Wzór umowy

Z Encyklopedia Gdańska
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
 
Linia 1: Linia 1:
{{paper}}
+
{{off}}
 
<center>UMOWA nr          /2014
 
<center>UMOWA nr          /2014
 
z autorem haseł do utworu zbiorowego GEDANOPEDIA – Encyklopedia Gdańska</center>
 
z autorem haseł do utworu zbiorowego GEDANOPEDIA – Encyklopedia Gdańska</center>

Aktualna wersja na dzień 05:51, 26 lip 2014

UMOWA nr /2014 z autorem haseł do utworu zbiorowego GEDANOPEDIA – Encyklopedia Gdańska


zawarta w dniu ........................ 2014 r. w Gdańsku pomiędzy:

Fundacją Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Szeroka 121/122, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń i fundacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052463, zwaną dalej Wydawcą, reprezentowaną przez:

......................................................................................................................................................

a

..........................................., zamieszkałym / zamieszkałą w ............................ przy ulicy ....................................., legitymującym / legitymującą się dowodem osobistym seria ................................ numer ...................................., wydanym przez ....................................., posiadającym / posiadającą numer NIP ................................................., zwanym / zwaną dalej Autorem.


Zważywszy, że Fundacja Gdańska w ramach projektu GEDANOPEDIA – Encyklopedia Gdańska zamierza kontynuować pracę nad rozwojem Encyklopedii Gdańska (wydanej drukiem w listopadzie 2012 r.), opierając się na powszechnie dostępnej platformie internetowej; zważywszy ponadto, że Wydawca zamierza w sposób ciągły wydawać utwór zbiorowy w postaci GEDANOPEDII – Encyklopedii Gdańska w formie elektronicznej w Internecie oraz przygotowywać na jego podstawie kolejne wydania Encyklopedii Gdańska wedle swojego uznania w tradycyjnej formie książkowej lub w formie e-booka, a także wydawać inne utwory zbiorowe odwołujące się do historii i spuścizny kulturowej Gdańska,

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

1. Autor oświadcza, że opierając się na regulaminie zamieszczonym na stronie gedanopedia.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, jak również na podstawie indywidualnych ustaleń z Wydawcą stworzył hasło / hasła:

a) ……………………………..

b) ……………………………..

zwane dalej „Utworem”, przeznaczone do publikacji w ramach projektu GEDANOPEDIA – Encyklopedia Gdańska.

2. Autor oświadcza, że przedkładając Wydawcy Utwór, zaakceptował Regulamin, jak również przyjął na siebie zobowiązanie do wykonania instrukcji wydawanych przez Wydawcę w celu dostosowania przedłożonego Utworu do publikacji w ramach projektu GEDANOPEDIA – Encyklopedia Gdańska.

3. Wydawca oświadcza, że Utwór został zweryfikowany pod kątem zgodności z Regulaminem, dostosowany do publikacji zgodnie z instrukcjami wydawanymi przez Wydawcę oraz zaakceptowany przez powołane przez Wydawcę redakcje i komitety czuwające nad merytoryczną i redakcyjną poprawnością haseł, w związku z czym Wydawca przyjął Utwór do publikacji.

4. Strony zgodnie oświadczają, że Regulamin oraz instrukcje wydawane przez Wydawcę w toku opracowywania Utworu stanowią integralną część niniejszej Umowy.

§ 2

1. Na mocy niniejszej umowy Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do Utworu, na cały okres jego ustawowej ochrony, na polach eksploatacji obejmujących w szczególności: utrwalanie i zwielokrotnianie oraz wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką i w każdej formie, niezależnie od nośnika; wyłączne prawo wydawania Utworu w formie książkowej, cyfrowej, elektronicznej czy jako elementu multimediów wraz z prawem do wydania w dziele zbiorowym, a także prawo do rozpowszechniania Utworu w jakichkolwiek formach i na dowolnych nośnikach (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, DVD); wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonywanie, wystawienie, wyświetlenie i odtwarzanie, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez sieć naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, reemisję; udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Utworu dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w Internecie itp.

2. Wydawca nabywa prawa majątkowe do Utworu w celu jego wydawania i publikacji w formie elektronicznej w Internecie, wydania i publikacji w formie książkowej i innych znanych formach wydania (w szczególności w formie elektronicznej, jako e-book oraz w postaci multimediów), jako części utworu zbiorowego, w postaci GEDANOPEDII – Encyklopedii Gdańska oraz w innego rodzaju publikacjach.

3. Autor przenosi również na Wydawcę prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Utworu, a także zezwala na tworzenie i rozpowszechnianie opracowań Utworu.

4. Wydawca będzie upoważniony do dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych do Utworu, obciążania ich, oddawania Utworu w dzierżawę lub najem, użyczania Utworu, jak również udzielania licencji do korzystania z Utworu, w granicach pól eksploatacji określonych niniejszą umową.

§ 3

1. Autor oświadcza, że dysponuje, jako twórca, nieograniczonymi w czasie i pełnymi prawami osobistymi oraz wyłącznym prawem do korzystania z Utworu, jak również, że rozporządza nimi na wszystkich polach eksploatacji (majątkowe prawa autorskie). W szczególności Autor oświadcza, że przysługujące mu wyżej wskazane prawa do Utworu nie naruszają żadnych praw osób trzecich.

2. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie zarzutu naruszenia przysługujących im praw autorskich, spowodowanego korzystaniem z Utworu przez Wydawcę lub osoby, które uzyskają od Wydawcy licencję lub inny tytuł prawny do korzystania z Utworu, Autor zwolni Nabywcę oraz osoby, które uzyskają od Nabywcy licencję lub inny tytuł prawny do korzystania z Utworu, z odpowiedzialności za takie naruszenia.

§ 4

Nota copyright będzie miała brzmienie ustalone przez Wydawcę. Rola Autora w powstaniu utworu zbiorowego zostanie uwidoczniona poprzez indywidualne sygnowanie poszczególnych haseł, w sposób ogólnie przyjęty dla danego rodzaju publikacji.

§ 5

1. Wydanie utworu zbiorowego, do którego może zostać włączony Utwór, może być zrealizowane w dowolnej liczbie serii, ilość egzemplarzy w każdej serii, w dowolnej cenie, którą wraz z terminem jego wydania ustali Wydawca; poszczególne serie mogą być sygnowane odrębną datą realizacji wydania.

2. Wydawca po skierowaniu utworu zbiorowego, do którego zostanie włączone Utworu, do rozpowszechniania może zwrócić się do Autora o zmianę lub udoskonalenie poszczególnych haseł. Jeśli Autor nie wyrazi zgody na osobiste dopełnienie tych czynności w terminie wyznaczonym przez Wydawcę, Wydawca jest upoważniony do powierzenia ich innemu wybranemu przez siebie podmiotowi.

3. W sytuacjach określonych w ust. 3., hasło będzie sygnowane w sposób informujący o jego autorstwie.

§ 6

1. Tytułem wynagrodzenia za przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworu Wydawca zapłaci Autorowi wynagrodzenie w wysokości

2,- (słownie: dwa) złote brutto za jeden wiersz obliczeniowy (tj. 60 znaków wraz ze spacjami)

2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w pełnej wysokości, w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. W zależności od liczby haseł objętych Utworem oraz poziomu ich trudności strony mogą ustalić inne zasady zapłaty wynagrodzenia.

3. Jeśli Autor stwierdzi, że hasło wymaga poprawy już po ostatecznym przyjęciu, dokona korekty bezpłatnie.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto ................................., na podstawie prawidłowo wystawionych rachunków.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie zostanie pomniejszone o kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, o ile Wydawca będzie zobowiązany do odprowadzenia takiej zaliczki zgodnie z treścią obowiązujących przepisów.

6. Autor oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie stanowi przychód z tytułu korzystania i rozporządzania prawami autorskimi w rozumieniu art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. 1993r. Nr 90, poz.416 z późn. zm.).

§ 7

1. Autor wyraża zgodę na zamieszczenie przez Wydawcę według jego wyboru informacji promocyjnych, reklam, itp. informacji na okładce i w specjalnych arkuszach promocyjnych, umieszczonych wewnątrz utworu zbiorowego, do którego włączony zostanie Utwór, jak również na stronach internetowych, na których Utwór zostanie opublikowany.

2. Formę graficzną utworu zbiorowego, do którego włączony zostanie Utwór określa wyłącznie Wydawca.

§ 8

Jeśli przed opublikowaniem Utwory fakty w nim opisane ulegną zmianie, Autor zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy uzupełnić i zmodyfikować przygotowany przez siebie Utwór w terminie wskazanym przez Wydawcę. W przypadku wydania internetowego, Autor zobowiązuje się dokonać tych czynności również po opublikowaniu Utworu w Internecie. Jeśli Autor nie dopełni tych czynności w terminie wyznaczonym przez Wydawcę, Wydawca jest upoważniony do powierzenia ich innemu wybranemu przez siebie podmiotowi. W takim przypadku hasło będzie sygnowane w sposób informujący o jego autorstwie.

§ 9

1. Wydawca ma prawo do dokonania koniecznych zmian części i całości Utworu, wynikających z opracowania redakcyjnego.

2. Wydawca ma prawo do zrezygnowania z umieszczenia Utworu lub którejkolwiek z jego części w utworze zbiorowym.

§ 10

Wydawcy przysługuje prawo do przeniesienia na osoby trzecie uprawnień i   obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 11

Dla uniknięcia wątpliwości Autor potwierdza, że Wydawca jest upoważniony do udzielania licencji na wydania Utworu w  językach obcych, za granicami Polski, lub dokonania takiego wydania samodzielnie (wykonywanie wydawniczych praw zależnych).

§ 12

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia w niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa autorskiego i kodeksu cywilnego.

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 (jeden) otrzymuje Wydawca, a 1 (jeden) Autor.

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.


Wydawca
Autor
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania