CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Centrum Edukacji Nauczycieli

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU (CEN), od 1 IX 2022, na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego, Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku (PCEN), Gdańsk-Wrzeszcz, al. gen. Józefa Hallera 14, z siedzibą w byłym budynku szkoły na Nowych Szkotach z 1907, w części będącej niegdyś szkołą dla chłopców (część zajmowaną przez szkołę dla dziewcząt – oddzieloną salą gimnastyczną – zajmuje obecnie Pomorska Biblioteka Pedagogiczna).

Na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 7 VII 1951 powołano do życia działający w latach 1952–1957 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Oświatowych (WODKO) w Gdańsku z siedzibą kolejno przy al. Grunwaldzkiej, ul. Waryńskiego i ul. Wały Jagiellońskie. Na przestrzeni lat kolejnymi ośrodkami sprawującymi funkcje doskonalenia nauczycieli w województwie pomorskim były: Okręgowy Ośrodek Metodyczny (OOM), działający w latach 1960–1972, początkowo przy ul. Miszewskiego 12 w Gdańsku, następnie przy ul. Wosia Budzysza 4 w Sopocie, Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych (IKNiBO), działający w latach 1973–1981, początkowo przy ul. Wosia Budzysza 4 w Sopocie, a od 1977 w obecnym miejscu (wówczas ul. Karola Marksa 4). IKNiBO w latach 1981–1988 nosiło nazwę Oddział Doskonalenia Nauczycieli (ODN) w Gdańsku, 1989–1991 – Oddział Centrum Doskonalenia Nauczycieli (CDN) w Gdańsku, w latach 1991–1993 – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny (WOM) w Gdańsku.

CEN zostało powołane przez Kuratora Oświaty w Gdańsku 22 II 1993 i powstało z połączenia WOM i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. W połowie 1999 Samorząd Województwa Pomorskiego zdecydował o wyłączeniu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej ze struktury CEN, które od tego momentu funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna. Od 27 III 2006 placówka posiada akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty.

CEN jest publiczną wojewódzką placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez samorząd województwa pomorskiego. Zakres zadań określają kolejne rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli oraz statut placówki, nadany uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego. Głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego oraz rozwoju zawodowego nauczycieli i dyrektorów poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Do zadań statutowych należą: 1) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:
a) wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty,
b) wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej,
c) realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania,
d) diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,
e) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów
f) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów
2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą;
3) organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli:
a) przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych,
b) zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym;
4) prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) realizowanie innych zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zleconych przez organ prowadzący.

W latach 2013–2017 CEN powołało ponad trzydzieści przedmiotowych i problemowych sieci współpracy i samokształcenia, obejmując ich zasięgiem nauczycieli i dyrektorów z całego województwa. CEN wspiera realizację konkursów przedmiotowych realizowanych dla uczniów pomorskich szkół oraz zadań edukacyjnych Pomorskiego Kuratora Oświaty, realizuje działania wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, w szczególności Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Aktywni Pomorzanie 2020 oraz wzmacnia działania systemowe na rzecz budowania spójności i podnoszenia jakości pomorskiej edukacji. Współpracuje z podmiotami działającymi na rzecz szerzenia wiedzy, wspiera budowanie dialogu o edukacji na płaszczyźnie lokalnej i regionalnej – od 2012 współorganizuje Forum Pomorskiej Edukacji. W 2014 powołano Pomorską Akademię Liderów Edukacji PALE 2020, której głównym celem jest doskonalenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w zakresie efektywnego zarządzania sobą, relacjami w zespole i z zespołem, współpracy z administracją samorządową w kontekście inicjowania debat i poszukiwania rozwiązań sprzyjających wzmocnieniu lokalnego i regionalnego środowiska szkoły w procesie uczenia się. CEN kontynuuje działania systemowe Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach programu i projektu Zdolni z Pomorza. W CEN ma siedzibę Regionalne Centrum Nauczania Kreatywnego.

W roku szkolnym 2016/2017 uczestnikami form doskonalenia (szkoleń) organizowanych przez CEN było ponad 11 000 nauczycieli/dyrektorów szkół/placówek oświatowych z obszaru województwa pomorskiego. W tym samym roku CEN zatrudniało 55 pracowników, w tym 26 pracowników merytorycznych: 15 nauczycieli konsultantów i 11 specjalistów merytorycznych, z czego ośmiu specjalistów niebędących nauczycielami, oraz 29 pracowników administracji i obsługi. Komórkami organizacyjnymi, bezpośrednio wykonującymi merytoryczne zadania statutowe, są pracownie: Kreacji Edukacji, Kreacji Klimatu Szkoły oraz Organizacji Doskonalenia i Informacji. AC EFU BS

Dyrektorzy
Instytucja Lata Imię i nazwisko
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Oświatowych w Gdańsku (WODKO) 1952–1957 Irena Fabińska, wcześniej kierownik Okręgowego Ośrodka Dydaktyczno-Naukowego
Okręgowy Ośrodek Metodyczny w Gdańsku (OOM) 1960–1972 Leopold Bielewicz
Edward Jarecki
Teodor Delong
Bolesław Bojar
Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych (IKNiBO) 1973–1981 dr Jerzy Główczyk
dr Jan Nazar – zastępca ds. naukowo-badawczych
dr Piotr Tymański – zastępca ds. dydaktycznych
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny (WOM) w Gdańsku 1989–1991


14 I 1991 – 1993
Janina Czarnowska
Barbara Szwankowska – wicedyrektor

dr Piotr Tymański
dr Regina Dutkowska – wicedyrektor
Centrum Edukacji Nauczycieli (CEN) w Gdańsku 1993–19991999–20042004–200621 VIII 2006 – VIII 2011


od sierpnia 2007

1 IX 2011
1 IX 2021 – 31 VIII 2022
Jarosław Kordziński
Irena Pancer – wicedyrektor

Ewa Jurkowska
Maria Narożna – wicedyrektor

Adam Krawiec
Bożena Krężel – wicedyrektor

Mirosława Janowska
Kazimierz Koszykowski – wicedyrektor

Beata Zdrowowicz

Renata Ropela, poprzednio dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Ewa Furche – wicedyrektor

Ewa Furche – p.o. dyrektor
Tomasz Kąkol – wicedyrektor
Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli (PCEN) w Gdańsku 1 IX 2022 –


Ewa Furche
Tomasz Kąkol – wicedyrektor
AC EFU BS
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania