BERICHT ÜBER DEN HANDEL UND DIE SCHIFFAHRT ZU DANZIG, rocznik

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
„Jahresbericht über Danzigs Handel, Gewerbe und Schiffahrt”, Danzig 1899

„BERICHT ÜBER DEN HANDEL UND DIE SCHIFFAHRT ZU DANZIG” („Raport o handlu i żegludze w Gdańsku”), rocznik wydawany w latach 1849–1918 przez Korporację Kupców pod tytułami: w 1874 „Danzigs Handel, Gewerbe und Schiffahrt” („Gdański handel, rzemiosło i żegluga”), w 1893 „Jahresbericht des Vorsteher-Amtes der Kaufmannschaft” („Rocznik Zarządu Korporacji Kupców”), w 1896 „Jahresbericht über Danzigs Handel, Gewerbe und Schiffahrt” („Rocznik gdańskiego handlu, przemysłu i żeglugi”); po przerwie (1919–1922) wznowiony w 1923 przez Izbę Handlową II Wolnego Miasta Gdańska (Handelskammer FSD): w 1923 „Bericht über die Lage von Handel, Industrie und Schiffahrt” („Raport o stanie handlu, przemysłu i żeglugi”); w latach 1934–1938 wydawany przez hitlerowskie odpowiedniki Izby.

W latach 1849–1887 drukowany przez drukarnię Edwin Gröning ( Carl Edwin Gröning, Carl Louis Gröning), 1898–1918 przez A.W. Kafemann GmbH Otto Juliusa Kafemanna, 1923–1937 przez Carla Richarda Schrotha, w 1938 przez jego syna Wernera. Format i objętość ulegały zmianom: w latach 1849–1872 format 26 × 22 cm, w 1849 objętość 16 stron, w 1867 – 61 stron; w latach 1873–1918 format 33 × 21 cm, objętość 100–140 stron; 1923–1938 format 22,5 × 14,5 cm, objętość 50–80 stron. Redagowany przez pracowników wymienionych powyżej organizacji kupieckich. Nakład nieznany.

Cenne źródło do dziejów handlu, przemysłu i portu gdańskiego, przede wszystkim dla lat 1849–1918. Zawiera szczegółowe dane statystyczne, dające obraz gospodarki Gdańska. Na duże zapotrzebowanie na tego rodzaju wydawnictwo wśród sfer handlowo-żeglugowych Gdańska wskazuje powiększająca się stale jego objętość i wzrost liczby analitycznych tabel statystycznych, zwłaszcza po 1877. Zaletą było zamieszczanie do 1918 w corocznej części wstępnej – obok informacji o poczynaniach zarządu Korporacji Kupców w sprawie ułatwień i usprawnień (głównie w organizacji eksportu towarów z Gdańska) – aktualnych ustaw, rozporządzeń rządowych Prus, po 1871 Niemiec, przepisów i taryf celnych, mających wpływ na planowanie i prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej.

Druga część rocznika zawierała kilkadziesiąt stron tabel szczegółowo przedstawiających informacje o produkcji gdańskich zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, towarach eksportowanych z Gdańska (głównie zboża, przetwory mączne, cukier, drewno i jego wyroby, surowy bursztyn, wyroby przemysłów spożywczych i chemicznych). Osobny dział dokumentował załadunki i wyładunki w porcie gdańskim. Podobne tabele dotyczyły importu towarów, m.in. węgla, koksu, rudy żelaza, cukru surowego, owoców cytrusowych, wina, tytoniu, chemikaliów, produktów naftowych, olejów technicznych i spożywczych. Wydawnictwo z lat 1923–1938 przedstawiało te same informacje, tylko w skróconej wersji, część danych publikowały bowiem roczniki statystyczne II Wolnego Miasta Gdańska. MrGl

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania