 XII 1658 w obozie królewskim pod Toruniem po 1628 lekarz królów Władysława IV i Jana Kazimierza, czasowo w Gdańsku i Elblągu
Duschke Reinhold 1617 Gdańsk – 1649 Gdańsk 1641–1649 prywatny lekarz ogólny
Eggebert Johannes około 1620 Słupsk – 1671 Lębork 1654 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, następnie w Lęborku
Eichstädt Lorenz 1596 Szczecin – 1660 Gdańsk matematyk, lekarz, profesor Gimnazjum Akademickiego.
Ehwald (Ewald) Beniamin 1674 Gdańsk – 1719 Królewiec w lipcu 1689 zapisany do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, 1698–1700 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, od 1701 w Królewcu, 1705 profesor medycyny na tamtejszym uniwersytecie
Fabritius (Schmiedt) Daniel około 1588 Gdańsk – 1651 Gdańsk w 1616–1651 prywatny lekarz ogólny, 1636 lekarz miejski
Fabritius (Schmiedt) Johann (syn poprzedniego) 1623 Gdańsk – 1690
Fidler Valerius 1525 Gdańsk – 1595 Królewiec 1579–1580 lekarz miejski w Gdańsku, następnie lekarz w Elblągu
Franck (von Franckenberg) Tobias Florentines 1644 Śląsk – 1715 Gdańsk 1678–1715 prywatny lekarz ogólny, 1711 lekarz miejski
Ephraim Fürstloff 1658 Gdańsk – 1699 Gdańsk
Gahrlieb von der Mühlen Gustav Casimir 1630 Szwecja – 1717 Gorzów Wielkopolski 1655–1666 prywatny lekarz ogólny, od 1666 profesor medycyny uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą
Gehema Johann Abraham 1647 Gdańsk – 1717 Szczecin 1679 prywatny lekarz, następnie w Niemczech
Gerlach Nathanael około 1667 Toruń – 1715 Gdańsk 1695–1715 lekarz prywatny, internista, autor łacińskiego, barokowego panegiryku na cześć króla Stanisława Leszczyńskiego (1708)
Glaser Johannes, syn pastora Alexandra Glasera około 1576 Gdańsk – 1628 Gdańsk przed 1619 do 1628 prywatny lekarz ogólny
Glosemeyer Johann 1664 Stargard Szczeciński – 1711 Gdańsk 1689–1696 prywatny lekarz ogólny, 1696–1711 profesor medycyny i fizyki w Gimnazjum Akademickim
Göbel Severin 1530 Królewiec – 1612 Królewiec 1568 lekarz miejski
Gottwaldt Christopher 1636 Gdańsk – 1700 Gdańsk
Gottwaldt Johann Christoph, syn poprzedniego 1670 Gdańsk – 1713 Gdańsk
Haderschlieff Daniel około 1620 Gdańsk – 1675 Grudziądz w czerwcu 1635 zapiasny do Gimnazjum Akademickiego, w 1649 prywatny lekarz ogólny, następnie lekarz miejski w Grudziądzu (zob. Johann Jacob Cramer)
Hajo Gerbrandt około 1588 Gdańsk – 1666 Gdańsk 1631–1666 prywatny lekarz ogólny
Hannmann Christian około 1614 Lipsk – 1679 Gdańsk przed 1656 do 1679 prywatny lekarz ogólny
Hammen Ludwig 1651 Gdańsk – 1689 Gdańsk 1683 lekarz załogi twierdzy w Wisłoujściu
Hartmann Hartwich ur. około 1610 Helmstädt 1639 prywatny lekarz ogólny
Hertzberg Abraaham Heinrich około 1619 Gdańsk – 1657 Gdańsk od około 1645 do 1657 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, czasowo w Wilnie
Heyl Christoph około 1499 Wiesbaden – około 1585 Kołobrzeg 1547, 1551 i 1556–1557 lekarz miejski
Heyl Heinrich 1582 Gdańsk – 1623 Gdańsk po 1608 do 1623 prywatny lekarz ogólny
Heyse Ernst Gottfried 1657 Gdańsk – 1692 Gdańsk 1683–1692 lekarz prywatny, 1688–1692 profesor w Gimnazjum Akademickim
Hoffmann Ambrosius Malbork? – około 1540 Gdańsk 1525–1529 lekarz miejski
Hommel Ludwig 1627 Słupsk – 26 V 1656 Gdańsk w czerwcu 1640 zapisany do Gimnazjum Akademickiego, studiował w Wittenberdze (dysputa w 1650) i Bazylei (dysputa w 1652), nastepnie w Gdańsku prywatny lekarz ogólny, pochowany w kościele św. Trójcy, znana jest nagrobna inskrypcja
Homodei Theophilius około 1550 Lombardia – 1629 Gdańsk 1596–1629 prywatny lekarz ogólny, po 1609 lekarz miejski
Janichius Petrus Kołobrzeg – 28 VIII 1629 Toruń (podczas zarazy) w marcu 1603 zapisany do Gimnazjum Akademickiego, w 1606 i 1607 odbył dysputy medyczną (pod przewodnictwem Joachima Oelhafa i filozoficzną (pod przewodnictwem Bartholomäusa Keckermanna, w 1615–1617 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, następnie lekarz miejski w Toruniu
Kalckhoff Johann Christian około 1654 Kassel – po 1701 Niemcy po 1678 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, po śmierci żony (1698) w 1701 wyjechał do Niemiec
Kellerthal Thomas zm. 1618 Gdańsk 1589 i 1607 lekarz miejski
Kirstenius Petrus 25 XII 1577 Wrocław – pochowany 8 IV 1640 Uppsala (Szwecja) w Gdańsku w 1631–1635 prywatny lekarz ogólny, następnie profesor uniwersytetu w Uppsali, poliglota (znał m.in. arabski), jego żoną była Barbara (6 I 1585 Jena – 5 III 1631 Gdańsk), córka dokotra filozfii i medycyny Johanna Friedricha Schrötera, żałobny wiersz poświęcił jej pastor Johann Mochinger.
Kleinfeldt Nikolaus ur. 1543 Gdańsk 1597 prywatny lekarz ogólny
Majus Tobias 1601 Ilmenau (Turyngia) – 1633 Gdańsk (zmarł na gruźlicę) 1631–1633 profesor fizyki i medycyny w Gimnazjum Akademickim (nie miał jednej stopy, po mieście poruszał się powozem)
Majus Johannes, brat powyższego około 1605 Ilmenau (Turyngia) – po 1646 Gdańsk po 1633 prywatny lekarz ogólny
Marttini Henricus (syn z pierwszego małżeństwa działającego na Śląsku doktora Heinricusa Marttini (1615–1675)) 1653 Brzeg (Śląsk) – 11 II 1728 Gdańsk w 1674 w Bazylei promowany na doktora medycyny na podstawie dysertacji

Theses Medicae Miscellaneae, w Gdańsku w 1675–1728 prywatny lekarz ogólny, w 1683 także lekarz na dworze elektora brandenburskiego w Królewcu

Martini Jacobus, syn Bartholomaeusa, diakona w kościele św. Piotra i Pawła oraz Kunegundy, córki profesora Petrusa Lossiusa I; stryj poprzedniego około 1611 – 1658 Gdańsk 1651 lekarz miejski, prywatny lekarz ogólny, ojciec Bartholomaeusa, diakona w kościele św. Piotra i Pawła i
Mathesius Johann 1544 Jachynow (Czechy) – 1607
Messerschmidt Daniel Gottlieb 1685 Gdańsk – 1735 Petersburg
Misocacus Wilhelm 1511 Bruksela – 1595 Gdańsk
Möller Johann 1627 Gdańsk – 1690 Węgry 1662 prywatny lekarz ogólny, od 1675 lekarz w Hermannstadt w Siedmiogrodzie (Rumunia)
Müller Achatius około 1669 Stendal (Saksonia Anhalt) – 1722 Gdańsk po 1690 do 1722 prywatny lekarz ogólny
Oder Wilhelm około 1635 Gdańsk – po 1700 po 1657 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, w 1700 lekarz w Debrznie (koło Człuchowa)
Oelhaf Joachim 1570 Gdańsk – 1630 Gdańsk lekarz, anatom, profesor gdańskiego Gimnazjum Akademickiego
Oelhaf Nicolaus, syn poprzedniego 1604 Gdańsk – 1643 Gdańsk
Palaeologus Philipp przed 1574 prywatny lekarz ogólny, 1574/1575 lekarz miejski, następnie w służbie elektora brandenburskiego
Pantelius Peter około 1647 Gdańsk – 1722 Gdańsk od 1677 do 1722 lekarz prywatny, internista
Pauli Adrian 1583 Gdańsk – 1622 Gdańsk 1611–1620 profesor fizyki i medycyny w Gimnazjum Akademickim
Paulitz Christian von około 1607 Budziszyn – 1674 Gdańsk przed 1658 do 1674 prywatny lekarz ogólny
Paulitz Johann Theodor, syn poprzedniego 1672 Gdańsk – po 1712 Malbork w sierpniu 1688 zapisany do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, po 1696 prywatny lekarz ogólny, przed 1712 lekarz w Malborku
Peltzer Andreas Kärntner (Austria)? – około 1567 1554 prywatny lekarz ogólny, 1556 lekarz miejski
Pithopoeus Christophorus 1583 prywatny lekarz ogólny
Placotomus Johann (Bretschneider) 1514 Munnerstadt, Frankonia – 1577 Gdańsk)
Johann Joachim Posselius około 1574 Rostock – 1625 Gdańsk
Rodenborgh Johann 1572 Antwerpia – po 1617 Gryfice (Pomorze Zachodnie) 1615–1617 profesor teologii Gimnazjum Akademickiego, miał licencjat z medycyny
Rosencrantz David około 1630 – 1658 Gdańsk 1658 prywatny lekarz ogólny
Rudenick Christian 1639 Bytów – 1676 Gdańsk prywatny lekarz ogólny
Rurock Michael 1625 Gdańsk – 4 XII 1656 Królewiec w lutym 1642 zapisany do Gimnazjum Akademickiego, w 1649 uzyskał doktorat z medycyny w Bazylei, w 1650–1652 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, lekarz Radziwiłłów, 12 VIII 1653 ożenił się w Gdańsku z Contantią Schultz, od 1654 lekarz w Kownie, 1655 w Królewcu, zmarł w trakcie zarazy
Schade Jakob około 1529 – 1588 Gdańsk 1578 lekarz miejski, do 1588 prywatny lekarz
Scheffler Johann Ernst około 1604 Gdańsk – 1673 Gdańsk
Schönborn Samuel 13 VII 1608 Camitz (Łużyce) – 16 VI 1664 Gdańsk 1637–1650 i 1657–1664 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, 1650–1657 lekarz w Warszawie, w 1640 w Lejdzie obronił doktorat na temat zapalenia nerek i kamicy, zmarł w gdańskim więzieniu
Schultz Sigismund 1640 Gdańsk – 1702 Gdańsk po 1665 do 1702 prywatny lekarz ogólny
Schützovius Georg około 1615 – 1652 Gdańsk 1652 prywatny lekarz ogólny
Schwabe Johann Georg 1588 Gdańsk – 1660 Gdańsk
Seger Georg 1629 Norymberga – 1678 Gdańsk
Seiler Johann Daniel 1611 Mittweida (Saksonia) – 1645 Gdańsk 1641–1645 prywatny lekarz ogólny
Serrurier Romain około 1640 Gdańsk – 1686 Gdańsk po 1664 do 1686 prywatny lekarz ogólny
Söhnera Adrian 1666 Gdańsk – 1712 Gdańsk
Sommerfeld Johannes Elbląg? – przed 1554 Gdańsk 1530 lekarz miejski, 1529 aptekarz w Gdańsku
Specht Johann około 1628 Gdańsk – 1703 Gdańsk 1658–1703 prywatny lekarz
Steinhardt Johann Ernst około 1670 Kołobrzeg – 11 IV 1737 Zamość doktorat uzyskał we Frankfurcie nad Odrą w 1694 na podstawie rozprawy Dissertatio inauguralis de atherapeusia morborum; po 1694 prywatny lekarz ogólny, 1709 lekarz miejski, następnie lekarz prywatny w Zamościu, lekarzem był też jego syn Salomon Ernst Steinhart, od 1726 dokotr po uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą
Stiglitz Georg około 1602 Lwówek Śląski – 1671 Gdańsk w 1643–1671 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, od 1650 doktor nauk medycznych po obronie w Lyonie i od tegoż roku gdański lekarz miejski
Stojus Matthias 26 IV 1526 Królewiec – 1583 Królewiec 1575 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, następnie w Elblągu i Królewcu gdzie był profesorem uniwersytetu
Stolle David 1629 Gdańsk – 1656 Gdańsk syn Davida, diakona w kościele św. Piotra i Pawła, doktor medycyny, 1654–1656 prywatny lekarz ogólny
Stüve Gottfried 1664 Gdańsk – 1729 Gdańsk w marcu 1674 zapisany do czawrtej (czyli drugiej) klasy Gimnazjum Akademickiego, 1691–1725 prywatny lekarz ogólny, 1700 lekarz miejski
Suchten Alexander około 1520 Gdańsk – 1576/ 1590 Gdańsk
Suter Heinrich 1660 Gdańsk – 1698 Gdańsk w sierpniu 1668 zapisany został do Gimnazjum Akademickiego, po 1691 do 1698 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku
Treseler Johannes zm. 23 XI 1548 Gdańsk przed 1530 prywatny lekarz ogólny, 1530–1538 lekarz miejski, bezżenny
Voegeding Otto Dietrich 1635 Lipawa (Kurlandia) – 1700 Gdańsk
Wagner Bartholomäus Królewiec – 1571 Gdańsk po 1553 prywatny lekarz ogólny, 1562 lekarz miejski, żonaty był od 1560 z Anną, córką Conrada von Suchten, wdową po ławniku Georgu Mehlmannie (zm. 1557)
Wartzmann Johannes około 1560 Gdańsk – po 1595 Gdańsk? 1592 lekarz prywatny
Weberski Johann Jacob 1655 Gdańsk – 1689 Gdańsk
Wendland Caspar 1669 Elbląg – 1706 Gdańsk po 1692 do 1706 prywatny lekarz ogólny
Wendt George około 1637 Stargard Szczeciński – 1682 Gdańsk po 1658 do 1682 prywatny lekarz ogólny
Wiedekind Johann Sigismund około 1640 – 1703 Gdańsk po 1665 do 1703 prywatny lekarz ogólny
Wolff Christoph 1630 Getynga – 1682 Gdańsk 1665–1682 prywatny lekarz ogólny
Wolmnitz Wenzel Frankfurt nad Odrą? – przed 1583 1564 prywatny lekarz ogólny, 1570 lekarz miejski
Zierenberg Joachim zm. 7 V 1573 Gdańsk od 1568 do 1569 prywatny lekarz ogólny
Zwicker Daniel 1612 Gdańsk – 1678 Amsterdam
MrGl
Lekarze w Gdańsku 1701-1850
Imię i nazwisko Lata życia Okres pracy w Gdańsku
Abel Carl Friedrich 1781 Goleniów (koło Szczecina) – 1864 Goleniów 1826–1839 lekarz wojskowy
Albinus Friedrich około 1645 Gdańsk – 1702 Gdańsk W październiku 1658 zapisany do Gimnazjum Akademickiego, po studiach w Rostocku, Jenie i Lejdzie, po 1668 do 1702 prywatny lekarz ogólny
Bach Carl Friedrich 1819 Prusy Wschodnie – 1889 Wejherowo 1845–1889 prywatny lekarz ogólny
Barendt Johan Gottfried około 1727 Gdańsk – 1781 Gdańsk 15 IV 1744 zapisany do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, 1757–1781 prywatny lekarz ogólny
Barth Daniel, syn pastora Andreasa Bartha 1691 Gdańsk – 1735 Gdańsk W sierpniu 1704 zapisany do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, po 1715 do 1735 prywatny lekarz ogólny
Barthelmaei Jakob, syn doktora Jakoba Barthelmaei (około 1644–1676) Parchim (Meklemburgia)? – około 1740 Drezno po 1701 prywatny lekarz ogólny
Baum Wilhelm 1799 Elbląg – 1883 Getynga
Berendt Georg Karl 1790 Gdańsk – 1850 Gdańsk
Berendt Nathanael (I) 1682 Cedry Wielkie – 1739 Gdańsk zapisany w lutym 1698 do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, 1709–1739 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, 1711 lekarz prywatny w Toruniu
Berendt Nathanael (II), wnuk poprzedniego 1756 Gdańsk – 1838 Gdańsk
Bernhardi Christian około 1697 Wenden (Winda koło Kętrzyna) – 1754 Gdańsk 20 V 1721 zapisany do ostatniej klasy (primy) Gimnazjum Akademickiego, 1732-1754 prywatny lekarz ogólny
Blech Ephraim Philipp 1757 Gdańsk – 1812 Gdańsk
Blech Ernst Philipp Eduard, syn poprzedniego 1790 Gdańsk – 1820 Gdańsk Zapisany 23 VIII 1806 do najwyższej klasy Gimnazjum Akademickiego, 1817–1820 prywatny lekarz ogólny
Blume Samuel Otto Theodor 1770 – 1848 Gdańsk 1800–1848 lekarz prywatny, okulista
Blühdorn Christian 1688 Pyrzyce – 1746 Gdańsk po 1715 prywatny lekarz ogólny
Bockelmann Robert Carl August 1819 Gdańsk – 1884 Gdańsk
Bösefleisch Gabriel Adrian około 1668 Gdańsk – 1712 Gdańsk W sierpniu 1681 zapisany do początkującej klasy Gimnazjum Akademickiego, po 1692 do 1712 prywatny lekarz ogólny
Bosien Johann Carl 1775 – 1813 Gdańsk (podczas epidemii) po 1800 do 1813 prywatny lekarz ogólny
Bramson Mendheim Wendel 1816 Gdańsk – 1890 Gdańsk przed 1848 do 1890 prywatny lekarz ogólny, mieszkał i miał gabinet w rodzinnym domu przy Breitgasse 58. (ul. Szeroka), w 1846 członek gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, kawaler
Braune Carl Gustav 1802 Berlin – 1866 Niemcy 1836–1864 lekarz wojskowy, 7 XI 1864 przeniesiony do garnizonu w Nadrenii
Breyn Johann Philipp 1680 Gdańsk – 1764 Gdańsk
Bredow Oscar August 1815 Drawsko Pomorskie – 1896 Gdańsk
Brunatti Franz Christian 1768 Gdańsk – 1835 Gdańsk
Bucky Christian 1676 Gdańsk – 1705 Gdańsk
Bürger Michael około 1680 Kłajpeda – około 1726 Petersburg w 1712 na podstawie Dissertatio medica inauguralis de morbium ossium ... doktor nauk medycznych na uniwersytecie w Lejdzie, po 1712 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, następnie lekarz w Królewcu i Petersburgu
Peter Castell 1724 Gdańsk – 1799 Gdańsk
Clebsch Johann Friedrich Lebrecht 1759 Lebus (Lubusz) nad Odrą – 1847 Gdańsk po 1802 lekarz wojskowy, po 1807–1814 prywatny lekarz ogólny, 1814 lekarz w garnizonie poza Gdańskiem, 1839 emeryt wojskowy w Gdańsku
Clefs Carl od 1759 prywatny lekarz ogólny (brak w wykazie lekarzy z 1766)
Cohn Theodor 1812 Gdańsk – 1888 Hamburg
Czerniewski Johann David około 1725 Gdańsk – po 1774 24 X 1740 zapisany do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, 1749–1774 prywatny lekarz ogólny
Dann Edmund Traugott, syn Gottfrieda Caspara Danna 1805 Gdańsk – 1851 Berlin w 1831 lekarz w Gdańsku, w 1832–1851 docent uniwersytetu w Berlinie
Dann Eduard Otto, syn Gottfrieda Caspara Danna 1801 Gdańsk – 1848 Gdańsk prywatny lekarz ogólny około 1825–1848
Dann Gottfried Caspar 1770 Prusy Wschodnie – 1832 Gdańsk
Dauter Nathanael Ernst 1756 Gdańsk – 1813 Gdańsk
Davidsohn Israel Simon 1803 Gdańsk – po 1865 Berlin
Döbelius Ernst Friedrich 1689 Rostock – Lund (Szwecja)? 1696–1699 uczeń Gimnazjum Akademickiego, po 1707 lekarz prywatny w Gdańsku, następnie profesor uniwersytetu w Lund
Dross Robert Wilhelm 1815 – 1872 Gdańsk 1831–1872 prywatny lekarz ogólny
Duisburg Christian Georg 1768 – 1825
Ehmicke Friedrich Wilhelm 1797–1800 prywatny lekarz ogólny w Zjednoczonym Mieście Chełm
Fischer Karl Christian Traugott 1787 Gdańsk – 1868 Gdańsk
Fischer Martin Laurentius około 1695 Malbork – po 1745 w Polsce w lutym 1712 zapisany do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, 1721–1724 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, następnie w Tczewie i na dworze księcia Radziwiłła w Polsce i na Litwie
Franck (Franckenberg) Tobias Florentin 1644 Śląsk – 1715 Gdańsk 1678–1715 prywatny lekarz ogólny, 1711 lekarz miejski
Fremaut Daniel 1681 Gdańsk – 1758 Gdańsk we wrześniu 1697 zapisany do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, po 1705 do 1758 prywatny lekarz ogólny
Gallasius Johann Samuel 1757–1768 prywatny lekarz ogólny (nie notowany w 1772)
Geiseler Eduard Ferdinand 1781 Szczecin – 1837 Gdańsk 1808–1837 prywatny lekarz ogólny, jednocześnie 1820–1826 ordynator Szpitala Miejskiego (Lazaretu przy Bramie Oliwskiej)
Gellentin Jacob 1691 – 1750
Genzmer Wilhelm Carl Robert 1815 – po 1848 1840–1848 prywatny lekarz ogólny
Gerhold Nathanael około 1673 Leszno –1734 Gdańsk po 1700 do 1734 prywatny lekarz ogólny
Gerlach Nathanael około 1667 Toruń – 1715 Gdańsk 1695–1715 prywatny lekarz ogólny
Glagau Aegidius 1686 Gdańsk – 1736 Gdańsk w sierpniu 1701 zapisany do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, po studiach w Wittenebrdze (1709) i Lejdzie (1715) do 1736 prywatny lekarz ogólny
Glaser Eduard Victor 1823 Prabuty – 1903 Gdańsk 1849–1854 lekarz Szpitala Miejskiego (Lazaretu przy Bramie Oliwskiej), 1858–1893 lekarz powiatu gdańskiego, jednocześnie 1849–1903 prywatny lekarz ogólny
Glosemeyer Johann 1664 Stargard Szczeciński – 1711 Gdańsk
Gnuschke Johann Eduard 1804 Gdańsk – 1834 Gdańsk
Göbel Johannes 1811 Muhlhausen – 1868 Frankfurtu nad Menem przed 1843 do 1865 prywatny lekarz ogólny; 3 IV 1865 wyjechał do Krzyża nad Notecią
Gottel Gottlieb Albrecht 1749 Gdańsk – 1804 Gdańsk 7 X 1772 zapisany został do ostatniej klasy (primy) Gimnazjum Akademickiego, po 1800 do 1804 prywatny lekarz ogólny
Gottwald Johann Christoph 1670 Gdańsk – 1713 Gdańsk
Götz Emil Friedrich 1806 Gdańsk – 1858 Kilonia
Götz Gottfried 1774 Gdańsk – 1844 Gdańsk
Graff Eberhard Gottlieb ur. około 1752, Livonius 1769 uczeń ostatniej klasy (primy) Gimnazjum Akademickiego, 1777 lekarz prywatny, internista (brak informacji po 1780)
Franz Johann Grundmann 1813 Gdańsk – po 1879 Bydgoszcz
Grützmacher Christian Benedikt 1765 Gdańsk – 1829 Gdańsk
Grützmacher Franciskus (Franz), ojciec poprzedniego 1722 Gdańsk – 1785 Gdańsk 1755–1785 prywatny lekarz ogólny
Günther Karl Richard 1817 – 1882 Gdańsk
Haffner Jean Georg 1775 Colmar (Alzacja) – 1830 Gdańsk
Hansch Johann Gottlieb zm. 1789 Gdańsk 1755–1789 prywatny lekarz ogólny
Heberer Friedrich Wilhelm 1775 Werden (Ostmarck) – 1848 Gdańsk 1813 lekarz wojskowy w Elblągu, 1816–1848 lekarz wojskowy w Gdańsku, 1831 naczelny lekarz garnizonu i jednocześnie prywatny lekarz ogólny
Heberer Hugo Adalbert Emil, syn poprzedniego 1813 Elbląg – po 1858 1834 absolwent Gimnazjum Miejskiego, po 1840 do 1846 lekarz wojskowy we Wschodniopruskim Pułku Artylerii Polowej Nr 1 (Ostprerussische Feld-Artillerie Regiment No 1) w Gdańsku, w 1854 w garnizonie poza Gdańskiem, 1858 lekarz wojskowy w Starogardzie Gdańskim
Hein Johann Carl 1791 Gdańsk – 1863 Gdańsk 1817–1863 prywatny lekarz ogólny
Heinrichs Christian ur. 1819 Berlin od 12 IV 1846 lekarz wojskowy w Gdańsku, przybył z Torunia, w 1854 nie notowany w Gdańsku
Hevelke Johann Alexander 1727 pow. lęborski – 1806 Gdańsk? 7 VII 1747 zapisany został do predostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, 1765–1805 prywatny lekarz ogólny,

1765–1806 właściciel Apteki Radzieckiej(Raths Apotheke) przy Joppengase 637 (ul. Piwna 37)

Hildebrandt Constantin August 1802 – 1853 Gdańsk 1840–1853 lekarz ogólny powiatu miejskiego Gdańsk
Hilden Heinrich von około 1699 Gdańsk – po 1764 Gdańsk 21 IV 1716 zapisany do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, 1743–1764 prywatny lekarz ogólny
Hille Peter 1661 Słupsk – 1719 Gdańsk 1701–1719 prywatny lekarz ogólny
Hingelberg Johannes 1817 doktor medycyny, pracował jako weterynarz, jednocześnie członek i sekretarz Rady Miasta (brak informacji od 1831)
Hinz Beniamin Ludwig około 1727 Gdańsk – 1782/1783 12 VII 1742 zapisany do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, 1755–1768 prywatny lekarz ogólny, 1770–1782 lekarz wojskowego garnizonu miejskiego (nie notowany w Gdańsku po 1783)
Hirsch August (Aron) Simon 1817 Gdańsk – 1894 Berlin
Hoffmann Philipp Jacob zm. 1795 Gdańsk 1761–1795 prywatny lekarz ogólny
Jäger Johann Ludwig Wilhelm, syn chirurga miejskiego w Gdańsku Jacoba Ludwiga (1755–1813) 1790 Gdańsk – 1866 Gdańsk od około 1815 do 1866 prywatny lekarz ogólny, chirurg, położnik
John Johann Wilhelm ur. ok. 1758 Gdańsk 1776 uczeń Gimnazjum Akademickiego, 1783–1786 lekarz prywatny, internista
Kade David 1689 Gdańsk – 1763 Gdańsk z rodziny pochodzącej z Malborka, w sierpniu 1704 zapisany do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, po 1714 do 1763 lekarz prywatny, internista
Kaplinski Jacob 1833 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, 1840 lekarz w Nowym Dworze Gdańskim, w 1841 lekarz prywatny w Gdańsku, w 1843 lekarz w Stambule (Konstantynopol), w 1849 lekarz w Gdańsku (brak informacji od 1854)
Kessler Adolf Carl Christian 1813 – po 1859 1842–1855 lekarz wojskowy w 8 Królewskim Pułku Ułanów (Kőniglisches 8 Ulanen Regiment) w Gdańsku, następnie w garnizonie w Zdunach koło Krotoszyna, w 1859 w Książu Wielkopolskim koło Śremu
Kind Johann Peter około 1694 Gdańsk – 1758 Gdańsk w maju 1710 zapisany do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, po 1722 do 1758 prywatny lekarz ogólny
Kleefeld Johann Gottfried 1763 Gdańsk – 1845 Gdańsk
Klinsmann Ernst Ferdinand 1794 Gdańsk – 1865 Gdańsk 1824–1865 prywatny lekarz ogólny
Klopsch Beniamin zm. 1766 Gdańsk 1757–1766 prywatny lekarz ogólny
Knapp Johann Jacob około 1711 Gdańsk – 1770/1771 Gdańsk 7 IX 1728 zapisany do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, w 1730 autor Disputatio anatomica de tendine Achillis disrupto et arteriis in osseam

substantiam degeneratis, w 1743–1770 prywatny lekarz ogólny (brak w wykazie lekarzy z 1772)

Koch Julius August 1752 Osnabrück (Niemcy) – 1817 Gdańsk
Kohl Johann 1797 lekarz prywatny, chirurg i położnik
Kohnzen (Kohntzen) Fabian Jacob około 1730 Gdańsk – 1796 Gdańsk 20 V 1748 zapisany do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, 1757–1796 prywatny lekarz ogólny
Kölle Carl zm. po 1831 a przed 1837 Koszalin? 1817 lekarz powiatowy, 1831 prywatny lekarz ogólny, chirurg, po 1831 w Koszalinie
Kositzky Carl Ernst 1751 Gdańsk – 1815 Gdańsk 1769 uczeń przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, 1779–1815 prywatny lekarz ogólny
Krause Albert 1811 Śląsk – po 1879? 1839–1851 lekarz położnik, pracownik Instytutu Położniczego ( Prowincjonalny Zakład Kształcenia Położnych), od 1851 profesor uniwersytetu w Dorpacie, po 1856 lekarz w Niemczech, 1876 lekarz powiatowy w Querfurcie, 1879 emeryt
Krüger Abraham Beniamin 1758 Przebrno (Mierzeja Wiślana) – 1789 Gdańsk 25 IV 1775 zapisany do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, 1785–1789 prywatny lekarz ogólny
Krüger Ephraim 1724 Gdańsk – 1789 Gdańsk 22 VII 1743 zapisany do czwartej (czyli drugiej) klasy Gimnazjum Akademickiego, 1755–1789 prywatny lekarz ogólny, jednoczśnie 1770–1780 lekarz miejski
Kubas Martin Jacob zm. 1794 Gdańsk 1755–1792 prywatny lekarz ogólny, położnik, 1781–1792 lekarz szkolący położne
Kulmus Johann Adam 1689 Wrocław – 1745 Gdańsk
Kulmus Johann Ernst, syn następnego 1709 Gdańsk – 1769 Gdańsk 21 III 1726 zapisany przedostatniej klasy Gimnazjum Akademickiego, 1743–1769 prywatny lekarz ogólny,

1748–1755 lekarz miejski

Kulmus Johann Georg, ojciec poprzedniego 1680 Wrocław– 1731 Gdańsk
Kulmus Johann Ludwig 1745 Gdańsk – 1791 Gdańsk 1772–1791 prywatny lekarz ogólny
Lach Johann 1800 prywatny lekarz ogólny
Lampe Philipp Adolph 1754 Gdańsk – 1827 Gdańsk
Lasker Ignaz Julius 1811 Wrocław – 1876 Berlin
Lehmann Friedrich Christian Carl 1804 – 1861 Gdańsk 1845–1861 lekarz wojskowy w Gdańsku, jednocześnie praktyka prywatna
Lemski (Lemsky) Michael Friedrich 1760 Gdańsk – l790 Gdańsk 4 IV 1775 zapisany do trzeciej klasy Gimnazjum Akademickiego, od 1789 prywatny lekarz ogólny
Lenz Georg Friedrich 1799 – 1873 Gdańsk
Leube Friedrich Gottlieb 1755 prywatny lekarz ogólny
Liévin Albert Karl Ludwig 1810 Padeborn (Nadrenia) – 1881 Gdańsk
Lohr Traugott około 1693 Nordhausen (Turyngia) – 1757 Gdańsk na podstawie obronionej w Erfurcie w 1726 Disputatio inauguralis medica de colica flatulenta incolis Gedanensibus frequentissima ... dokotr medycyny, po 1727–1757 w Gdańsku prywatny lekarz ogólny
Lose Johannes około 1680 Gdańsk – 1739 Grudziądz w kwietniu 1690 zapisany do czwartej (czyli drugiej) klasy Gimnazjum Akademickiego, na podstawie rozprawy Disputatio inauguralis medica de caduco pulmonum ... obronił dokotrat w Erfurcie w 1705, w 1706–1712 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, potem w Rosji
Lürsenius Philipp Silvester 1726 Gdańsk – 1762 Gdańsk 29 V 1744 zapisany do najwyższej, ostatniej klasy (primy) Gimnazjum Akademickiego, 1752–1762 prywatny lekarz ogólny
Luttermann Friedrich Boguslaw 1767 Bolszewo (koło Wejherowa) – 1838 Wocławy (Żuławy Gdańskie) 1791–1807 lekarz miejski Zjednoczonego Miasta Chełm, po 1807 prywatny lekarz ogólny
Martini Henricus 1653 Brzeg (Śląsk) – 1728 Gdańsk 1675–1728 prywatny lekarz ogólny, 1683 lekarz na dworze książęcym w Królewcu
Matthias Johann Gottlob zm. 1815 poza Gdańskiem 1777–1784 prywatny lekarz ogólny, po 1784 wyjechał z Gdańska
Matthy Joseph Heinrich Hiacynt 1768 Gdańsk – 1839 Gdańsk 8 VII 1785 zapisany do ostatniej klasy (primy) Gimnazjum Akademickiego, 1795–1798 i 1803–1839 prywatny lekarz ogólny, chirurg, jednbocześnie w 1797 lekarz Szpitala Miejskiego (Lazaretu przy Bramie Oliwskiej), 1798–1803 lekarz prywatny w Warszawie, 1812-1839 lekarz (fizyk) i położnik gdańskiego powiatu miejskiego
Messerschmidt Daniel Gottlieb 1684 Gdańsk – 1735 Petersburg
Meyer A.B. 1817 prywatny lekarz ogólny, Wrzeszcz
Motte de la David Ludwig 1683 Gdańsk – 1762 Gdańsk 13 I 1735 zapisany do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, po 1714 do 1762 prywatny lekarz ogólny
Motte de la Heinrich Jacob, syn poprzedniego 1712 Gdańsk – 1783 Gdańsk 1 VII 1730 zapisany do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, 1743–1783 prywatny lekarz ogólny
Mühlmann Ferdinand zm. 1789 Gdańsk 1764–1789 prywatny lekarz ogólny
Müller Achatius około 1669 Stendal (Saksonia Anhalt) – 1722 Gdańsk po 1690 do 1722 prywatny lekarz ogólny
Nollau Ernst Wilhelm 1801 – 1863 Gdańsk
Nudow Heinrich około 1754 – 1800 Rosja w 1769 był uczniem przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, 1777 w Gdańsku prywatny lekarz ogólny, od 1779 lekarz w Rosji
Oelschlager Johann Gottlieb 1824 Juszkowy koło Gdańska – 1906 Gdańsk 1849–1906 prywatny lekarz ogólny
Otto Friedrich Wilhelm 1772 Gdańsk – 1831 Gdańsk 1801–1818 chirurg, od 8 XII 1818 doktor medycyny, prywatny lekarz ogólny
Pantelius Peter około 1647 Gdańsk – 1722 Gdańsk 1677–1722 prywatny lekarz ogólny
Pappert Johann Friedrich około 1675 Gdańsk – 1728 Gdańsk w marcu 1674, z braćmi Danielem Ernstem i Carlem Ludvigiem, zapisany do czawartej (czyli drugiej) klasy Gimnazjum Akademickiego, po 1702 do 1728 prywatny lekarz ogólny
Pätzel Johann Christoph zm. 1783 Gdańsk 1755–1782 prywatny lekarz ogólny
Paulitz Johann Theodor 1672 Gdańsk – po 1712 Malbork w sierpniu 1688 zapisany do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, po 1696 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, od około 1712 lekarz w Malborku
Pausmang J. 1817 lekarz wojskowy
Piwko Heinrich Theophil 1818 Kwidzyń – 1899 Gdańsk
Quandt C.G. 1771 – 1858 Puck 1817 prywatny lekarz ogólny, po 1817 lekarz w powiecie wejherowskim
Quehl Friedrich Ludwig Ryno zm. 3 I 1864 Kopenhaga 1848–1854 lekarz wojskowy, jednoczesnie praktyka prywatna, 8 III 1846 w kościele NMP w Gdańsku ożenił się z Marią Louisą Caroliną Meyer
Rathke Martin Heinrich 1793 Gdańsk – 1861 Królewiec
Ratzki (Ratzky) Johann Ludolph 1765 Gdańsk – 1832 Wejherowo 28 VIII 1781 zapisany do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, 1791–1817 lekarz ogólny powiatu wejherowskiego zamieszkały w Gdańsku przy Heilige-Geist-Gasse 979 (ul. św. Ducha 94, obecnie 83/85), po 1817 w Wejherowie, skąd pochodziła jego żona z domu Trosinier (1768 – 9 VIII 1828 Wejherowo)
Reinick Gabriel Gottlieb, syn następnego 1756 Gdańsk – 1833 Gdańsk 2 VIII 1773 zapisany do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, 1785–1833 prywatny lekarz ogólny, chirurg
Reinick Johann Eilhard, ojciec poprzedniego 1711 Gdańsk – 1791 Gdańsk w marcu 1726 zapisany do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, autor Disputatio medica de uteri delapsu, supressionis urinae et subsequutae mortis causa (Gedani 1732), po studiach w Gdańsku 1743–1791 prywatny lekarz ogólny
Remus Georg 1688 Gdańsk – 1756 Gdańsk w październiku 1704 zapisany do ostatniej klasy (primy) Gimnazjum Akademickiego, od 1711 na uniwersytecie w Lejdzie dokotr medycyny na podstawie rozprawy Disputatio medica inauguralis de functione pulmonis, 1711–1716 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, 1716–1723 lekarz w Moskwie, 1723–1756 ponownie lekarz w Gdańsku, 1729 lekarz miejski, 1736, 1748 i 1755 protofizyk
Remus George Ernst, syn poprzedniego 1727 Gdańsk – 1792 Gdańsk 15 IV 1744 zapisany do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, 1750–1792 prywatny lekarz ogólny
Ritter Wilhelm Heinrich 1768 – 1821 Gdańsk 1821 prywatny lekarz ogólny
Rohl Johann 1797 lekarz prywatny, chirurg i położnik
Rosa Emanuel Ludwig 1755–1761 prywatny lekarz ogólny
Rudov Heinrich od 1777 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, od 1779 lekarz w Mohylewie (Białoruś)
Salemon (Salomon) Johann Andreas 1675 Chojnice – 1746 Gdańsk 1711–1746 prywatny lekarz ogólny
Schaper Carl Wilhelm zm. 1878 Niemcy 1845–1854, urzędnik rejencji gdańskiej, prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, następnie w Dreźnie
Scheffler Johann Peter Ernst 1739 Gdańsk – 1810 Warszawa
Schendel Gabriel 1700 Gdańsk – 1744 Gdańsk 31 III 1718 zapisany do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, 1744 prywatny lekarz ogólny
Schlander Franz Anton 1743 Niemcy – 1831 Gdańsk do 1800 lekarz poza Gdańskiem, po 1803 do 1817 prywatny lekarz ogólny, następnie emeryt
Schmidt Johann Ernst August 1764 Gdańsk – 1813 Gdańsk, epidemia tyfusu 29 VIII 1780 zapisany do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, 1792–1813 prywatny lekarz ogólny
Schmidt Paul Wilhelm około 1688 Brzeg (Śląsk) – 1768 Gdańsk w maju 1696 zapisany do początkującej (piatej) klasy Gimnazjum Akademickiego, 171–1768 prywatny lekarz ogólny, jednocześnie 1743–1768 lekarz garnizonu miejskiego
Schmidt Sigismunt Heinrich około 1694 Gdańsk – 1765 Gdańsk W czerwcu 1705 zapisany do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, po 1722 do 1765 prywatny lekarz ogólny
Schöler Ludwig, brat kupca Carla Wilhelma Schölera 1734 Gdańsk – 1792 Gdańsk
Schramm David Christian Ernst 1763 – 1828 Gdańsk 1828 emerytowany lekarz wojskowy
Schröder Beniamin Gottlieb von 1716 Gdańsk – 1774 Gdańsk 1743–1774 prywatny lekarz ogólny
Schubert Johann Gottlieb zm. 1788 Gdańsk 1776–1788 prywatny lekarz ogólny
Schultz Sigismund 1640 Gdańsk – 1702 Gdańsk po 1665 do 1702 prywatny lekarz ogólny
Schwaan Johann Friedrich Wilhelm 1831 lekarz prywatny, chirurg
Schwantes Gottlieb po studiach w Wittenbergii, w 1743–1748 prywatny lekarz ogólny
Schwartz Beniamin ur. Królewiec 1748–1780 prywatny lekarz ogólny, 1756–1768 lekarz miejski, od 10 IX 1760 posiadał kupieckie (wielkie) obywatelstwo Gdańska
Schwartz Samuel 1764–1779 prywatny lekarz ogólny
Schweitzer Johann Gottlieb 1774 Gdańsk – 1834 Berlin 12 VIII 1791 zapisany do trzeciej klasy Gimnazjum Akademickiego, 1810 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, przed 1817 lekarz w Berlinie
Semon Julius 1819 Gdańsk – 1906 Gdańsk
Sendel Christian 1719 Elbląg – 1789 Gdańsk
Siebold Carl Theodor 1804 Würzburg – 1885 Monachium
Silbermann Daniel Gottlieb 1754 – 1815 Gdańsk 1792–1815 prywatny lekarz ogólny
Simpson Louis (Ludwig) Gotthilf 1770 Królewiec? – 1833 Gdańsk po 1800 do 1833 prywatny lekarz ogólny
Sinogowitz Heinrich Sigismund 1796 Drengfurth (Srokowo koło Kętrzyna) – 1879 Neustadt (Niemcy)
Söhner Adrian 1666 Gdańsk – 1712 Gdańsk w grudniu 1678 zapisany do trzeciej klasy Gimnazjum Akademickiego, 1693–1712 prywatny lekarz ogólny, jednocześnie 1702 lekarz Sierocińca
Sommer Carl Gottlieb zm. 1813 poza Gdańskiem 1791–1794 prywatny lekarz ogólny, w 1794 opuścił Gdańsk
Spaltholz Wilhelm 1772 – 1849 Gdańsk przed 1839 do 1849 naczelny lekarz garnizonu wojskowego w Gdańsku, jednoczesnie prywatny lekarz ogólny
Specht (Picius) Johann 1628 Gdańsk – 1703 Gdańsk z bratem Peterem w kwietniu 1635 zapisany do Gimnazjum Akademickiego, po studiach w Lejdzie i Groningen, w 1658–1703 prywatny lekarz ogólny
Steinhardt Johann Ernst około 1670 Kołobrzeg – 11 IV 1737 Zamość na podstawie Dissertatio inauguralis de atherapeusia morborum ... doktor medycyny na uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą, po 1694 do 1736 prywatny lekarz ogólny, jednocześnie 1709 lekarz miejski, następnie lekarz w Zamościu
Stiemer G.F. 1851–1854 prywatny lekarz ogólny
Stuart Peter 1710 Gdańsk – po 1748 23 IV 1728 zapisany do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, 1743–1748 prywatny lekarz ogólny
Stüve Gottfried 1664 Gdańsk – 28 VI 1729 Gdańsk w marcu 1674 zapisany do czwartej (czyli drugiej) klasy Gimnazjum Akademickiego, w 1691 w Lejdzie autor doktorskiej rozprawy Disputatio medica inauguralis de virium imbecillitate..., w 1691–1729 prywatny lekarz ogólny, 1700 lekarz miejski
Thilo Johann Gabriel 1723 Gdańsk – po 1757 poza Gdańskiem 29 VIII 1741 zapisany do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, 1755–1757 prywatny lekarz ogólny
Voget Johann 1672 Koszwały – 1724 Toruń w październiku 1680 zapisany do początkującej klasy Gimnazjum Akademickiego, 1701–1712 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, od 1712 lekarz w Toruniu
Weickhmann Johann Leonhard 1710 – 1764
Weidle Johann Frierdrich 1797–1800 lekarz prywatny ogólny
Wendland Caspar 1669 Elbląg – 1706 Gdańsk po 1692 do 1706 prywatny lekarz ogólny
Wendland Johann Christoph 1796 – 1850 Gdańsk 1850 prywatny lekarz ogólny
Werdermann Johann Christian 1765 Pomorze – 1849 Prusy 1817–1832 lekarz wojskowy w 1 pułku Leib-Husaren (I Leibhusaren Regiment) w Gdańsku, jednoczesnie prywatny lekarz ogólny, po 1832 emeryt w Niemczech
Werner Georg Gottfried 1780 Pasłęk – 1840 Gdańsk 1831 lekarz wojskowy w 4 Wschodniopruskim Pułku Grenadierów Nr 5 (4 Ostpreu-sissches Grenadier Regiment No 5), 1840 emeryt
Werner Johann Gottfried 1784 Królewiec – 1840 Gdańsk 1840 lekarz wojskowy 5 Regimentu Piechoty
Wiedekind Johann Sigismund około 1640 – 1703 Gdańsk po 1665 do 1703 prywatny lekarz ogólny
Wiedemann Carl Jacob 1783 – 1849 Oliwa
Willer Otto Joachim 1720 Gdańsk – 1760 z rodziny pochodącej z Lęborka, z bratem przyrodnim Aegidiusem Ernstem Linckiusem zapisany 1 X 1737 do ostatniej klasy (promy) Gimnazjum Akademickiego, autor rozprawy Disputatio medica de infantis post matris obitum partu (Gedani 1742), w 1748–1760 prywatny lekarz ogólny
Wittwerck Michael 1715 Gdańsk – 1800 Gdańsk 16 IV 732 z bratem Emanuelem (ur. 1719) zapisany został do trzeciej klasy Gimnazjum Akademickiego, po studiach medycznych w Jenie, w 1748–1797 prywatny lekarz ogólny, następnie emeryt
Wittwerck Nathanael Michael Ludwig, syn poprzedniego 1758 Gdańsk – 1827 Gdańsk 31 VIII 1775 zapisany do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, 1786–1827 prywatny lekarz ogólny
Wolff Nathanael Matthaeus 1724 Chojnice – 1784 Gdańsk
Wolff Samuel, ojciec burmistrza Samuela Wolffa 1683 – 1731
Wollenberg Johann Heinrich 1750 Gdańsk – 1788 Gdańsk w 1769 był uczniem przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, 1777–1788 prywatny lekarz ogólny
MrGl
Lekarze w Gdańsku 1851–1942
Imię i nazwisko Lata życia Okres pracy w Gdańsku
Abegg Georg Friedrich Heinrich 1826 Królewiec – 1900 Wiesbden
Abraham Sigismund 1866 – po 1937 1897–1937 prywatny lekarz ogólny, następnie na emigracji. W czasie I wojny światowej służył od 2 VIII 1914 do jesieni 1915 jako lekarz w gdańskim 2 Pułku Leib-Husaren (2 Regiment Leibhusaren) we Francji, 1916/1917 szef lazaretu polowego w Gdańsku, do listopada 1918 szef jednego z lazaretów polowych na froncie, w 1921 z gabinetem w mieszkaniu przy Hauptstraße 120 (al. Grunwaldzka)
Abrahamsohn Norbert 12 I 1894 – po 1937 1925–1937 prywatny lekarz, położnik, następnie na emigracji
Adam Alfred 1888 Dahmsdorf koło Frankfurtu nad Odrą – 1956 Niemcy
Aeffner Hans Friedrich Rudolf 1837 Magdeburg – po 1892 1886–1892 lekarz wojskowy w Gdańsku, wcześniej 1872 Erfurt, 1881 Friedland (Gusiev) w Prusach Wschodnich, od 1892 w jednostce poza Gdańskiem
Albrecht Hermann 1897 Niemcy – po 1945 1939–1945 dyrektor instytutu rentgenowskiego Szpitala Miejskiego we Wrzeszczu, profesor Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej
Althaus Maximilian Johannes 1842 Berleberg, Hesja (Niemcy) – 1918 Gdańsk 1872 asystent w Szpitalu Miejskim (Lazarecie przy Bramie Oliwskiej), 1874–1918 lekarz prywatny ogólny, 1899 lekarz dla ubogich mieszkańców. Przez 40 lat był lekarzem szkoły Conradinum, początkowo w Jankowie pod Gdańskiem, po 1901 w Gdańsku–Wrzeszczu. Mieszkał oraz miał gabinet w 1874 przy Tobiasgasse 27 (ul. Tobiasza), w 1892-1916 przy Langmarkt 35 (Długi Targ).
Althaus Rudolf, syn poprzedniego 1912 asystent w Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu, 1913–1924 prywatny lekarz ogólny
Appaly Norbert 1893 Wrocław – po 1942 1933 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, wcześniej od 1924 w Przywidzu, 1935–1939 prezes Izby Lekarskiej II Wolnego Miasta Gdańska i poseł NSDAP do Volkstagu, po 1939 w administracji służby zdrowia NSDAP Pomorza
Arndt Justus Bartholomäus 1857 – 1903 Gdańsk 1898–1903 prywatny lekarz ogólny
Arnold Wilhelm 1935–1937 starszy lekarz w Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu, 1935–1937 wykładowca Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej, 1938–1942 lekarz prywatny, chirurg
Bach Carl Friedrich Heinrich 1818 Nicolaiken (Mikołajki) – 1889 Wejherowo
Backe Hermann 1876 Jarosin koło Kołobrzega – 1943 Gdańsk 1912–1943 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku–Stogach, w czasie I wojny światowej w 1914 w oddziale artylerii polowej na froncie wschodnim, 1915 lekarz w lazarecie polowym w Gdańsku, 1916–1918 lekarz batalonu na froncie zachodnim. W 1921-1928 mieszkał przy Damm Strasse 6 (ul. Tamka), w 1935 przy Heidsestrasse 6 (ul. Stryjowskiego)
Bahr Hans 1867 Gumbinnen (Gusiev) – po 1926 1888 absolwent Gimnazjum Miejskiego, 1894–1895 asystent-stażysta w szpitalu diakonis ewangelickich, 1900 prywatny lekarz ogólny, w 1902 pracował poza Gdańskiem, 1908–1926 lekarz prywatny w Malborku
Bahr Richard Ferdinand 1831 Królewiec – po 1871 1858–1871 lekarz wojskowy w Gdańsku, jednoczesnie prywatny lekarz ogólny, po 1871 w garnizonie w Gorzowie Wielkopolskim
Bähre Georg 1903 – po 1942 od 1938 pracownik Wydziału Zdrowia Senatu II Wolnego Miasta Gdańska
Barth Artur 1858 Saksonia – 1927 Schwerin
Baum Georg Wilhelm 1836 Gdańsk – 1896 Gdańsk
Baumann Hermann 1867 Gdańsk – 1899 Berlin 1888 absolwent Gimnazjum Miejskiego, 1896–1899 prywatny lekarz ogólny
Beck Hans 28 X 1895 – po 1937 1923–1937 prywatny lekarz ogólny, po 1937 na emigracji
Beck Lilli Maria, żona poprzedniego 3 V 1897 – po 1937 1923–1937 lekarz prywatny, specjalistka chorób wewnętrznych, po 1937 na emigracji
Becher Eugen 1890 Remscheid (koło Frankfurtu nad Menem) – po 1942 1935–1942 dyrektor kliniki medycyny ogólnej Szpitala Miejskiego we Wrzeszczu, dyrektor Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej
Becker Ernst 1871 Tripfis (Turyngia) – 1929 Gdańsk 1905 asystent-stażysta na oddziale chirurgiczno-ginekologicznym Szpitala Miejskiego przy Sandgrube (ul. Rogaczewskiego), 1907–1929 prywatny lekarz ogólny, podczas I wojny światowej lekarz w lazaretach polowych w Gdańsku w Teatrze Wilhelma, Domu Strzeleckim im. Fryderyka Wilhelma i w obozie jeńców rosyjskich na Przeróbce
Beckershaus Fritz 1934–1942 prywatny lekarz, okulista
Beckmann Karl Albert 1895 – po 1937 1932–1937 pracownik Wydziału Zdrowia Senatu II Wolnego Miasta Gdańska
Behrendt Anton 1897–1929 lekarz prywatny, laryngolog, od 1903 stały konsultant Szpitala Najświętszej Marii Panny, podczas I wojny światowej służył 1914–1916 jako lekarz w lazarecie polowym w Marienschule w Gdańsku
Behrendt Franz Leonhard 1856 Dąbrówka Malborska – po 1895 1890–1895 lekarz wojskowy, przybył z Gniewu, po 1895 w garnizonie poza Gdańskiem
Behrendt Fr. 1891–1894 prywatny lekarz ogólny
Behrendt Fritz 20 IX 1896 – po 1938 1933–1938 lekarz prywatny, choroby wewnętrzne, następnie na emigracji
Behrens Eduard 1871 Schloppenburg koło Oldenburga – 1926 Gdańsk 1924–1926 lekarz prywatny, ortopeda
Behrens Heinrich 1814 Poznań – po 1855 1852–1855 lekarz wojskowy w Gdańsku, następnie w garnizonie w Krośnie Odrzańskim
Berent Albert 1867 Gdańsk – 1920 Gdańsk
Berg Karl 1900–1907 prywatny lekarz ogólny
Bergengruen Paul 1922–1933 lekarz prywatny, pulmonolog, laryngolog, przyjmował przy Haupstrasse 143 (al. Grunwaldzka)
Berliner A. 1858 lekarz miejski dla ubogich mieszkańców
Bernstein Arnold 13 IX 1897 – po 1939 1925–1936 kierownik pracowni radiologicznej w Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu, w 1939 emigrant
Beutter Emil Christian 1879 Retlinger (Wirtembergia) – 1931 Gdańsk 1905–1931 lekarz prywatny, neurolog, psychiatra, 1931 radiolog
Beutter Wolfgang, syn poprzedniego 1939–1942 lekarz prywatny, choroby wewnętrzne
Bieber Lilli 1927–1942 prywatny lekarz ogólny
Bing Hans 1889 Racibórz – 1939 Nowy Jork 1919–1935 prywatny lekarz, choroby wewnętrzne
Birnbacher Gustav 1865 Anderskehman (Nesterov, Rosja) – 1929 Gdańsk
Block Johann C. Otto 1851 Gdańsk–Nowy Port – 1882 Gdańsk 1870 absolwent Gimnazjum Miejskiego, 1880–1882 prywatny lekarz ogólny
Bockelmann Robert Carl August 1819 Gdańsk – 1884 Gdańsk
Böcker (Boecker) Reinhold 1938–1942 prywatny lekarz ogólny
Böcker (Boecker) Willibald 1872 Boże Pole (pow. Lębork) – po 1942 1891 absolwent Gimnazjum Miejskiego, 1900–1942 prywatny lekarz ogólny w Oliwie, w 1914–1919 lekarz w lazarecie polowym w Oliwie
Bodenstein Martin 1914–1928 lekarz prywatny ogólny, podczas I wojnie światowej lekarz w lazaretach polowych w Gdańsku
Böhme Adolf 1890–1894 lekarz wojskowy, naczelny lekarz XVII Korpusu Armijnego
Bohn Hans 1896 Tier (Trewir) – 1966 Niemcy 1935–1945 dyrektor ogólno-medycznej kliniki Szpitala Miejskiego we Wrzeszczu, 1935–1939 dyrektor oraz do 1945 profesor Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej
Böhnke (Böhncke) Albert Hermann 1833 – 1908 Gdańsk 1870–1908 lekarz prywatny, chirurg, położnik
Bönheim (Boenheim) Oscar 1897–1937 prywatny lekarz ogólny na Oruni, następnie emigrant, podczas I wojny światowej zwolniony ze służby wojskowej jako lekarz zakładowy gdańskich kolejarzy
Bönheim (Boenheim) Walter Oskar Kurt, syn poprzedniego 1894 Gdańsk – po 1937 1912 absolwent Gimnazjum Miejskiego, 1927–1937 prywatny lekarz ogólny, następnie emigrant
Bönigk (Boenigk) Adalbert Rudolf 1886–1912 prywatny lekarz, chirurg, położnik, Gdańsk-Siedlce
Boretius Hermann Leo 1803 Prusy Wschodnie – 1878 Gdańsk od około 1851 do 1878 lekarz miejskiego powiatu gdańskiego, 1864–1867 lekarz wojskowy
Boretius Oscar Eduard, syn poprzedniego 1830 Prusy Wschodnie – 1903 Gdańsk 1867–1894 lekarz wojskowy, jednocześnie prowadził praktykę prywatną, od 1895 emeryt, prywatny lekarz ogólny
Borgius August Eduardm 1805 Chełm (Gdańsk) – 1886 Gdańsk przed 1850 do 1854 chirurg w Szpitalu Miejskim (Lazarecie przy Bramie Oliwskiej), 1858–1886 prywatny lekarz ogólny
Bornträger Jean 1897–1903 lekarz, radca rejencji gdańskiej, jednocześnie prywatny lekarz ogólny
Borowski Anton 1912–1942 prywatny lekarz ogólny, jesienią 1914 lekarz w lazarecie w szkole w Gdańsku-Osieku, 1914–1918 lekarz i dwódca kompanii sanitarnej na froncie wschodnim, w 1922 z gabintetem w mieszkaniu przy Langgarten 28 (ul. Długie Ogrody)
Böttcher Albrecht 1880 lekarz wojskowy w Gdańsku, 1908 naczelny lekarz XVII Korpusu Armijnego w Gdańsku
Böttcher Georg Albert 1851 – 1916 Gdańsk 1888–1892 asystent w szpitalu diakonis ewangelickich, 1892 ogólny lekarz wojskowy, 1910 emeryt, jednocześnie 1880–1916 prywatny lekarz ogólny
Bramson Mendheim Wendel 1816 Gdańsk – 1890 Gdańsk przed 1848 do 1890 prywatny lekarz ogólny, mieszkał i miał gabinet w rodzinnym domu przy Breitgasse 58. (ul. Szeroka), w 1846 członek gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, kawaler
Brandt Lieselotte 1942 prywatny lekarz ogólny
Brauer Gottfried August 1882 Gdańsk – po 1942 1912–1942 lekarz prywatny, dermatolog, choroby weneryczne, radiologia, w 1914 lekarz w lazarecie polowym w szkole przy ul. Sukieniczej, 1915/1916 lekarz w obozie jenieckim w Czersku, 1916–1917 prowadził wojskowy gabinet rentgenowski w Gdańsku, 1918 w jednostce na froncie, do 1919 w lazarecie Trewirze
Braun Ernst 1872 lekarz oddziału dermatologiczno-opiekuńczego Szpitala Miejskiego (Lazaretu przy Bramie Oliwskiej) przy Topfergasse 3 (ul. Garncarska)
Braune Carl Gustaw 1802 Berlin – 1866 Niemcy 1836–1864 lekarz wojskowy w Gdańsku, jednocześnie prywatny lekarz ogólny, 7 XI 1864 przeniesiony do garnizonu w Nadrenii
Bredow Oscar August 1815 Drawsko Pomorskie – 1896 Gdańsk 1844–1884 prywatny lekarz ogólny, od 1884 emeryt
Briesewitz] Georg Emil 1845 Gdańsk – 1904 Gdańsk-Nowy Port 1878–1905 prywatny lekarz ogólny, Gdańsk–Nowy Port
Brodzki Johannes 1869 Trąbki Wielkie (pow. gdański) – po 1942 1893–1898 asystent w klinice uniwersyteckiej w Berlinie, 1899 lekarz w zakładzie Harmsdorf pod Berlinem, od 1905 lekarz w uzdrowisku w Kudowie Zdroju koło Kłodzka, jednocześnie właściciel sanatorium w Egipcie, 1914–1918 lekarz marynarki wojennej, 1922–1937 lekarz prywatny w Gdańsku z gabinetem przy Große Scharrmachergasse 3, 2 piętro (ul. Kołodziejska), pulmonolog, neurolog, po 1937 lekarz w Sopocie
Bülow Wollfgang 1938–1942 prywatny lekarz ogólny
Bünger Josef 1938–1942 prywatny lekarz ogólny
Büngeler Walter 1900 Niemcy – 1987 Niemcy 1934–1936 dyrektor kliniki patologii Szpitala Miejskiego we Wrzeszczu, 1935–1936 dyrektor oraz profesor Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej, 1936 emigrant w Brazylii, po 1945 lekarz w Niemczech Zachodnich
Burkhard Hans 1920–1939 lekarz prywatny, kardiolog, dermatolog, choroby weneryczne
Burow Hans 1921–1935 prywatny lekarz ogólny: 1921–1933 Gdańsk-Orunia, 1935 Gdańsk-Oruńskie Przedmieście
Büttner Georg 1891 Niemcy – po 1945 1921 asystent Szpitala Miejskiego we Wrzeszczu, 1931–1945 ordynator oddziału chirurgii w szpitalu diakonis ewangelickich, 1936–1939 wykładowca Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej
Byczkowski Leo 1881 Kartuzy – 1936 Gdańsk–Nowy Port 1914–1936 prywatny lekarz ogólny z gabineterm w mieszkaniu przy Olivaer Straße 67 (ul. Oliwska) w Gdańsku–Nowym Porcie
Catoir Karl 1875 Darmstadt – 28 IX 1915, na froncie koło Baranowicz na Białorusi 1908–1914 lekarz prywatny, internista, podczas I wojny światowej zmobilizowany, lekarz na froncie
Catoir-Lindner Hildegarda 1869 Wrocław – po 1945
Citron Helmuth 1928–1936 prywatny lekarz ogólny, następnie emigrant
Clebsch Ernst Friedrich (syn lekarza Johanna Friedricha (1759-1847)) 1802 Kołobrzeg – 1863 Giessen od 21 X 1850 lekarz wojskowy w Gdańsku, wcześniej lekarz w Królewcu, od 1853 w innym garnizonie
Cohn Bruno 1907–1912 prywatny lekarz ogólny
Cohn Ernst 1914–1937 prywatny lekarz ogólny, 1914–1916 lekarz w lazaretach polowych w Malborku i Gdańsku, 1916–1918 lekarz w jednostce wojskowej na froncie zachodnim, po 1937 emigrant
Cohn Theodor 1812 Gdańsk – 1888 Hamburg
Cramer Franz Josef (Cramer C.J.) 1895 Düsseldorf – po 1942 1927–1942 ordynator oddziału internistycznego Szpitala Najświętszej Marii Panny, 1935–1939 wykładowca Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej, jednocześnie prowadził praktykę prywatną, choroby wewnętrzne
Cruewell Rudolph 1852 Brodna (koło Złotowa) – po 1886 1880–1886 lekarz prywatny, homeopata
Cyranka Hans 1888 – po 1925 1920–1921 asystent w Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu, 1924 starszy lekarz tego szpitala
Dackau Rudolf 1927–1942 lekarz prywatny, specjalista chorób wewnętrznych
Davidsohn Israel Simon 1803 Gdańsk – po 1865 Berlin
Diegner Hermann 1861 Tolkmicko – 1929 Gdańsk 1903–1929 lekarz prywatny, chirurg, ortopeda, ginekolog, 1908–1925 właściciel kliniki prywatnej chirurgiczno-ginekologicznej przy Jäschkentaler Weg 48 (ul. Jaśkowa Dolina), podczas I wojny światowej służył na frontach wschodnim i zachodnim, syn Hans był w 1939 urzędnikiem senackim
Dietzel Wilhelm 1870–1886 lekarz wojskowy, jednocześnie prowadził praktykę prywatną,lekarz ogólny, w 1886 emeryt
Dobe Alfons 1890 – po 1942 1934–1939 pracownik Wydziału Zdrowia Senatu II Wolnego Miasta Gdańska, lekarz powiatowy, jednoczesnie 1935–1942 prywatny lekarz ogólny
Dörffer Karl 1934–1942 lekarz prywatny, ginekolog, Gdańsk–Wrzeszcz
Dowig Erich 1893 Toruń – po 1942 1913 absolwent Gimnazjum Królewskiego, 1925–1942 lekarz prywatny, ginekolog, urolog, 1931–1942 właściciel prywatnej kliniki chorób kobiecych przy Hanzaplatz 14
Dowig Paul August, brat poprzedniego 1928 asystent w Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu, 1933–1942 lekarz prywatny, choroby skórne, weneryczne, seksuolog
Dreyling Maximilian Wilhelm 1862 Gdańsk – 1937 Gdańsk
Dross Robert Wilhelm 1815 – 1872 Gdańsk 1831–1872 prywatny lekarz ogólny
Duisburg Karl Ludwig 1794 Gdańsk – 1868 Oliwa (Gdańsk–Oliwa)
Dultz Oscar 1910–1942 lekarz prywatny, dermatolog, choroby weneryczne, urologia, w 1914–1918 w jednostkach frontowych
Dunkel Ernst 1902–1905 lekarz prywatny, dermatolog, choroby weneryczne, urolog
Dütschke Martin 1877 – 1943 Gdańsk 1905–1943 prywatny lekarz ogólny, 1908 jednocześnie lekarz w batalionie artylerii ciężkiej w Gdańsku–Nowym Porcie, w 1914 zmobilizowany w lazarecie w Gdańsku, 1915–1918 szef kompanii sanitarnej na froncie
Duwinage Curt 1892–1894 prywatny lekarz ogólny, Gdańsk–Nowy Port, 1897 lekarz wojskowy
Dymmel Erich 1939–1942 prywatny lekarz ogólny, Gdańsk–Oruńskie Przedmieście
Effler Ernst Alexander 1870 Iława – 1927 Gdańsk
Ehmke Paul Gustav Wilhelm 1893 Gdańsk – po 1942 1921–1942 lekarz prywatny, chirurg, w 1922 z gabinetem w mieszkaniu przy Sandgrube 31 (ul. Rogaczewskiego), po 1935 właściciel prywatnej kliniki chirurgicznej przy Sandgrube 40
Ehrich Karl 1903–1905 asystent oddziału chirurgi Szpitala Miejskiego przy Sandgrube, 1908 asystent Szpitala Najświętszej Marii Panny, 1912 lekarz prywatny
Eisen Fritz 26 V 1899 – po 1937 1924–1935 prywatny lekarz ogólny
Ellermann Gustav 1909–1916 asystent na oddziale internistycznym szpitali miejskich, od 1911 Szpitala Miejskiego we Wrzeszczu
Eltzte Hermann zm. 1941 poza Gdańskiem 1921–1940 lekarz prywatny, ginekolog
Erdtmann Paul Gustav 1823 Berlin – po 1854 1851 lekarz wojskowy w Gdańsku, 10 IV 1854 przeniesiony do Stralsundu
Ernst Alfred 1920–1921 asystent w Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu, 1924–1931 prywatny lekarz ogólny
Ernst–Synwoldt Ina, żona Alfreda Ernsta 1926–1928 lekarz prywatny, pediatra
Erpenstein Julius Leopold 1823 Gdańsk – 1884 Sopot prywatny lekarz ogólny
Eschricht Carl 1862 – 1923 Berlin–Charlottenburg 1900 lekarz gdańskiego powiatu miejskiego, jednoczesnie 1900–1905 prywatny lekarz ogólny, następnie poza Gdańskiem
Ewermann Alfred 1858 Ostróda – po 1914 Niemcy 1877 absolwent Gimnazjum Miejskiego, 1890 lekarz wojskowy w 16 Zachodniopruskim Pułku Artylerii Polowej (Westpreu-ssisches Feld Artillerie Regiments No 16) w Gdańsku, 1908 lekarz w garnizonie w Grudziądzu, 1914 emeryt, mieszkał w Hamburgu
Ewermann (Evermann) August Heinrich, ojciec powyższego 1825 Wesel (Westfalia) – 1890 Gdańsk 1858 lekarz wojskowy w Ostródzie, 1869–1890 lekarz wojskowy w 1 Pułku Leibhusaren (1 Leibhusaren Regiment) w Gdańsku, jednoczesnie prowadził praktykę prywatną
Faltin Ernst 1920–1942 lekarz prywatny, internista, położnik, Gdańsk–Stogi
Farne Nathanael Eduard karol Adolf 1840 – 1918 Gdańsk
Feldmann Ernst 1933–1935 starszy lekarz w Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu
Fethke J. 1900–1905 lekarz prywatny, internista, Gdańsk–Orunia
Fewson Johann Georg 1823 Gdańsk – 1894 Gdańsk
Feyerabend Eugen 1862 – 1910 Gdańsk 1892–1910 prywatny lekarz ogólny
Feyrter Friedrich 1895 Wiedeń – 1973 Bad Fischau-Brun (Austria) 1936–1941 dyrektor instytutu patologii Szpitala Miejskiego we Wrzeszczu, 1936–1941 profesor Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej, od 1941 dyrektor kliniki patologii uniwersytetu w Graz (Austria)
Findeisen Hermann Ernst Felix 1860 Gdańsk – 1933 Gdańsk 1890–1933 prywatny lekarz ogólny i homeopata
Findeisen Ludwig Karl, ojciec powyższego 1831 – 1879 poza Gdańskiem
Fischer Karl Christian Traugott 1787 Gdańsk – 1868 Gdańsk
Fischer Franz Ferdinand 1860 Gdańsk – 1909 Gdańsk 1890–1896 asystent w szpitalu diakonis ewangelickich, 1909 ordynator chirurgii, jednocześnie lekarz prywatny, chirurg
Fischer Peter Paul 1858 Gdańsk – 1932 Gdańsk 1879 absolwent Gimnazjum Miejskiego, lekarz okrętowy w firmie żeglugowej Lloyda w Bremie, pływał jako lekarz na statkach pasażerskich tej firmy, 1921–1932 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku
Fleck Otto 16 V 1872 – po 1937 1900–1937 lekarz prywatny, specjalista chorób wewnętrznych i żołądka, 1914–1919 służył w lazaretach w Gdańsku, po 1937 emigrant
Francke Victor 1867 Lesgewangen (Zabrodino) – 1933 Gdańsk
Freitag (Freytag) Georg Max Carl 1843 Gdańsk – 1915 Gdańsk
Freund Robert August 1875 – 1910 Gdańsk 1903–1910 lekarz prywatny, neurolog, psychiatria, choroby wewnętrzne
Freymuth Isidor 1844 Gdańsk – 1914 Bonn
Frick Egbert 1920–1942 prywatny lekarz ogólny z gabinetem w mieszkaniu przy Milchkannengasse 27 (ul. Stągiewna)
Friedländer Wilhelm 1815 Inowrocław – 1881 Magdeburg 1846 lekarz w Królewcu, 1850–1881 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku
Friedländer Wilhelm Ernst, syn powyższego 1851 Gdańsk – po 1908 1870 absolwent Gimnazjum Miejskiego, 1880 asystent w Szpitalu Miejskim (Lazarecie przy Bramie Oliwskiej), 1882–1908 prywatny lekarz ogólny
Fröhling Gottfried 1814 Münster – 1887 Bonn 1871–1883 lekarz wojskowy, prowadził jednoczesnie prywatną praktykę jako lekarz ogólny, do Gdańska przybył z Münster, 1883 przeniesiony do Bonn
Fröhnel Gustav 1935–1942 naczelny lekarz Sanatorium Towarzystwa Ubezpieczeniowego Urzędników w Oliwie, jednoczesnie 1942 kierownik kliniki ortopedycznej Wessel-Storp-Haus na Siedlcach, prowadził także praktykę prywatną
Fromm Beno ur. 1835 Suwin od 1 IV 1859 lekarz w Szpitalu Miejskim (Lazarecie przy Bramie Oliwskiej), od 1 IV 1860 w Wisłoujściu, 1860 lekarz w Oliwie
Frumkin Abraham 20 V 1894 – po 1937 1934–1937 prywatny lekarz ogólny, następnie emigrant
Fuchs Hans (Johannes) 1873 Berlin – 1942 Poznań
Funck Adolph 1870–1878 lekarz prywatny, ortopedia, masaże elektryczne, właściciel kliniki prywatnej 1869 Brotbänkengasse 10 (ul. Chlebnicka), 1874 Hundegasse 90 (ul.Ogarna)
Funk Otto 1834 Gdańsk – 1917 Gdańsk
Funk-Rachmilewitz Esfira 1928–1937 lekarz prywatna, internistka, pediatra, emigrantka
Gärtner Artur 1905 asystent-stażysta na oddziale chirurgiczno-ginekologicznym Szpitalu Miejskim przy Sandgrube, 1912–1928 prywatny lekarz ogólny, w chwili wybuchu I wojny światowej przebywał w Hiszpanii z ekspedycją Towarzystwa Botaniczno-Zoologicznego z Gdańska, internowany, w obozie do końca wojny
Gehrke Friedrich 1899–1900 asystent w szpitalu diakonis ewangelickich, 1901–1942 prywatny lekarz ogólny
Gehrke Wilhelm 1864 – 1935 Berlin 1897–1935 prywatny lekarz ogólny, jednocześnie 1899–1900 asystent w szpitalu diakonis ewangelickich, podczas I wojny światowej lekarz w lazaretach Czerwonego Krzyża w Gdańsku
Geschke Bruno 1920–1942 prywatny lekarz ogólny
Giesenbauer Liesel 1942 prywatny lekarz ogólny
Ginzberg Jacob 1868 Królewiec – 1924 Gdańsk
Ginzberg Kurt, syn poprzedniego 1897 Gdańsk – po 1937 1925–1937 prywatny lekarz ogólny, następnie emigrant
Eduard Viktor Glaser 1823 Prabuty – 1903 Gdańsk
Emil Gläser 1862 Lipno pow. Krosno Odrzańskie – 1940 Gdańsk
Göbel Johannes 1811 Muhlhausen – 1868 Frankfurt nad Menem przed 1843 do 1865 prywatny lekarz ogólny, 3 IV 1865 wyjechał do miasta Krzyż (Kreuz) nad Notecią
Goldschmidt Moritz 1863 Gdańsk – 1903 Gdańsk 1881 absolwent Gimnazjum Miejskiego, 1890–1903 prywatny lekarz ogólny
Golombek Maria Louisa 1939 starszy lekarz, kierownik Ośrodka Opieki nad Małym Dzieckiem Senatu II Wolnego Miasta Gdańska przy Fleischergasse 48/54 (ul. Rzeźnicka) (dawne koszary)
Gordan Paul 1868 Griessen (Hesja) – 1923 Gdańsk 1923 kierownik Stacji Bakteriologicznej (Bakteriologische Insitut die für des Landwirtschaftskammer FSD) przy Sandgrube 21 (ul. Rogaczewskiego)
Gördeler (Goerdeler) Gustav 1920–1930 lekarz prywatny, pulmonolog
Göritz (Goeritz) Karl 1938–1939 kierownik kliniki ortopedycznej Wessel-Storp-Haus na Siedlcach, 1935–1945 lekarz prywatny, ortopeda, właściciel prywatnej kliniki ortopedycznej w 1935–1938 przy Sandgrube 40 (ul.Rogaczewskiego), w 1939–1945 przy Sandgrube 23
Gotthilf Siegfried 1873–1886 prywatny lekarz ogólny
Götz Albrecht 1869 Braniewo – 1935 Gdańsk 1920–1935 lekarz prywatny, internista
Götz Adalbert Friedrich 21 IX 1890 Gdańsk – 1939 lekarz prywatny
Götz Emil Friedrich I 1806 Gdańsk – 1858 Kilonia
Götz Emil Friedrich II 1855 Kilonia – 1926 Gdańsk
Granzow Joachim 1898 Bärsdorf (Niedźwiedzice) pow. Legnica – 1979 Bonn
Gratz Ernst Moritz 1862 Gdańsk–Wrzeszcz – 1940 Gdańsk 1884 absolwent Gimnazjum Miejskiego, 1908 lekarz prywatny w Sobowidzu powiat gdański, 1921–1940 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, w 1922 przymował przy Hauptstrasse 10 (al. Grunwaldzka)
Grimm John 1914–1916 asystent w Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu
Grossmann Erich 1902 Gdańsk – 1948 obóz jeńców wojennych Niemcy 1930–1942 lekarz prywatny, specjalista chorób wewnętrznych, 1936–1939 senator do spraw zdrowia w Senacie II Wolnego Miasta Gdańsk, kurator, profesor i w 1940–1945 rektor Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej, 1939–1945 szef służby zdrowia Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, jednocześnie 1930–1945 prowadził praktykę prywatną. Uznany za zbrodniarza wojennego, popełnił samobójstwo
Grünbaum Edgar 1912–1914 asystent w Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu
Grundmann Charlotta 1884 Królewiec – po 1942 1920–1942 prywatny lekarz ogólny
Günther Karl Richard 1817 – 1882 Gdańsk
Haase Hugo 1859 – 1906 Olsztyn 1903–1906 prywatny lekarz ogólny
Haberkant Hans 1892–1897 asystent na oddziale interny w Szpitalu Miejskim (Lazarecie przy Bramie Oliwskiej)
Halweg Ernst 1880 – po 1935 1920–1935 prywatny lekarz ogólny z gabinetem w mieszkaniu przy Jäschkentaler Weg 47B (ul. Jaśkowa Dolina)
Hahne Hermann zm. 1942 Gdańsk 1903–1942 prywatny lekarz ogólny, w 1922 z gabinetem w mieszkaniu przy Hundegasse 31 (ul. Ograna)
Hämmerschmidt Ludwig 1908 lekarz wojskowy w Gdańsku, 1914 szef Szpitala Garnizonowego przy Heveliusplatz (Plac Obrońców Poczty Polskiej)
Handrik Helena 1932–1936 asystentka w Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu
Hanel Franz 1868 – 1929 Gdańsk 1910–1920 lekarz w Szpitalu Garnizonowym przy Heveliusplatz (Plac Obrońców Poczty Polskiej), 1921–1929 prywatny lekarz ogólny
Hanff Walter Hermann 1846 Bystrze (pow. Malbork) – 1929 Gdańsk 1866 absolwent Gimnazjum Miejskiego, 1874–1929 prywatny lekarz ogólny
Hartmann Gustav 1864 Szymanek (pow. Mrągowo) – 1920 Gdańsk 1900–1916 lekarz prywatny, urolog, dermatolog
Häser Georg Friedrich Wilhelm 1828 – 1879 Drezno
Häser Hans Heinrich 1914–1942 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku–Oliwie
Heck Theodor 1830 Treuenbrüge (Nadrenia) – po 1870 od 5 VII 1862 lekarz wojskowy w Gdańsku, przybył z Kołobrzegu, 1870 przeniesiony do innego garnizonu, jednocześnie praktyka prywatna, lekarz ogólny
Heidfeld Hermann 1814 Kwidzyń – 1856 Gdańsk 1855–1856 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, wcześniej lekarz w Drewnicy na Żuławach
Hein Johann Carl 1791 Gdańsk – 1863 Gdańsk 1817–1863 prywatny lekarz ogólny
Hein Friedrich Reinhold, syn poprzedniego 1833 Gdańsk – 1883 Gdańsk
Heinsius 1908 asystent na oddziale chirurgi Szpitala Miejskiego przy Sandgrube, 1908 asystent Szpitala Najświętszej Marii Panny, 1912 lekarz prywatny, w 1914 nie notowany w Gdańsku
Heiwinkel Hermann 1942 lekarz prywatny, specjalista: choroby wewnętrzne
Heldt Heinrich Hermann 1850 Gdańsk – 1897 Sopot
Heller Eduard Ferdinand 1834 Lübben (Brandenburgia) – po 1883 1873–1883 lekarz wojskowy w 4. Wschodniopruskim Pułku Grenadierów Nr 5 (4. Ostpreussisches Grenadier Regiment No 5), przybył ze Świnoującia, 1883 przeniesiony do garnizonu Maintz, jednoczesnie praktyka prywatna
Helm Gustav 1814 Słupsk – 1869 Wiesbaden 1856–1862 prywatny lekarz ogólny, przybył ze Słupska z ojcem lekarzem, brat Ottona Helma, aptekarza
Helm Johann Ludwig, ojciec poprzedniego 1784 – 1857 Gdańsk 1856–1857 prywatny lekarz ogólny
Rudolf Helmbold 1869 Unterneubrunner, Turyngia – 1954 Römfild, Turyngia
Hennig Louis Arthur 1862 – 1915 Monachium 1890–1915 prywatny lekarz ogólny, Oruńskie Przedmieście (Stadtgebiet)
Hennig Hans Waldemar, syn doktora Loiusa Artura Henniga 1891 Gdańsk – po 1942 1909 absolwent Gimnazjum Miejskiego, w 1914–1918 lekarz w jednostkach frontowych, 1919–1942 prywatny lekarz ogólny, Oruńskie Przedmieście (Stadtgebiet)
Hepner Eberhard 1910–1935 lekarz prywatny, chirurg, ortopeda, właściciel prywatnej kliniki ortopedycznej

1914–1935 przy Sandgrube 23 (ul. Rogaczewskiego), w 1914–1918 chirurg w lazaretach polowych w Gdańsku

Hevelke Johannes 1884 Gdańsk – 1932 Gdańsk 1904 absolwent Gimnazjum Królewskiego (Długie Ogrody), 1914–1920 lekarz wojskowy, starszy lekarz w komendzie XVII Korpusu Armijnego, 1921–1932 prywatny lekarz ogólny z gabinetem w mieszkaniu przy Brunshofer Weg 1a (ul. Waryńskiego), jednocześnie po 1921 do 1932 lekarz oddziałów Schutzpolizei (Policji Ochronnej)
Hevelke Theodor 1892 Gdańsk – 1966 Brunszwik (Braunschweig) 1913 absolwent Gimnazjum Królewskiego (Długie Ogrody), 1931–1942 lekarz prywatny, okulista
Hildebrandt Eduard 1811 Żukowo koło Gdańska – 1900 Gdańsk
Hinze Gustav Bernhard 1828 Szczytno – 1900 Gdańsk 1859 lekarz wojskowy, przybył z Królewca, jednoczesnie 1859–1900 prywatny lekarz ogólny w Nowym Porcie, ponownie lekarz wojskowy 1880–1886 oddziałów w koszarach w Nowym Porcie, następnie emeryt wojskowy
Hirsch August Simon 1817 Gdańsk – 1894 Berlin
Hirschfeld Jacob Hermann 1842 Gdańsk – 1899 Gdańsk 1863 absolwent Gimnazjum Miejskiego, po 1870 do 1899 prywatny lekarz ogólny
Hoffmann Willi 1921–1942 prywatny lekarz ogólny, Gdańsk–Wrzeszcz
Hohenfeldt Ernst Albert 1859 Gdańsk – 1916 Gdańsk 1890–1914 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku–Wrzeszczu, 1914–1916 lekarz na froncie, ciężko ranny, zmarł w szpitalu w Gdańsku
Hohnfeldt Theodor Albert, ojciec poprzedniego 1818 Gdańsk – 1877 Gdańsk po 1858 prywatny lekarz ogólny, od 1869 rentier
Hollatz Willy Otmar 1934–1942 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku–Wrzeszczu
Hollmichel Emil 1938–1942 lekarz prywatny, medycyna naturalna
Holst von Werner 1928–1942 lekarz prywatny, neurolog, psychiatra, 1935–1942 wykładowca Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej
Holtz Eduard 1900 lekarz kąpieliska na Westerplatte
Hopp Georg Richard 1874 Berlin – 1931 Gdańsk 1900–1931 prywatny lekarz ogólny, w czasie I wojnie światowej lekarz w gdańskich lazaretach polowych
Hundrieser Carl 1884–1886 stażysta-asystent w Szpitalu Miejskim (Lazarecie przy Bramie Oliwskiej)
Itzig Kurt Caspar 1889 Nowe Miasto Lubawskie – 1952 Londyn
Itzig Harry 1 IX 1894 – po 1937 1925–1937 lekarz prywatny, dermatolog, choroby weneryczne, następnie emigrant
Ivers Peter 1900–1903 prywatny lekarz ogólny
Jacob Wilhelm 1880 Brandenburg nad Havelą – 1925 Gdańsk 1912–1925 prywatny lekarz ogólny
Jacobi Natusius 1864–1867 prywatny lekarz ogólny
Jacobi Richard 1916–1918 asystent w Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu
Jacoby Max Israel 1863 Prusy Wschodnie – 1942 Gdańsk 1918–1942 prywatny lekarz ogólny
Jäger Johann Ludwig Wilhelm, syn chirurga Jacoba Ludwiga Jägera (1755–1813) 1790 Gdańsk – 1866 Gdańsk 1815–1866 prywatny lekarz ogólny
Jahn Maria Luisa 1933–1935 starszy lekarz w Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu, 1936–1939 lekarz w poliklinice opieki nad dzieckiem przy Sandgrube 9/15 (ul. Rogaczewskiego)
Jäschke (Jaeschke) Oscar Hugo Arnold 1894 Gdańsk – 15 X 1944 1930–1942 lekarz prywatny, okulista, właściciel prywatnej kliniki okulistycznej 1931-1942 przy Am Olivaer Tor 1 (ul. Dyrekcyjna); syn kupca Gustawa Jaeschke, po ojcu właściciel willi przy Kaisersteg 4 (ul. Piastowska)
Martin Jastram 1881 Sommerin, Meklemburgia – 1931 Gdańsk
Jastrow Alexander 1852 Nakło nad Notecią – 1884 Gdańsk 1874–1884 prywatny lekarz ogólny, Oruńskie Przedmieście (Stadtgebiet)
Jeckstadt Felix 1864 Dorschau (Niemcy) – 1917 Gdańsk 1905–1917 lekarz prywatny, neurolog, choroby psychiczne
Jelski Bernhard 7 IX 1869 Słonim (Rosja) – po 1938 1887 absolwent Gimnazjum Miejskiego, 1897–1937 lekarz prywatny, pediatra, 1937/1938 emigrant
Jensseen Walter 1938–1942 lekarz prywatny, laryngolog
Junk Leo Alexander 1821 Elbląg – 1857 Gdańsk 1846 absolwent Gimnazjum Miejskiego, 1853–1857 prywatny lekarz ogólny
Kahle Eduard 1886–1894 prywatny lekarz ogólny
Kamhof Ferdinand zm. 1871 Gdańsk 1869–1871 lekarz wojskowy w Gdańsku
Kamnitzer Siegbert 1892 Tczew – po 1938 1911 absolwent Gimnazjum Miejskiego, 1928–1937 prywatny lekarz ogólny, emigrant, 1938 w USA
Kamp van der Paul 1920–1942 prywatny lekarz ogólny
Karenhke Gerhard 1895 Kwidzyń – po 1942 1933–1939 lekarz Schutzpolizei (Policji Ochronnej), jednocześnie prywatny lekarz ogólny
Karpinski Paul 1864 Sopot – 1926 Gdańsk 1897–1926 lekarz prywatny, ginekolog
Kasper Fritz 1926–1942 lekarz prywatny, dermatolog, choroby weneryczne
Kasprzik Rudolf 1884–1894 lekarz prywatny, ginekolog
Kastner August 1810 – 1870 Gdańsk 1870 emerytowany lekarz wojskowy, chirurg, Siedlce
Katke Anastazy 1853 Koniecwałd (pow. Sztum) – 1928 Gdańsk–Oliwa 1882–1928 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku–Oliwie
Franz Kauffmann 1888 lub 1889 Gdańsk lub Sopot – 1945 Gdańsk
Keber Gotthard August Ferdinand 1816 Elbląg – 1871 Gdańsk 1859–1871 prywatny lekarz ogólny, 1859– 1871 radca w zarządzie rejencji gdańskiej, wcześniej lekarz w Gumbinnie (Gusiev) w Prusach Wschodnich
Kelp C. 1858 prywatny lekarz ogólny
Kessler Adolf Carl Christian 1813 – po 1859 1842–1855 lekarz pułk ułanów w Gdańsku, następnie w garnizonie w Zdunach koło Krotoszyna, 1859 w Książu Wielkopolskim koło Śremu
Kędzierski Paul 1920–1939 lekarz prywatny, choroby wewnętrzne, pulmonolog
Kickhefel (Kickhöfel) Gustav 1882–1894 asystent w szpitalu diakonis ewangelickich, jednocześnie 1884–1912 lekarz prywatny, laryngolog
Kielinger Joseph 1927–1942 prywatny lekarz ogólny
Kienbaum Herbert August Wilhelm 1879 Sehrte (Hanower) – 1937 Gdańsk 1937 prywatny lekarz ogólny
Kieninger Georg 1925–1942 lekarz prywatny, dermatolog, choroby weneryczne
Kirchner Otto Julius 1820 Gdańsk – 1880 Gdańsk
Klamroth Ernst 1865 Szczecinek – 1924 Gdańsk 1920–1924 prywatny lekarz ogólny
Klapinski J. 1858 prywatny lekarz ogólny
Klawitter David Richard 1839 Gdańsk – 1871 Gdańsk 1859 absolwent Gimnazjum Miejskiego, 1865–1871 prywatny lekarz ogólny
Klebs Gottfried 1868 Prusy Wschodnie – 1922 Gdańsk 1902–1922 lekarz w oddziale dermatologicznym Szpitala Miejskiego we Wrzeszczu, jednoczesnie prowadził praktykę prywatną
Klingberg Otto 1898 – po 1939 od 1927 pracownik Wydziału Zdrowia Senatu II Wolnego Miasta Gdańska, 1935 prywatny lekarz ogólny
Klinge Herbert 1908 asystent na oddzial chirurgi Szpitala Miejskiego przy Sandgrube, 1909 asystent Szpitala Najświętszej Marii Panny , 1910–1942 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku–Oliwie, 1914-1915 lekarz w gdańskich lazaretach polowych, 1917-1918 w lazarecie w Chełmnie na Pomorzu i lekarz na froncie zachodnim
Klinsmann Ernst Ferdinand Klinsmann 1794 Gdańsk – 1865 Gdańsk
Klodmann A. 1927–1933 prywatny lekarz ogólny, także położnik w Gdańsku–Brzeźnie
Klose Hermann Friedrich Heinrich 1879 Ibbenbüren (Westfalia) – 1968 Bad Eilsen
Klotz Heinrich 1843 – po 1880 1874–1878 prywatny lekarz ogólny, w 1879 lekarz w Tegel (Berlin)
Kluck Helmuth 1894 Gdańsk – 1967 Niemcy 1913 absolwent Gimnazjum Królewskiego (Długie Ogrody), 1920–1925 asystent w Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu, 1925–1927 pracownik Wydziału Zdrowia Senatu II WMG, 1928–1933 lekarz prywatny, internista w Gdańsku–Nowy Porcie, 1933–1936 senator do spraw zdrowia w Senacie II WMG, 1935–1936 organizator, kierownik (Leiter) i profesor medycyny ogólnej Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej, od 1936 lekarz poza Gdańskiem
Knapp Theodor 1822 – 1897 Nowy Dwór Gdański przed 1854 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, 1861 lekarz w Drewnicy na Wielkich Żuławach, przed 1897 lekarz w Nowym Dworze Gdańskim
Knetsch Alfons 1934–1942 lekarz radiolog Szpitala Najświętszej Marii Panny
Knitter Maria 1939–1942 prywatny lekarz ogólny
Koch Erich 1883 Pasłęk – 1936 Gdańsk 1921–1936 prywatny lekarz ogólny, dermatolog, choroby weneryczne, Gdańsk–Oliwa, 1933 asystent w Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu
Kohtz Reinhold Adalbert Beniamin 1851 Giżycko – po 1905 1882–1905 prywatny lekarz ogólny
Kopczyński Witold 1903 Brody (Łużyce) – 1967 sanatorium na Dolnym Śląsku 1932–1939 prywatny lekarz ogólny, 1939–1945 więzień obozu Stutthof, po 1945 lekarz w placówkach państwowych i spółdzielniach lekarskich w Gdańsku, specjalizował się w medycynie pracy
Korn Alexander 1864–1867 prywatny lekarz ogólny
Korte Joseph 1903–1942 lekarz prywatny, laryngolog, 1914-1918 lekarz w jednostkach wojskowych na froncie wschodnim i zachodnim
Köstlin Rudolf 1867 Niemcy – 1934 Stuttgart
Kott Bruno 1925–1928 starszy lekarz w Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu
Kownatzky Erich 1868 Gdańsk – po 1922 1889 absolwent Gimnazjum Miejskiego, 1900 asystent na oddziałe chirurgicznym Szpitala Miejskiego przy Sandgrube, 1908 lekarz wojskowy w Strassburgu (Alzacja), 1914–1918 lekarz w jednostkach frontowych, 1920–1922 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku
Kraft Bruno 1867 Braniewo – 1933 Gdańsk 1897–1933 prywatny lekarz ogólny, Gdańsk–Siedlce
Kraschutzki Franz 1892–1897 lekarz wojskowy, jednoczesnie prowadził praktykę prywatną, lekarz ogólny
Krebs Erich 1903–1908 lekarz wojskowy, 1908 asystent na oddziale chirurgi Szpitala Miejskiego przy Sandgrube, 1908 asystent Szpitala Najświętszej Marii Panny, 1912 lekarz prywatny
Kreft Wilhelm 1908 asystent na oddzial chirurgi Szpitala Miejskiego przy Sandgrube, 1908 asystent Szpitala Najświętszej Marii Panny, 1912 lekarz prywatny
Kresin Eugen Oscar 1858 Gdańsk – po 1901 1879 absolwent Gimnazjum Miejskiego, 1890–1901 prywatny lekarz ogólny
Kristianopoller Siegfried 8 V 1900 – po 1937 1935–1937 lekarz prywatny, pediatra
Kubacz Franciszek 1868 Nowy Zieluń koło Brodnicy – 1933 Gdańsk
Kulcke Fritz 1920 asystent Szpitala Miejskiego we Wrzeszczu, 1923–1942 lekarz prywatny, laryngolog
Lamey Hans 1934–1942 lekarz prywatny, pulmonolog
Izaak Landau 1884 Gdańsk – 1947 Hajfa (Izrael)
Lehmann Eduard 1830 Lubliniec (Śląsk) – po 1860 1855–1860 lekarz Szpitala Miejskiego (Lazaretu przy Bramie Oliwskiej)
Lehmann Friedrich Christian Carl 1804 – 1861 Gdańsk 1845–1861 lekarz wojskowy, jednocześnie prowadził praktykę prywatną, lekarz ogólny
Lentze Hugo 1874–1884 lekarz wojskowy, naczelny lekarz garnizonu
Lenz Erich August Hermann 1893 Gdańsk – po 1942 1921–1942 prywatny lekarz ogólny
Lenz Friedrich 1858 Berlin – 1940 Gdańsk 1892–1940 lekarz prywatny, homeopata
Lenz Georg Friedrich 1799 – 1873 Gdańsk 1831 lekarz miejskiego powiatu gdańskiego, 1840–1873 lekarz prywatny, chirurg
Lewy Julius 1887–1889 właściciel „Elefanten Apotheke”, Breitgasse 15 (ul. Szeroka), 1889–1912 lekarz prywatny, ginekolog
Lickfett Johannes Theodor 1847 Gdańsk – 1896 Gdańsk 1866 absolwent Gimnazjum Miejskiego, 1896 organizator Stacji Bakteriologicznej w Szpitalu Miejskim przy Bramie Oliwskiej
Liedtke Emil Wilhelm Leo 1856 Łowinek (pow. Świecie) – 1926 Gdańsk 1926 prywatny lekarz ogólny, Gdańsk–Wrzeszcz
Liegener Albert 1844 Liebenwalde (Brandenburgia) – 1917 Gdańsk 1892–1897 lekarz wojskowy w Gdańsku, później w innych garnizonach, 1910–1917 emeryt w Gdańsku
Liek Erwin 1878 Lubawa – 1935 Berlin
Liévin Albert 1810 Paderborn – 1881 Gdańsk
Liévin Heinrich, syn poprzedniego 1850 Gdańsk – 1923 Sopot
Lissauer Abraham 1832 Kościerzyna – 1908 Charlottenburg (Berlin)
List Karl 1924–1942 lekarz, pulmonolog, kierownik Państwowej Przychodni Przeciwgruźliczej przy Fleischergasse 48/54 (ul. Rzeźnicka), w dawnych koszarach, 1935–1942 wykładowca Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej
Litewski Michael 1861 Gniew – 1931 Gdańsk 1894–1931 lekarz prywatny, laryngolog
Loch Rudolf 1848 Wielbark – 1890 sanatorium Schönberg (Saksonia) 1872–1890 prywatny lekarz ogólny, jednocześnie 1880 lekarz-asystent Szpitala Najświętszej Marii Panny
Löchel Karl 1885 Gdańsk – 1934 Gdańsk 1920–1934 lekarz prywatny, dermatolog, choroby weneryczne
Lohsse Ernst Emil 1829 Gdańsk – 1894 Gdańsk 1850 absolwent Gimnazjum Miejskiego, 1858–1894 lekarz prywatny, laryngolog
Lohsse Herbert Conrad Lohsse, syn poprzedniego 1877 Gdańsk – 1945 Sopot
Löwenhardt E. 1854 lekarz w Szpitalu Miejskim przy Bramie Oliwskiej)
Łangowski Antoni 1886 Bartoszylas – 1939 koło Skórcza
Macholz Otto 1848 Trzciana (pow. Sztum) – 1921 Gdańsk do 1910 lekarz wojskowy, emeryt, 1910–1921 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku–Oliwie
Machwitz Hermann 1887 Gdańsk – po 1942 1906 absolwent Gimnazjum Królewskiego (Długie Ogrody), 1921–1942 lekarz prywatny, choroby wewnętrzne, neurologiczne
Mac Lean Kurt 1899–1901 lekarz marynarki, asystent w szpitalu diakonis ewangelickich
Magnussen Johann Christian Lorenzo zm. po 1935 poza Gdańskiem 1896–1935 lekarz prywatny, ginekolog, 1914–1915 lekarz w lazarecie polowym na froncie wschodnim, w sierpniu 1915 zwolniony z wojska z powodu choroby, w 1922 przyjmował w mieszkaniu przy Halbengasse 1/3 (ul. Na Piaskach)
Mangold Leonhard 1883 Gdańsk – 1960 Heidelberg (Niemcy) 1908–1910 asystent na oddziale chirurgicznym Szpitala Miejskiego przy Sandgrube, 1921–1939 pracownik Wydziału Zdrowia Senatu II WMG, 1939–1945 pracownik magistratu Gdańska, od 1945 lekarz w Heidelbergu
Marnitz Harry 1935–1939 prywatny lekarz ogólny
Masurke Alexander 1866 – 1934 Bad Kissinger (Niemcy) 1900–1934 lekarz prywatny, pediatra, ortopeda, jednoczesnie 1902 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku– Oliwie, 1903–1914 właściciel prywatnej kliniki ortopedycznej przy Kohlenmarkt 14/16 (Targ Węglowy), 1914–1916 lekarz w jednostkach na froncie, w 1916 chory powrócil do Gdańska, zdemobilizowany
Meierfeldt Richard 1904–1907 asystent w szpitalu diakonis ewangelickich
Meissner Hugo 1894–1897 naczelny lekarz XVII Korpusu Armijnego
Menzel Carl Hermann Reinhold 1858–1861 lekarz miejski dla ubogich mieszkańców, 1863–1869 prywatny lekarz ogólny, od 1870 w Dreźnie
Meseck Paul 1900–1908 prywatny lekarz ogólny
Mestschanski Josef 26 XII 1899 – po 1937 1932–1937 lekarz prywatny, internista, emigrant, emigrant do Palestyny
Metzke Friedrich Gustav 1801 Gdańsk–Chełm – 1882 Gdańsk 1873 lekarz wojskowy, emeryt, 1874–1882 prywatny lekarz ogólny
Meyer Hermann 1868 Nowe – 1938 Sopot 1900–1938 prywatny lekarz ogólny, w 1914 zmobilizowany, komendant pociągu sanitarnego
Meyer Hugo 1893 Triest – po 1942 1938–1942 dyrektor kliniki pediatry Szpitala Miejskiego we Wrzeszczu, 1938 profesor Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej
Meyer Semi 14 I 1873 – po 1937 1900–1937 lekarz prywatny, neurolog, psychiatra, jednocześnie do 1914 w sezonie letnim lekarz kurortu Westerplatte, prowadził Sanatorium Ostssebad Westerplatte, 1915–1916 lekarz w lazarecie w Strogardzie Gdańskim, potem w Toruniu, od marca 1917 do końca wojny w lazaretach polowych na frontach wschodnim i zachodnim, po 1937 emigrant
Michaelis D.H 1858 prywatny lekarz ogólny
Michelsen Fritz Ernst 1876 Gdańsk – 1939 Gdańsk 1895 absolwent Gimnazjum Królewskiego (Długie Ogrody), 1905–1939 lekarz prywatny, urolog, dermatolog, w 1914 lekarz batalionu w Grudziądzu, 1916–1918 lekarz obozie jenieckim w Gdańsku–Przeróbce i lazarecie w Malborku
Mierendorff Richard Wilhelm 1870 Stralsund – 1915 Gdańsk, zmarł na zawał serca w czasie spaceru w lasach oliwskich 1896–1899 asystent w szpitalu diakonis ewangelickich, 1902-1915 prywatny lekarz ogólny, podczas I wojny światowej adiutant naczelnego lekarza garnizonu wojskowego w Gdańsku
Milbrandt Adolf 1868 – 1938 Gdańsk 1938 prywatny lekarz ogólny
Mirau Julius Robert 1818 – 1859 Gdańsk 1859 lekarz wojskowy 4. Wschodniopruskim Pułku Grenadierów Nr 5 (4. Ostpreusissches Grenadier Regiment No 5)
Mirau Stefan 1901 Różyny koło Gdańska – 1942 obóz Stutthof
Möbius Friedrich 1895 – po 1942 1937–1939 lekarz, pracownik Wydziału Zdrowia Senatu II WMG, od 1 IV 1940 radca do spraw zdrowia w Zarządzie Miasta Gdańska
Mohr Rudolf 1902–1904 asystent w szpitalu diakonis ewangelickich, 1905 lekarz wojskowy
Möller (Moeller) Fritz zm. 1929 Gdańsk 1914–1918 emerytowany lekarz wojskowy, 1914–1918 chirurg w lazarecie polowym w szkole przy ul. Sukienniczej, 1921–1929 prywatny lekarz ogólny
Möller Paul 1871 Gdańsk – 1933 Gdańsk 1891 absolwent Gimnazjum Królewskiego (Długie Ogrody), 1900–1933 prywatny lekarz ogólny oraz ginekolog, 1905 lekarz dla ubogich mieszkańców
Müller Gustav Antoni 1832 – po 1897 1865–1873 lekarz wojskowy, następnie w Mannheim, Nadrenii, Berlinie, 1890 emeryt w Berlinie
Müller Hugo Carl August 1846 – po 1900 1873–1900 prywatny lekarz ogólny
Nadel Boruch (Bernhard) 11 X 1893 – po 1937 1924–1937 lekarz prywatny, dermatolog, choroby weneryczne, emigrant
Nagel Albrecht Eduard 1833 Gdańsk – 1895 Tybinga
Nast Otto 1885 Bad Cannstatt – 1960 Getynga
Neukirsch Bernhard 1935–1942 ordynator oddziału ginekologii Szpitala Najświętszej Marii Panny, 1935–1939 wykładowca Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej
Neumann Arthur Wilhelm 1871 Gdańsk – 1938 Gdańsk 1890 absolwent Gimnazjum Miejskiego, 1903–1938 lekarz prywatny, ortopeda, pediatra, w 1908–11936 właściciel prywatnej kliniki ortopedycznej przy Holzmarkt 15/16 (Targ Drzewny)
Neumann Eugen 1916–1942 prywatny lekarz ogólny
Neumann Friedrich Julius 1811 Królewiec – 1880 Gdańsk 1854–1880 prywatny lekarz ogólny oraz chirurg, Gdańsk–Nowy Port
Neumann Johannes 1927–1928 starszy lekarz w Szpitala Miejskiego we Wrzeszczu, 1929–1942 lekarz prywatny, choroby skórno-weneryczne
Neumann Paul 1934–1942 prywatny lekarz ogólny, Gdańsk–Nowy Port
Ernst Nollau 1801 – 1863 Gdańsk
Oelschlager Johann 1824 Juszkowy (pow. gdański) – 1906 Gdańsk 1844 absolwent Gimnazjum Miejskiego, 1849–1896 prywatny lekarz ogólny, 1896 emeryt
Omankowski Fritz 1893 Gdańsk – po 1942 1913 absolwent Gimnazjum Królewskiego (Długie Ogrody), 1927–1942 prywatny lekarz ogólny
Oppenheimer Walter 1921–1923 asystent w Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu, 1924–1942 prywatny lekarz ogólny
Orlowski Willi 1894 Gdańsk – 1933 Gdańsk 1914 absolwent Conradinum, podczas I wojny światowej na froncie, 1928–1933 lekarz prywatny, dermatolog, choroby weneryczne
Ortmann Paul Emil Ernst 1857 Suchostrzygi (Tczew) – 1930 Gdańsk 1894–1930 lekarz prywatny, ortopeda, chirurg, dermatolog, podczas I wojny światowej naczelny chirurg lazaretu twierdzy Gdańsk
Ostrowski Bruno 1923–1928 lekarz prywatny, pediatra
Otto Gustav 1804 – 1868 Gdańsk 1864–1868 lekarz wojskowy w 3. Wschodnio-pruskim Pułku Grenadierów Nr 4 (3. Ostpreussisches Grenadier Regiment No 4)
Paarmann Richard 1925–1935 prywatny lekarz ogólny
Panecki Władysław 1857 Ostrzeszów – 1931 Gdańsk
Paullig Ludwig, do 1911 Ludwig Pincus (sądowa zmiana nazwiska) 1859 Meklemburgia – 1934 Sopot 1884–1890 lekarz położnik, pracownik Instytutu Położniczego, jednoczesnie 1884–1910 prowadził praktykę prywatną, ginekolog, od 1911 lekarz prywatny w Sopocie, ginekolog, autor publikacji naukowych
Peisong Walter 1883 Gdańsk – 1925 Gdańsk 1904 absolwent Gimnazjum Królewskiego (Długie Ogrody), 1914–1918 na frontach, 1921–1925 prywatny lekarz ogólny
Penner Cornelius 1882 Popowo (Żuławy) – po 1942 1902 absolwent Gimnazjum Miejskiego, 1912–1942 lekarz prywatny, okulista, 1914 –1915 lekarz na froncie zachodnim, następnie okulista w lazaretach w Gdańsku, w 1924 –1938 właściciel prywatnej kliniki okulistycznej w szpitalu diakonis ewangelickich
Penner Johanes 1851 Kamionka (Malbork) – 1912 Gdańsk 1884–1890 asystent w szpitalu diakonis ewangelickich, 1892–1912 lekarz prywatny, chirurg, ginekolog
Perlmüller Erwin 4 III 1900 – po 1937 1931–1936 lekarz prywatny, neurolog, później emigrant
Perscheid Elisabeth 1928–1942 prywatny lekarz ogólny
Pesenecker Kurt 1907 – po 1942 1939 pracownik Wydziału Zdrowia Senatu II WMG, od 1940 w Zarządzie Miasta Gdańsk
Petruschky Johannes 1863 Królewiec – 1942 Berlin
Philipp Adolf ur. 10 X 1869 1900–1931 lekarz prywatny, dermatolog, choroby weneryczne, podczas I wojny światowej lekarz w lazaretach polowych w Gdańsku, po 1931 emeryt
Pieper Emil Johannes 1836 – 1905 Gdańsk 1875–1905 lekarz wojskowy, jednoczesnie prowadził praktykę prywatną, lekarz ogólny
Pieper Oswald Friedrich, syn poprzedniego 1881 Gdańsk – 1935 Berlin 1900 absolwent Gimnazjum Miejskiego, 1908 lekarz wojskowy w Gdańsku–Wrzeszczu, 1912 asystent szpitalu diakonis ewangelickich, później lekarz w Niemczech, w 1935 lekarz w Berlinie
Plath Herbert 1942 lekarz prywatny, neurolog
Pohl Oswald Theodor 1825 – 1862 Gdańsk 1858–1862 naczelny lekarz Szpitala Miejskiego (Lazaretu przy Bramie Oliwskiej)
Preuss Albert Friedrich 1874–1886 lekarz wojskowy, jednoczesnie prowadził praktykę prywatną, lekarz ogólny
Preuss-Jablonski Gertrud, żona poprzedniego 1934–1942 lekarz prywatny, pediatra
Preuss Walther 1927–1942 lekarz prywatny, choroby wewnętrzne
Püschel Johanna 1938–1942 lekarz w Państwowym Instytucie Higieny (Hygienisches Institut) przy Sandgrube 41b (ul. Rogaczewskiego)
Putzler Otto 1863 – 1907 Gdańsk 1894–1907 lekarz prywatny, dermatolog
Rabinowitsch (Rabinowitz) Jochabed ur. 13 I 1894 1925–1936 prywatny lekarz ogólny, emigrantka
Radefeld Fritz 1901–1903 asystent w szpitalu diakonis ewangelickich
Redenz Ernst 1935–1937 kierownik prosektorium Szpitala Miejskiego we Wrzeszczu, 1935–1937 wykładowca, docent Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej
Redmer Konrad 1871 Lubawa – 9 VI 1921 Gdańsk 1897–1921 prywatny lekarz ogólny, z gabinetem przy Fischmarkt 11 (Targ Rybny), działacz gdańskiej Polonii, w 1920 organizator kursów dla Polek zakładających gdański odział Polskiego Czerwonego Krzyża, zmarł na "kamienie żółciowe", pochowany 13 VI 1921 na cmentarzu św. Mikołaja, praktykę po nim przejął Antoni Łangowski
Reichel Friedrich zginął na froncie 27 IX 1918 Cambrain 1910–1914 lekarz prywatny, laryngolog, od 1916 lekarz na froncie zachodnim
Reimann Conrad Friedrich 1817 Gdańsk – 1896 Gdańsk 1874–1880 lekarz prywatny, chirurg, 1880 rentier
Reimann Leo 1861 Gdańsk – 1911 Gdańsk 1881 absolwent Gimnazjum Miejskiego, 1890–1911 prywatny lekarz ogólny
Reinke Werner Friedrich 1862 Stralsund – 1944 Gdańsk 1892 asystent na oddziale chirurgicznym Szpitala Miejskiego (Lazaretu przy Bramie Oliwskiej), 1900–1908 asystent w szpitalu diakonis ewangelickich, jednocześnie 1894–1944 lekarz prywatny, chirurg, właściciel kliniki ginekologiczno-chirurgicznej 1907–1928 przy Hansaplatz 14 (ul. Wały Piastowskie), 1914–1915 chirurg w lazarecie polowym w Domu Strzeleckim im. Fryderyka Wilhelma przy Promenade 7 (ul. 3 Maja), w 1922 mieszkał przy Heilige-Geist-Gasse 87/89 (ul. św. Ducha 97/99)
Reis Victor van der 1889 Neuenhaus (Dolna Saksonia) – 1957 Sao Paulo (Brazylia)
Roick Walter 1884 Jena – 1928 Gdańsk 1919–1928 lekarz prywatny, dermatolog, choroby weneryczne
Rosenbaum Wilhelm ur. 1871 1912–1920 pracownik Wydziału Zdrowia Zarządu Miasta, od 1921 do 1928 Senatu II WMG
Rosenthal Walter 1925–1937 lekarz prywatny, dermatolog, choroby weneryczne, emigrant
Rosenthal-Reissner Margarethe 1923–1937 prywatny lekarz ogólny, emigrantka
Roszkowski Albin, od 1940 Albin Röskau 1935–1942 lekarz prywatny, pediatra
Rudolph Friedrich 1894–1937 prywatny lekarz ogólny, masaże elektryczne
Rudolph Ursula 1938–1942 prywatny lekarz ogólny
Rumefelder Hans 1942 lekarz prywatny, specjalista – choroby płucne
Sachs Otto Carl Ludwig 1831 Królewiec – 1875 Gdańsk 1864–1874 lekarz oddziału Szpitala Miejskiego (Lazaretu przy Bramie Oliwskiej) dla przewlekłych chorych (Arbeits und Siechenhaus) przy Topfergasse 3 (ul. Garncarska),

1864–1875 praktyka prywatna, dermatolog, choroby weneryczne

Salinger Max 1862 Wielkopolska – 1915 Gdańsk 1902–1915 lekarz prywatny, urolog, dermatolog, choroby weneryczne
Schaper Carl Wilhelm zm. 1878 poza Gdańskiem 1845–1860 lekarz w zarządzie rejencji gdańskiej, 1845–1860 praktyka prywatna, lekarz ogólny,

po 1860 poza Gdańskiem

Ernst Wilhelm Scharffenroth 1860 Warszawa – 1928 Gdańsk
Scheele Carl Wilhelm Leopold 1874–1898 lekarz prywatny, internista, 1882–1898 ordynator oddziału wewnętrznego w szpitalu diakonis ewangelickich
Schenk Paul 1887 Bydgoszcz – 1967 Brema
Schenk Werner, syn poprzedniego 1912 Heilbronn (Stuttgart) – po 1941 1939 prywatny lekarz ogólny, 1939–1941 w stopniu SS-Untersturmführer (podporucznik) był naczelnym lekarzem w obozie Stutthof
Schildbach Carl Hermann ur. 1824 1856 prywatny lekarz ogólny w Oliwie (obecna ul. Polanki), w 1859 lekarz w Lipsku
Schimanski Waldemar 1933–1939 starszy lekarz na oddziale psychiatrycznym Szpitala Miejskiego we Wrzeszczu, 1935–1939 wykładowca Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej, 1933–1939 praktyka prywatna, psychiatra
Schimkat Georg 1909 Prusy Wschodnie – 1941 Gdańsk 1941 prywatny lekarz ogólny
Schlomann Georg 1912–1937 lekarz prywatny, laryngolog, 1914–1918 lekarz w jednostkach wojskowych na froncie, po 1937 emigrant
Schmidt Eva, córka doktora Gustava Birnbachera (1865–1929) 1928–1942 lekarz prywatny, ginekolog, położnik
Schmidt Herbert 1892 Lipsk – po 1942 1931 lekarz Szpitala Miejskiego we Wrzeszczu, 1935–1942 założyciel i dyrektor kliniki laryngologicznej tego szpitala, 1935–1942 profesor Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej, 1931–1942 praktyka prywatna, laryngolog
Schmidt Leo Victor 20 IV 1881 Kartuzy – 14 XII 1940 Gdańsk 1910–1940 lekarz prywatny, okulista, 1914–1940 lekarz Szpitala Najświętszej Marii Panny, 1914–1918 lekarz okulista w gdańskich lazaretach polowych, mieszkał oraz prowadził gabinet i małą kliniką w 1910–1928 przy Grosse Wolwebergasse 5 (ul. Tkacka), w 1935–1939 przy Kohlenmarkt 13 (Targ Węglowy), na jej potrzeby dzierżawił też pomieszczenia szpitala NMP, przed 1940 wdowiec.
Schmidt Peter 1921–1942 prywatny lekarz ogólny, Gdańsk–Wrzeszcz
Schmidt–Gerhardt Adela 1933–1942 lekarz prywatny, laryngolog
Schneider Franz 1880–1884 lekarz wojskowy, prowadził jednocześnie praktykę prywatną, lekarz ogólny
Schneider Paul 1927–1942 lekarz prywatny, dermatolog, choroby weneryczne, jednocześnie 1933 asystent w Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu
Schnell Otto 1880–1886 lekarz wojskowy, prowadził jednocześnie praktykę prywatną, lekarz ogólny
Schneller Johann Julius Moritz 1834 Prusy Wschodnie – 1896 Gdańsk 1858–1897 lekarz prywatny, okulista, właściciel prywatnej kliniki okulistycznej 1874–1896 przy Breitgasse 120 (ul. Szeroka)
Schomburg Ludwig 1865 – 1936 Hamburg 1900–1936 lekarz prywatny, chirurg, ginekolog
Schondorff Theodor 1841 Gdańsk–Oliwa – po 1908 1860 absolwent Gimnazjum Miejskiego, po 1865 lekarz wojskowy, 1902 lekarz w garnizonie w Grudziądzu, 1908 emeryt, prywatny lekarz ogólny w Oliwie
Schöpfer Otto 1935–1938 ordynator oddziału okulistyki Szpitala Miejskiego we Wrzeszczu, 1935–1938 wykładowca Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej, jednocześnie 1935–1938 praktyka prywatna, okulista
Schourp Gustav 1871 Lingen (Dolna Saksonia) – 1940 Gdańsk 1900–1940 lekarz prywatny, urolog, dermatolog, choroby weneryczne, 1914 – styczeń 1919 lekarz Lanwehry i lazaretu polowego w Młyniskach
Schramm–Dittmann Erna 1934–1942 prywatny lekarz ogólny
Schröter Georg 1862 – 1900 Gdańsk 1896–1900 prywatny lekarz ogólny
Schröter Paul Robert 1853 Trzcianka (Wielkopolska) – 1913 Gdańsk
Schubert Karl Johannes zm. po 1935 Gdańsk–Oliwa przed 1914 lekarz wojskowy, 1914–1935 emeryt, prowadził prywatną praktykę, lekarz ogólny w Oliwie, po 1935 nie notowany
Schucht Artur 1878 Brunszwik – 1912 Gdańsk
Schulemann Kurt 1898 Hohenstein (Olsztynek) – 1965 Hanower
Schüler Eva 1942 lekarz prywatny, ginekolog
Schulte Hans 1932–1935 prywatny lekarz ogólny
Schultze Adolf 1833 Gdańsk – 1864 Gdańsk 1854 absolwent Gimnazjum Miejskiego, 1858 lekarz w Berlinie, 1864 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku
Schulz Adolf 1872 Gdańsk – po 1942 1891 absolwent Gimnazjum Królewskiego (Długie Ogrody), 1900 asystent na oddziałe chirurgicznym Szpitala Miejskiego przy Sandgrube, 1903–1942 lekarz prywatny, laryngolg, konsultant w tym zakresie Szpitala Najświętszej Marii Panny, 1914–1915 lekarz w lazaretach w Gdańsku, 1916 – kwiecień 1918 lekarz na froncie
Schulz Alfred 1872 – po 1942 1925–1942 ortopeda, szef oddziału ortopedii Szpitala Miejskiego we Wrzeszczu, oddział Wessel-Storp-Haus na Siedlcach, 1935–1942 wykładowca Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej
Schulz Anton 1863 Pruszcz Gdański – po 1930 poza Gdańskiem 1892–1930 lekarz prywatny, chirurg, położnik, 1896–1905 oraz 1913–1928 ordynator oddziału chirurgicznego Szpitala Najświętszej Marii Panny, w 1930 po śmierci żony wyjechał z Gdańska
Schulz Carl Julius 1874–1894 prywatny lekarz ogólny
Schulz Ernst 1882 Młynary (Pasłęk) – 1918 Gdańsk 1905–1918 lekarz radiolog na oddziale chorób wewnętrznych Szpitala Miejskiego przy Bramie Oliwskiej, od 1911 w Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu
Schulz Paul 1939 prywatny lekarz ogólny
Schumann Friedrich, syn burmistrza Samuel Friedrich Schumanna 1832 Gdańsk – 1856 Gdańsk (zmarł zarażony tyfusem w szpitalu) 1850 absolwent Gimnazjum Miejskiego, 1856 lekarz stażysta w Szpitalu Miejskim (Lazarecie) przy Bramie Oliwskiej
Schuster Hans 1882 Brandenburgia – po 1942 1919–1927 kierownik miejskiej przychodni sportowej, 1925–1930 pracownik Wydziału Zdrowia Senatu II WMG, od 1933 emeryt
Schusterhrus Erich Martin Gotthold 1860 Prusy Wschodnie – 1932 Gdańsk 1892–1932 lekarz prywatny, okulista, właściel prywatnej kliniki okulistycznej 1914–1928 w dzierżawionych pomieszczeniach w szpitalu diakonis ewangelickich
Schwarz Paul 1903–1910 lekarz prywatny, ginekolog, neurolog
Schweiger Hugo 1880–1886 lekarz wojskowy, jednocześnie prowadził praktykę prywatną, lekarz ogólny
Schwer Oswald 1913 asystent lekarza powiatowego (Kreisasisstenarzt), 1914–1918 kierownik oddziału bakteriologicznego Szpitala Garnizonowego przy Hevelisplatz (Plac Obrońców Poczty Polskiej), po 1920 nie notowany w Gdańsku
Seemann Charles 1854 Brooklin (Nowy Jork, USA) – 1919 Gdańsk 1905–1919 pracownik wydziału zdrowia zarządu rejencji gdańskiej, członek kolegium medycznego rejencji, działacz Czerwonego Krzyża
Selbiger Gertrud 15 XII 1894 – po 1937 1935 lekarz prywatny, pediatra, póżniej emigrantka
Semon Julius 1819 Gdańsk – 1906 Gdańsk
Semon Maxymilian, syn poprzedniego ur. około 1864 Gdańsk
Semrau Paul Franz Joseph, syn doktora Paula Franza Semraua 1880 Gdańsk – po 1942 1920 asystent Szpitala Miejskiego we Wrzeszczu, 1921–1942 prywatny lekarz ogólny, Gdańsk–Wrzeszcz
Semrau Hans (Johann) 1880 Gdańsk – 1938 Hannower 1899 absolwent Gimnazjum Miejskiego, 1910–1938 lekarz prywatny, laryngolog, podczas I wojny światowej lekarz lazaretów polowych w Gdańsku
Semrau Paul Franz 1845 Dąbrowa Człuchowska – 1921 Gdańsk
Senf-Bronër Marie 1925–1942 prywatny lekarz ogólny, Gdańsk–Oliwa
Seyffert Richard 1894–1907 lekarz prywatny, chirurg oraz położnik, 1903–1905 asystent-stażysta na oddziale chirurgiczno-ginekologicznym Szpitala Miejskiego przy Sandgrube
Sieber Fritz 1880 – po 1942 1930–1942 lekarz prywatny, ginekolog, 1930–1942 wlaściciel prywatnej kliniki chorób kobiecych przy Hanseplatz 14 (ul. Wały Piastowskie), 1935 lekarz Szpital Położnictwa i Chorób Kobiecych w Gdańsku–Wrzeszczu
Siebert Paul 1933 starszy lekarz Szpitala Miejskiego we Wrzeszczu, 1934–1942 lekarz prywatny, specjalista choroby wewnętrzne
Siedamgrotzky Oscar August 1848 – po 1882 1875–1880 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, w 1880 lekarz w Bojanowie koło Rawicza, w 1882 w Toruniu
Siegmunt Gerhard 1925–1942 prywatny lekarz ogólny
Siegmund Paul 1900–1926 lekarz prywatny, neurolog, choroby psychiczne, podczas I wojny światowej z racji wieku zwolniony z obowiązku służby wojskowe
Sigmuntowski Emil Heinrich 1894 Gdańsk – po 1942 1924–1942 prywatny lekarz ogólny
Simens Waldemar 1942 lekarz prywatny, neurolog
Simon Carl Friedrich 1818 Kwidzyń – 1883 Gdańsk 1839 absolwent Gimnazjum Miejskiego, 1856–1874 lekarz wojskowy w Gdańsku, przedstawiciel Marynarki Wojennej w Stoczni Królewskiej (i Cesarskiej), jednocześnie 1875–1883 prywatny lekarz ogólny
Simon Edgar 1934–1942 prywatny lekarz ogólny
Simon Nathan 1850 Tuchola – 1907 Gdańsk 1882–1907 prywatny lekarz ogólny, jednocześnie społecznie lekarz żydowskiej organizacji charytatywnej „Chewra Kadischa”
Singer Friedrich 1903–1926 lekarz prywatny, internista, podczas I wojny światowej zwolniony z obowiązku służby wojskowej
Solmsen Albert 1877 Piła – 1922 Gdańsk 1897 asystent-stażysta oddziału interny Szpitala Miejskiego przy Bramie Oliwskiej, 1900–1922 prywatny lekarz ogólny, 1914 lekarz w lazaretach polowych w Gdańsku, później w lazaretach polowych na froncie zachodnim
Spanner Rudolf 1895 Metternich koło Koblencji – 1960 Kolonia
Speisewinkel Friedrich Karl 1934–1942 prywatny lekarz ogólny, Gdańsk–Wrzeszcz
Spiegelberg Hans Emil Paul 1889 Elbląg – 1975 Lütjensee (Niemcy)
Stäcker Julius 1880–1897 lekarz wojskowy, jednocześnie praktyka prywatna, lekarz ogólny
Stahr Hermann 1868 Lille (Francja) – 1947 Niemcy 1912–1935 ordynator oddziału patologii Szpitala Miejskiego we Wrzeszczu, podczas I wojny światowej zwolniony z obowiązku służby wojskowej. 1935 profesor Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej, jednocześnie 1912–1942 praktyka prywatna
Stangenberg Carl 1866 Gdańsk – 1905 Gdańsk 1886 absolwent Gimnazjum Królewskiego (Długie Ogrody), 1897-1905 lekarz prywatny, chirurg, ginekolog
Stanowski Ludwig 1865 – 1926 Gdańsk 1890–1926 lekarz prywatny, choroby wewnętrzne, neurolog, choroby psychiczne, podczas I wojny światowej zwolniony z obowiązku służby wojskowej
Starck Karl Georg Starck 1832 Berlin – 1895 Gdańsk
Stecher Ottfried 1927–1942 lekarz prywatny, specjalista dermatolog, choroby weneryczne
Steffahny Gustav Emil 1812 – 1866 Gdańsk 1855–1866 prywatny lekarz ogólny
Steffens Margot 1934–1942 prywatny lekarz ogólny
Stein Erna 1929–1931 prywatny lekarz ogólny
Steiner Otto 1938–1942 lekarz prywatny, internista, Gdańsk–Wrzeszcz
Steinhoff Franz 1927–1942 lekarz prywatny, specjalista: choroby wewnętrzne
Stephan Carl Heinrich 1870–1876 lekarz wojskowy 4. Wschodniopruskiego Pułku Grenadierów Nr 5 (4. Ostpreussen Grenadier Regiment No 5), jednoczesnie praktyka prywatna, lekarz ogólny
Steppuhn Georg 1838 Prusy Wschodnie – 1906 Sopot 1902–1906 prywatny lekarz ogólny
Stich Adolph Ernst 1822 Berlin – jezioro Tegel, przedmieścia Berlina, samobójstwo
Steger Eugen 1897–1900 lekarz gdańskiego powiatu miejskiego, jednocześnie prywatny lekarz ogólny
Steiberg 1858 prywatny lekarz ogólny
Stiemer G.F. 1854 prywatny lekarz ogólny
Steiner Otto 1938–1942 prywatny lekarz ogólny
Steinhoff Franz 1933–1942 lekarz prywatny, choroby wewnętrzne
Stobbe Franz Johann 1851 Gdańsk – 1894 Gdańsk 1880 –1894 prywatny lekarz ogólny
Stöfer (Stoefer) Rudolf 1860 – 1907 Gdańsk 1903–1907 lekarz prywatny, okulista, laryngolog
Storp Johannes 1862 powiat Heiligenbeil (Mamonovo, Rosja) – 2 VII 1925 Gdańsk
Strauss Friedrich 1935 lekarz prywatny, ginekolog
Struck Albert 1855 lekarz wojskowy, marynarka wojenna
Sturmhöfel Otto Ernst 1872 Prusy Wschodnie – po 1942 1920 lekarz w Lubawie, 1921–1942 prywatny lekarz ogólny, w 1922 z gabinetem w mieszkaniu przy Hauptstraße 52 (al. Grunwaldzka)
Swierzewski Aloysius 1900–1942 prywatny lekarz ogólny
Swietlicki 1890–1894 prywatny lekarz ogólny, Oruńskie Przedmieście
Szag Paul 1900–1914 lekarz prywatny, dermatolog, choroby weneryczne
Szpitter Max 1866 Łasin koło Grudziądza – 1935 Gdańsk 1899–1935 lekarz prywatny, okulista, laryngolog, podczas I wojny światowej zwolniony z obowiązku służby wojskowej, od 1921 miał gabinet przy Altstädtischer Graben 111 (ul. Podwale Staromiejskie, róg z Targiem Drzewnym)
Szubert Thaddäus 1897–1910 lekarz prywatny, choroby skórne i weneryczne
Temerowski Leo 1925–1939 prywatny lekarz ogólny
Teuscher Max 1934–1942 lekarz prywatny, chirurg, właściciel prywatnej kliniki chirurgicznej: 1935–1937 przy Poggenpfuhl 60 (ul. Żabi Kruk), 1938–1942 przy Halbengasse 1/2 (ul. Na Piaskach)
Thiede Walter 1885 – po 1935 1920–1935 lekarz prywatny, pediatra, z gabinetem w mieszkaniu przy Brunshofer Weg 1 (ul. Waryńskiego)
Thiel Ulrich 1910–1914 lekarz wojskowy w Gdańsku, podczas I wojny światowej w lazaretach na frontach wschodnim i zachodnim
Thieme Oscar 1906–1910 asystent na oddziale chirurgii szpitala diakonis ewangelickich
Thun Max Rudolf 3 II 1864 Puck – 16 I 1937 Gdańsk
Tiesler Friedrich Albert 1853 – 1927 Gdańsk 1924–1927 prywatny lekarz ogólny, Gdańsk–Wrzeszcz
Tippelskirch von Friedrich 1912–1914 asystent w Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu
Tornwaldt Gustav Ludwig 1843 Gdańsk – 1910 Gdańsk
Unrau Kurt 1934–1942 lekarz prywatny, ginekolog, Gdańsk–Wrzeszcz
Vagedes Karl von 1913 lekarz wojskowy w 36. Zachodniopruskim Pułku Artylerii Polowej (36. Westpreussische Feld Artillerie Regiment) w Gdańsku, 1914–1918 lekarz na froncie, po 1920 nie notowany w Gdańsku
Valentini Gustav Emil 1862 Gellehnen (Bagriationovsk, Rosja) – 1929 Gdańsk
Värting Gerard 1850 Messing (Dolna Saksonia) – 1914 Gdańsk 1880–1914 prywatny lekarz ogólny, Gdańsk–Nowy Port
Vlengels Hermann 1921–1924 asystent–radiolog w Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu, 1928 lekarz radiolog w Szpitalu Najświętszej Marii Panny
Vorderbrügge Paul 1875 Barmen (dzielnica Wuppertalu) – 1930 Gdańsk
Wache Carl Wilhelm 1791 – 1866 Gdańsk 1852–1858 lekarz wojskowy, następnie emeryt, jednocześnie 1852– 1866 prywatny lekarz ogólny
Wagner Albrecht Karl 1827 Berlin – 1871 Francja, zmarł na tyfus na froncie w czasie wojny z Francją 1853–1858 naczelny lekarz Szpitala Miejskiego (Lazaretu przy Bramie Oliwskiej), następnie profesor medycyny uniwersytetu w Królewcu
Wagner Gerhard 1879 Niemcy – po 1945 1921–1945 dyrektor Miejskiego Instytutu Higieny (Hygenisches Institut – Bakteriologia, Immunologia) Sandgrube 41b (ul. Rogaczewskiego), 1935–11945 profesor Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej
Wagner Willi przed 1914 do 1928 lekarz prywatny, dermatolog, choroby weneryczne, podczas I wojny światowej szef lekarzy w lazarecie polowym w Sopocie
Wagner-Manslau Willi 1925–1942 prywatny lekarz ogólny
Wallenberg Abraham 1839 Starogard Gdański – 1914 Berlin
Wallenberg Adolf, syn poprzedniego 1862 Starogard Gdański – 1949 USA
Wallenberg Theodor, brat poprzedniego 1867 Starogard Gdański – po 1939 1892 asystent w Szpitalu Miejskim przy Bramie Oliwskiej, 1897–1937 lekarz prywatny, okulista, właściciel prywatnej kliniki okulistycznej 1908–1936 Reitbahn 4 (ul. Boguslawskiego), w 1937 emigrant
Wallis Paul 1841 Neurippin (Brandenburgia) – 1876 Gdańsk, zmarł na tyfus 1875–1876 naczelny lekarz Szpitala Miejskiego (Lazaretu przy Bramie Oliwskiej)
Weber Ernst 1914 naczelny lekarz XVII Korpusu Armijnego, podczas I wojny światowej w jednostkach na froncie, po 1920 emeryt w Gdańsku
Wegeli Eugen 1865 – 1935 Berlin 1900–1935 lekarz prywatny, internista, 1914–1916 lekarz w lazaretach w Gdańsku, 1916–1918 lekarz w jednostkach w Galicji, na frontach wschodnim i zachodnim
Weickhmann C.A. 1854–1858 prywatny lekarz ogólny
Weiss Alfons 1935–1942 lekarz na oddziale laryngologii Szpitala Miejskiego we Wrzeszczu, 1924–1942 lekarz prywatny, laryngolog
Weissblum Julius 1890–1894 lekarz prywatny, dermatolog, choroby weneryczne, seksuolog
Weissler Max 1895 Bytom (Śląsk) – 1933 Gdańsk 1925–1933 prywatny lekarz ogólny
Wendt Friedrich (Fritz) 1878 Gdańsk – po 1942 1896 absolwent Gimnazjum Miejskiego, 1906–1942 lekarz prywatny, okulista, w 1914–1918 lekarz w jednostkach na froncie wschodnim i zachodnim
Werner Julius 1798 – 1852 Gdańsk, zmarł na cholerę przed 1852 prywatny lekarz ogólny
Werner Rudolf 1799 – 1883 Drezno 1856 w garnizonie w Braniewie, 1857–1869 lekarz wojskowy w Gdańsku w 4. Wschodniopruskim Pułku Grenadierów Nr 5 (4. Ostpreu-sissches Grenadier Regiment No 5), jednoczesnie praktyka prywatna, lekarz ogólny, od 1870 emeryt w Dreźnie
Wernick E. 1858 prywatny lekarz ogólny
Werth Hans 1938–1942 lekarz prywatny, pediatra
Werwath Kurt 1935–1942 lekarz prywatny, chirurg, właściciel prywatnej kliniki chirurgicznej w 1939–1945 przy Sandgrube 38/40 (ul. Rogaczewskiego), 1935–1937 wykładowca Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej
Wessel Paul 21 II 1865 Drużno koło Pasłęka – 1 IX 1932 Gdańsk 1886 absolwent Gimnazjum Miejskiego, 1908–1921 lekarz prywatny w Tczewie, w czasie I wojny światowej w jednostkach na froncie, po włączeniu w 1920 Tczewa w granice Polski w 1921–1932 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, z gabinetem w 1928 przy Holzmarkt 7 (Targ Drzewny).
Wiebe Arnd (Arnold) 1827 – 31 VII 1899 Drezno, zmarł w czasie wizyty u syna Alfreda, lekarza w Dreźnie 1854–1899 prywatny lekarz ogólny, w 1858–1869 także lekarz dla ubogich mieszkańców Gdańska opłacany z kasy miejskiej, tajny radca, mieszkał w 1854 przy Langgasse 52 (ul. Długa), w 1874 przy Hundeegasse 59 (ul. Ogarna), żona pochodziła z domu Penner
Wiebe Ernst 1912–1942 prywatny lekarz ogólny, Gdańsk–Siedlce, 1935 prezes Związku Lekarzy II WMG, wykładowca Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej
Wiecherkiewicz Bronisław 1855 Kcynia (Wielkopolska) – 1924 Poznań 1892–1897 lekarz prywatny, okulista
Wieczorek Paul 1876 – 1934 poza Gdańskiem 1905–1934 lekarz prywatny, neurolog, urolog, dermatolog, choroby weneryczne, elektrowstrząsy, 1914 właścicie zakładu „Helios” przy Kohlenmarkt 22 (Targ Węglowy), 1914–1916 lekarz wojskowy na froncie
Wiedemann Hugo 1850 – 1905 Pruszcz Gdański do 1898 lekarz wojskowy, 1899–1905 lekarz prywatny, internista, jednocześnie po ojcu Hermannie (1821–1901) właściciel prywatnej kliniki w Pruszczu Gdańskim, lekarz dla mieszkańców ubogich
Wiese Georg 1924–1935 lekarz prywatny, dermatolog, urolog
Wilhelm Fritz 1920–1921 asystent w Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu, 1924–1928 tamże starszy lekarz
William Eduard 1882 – 1938 Gdańsk 1908–1938 lekarz prywatny, homeopata
Winne Fritz 1935 lekarz prywatny, chirurg, właściciel prywatnej kliniki chirurgicznej 1935–1939 przy Sandgrube 40 (ul. Rogaczewskiego), 1939–1945 przy Karthäuserstrasse 2/4 (ul. Kartuska), 1935–1939 wykladowca Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej
Wisselineck Adolf 1869 Sztum – 1932 Gdańsk 1899 lekarz w Starogardzie Gdańskim, 1900-1932 lekarz prywatny, ginekolog, właściciel prywatnej kliniki chorób kobiecych 1908 przy Hansaplatz 8, 1914–1932 Hansaplatz 14, podczas I wojny światowej zwolniony z obowiązku służby wojskowej
Witt Gotthilf Eduard 1807 – 1856 Gdańsk 1845–1856 lekarz wojskowy
Wobbe Paul 1908–1942 lekarz prywatny, internista, Gdańsk–Nowy Port, w 1914–1918 lekarz w lazaretach na forncie wschodnim i zachodnim
Woelke Agnes 1934–1942 prywatny lekarz ogólny
Wolff Isidor 1865 Krotoszyn – 25 I 1931 Gdańsk 1897–1931 lekarz prywatny, ortopeda, właściciel prywatnj kliniki ortopedycznej 1897–1902 przy Brotbänkengsse 38 (ul. Chlebnicka), 1908–1931 przy Poggenpfuhl 60 (ul. Żabi Kruk), podczas I wojny światowej zmobilizowany, prowadził w swojej klinice ortopedycznej oddział dla rannych żołnierzy, od ślubu w Berlinie w 1888 żonaty był z Marthą z domu Levi
Wolff Rudolf 1938–1942 prywatny lekarz ogólny, Gdańsk–Siedlce
Wolter Horst 1925–1942 prywatny lekarz ogólny
Wronski Max 1934–1942 lekarz prywatny, ginekolog
Wybicki Józef 1866 Niewierz (koło Brodnicy) – 1929 Toruń
Zabel Bruno 1877 – po 1942 1914–1942 lekarz prywatny, choroby wenętrzne, neurologia, psychiatria, właściciel prywatnej kliniki chorób wewnętrznych 1921 przy Dominkswall 3 (ul. Wały Jagiellońskie), 1914– 1915 lekarz w obozie jenieckim w Tucholi, od 1915 lekarz w jednostkach wojskowych na froncie
Zamek Hans 1928 lekarz stażysta w Szpitalu Najświętszej Marii Panny, 1929–1942 prywatny lekarz ogólny
Zelberschwecht-Laszewski F. 1935–1939 lekarz prywatny, ginekolog
Zemke Johannes 1864 Gdańsk – 1916 Gdańsk 1913–1916 prywatny lekarz ogólny, Gdańsk–Siedlce
Zeuschner Carl 1874–1896 lekarz w zarządzie rejencji gdańskiej, autor publikowanych statystyk medycznych, jednocześnie 1874–1896 prowadził prktykę prywatną, lekarz ogólny, po 1896 nie notowany w Gdańsku
Ziegenhagen Paul 1871 Gdańsk – po 1942 1889 absolwent Gimnazjum Królewskiego (Długie Ogrody), 1901 lekarz w Berlinie, 1908–1942 lekarz prywatny w Gdańsku z gabinetem w mieszkaniu przy Langer Markt 22 (Długi Targ), internista, 1914– 1918 lekarz w lazaretach polowych w Gdańsku, po 1930 lekarz dla szkół miejskich, 1935–1942 wykładowca Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej
Ziem (Ziehm) Constantin Heinrich zm. 1917 Gdańsk 1890–1917 lekarz prywatny, laryngolog, okulista, podczas I wojny światowej zwolniony z racji wieku ze służby wojskowej
Ziesmer Carl Emil Ferdinand 1830 – 1888 Berlin 1867–1871 lekarz wojskowy, następnie w garnizonie w Padeborn (Nadrenia), od 1885 w Berlinie
Zilla Ignatz 1903–1905 lekarz prywatny, laryngolog
Zippel Erich 1896 Ełk – 1928 Gdańsk 1928 prywatny lekarz ogólny
Zitzke Otto 1907–1912 asystent oddziału chirurgii szpitala diakonis ewangelickich, 1914 lekarz wojskowy
Zuralski Valentin 1894 lekarz w Biskupcu Reszelskim, 1911–1918 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku
Zusch Otto 1903–1928 lekarz prywatny, choroby wewnętrzne, diabetolog, w 1914–1915 lekarz w lazaretach w Gdańsku, w 1916 lekarz w jednostce wojskowej w Macedonii, chory od jesieni 1916, lekarz w lazarecie we WrzeszczuChirurdzy medyczni. Chirurgia jest dziedziną medycyny zajmującą się operacyjnym leczeniem chorób lub urazów. Przez długi czas chirurgów –cyrulików nie uważano za lekarzy, w Gdańsku od XIV wieku byli oni zrzeszeni w cechu balwierzy ( cechy, XIV – XVIII wiek. Zajmowali się amputacjami, złamaniami, upuszczaniem krwi. Cech balwierzy został rozwiązany 14 XII 1820. Powodem była zmiana ustawodawstwa nadającego prawo do wykonywania tego zawodu. Po włączeniu Gdańska do państwa pruskiego w 1793 chirurdzy chcący wykonywać zawód, zgodnie z obowiązującym w Prusach prawem musieli zdać egzamin przed istniejącym od 1725 „Ober Collegium Medicum” w Berlinie. Dotychczas uprawnienia takie uzyskiwali po zdanym egzaminie przed gdańskim Kolegium Medycznym, wybieranym przez Radę Miejską spośród gdańskich lekarzy. Rada Miasta swoimi rozporządzeniami ustalała także prawa i obowiązki cechu chirurgów i balwierzy. Po 1793, zgodnie z pruskim prawem, uprawnienia do zawodu chirurga w Gdańsku uzyskali w Berlinie: Nathanael David Nicksius (1801), Heinrich Wilhelm Otto (1801), Christoph Nadolny (1805). Tytułu tego używali w tych latach także pozacechowi chirurdzy: Carl Beniamin Klauenflügel (zm. 1811), Friedrich Wilhelm Müller (zm. 1813), a także czynni i byli chirurdzy wojskowi Samuel Ernst Vossberg i Johann Gotthilf Martens (zm. 1814). Należy przyjąć, iż posiadali oni uprawnienia kolegium berlińskiego do wykonywania tego zawodu w jednostkach wojskowych.

Kolejnym aktem prawnym mającym wpływ na zakończenie działalność cechu było wprowadzenie w życie w 1814 ustawy z 8 XI 1810 o dobrowolnej przynależności rzemieślników do cechu. Gdański cech balwierzy w chwili rozwiązania w 1820 liczył tylko siedmiu chirurgów. Orzeczenie prezydenta gdańskiej policji Dagoberta Rodericha von Vegesacka z 13 IX 1814, wydane w oparciu o obowiązujące w państwie pruskim ustawodawstwo, ostatecznie oddzieliło w Gdańsku zawód chirurga od balwierstwa, którym pozostawiono prawo do wywieszania przed swoimi zakładami mosiężnych talerzy. Chirurdzy natomiast po uzyskaniu państwowego patentu do wykonywania zawodu, nie związani obowiązkiem cechowym, stali się pracownikami prywatnych lub państwowych czy miejskich służb medycznych.

Notowani są od 1817 w księgach adresowych miasta jako chirurdzy (Wundärzte), obok doktorów medycyny, dentystów i akuszerek. Pracowali w szpitalu miejskim, jako chirurdzy prywatni i wojskowi. W nekrologach i inseratach prasowych często występują jako miejscy czy powiatowi chirurdzy (Stadt Wundärzte, Kreis Wundärzte), w języku potocznym zwani byli też często doktorami. Służyli też w jednostkach wojskowych stacjonujących w Gdańsku. Zajmowali się głównie zabiegami ortopedycznymi oraz leczeniem różnego rodzaju zewnętrznych wrzodów i czyraków, chorobami skóry (świerzb). W 1 połowie XIX wieku pracowało ich w Gdańsku jednocześnie do 20, nie licząc chirurgów w gdańskich jednostkach wojskowych.

Wraz z rozwojem nowoczesnej chirurgii w 2 połowie XIX wieku zawód chirurga medycznego uległ w Gdańsku stopniowemu zanikowi. Po 1860 uprawiało go tylko kilka osób, zastępowali ich bowiem chirurdzy z tytułami doktorów medycyny, przeprowadzający także operacje wewnętrzne. Część chirurgów zmarła, inni zapewne kontynuowali swój zawód w miejscowościach na prowincji, gdzie nie było lekarzy. Po 1870 brak bowiem kilku z ich w gdańskich księgach adresowych. Prezentowana tabela obejmuje chirurgów prywatnych oraz wojskowych posiadających państwowe patenty do wykonywania tego zawodu. MrGl

Chirurdzy medyczni w Gdańsku
Imię i nazwisko Lata życia Notowany jako chirurg w Gdańsku
Allebracht Friedrich August 1765 Morąg – 1851 Gdańsk przed 1817 – 1851
Birnbaum Georg Albrecht 1746 – 1823 Gdańsk 1817–1823
Bode Gottlieb Heinrich 1806 – 1840 Gdańsk 1840 chirurg wojskowy, 1 szwadron Leibhusaren (1 Eskaron 1 Regiment Leinhusaren)
Böhm Carl 1817 Gdańsk–Św. Wojciech
Borgius Beniamin 1776 – 1835 Gdańsk 1817–1835
Borgius Johann Daniel 1790 Gdańsk–Chełm – 1868 Gdańsk przed 1831–1868, chirurg Szpitala Miejskiego (Lazaretu przy Bramie Oliwskiej)
Brasse Gottfried Wilhelm 1762 – 1839 Gdańsk 1817–1839
Burchardt 1858
Caspari Louis 1854–1864
Deusing David August 1812 Gdańsk – po 1875 1858–1864, chirurg i dentysta, 16 III 1875 wyjechał do Królewca
Erdt Johann Friedrich Wilhelm 1787 Dziegenwalde?, powiat toruński – 1871 Gdańsk 1817–1858 chirurg wojskowy, od 1 IV 1864 emeryt
Fischer Franz Xavier 1780 Gdańsk – po 1817 1817
Füllbach Johann Ludwig 1777 Gdańsk – 1844 Gdańsk 1831–1844
Gaube J. 1817 chirurg wojskowy
Geppelt Friedrich Wilhelm Eduard 1787 Gdańsk – 1852 Gdańsk po 1839 – 1852
Görtz Anton Daniel 1797 chirurg wojskowy w twierdzy Wisłoujście
Guttcke Johann Carl 1735 – 1827 Gdańsk 1817–1827
Heine Friedrich 1792 – 1835 Gdańsk 1831 Gdańsk–Św. Wojciech, 1835 chirurg powiatowy
Hesse Carl Heinrich 1800 – 1832 Gdańsk 1832 chirurg wojskowy
Hesse Johann Gottlob 1752 Lipsk – 1828 Gdańsk 1817–1828 chirurg w Lazarecie przy Bramie Oliwskiej, mieszkał przy Grosse Gerbergasse 7 (ul. Garbary)
Kammhof Ferdinand C.A. zm. 1871 Gdańsk 1854–1871 chirurg wojskowy
Kapff Theodor von 1816 – 1850 Gdańsk 1850 chirurg miejski
Keyling Ernst Gottfried Adolph 1839–1874
Klauenflügel Carl Beniamin zm. 1811 1811
Klews Franz Caspar 1801 – 1835 Gdańsk 1831–1835 chirurg i położnik
Klinsmann Mattthias Heinrich 1755 Orschersleben (Saksonia) – 1818 Gdańsk 1817
Koch Georg Ludolph 1763 – 1837 Gdańsk 1817–1837
Kretschmer Jacob 1752 – 1819 Gdańsk 1817–1819
Kreutzer Johann Gottfried 1761 – 1849 Gdańsk 1839–1849, Gdańsk–Stare Szkoty
Lampe Johann Heinrich 1804 Gdańsk – 1869 Gdańsk 1839–1869
Lehmann Friedrich Gottlob 1810 – 1869 Gdańsk 1831–1869, chirurg i położnik
Lehmann Ernst zm. 1904 Gdańsk do 1858 chirurg wojskowy, od 1858 właściciel wytwórni i sklepu z artykułami medycznymi i narzędziami chirurgicznymi, od 1897 rentier
Leue Carl Friedrich 1790 – 1858 Gdańsk 1831–1858 chirurg powiatu gdańskiego, mieszkał od 1830 przy Grosse Gerbergasse 7 (ul. Garbary)
Lichtenberg Gottholf Ernst 1745 – 1824 Gdańsk 1797 pruski chirurg wojskowy w Gdańsku, po 1805 emeryt wojskowy, chirug prywatny
Lorenz Friedrich Theodor 1796 – 1838 Gdańsk 1833–1838 chirurg wojskowy, 1. pułk Leibhusaren
Martens Gottfried (Mertens Johann Gotthilf) 1752 Gdańsk – 1814 Gdańsk 1797 emerytowany chirurg wojskowy, 1801–1814 chirurg prywatny
Müller Friedrich Wilhelm 1752 – 1813 Gdańsk 1813
Müller Gottfried 1778 – po 1839 1817–1839 asesor medyczny
Nadolny Christoph 1805–1817
Napierski Carl 1766 Malbork – 1818 Gdańsk 1817
Napiersky Johann Wilhelm 1817–1839
Nicksius David Nathanael 1770 – 1822 Gdańsk do 1801 chirurg miejski, 1801–1822 chirurg prywatny
Otto Heinrich Wilhelm 1772 Gdańsk – 1831 Gdańsk 1801–1818 chirurg, od 8 XII 1818 po studiach w Berlinie doktor medycyny, lekarz prywatny, internista
Petzelt Carl Friedrich 1802 – 1838 Gdańsk po 1831 – 1838
Plath Johan Jacob 1817–1831, jednocześnie fryzjer
Redlich Christian Heinrich 1797 chirurg wojskowy
Reichhardt F.C. 1854–1864
Reiff A. 1817 Gdańsk–Wrzeszcz
Roch George Ludolph 1763 – 1837 Gdańsk 1837
Rösner Johann Peter 1776 Gdańsk – 1852 Gdańsk 1817–1852
Schacht Carl Eduard zm. 1847 Gdańsk 1847
Schwartz Johann Gottlieb 1754 – 1813 Gdańsk 1797 chirurg miejski
Steeg C.F. 1839–1843
Strahl Heinrich Wilhelm 1797 chirurg wojskowy
Technau Johann David 1765 – 1826 Gdańsk przed 1817 – 1826 chirurg w Szpitalu Miejskim (Lazarecie przy Bramie Oliwskiej), położnik
Trosiener A.F. 1831 fryzjer, 1839–1858 chirurg
Vossberg Samuel Ernst 1743 Sławno – 17 IV 1827 Gdańsk 1797 emerytowany chirurg wojskowy, mieszkał przy Schmiedegasse (ul. Kowalska)
Wachsmann Wilhelm Heinrich Paul 1808 – 1882 Gdańsk 1854–1869 lekarz wojskowy 1. Regimentu Piechoty (Unter–arzt), 1874–1882 emerytowany lekarz, chirurg wojskowy
Wannack Christian Heinrich 1794 Królewiec – 1885 Gdańsk 1831 chirurg, 1839–1884 tokarz w drewnie
Winck Ernst Samuel 1791 – 1862 Gdańsk 1862 chirurg powiatowy
Winkelmann Carl Erdmann 1766 – 1817 Gdańsk 1795–1817
Wirthschaft Johann David Wilhelm 1792 – 1861 Gdańsk–Nowy Port przed 1817–1861 Gdańsk–Nowy Port
MrGl
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania