GDAŃSKA RADA SPORTU

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Gdańska Rada Sportu, 2008

GDAŃSKA RADA SPORTU, organ o charakterze doradczo-opiniodawczym Prezydenta Miasta Gdańska w zakresie kultury fizycznej i sportu, złożony z 5–15 członków powoływanych przez prezydenta Gdańska. Po raz pierwszy zwołana zarządzeniem z 10 XII 2007. Kadencja Rady trwa cztery lata począwszy od dnia wejścia w życie kolejnego zarządzenia prezydenta.

Do celów i zadań Rady należą: opiniowanie strategii rozwoju Gdańska w zakresie kultury fizycznej, opiniowanie projektu budżetu w części dotyczących kultury fizycznej, opiniowanie projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej, opiniowanie i inicjowanie programów dotyczących bazy sportowej na terenie Gdańska, opiniowanie planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje i dofinansowanych przez Gdańsk oraz współpraca z Komisją ds. Kultury i Sportu Rady Miasta Gdańska.

Na pierwszym posiedzeniu rozpoczynającym kolejną kadencję wybierane jest prezydium Rady. W jego skład wchodzi przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz. Do obowiązków przewodniczącego należy zwoływanie posiedzeń Rady na wniosek prezydenta Gdańska lub pozostałych członków Rady. Przewodniczący kieruje również obradami, a w razie jego nieobecności obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego.

Posiedzenia Rady odbywają się minimum raz na pół roku. Rada obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad. W trakcie sesji Rada ma prawo do podejmowania wniosków oraz opinii w formie uchwał, po rozstrzygnięciu podejmowanej sprawy zwykłą większością głosów. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca obradom oraz protokolant. JMO

Gdańska Rada Sportu
Kadencja Imię i nazwisko
I kadencja 2007–2010 Marek Bumblis
Andrzej Trojanowski
Adam Giersz
Wojciech Przybylski
Ryszard Sobczak
Tadeusz Huciński
Tomasz Tomiak
Marek Wójcik
Krystyna Gozdawa-Nocoń
Daniel Waszkiewicz
Michał Globisz
II kadencja 2010–2014 Wojciech Przybylski

Ryszard Sobczak
Leszek Blanik
Tomasz Tomiak
Maciej Turnowiecki
Maciej Polny
Mateusz Kusznierewicz
Dariusz Michalczewski
Kazimierz Kochanowicz
Andrzej Kowalczys

III kadencja 2015–2018 Katarzyna Bertrand
Katarzyna Kowalska
Jowita Twardowska
Wojciech Przybylski
Tomasz Tomiak
Ryszard Sobczak
Leszek Blanik
Adam Korol
Artur Siódmiak
Maciej Pawlak
Leszek Walczak
Maciej Polny
Łukasz Póciennik
III kadencja 2019–2023 Andrzej Trojanowski, przewodniczący
Leszek Blanik, wiceprzewodniczący
Marlena Mroczyńska, sekretarz
Adriana Dadci-Smoliniec
Agnieszka Filipowicz
Ewa Leyk-Latowska
Radosław Michalski
Maciej Pawlak
Mariusz Pluta
Piotr Tarnacki
Leszek Walczak
Damian Wleklak
JMO
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania