GDAŃSKA RADA DZIAŁANOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego, 2015
Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego, 2020

GDAŃSKA RADA DZIAŁANOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO, organ doradczy, opiniujący inicjatywny w zakresie działań dotyczących organizacji pozarządowych. Członkowie Rady powoływani są przez Prezydenta Miasta Gdańska, po raz pierwszy zarządzeniem z 19 I 2005. W jej skład wchodzi 18 członków, w tym dwóch przedstawicieli Rady Miasta, siedmiu przedstawicieli prezydenta, dziewięciu przedstawicieli gdańskich organizacji pozarządowych. Kadencja Rady trwa trzy lata i kończy się z dniem wyznaczenia przez prezydenta kolejnej kadencji.

Do celów i zadań Rady należą: zgłaszanie prezydentowi i Radzie Miasta Gdańska propozycji rozwiązań prawnych i działań w sferze pożytku publicznego; opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta Gdańska oraz programów operacyjnych; opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego, funkcjonowania organizacji pozarządowych i wolontariatu; opiniowanie sprawozdań z realizacji Rocznego Programu Współpracy; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących realizacji Rocznych i Wieloletnich Programów Współpracy; wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe; rekomendowanie standardów realizacji zadań publicznych; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych; doradztwo i wyrażanie opinii w przypadku sporów między Miastem Gdańskiem a organizacjami pozarządowymi; dokonywanie analizy informacji o przeprowadzonych kontrolach w zakresie objętym programami współpracy i ich rezultatach; opiniowanie wniosków o powołanie Zespołów Dialogu Obywatelskiego.

Pracą Rady kieruje dwóch współprzewodniczących oraz sekretarz. Współprzewodniczący są wybierani na pierwszej sesji każdej kolejnej kadencji zwykłą większością głosów, przy czym obecna musi być minimum połowa członków rady. Sekretarz jest wybierany przez prezydenta Gdańska. Jednym ze współprzewodniczących zostaje osoba wybrana spośród przedstawicieli samorządu, czyli przedstawiciel Rady Miasta Gdańska lub prezydenta, zaś drugim przedstawiciel organizacji pozarządowych. Do zadań współprzewodniczących należą: reprezentowanie Rady na zewnątrz; ustalanie terminów posiedzeń Rady; zwoływanie posiedzeń Rady; prowadzenie posiedzeń Rad; ustalanie porządku obrad Rady z uwzględnieniem charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia; czuwanie nad terminowością i przebiegiem obrad Rady; powoływanie stałych lub czasowych zespołów roboczych; przedstawianie pisemnych opinii członków Rady. Sekretarz zajmuje się obsługą administracyjno-biurową Rady, w tym przygotowywaniem dokumentów zatwierdzanych przez jednego ze współprzewodniczących, a także sporządzaniem protokołów z posiedzeń Rady.

Zwoływanie posiedzeń należy do obowiązków współprzewodniczących i odbywają się one minimum raz na miesiąc oraz na wniosek prezydenta Gdańska lub trzech członków Rady. Obrady uważane są za ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa jej składu i prowadzone są przez jednego z współprzewodniczących. Z przebiegu posiedzeń Rady sporządza się protokoły. Na posiedzeniach podejmuje się decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku rozdzielenia głosów po równo, ostateczna decyzja należy do współprzewodniczącego, który aktualnie prowadzi sesję.

Radni mają możliwość tworzenia zespołów roboczych, których celem jest opracowywanie poszczególnych tematów czy problemów. Mogą zapraszać do pracy w nich osoby niebędące członkami Rady. JMO

Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Kadencja Imię i nazwisko Funkcja
Kadencja 2005–2007 Monika Tomaszewska przedstawicielka Rady Miasta Gdańska
Jerzy Adamski przedstawiciel Rady Miasta Gdańska
Andrzej Trojanowski przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
Maciej Romanów przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
Krystyna Konieczny przedstawicielka Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Jacek Wilczewski przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Jerzy Boczoń przedstawiciel Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Wojciech Bystry przedstawiciel Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Izabela Chorzelska przedstawicielka Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Ewa Kamińska przedstawicielka Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Zygmunt Medowski przedstawiciel Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Magdalena Skiba przedstawicielka Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Zbigniew Gruca osoba zaufania publicznego rekomendowana przez przedstawicieli samorządu
Barbara Szczepuła osoba zaufania publicznego rekomendowana przez przedstawicieli organizacji pozarządowych
Kadencja 2007–2009 Lech Kaźmierczyk przedstawiciel Rady Miasta Gdańska
Jacek Teodorczyk przedstawiciel Rady Miasta Gdańska
Regina Białousów przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska
Helena Chmielowiec przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska
Teresa Plichta przedstawicielka Wydziału Spraw Społecznych
Jacek Wilczewski przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Lidia Makowska przedstawicielka Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Magdalena Skiba (do 14 IX 2007) przedstawicielka Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Dorota Granoszewska-Babiańska przedstawicielka Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Ewa Kamińska (do 17 XII 2007) przedstawicielka Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Zygmunt Medowski przedstawiciel Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Wojciech Bystry przedstawiciel Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Barbara Szczepuła osoba zaufania publicznego rekomendowana przez przedstawicieli organizacji pozarządowych
Zbigniew Gruca osoba zaufania publicznego rekomendowana przez przedstawicieli samorządu
Izabela Chorzelska (od 14 IX 2007) kierownik Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Beata Matyjaszczyk (od 17 XII 2007) przedstawicielka Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Kadencja 2009–2011 Lech Kaźmierczyk przedstawiciel Rady Miasta Gdańska
Piotr Skiba przedstawiciel Rady Miasta Gdańska
Anna Czekanowicz-Drążewska przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska
Helena Chmielowiec przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska
Teresa Plichta przedstawicielka Wydziału Spraw Społecznych
Magdalena Skiba kierowniczka Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Iwona Herholz (sekretarz) przedstawicielka Wydziału Spraw Społecznych
Jacek Wilczewski przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Beata Matyjaszczyk przedstawicielka Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Izabela Chorzelska przedstawicielka Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Joanna Cwojdzińska przedstawicielka Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Olga Walentynowicz przedstawicielka Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Wojciech Bystry przedstawiciel Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Wojciech Suchy przedstawiciel Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Paweł Buczyński przedstawiciel Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Łukasz Lewczak przedstawiciel Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Hanna Wilczyńska-Toczko osoba zaufania publicznego rekomendowana przez przedstawicieli organizacji pozarządowych
Cezary Windorbski osoba zaufania publicznego rekomendowana przez przedstawicieli samorządu
Kadencja 2011–2013 Żaneta Geryk przedstawicielka Rady Miasta Gdańska
Przemysław Ryś (do 24 X 2011) przedstawiciel Rady Miasta Gdańska
Anna Czekanowicz-Drążewska przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska
Helena Chmielowiec przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska
Maciej Lorek przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
Magdalena Skiba przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska
Iwona Herholz (sekretarz) przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska
Anna Sobota przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska
Adam Maksim przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
Cecylia Bucikiewicz przedstawicielka Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Izabela Chorzelska przedstawicielka Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Joanna Cwojdzińska przedstawicielka Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Waldemar Kowalski przedstawiciel Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Beata Matyjaszczyk przedstawicielka Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Rafał Rolka przedstawiciel Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Andrzej Stelmasiewicz przedstawiciel Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Paweł Trawicki przedstawiciel Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Piotr Żywicki przedstawiciel Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Beata Dunajewska-Daszczyńska (od 24 X 2011) przedstawiciel Rady Miasta Gdańska
Kadencja 2013–2015 Beata Dunajewska-Daszczyńska przedstawicielka Rady Miasta Gdańska
Żaneta Geryk przedstawicielka Rady Miasta Gdańska
Anna Czekanowicz-Drążewska przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska
Ewa Wołczak przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska
Magdalena Skiba przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska
Helena Chmielowiec przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska
Katarzyna Lewińska (sekretarz) przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska
Maciej Lorek przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
Piotr Kowalczuk przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
Cecylia Bucikiewicz przedstawicielka organizacji pozarządowych
Agnieszka Buczyńska przedstawicielka organizacji pozarządowych
Izabela Chorzelska przedstawicielka organizacji pozarządowych
Joanna Cwojdzińska przedstawicielka organizacji pozarządowych
Beata Matyjaszczyk przedstawicielka organizacji pozarządowych
Marcin Bildziuk przedstawiciel organizacji pozarządowych
Tomasz Dziemiańczuk przedstawiciel organizacji pozarządowych
Adam Niemkiewicz przedstawiciel organizacji pozarządowych
Andrzej Stelmasiewicz przedstawiciel organizacji pozarządowych
Kadencja 2015–2017 Beata Dunajewska-Daszczyńska przedstawicielka Rady Miasta Gdańska
Żaneta Geryk przedstawicielka Rady Miasta Gdańska
Helena Chmielowiec przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska
Anna Czekanowicz-Drążewska przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska
Katarzyna Drozd-Wiśniewska przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska
Katarzyna Lewińska (sekretarz) (do 27 IV 2016) przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska
Maciej Lorek przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
Magdalena Skiba przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska
Ewa Wołczak przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska
Cecylia Bucikiewicz przedstawicielka organizacji pozarządowych
Agnieszka Buczyńska przedstawicielka organizacji pozarządowych
Izabela Chorzelska przedstawicielka organizacji pozarządowych
Joanna Cwojdzińska przedstawicielka organizacji pozarządowych
Tomasz Dziemianczuk przedstawiciel organizacji pozarządowych
Beata Matyjaszczyk przedstawicielka organizacji pozarządowych
Adam Niemkiewicz przedstawiciel organizacji pozarządowych
Andrzej Stelmasiewicz przedstawiciel organizacji pozarządowych
Piotr Żywicki przedstawiciel organizacji pozarządowych
Barbara Mejsner (od 27 IV 2016) (sekretarz) przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska
Kadencja 2017–2019 Żaneta Geryk przedstawicielka Rady Miasta Gdańska
Barbara Frydrych przedstawicielka Rady Miasta Gdańska
Katarzyna Drozd-Wiśniewska przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska
Barbara Mejsner (współprzewodnicząca) przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska
Ewa Kamińska (współprzewodnicząca) przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska
Magdalena Skiba przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Szczuka przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
Piotr Kryszewski przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Janikowski, przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
Cecylia Bucikiewicz przedstawicielka organizacji pozarządowych
Agnieszka Buczyńska przedstawicielka organizacji pozarządowych
Izabela Chorzelska przedstawicielka organizacji pozarządowych
Beata Matyjaszczyk przedstawicielka organizacji pozarządowych
Mateusz Hoppe przedstawiciel organizacji pozarządowych
Anna Kobiela-Kanaan przedstawiciel organizacji pozarządowych
Jarosław Marciszewski przedstawiciel organizacji pozarządowych
Marcin Męczykowski przedstawiciel organizacji pozarządowych
Andrzej Stelmasiewicz przedstawiciel organizacji pozarządowych
Beata Wierzba przedstawicielka organizacji pozarządowych
Kadencja 2020–2023 Kamila Błaszczyk przedstawicielka Rady Miasta Gdańska
Andrzej Stelmasiewicz przedstawiciel Rady Miasta Gdańska
Ewa Adamska przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska
Izabela Chorzelska przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska
Katarzyna Drozd-Wiśniewska przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska
Marcin Męczykowski przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Szczuka przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
Katarzyna Werner przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdańska
Michał Chabel przedstawiciel organizacji pozarządowych
Joanna Cwojdzińska przedstawiciel organizacji pozarządowych
Tomasz Janikowski przedstawiciel organizacji pozarządowych
Dawid Jastrzębski przedstawiciel organizacji pozarządowych
Alina Kaszkiel-Suska przedstawicielka organizacji pozarządowych
Beata Matyjaszczyk przedstawicielka organizacji pozarządowych
Elżbieta Rutkowska przedstawicielka organizacji pozarządowych
Natalia Siuda-Piotrowska przedstawicielka organizacji pozarządowych
Magdalena Wiszniewska przedstawicielka organizacji pozarządowych
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania